TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yesaya 59:2-21

59:2 <08085> ewmsm <04480> Mkm <06440> Mynp <05641> wrytoh <02403> Mkytwajxw <0430> Mkyhla <0996> Nybl <0996> Mknyb <0914> Myldbm <01961> wyh <05771> Mkytnwe <0518> Ma <03588> yk(59:2)

59:2 alla <235> ta <3588> amarthmata <265> umwn <4771> diistwsin <1339> ana <303> meson <3319> umwn <4771> kai <2532> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> dia <1223> tav <3588> amartiav <266> umwn <4771> apestreqen <654> to <3588> proswpon <4383> autou <846> af <575> umwn <4771> tou <3588> mh <3165> elehsai <1653>

59:3 <01897> hght <05766> hlwe <03956> Mknwsl <08267> rqs <01696> wrbd <08193> Mkytwtpv <05771> Nweb <0676> Mkytwebuaw <01818> Mdb <01351> wlagn <03709> Mkypk <03588> yk(59:3)

59:3 ai <3588> gar <1063> ceirev <5495> umwn <4771> memolummenai <3435> aimati <129> kai <2532> oi <3588> daktuloi <1147> umwn <4771> en <1722> amartiaiv <266> ta <3588> de <1161> ceilh <5491> umwn <4771> elalhsen <2980> anomian <458> kai <2532> h <3588> glwssa <1100> umwn <4771> adikian <93> meleta <3191>

59:4 <0205> Nwa <03205> dylwhw <05999> lme <02029> wrh <07723> aws <01696> rbdw <08414> wht <05921> le <0982> xwjb <0530> hnwmab <08199> jpsn <0369> Nyaw <06664> qdub <07121> arq <0369> Nya(59:4)

59:4 oudeiv <3762> lalei <2980> dikaia <1342> oude <3761> estin <1510> krisiv <2920> alhyinh <228> pepoiyasin <3982> epi <1909> mataioiv <3152> kai <2532> lalousin <2980> kena <2756> oti <3754> kuousin ponon <4192> kai <2532> tiktousin <5088> anomian <458>

59:5 <0660> hepa <01234> eqbt <02116> hrwzhw <04191> twmy <01000> Mhyuybm <0398> lkah <0707> wgray <05908> sybke <06980> yrwqw <01234> weqb <06848> ynwepu <01000> yuyb(59:5)

59:5 wa <5609> aspidwn <785> errhxan <4486> kai <2532> iston aracnhv ufainousin kai <2532> o <3588> mellwn <3195> twn <3588> wwn <5609> autwn <846> fagein <2068> suntriqav <4937> ourion euren <2147> kai <2532> en <1722> autw <846> basiliskov

59:6 <03709> Mhypkb <02555> omx <06467> lepw <0205> Nwa <04639> yvem <04639> Mhyvem <04639> Mhyvemb <03680> wokty <03808> alw <0899> dgbl <01961> wyhy <03808> al <06980> Mhyrwq(59:6)

59:6 o <3588> istov autwn <846> ouk <3364> estai <1510> eiv <1519> imation <2440> oude <3761> mh <3165> peribalwntai <4016> apo <575> twn <3588> ergwn <2041> autwn <846> ta <3588> gar <1063> erga <2041> autwn <846> erga <2041> anomiav <458>

59:7 <04546> Mtwlomb <07667> rbsw <07701> ds <0205> Nwa <04284> twbsxm <04284> Mhytwbsxm <05355> yqn <01818> Md <08210> Kpsl <04116> wrhmyw <07323> wury <07451> erl <07272> Mhylgr(59:7)

59:7 oi <3588> de <1161> podev <4228> autwn <846> epi <1909> ponhrian <4189> trecousin <5143> tacinoi <5031> ekceai <1632> aima <129> kai <2532> oi <3588> dialogismoi <1261> autwn <846> dialogismoi <1261> afronwn <878> suntrimma <4938> kai <2532> talaipwria <5004> en <1722> taiv <3588> odoiv <3598> autwn <846>

59:8 <07965> Mwls <03045> edy <03808> al <0> hb <01869> Krd <03605> lk <01992> Mhl <06140> wsqe <05410> Mhytwbytn <04570> Mtwlgemb <04941> jpsm <0369> Nyaw <03045> wedy <03808> al <07965> Mwls <01870> Krd(59:8)

59:8 kai <2532> odon <3598> eirhnhv <1515> ouk <3364> oidasin kai <2532> ouk <3364> estin <1510> krisiv <2920> en <1722> taiv <3588> odoiv <3598> autwn <846> ai <3588> gar <1063> triboi <5147> autwn <846> diestrammenai <1294> av <3739> diodeuousin <1353> kai <2532> ouk <3364> oidasin eirhnhn <1515>

59:9 <01980> Klhn <0653> twlpab <05054> twhgnl <02822> Ksx <02009> hnhw <0216> rwal <06960> hwqn <06666> hqdu <05381> wngyvt <03808> alw <04480> wnmm <04941> jpsm <07368> qxr <03651> Nk <05921> le(59:9)

59:9 dia <1223> touto <3778> apesth h <3588> krisiv <2920> ap <575> autwn <846> kai <2532> ou <3364> mh <3165> katalabh <2638> autouv <846> dikaiosunh <1343> upomeinantwn <5278> autwn <846> fwv <5457> egeneto <1096> autoiv <846> skotov <4655> meinantev <3306> aughn <827> en <1722> awria periepathsan <4043>

59:10 <04191> Mytmk <0820> Mynmsab <05399> Psnk <06672> Myrhub <03782> wnlsk <01659> hssgn <05869> Mynye <0369> Nyakw <07023> ryq <05787> Myrwek <01659> hssgn(59:10)

59:10 qhlafhsousin <5584> wv <3739> tufloi <5185> toicon <5109> kai <2532> wv <3739> ouc <3364> uparcontwn <5225> ofyalmwn <3788> qhlafhsousin <5584> kai <2532> pesountai <4098> en <1722> meshmbria <3314> wv <3739> en <1722> mesonuktiw <3317> wv <3739> apoynhskontev <599> stenaxousin <4727>

59:11 <04480> wnmm <07368> hqxr <03444> hewsyl <0369> Nyaw <04941> jpsml <06960> hwqn <01897> hghn <01897> hgh <03123> Mynwykw <03605> wnlk <01677> Mybdk <01993> hmhn(59:11)

59:11 wv <3739> arkov kai <2532> wv <3739> peristera <4058> ama <260> poreusontai <4198> anemeinamen <362> krisin <2920> kai <2532> ouk <3364> estin <1510> swthria <4991> makran <3112> afesthken af <575> hmwn <1473>

59:12 <03045> Mwnedy <05771> wnytnwew <0854> wnta <06588> wnyesp <03588> yk <0> wnb <06030> htne <02403> wnytwajxw <05048> Kdgn <06588> wnyesp <07235> wbr <03588> yk(59:12)

59:12 pollh <4183> gar <1063> hmwn <1473> h <3588> anomia <458> enantion <1726> sou <4771> kai <2532> ai <3588> amartiai <266> hmwn <1473> antesthsan hmin <1473> ai <3588> gar <1063> anomiai <458> hmwn <1473> en <1722> hmin <1473> kai <2532> ta <3588> adikhmata <92> hmwn <1473> egnwmen <1097>

59:13 <08267> rqs <01697> yrbd <03820> blm <01897> wghw <02029> wrh <05627> hrow <06233> qse <01696> rbd <0430> wnyhla <0310> rxam <05253> gwonw <03068> hwhyb <03584> sxkw <06586> esp(59:13)

59:13 hsebhsamen <764> kai <2532> eqeusameya kai <2532> apesthmen apo <575> opisyen <3693> tou <3588> yeou <2316> hmwn <1473> elalhsamen <2980> adika <94> kai <2532> hpeiyhsamen <544> ekuomen kai <2532> emelethsamen <3191> apo <575> kardiav <2588> hmwn <1473> logouv <3056> adikouv <94>

59:14 <0935> awbl <03201> lkwt <03808> al <05229> hxknw <0571> tma <07339> bwxrb <03782> hlsk <03588> yk <05975> dmet <07350> qwxrm <06666> hqduw <04941> jpsm <0268> rwxa <05253> gohw(59:14)

59:14 kai <2532> apesthsamen opisw <3694> thn <3588> krisin <2920> kai <2532> h <3588> dikaiosunh <1343> makran <3112> afesthken oti <3754> katanalwyh en <1722> taiv <3588> odoiv <3598> autwn <846> h <3588> alhyeia <225> kai <2532> di <1223> euyeiav <2117> ouk <3364> hdunanto <1410> dielyein <1330>

59:15 <04941> jpsm <0369> Nya <03588> yk <05869> wynyeb <07489> eryw <03068> hwhy <07200> aryw <07997> llwtsm <07451> erm <05493> row <05737> trden <0571> tmah <01961> yhtw(59:15)

59:15 kai <2532> h <3588> alhyeia <225> hrtai <142> kai <2532> metesthsan <3179> thn <3588> dianoian <1271> tou <3588> sunienai <4920> kai <2532> eiden <3708> kuriov <2962> kai <2532> ouk <3364> hresen <700> autw <846> oti <3754> ouk <3364> hn <1510> krisiv <2920>

59:16 <05564> whtkmo <01931> ayh <06666> wtqduw <02220> werz <0> wl <03467> eswtw <06293> eygpm <0369> Nya <03588> yk <08074> Mmwtsyw <0376> sya <0369> Nya <03588> yk <07200> aryw(59:16)

59:16 kai <2532> eiden <3708> kai <2532> ouk <3364> hn <1510> anhr <435> kai <2532> katenohsen <2657> kai <2532> ouk <3364> hn <1510> o <3588> antilhmqomenov kai <2532> hmunato autouv <846> tw <3588> bracioni <1023> autou <846> kai <2532> th <3588> elehmosunh <1654> esthrisato <4741>

59:17 <07068> hanq <04598> lyemk <05844> jeyw <08516> tsblt <05359> Mqn <0899> ydgb <03847> sblyw <07218> wsarb <03444> hewsy <03553> ebwkw <08302> Nyrsk <06666> hqdu <03847> sblyw(59:17)

59:17 kai <2532> enedusato <1746> dikaiosunhn <1343> wv <3739> ywraka <2382> kai <2532> perieyeto <4060> perikefalaian <4030> swthriou <4992> epi <1909> thv <3588> kefalhv <2776> kai <2532> periebaleto <4016> imation <2440> ekdikhsewv <1557> kai <2532> to <3588> peribolaion <4018>

59:18 <07999> Mlsy <01576> lwmg <0339> Myyal <0341> wybyal <01576> lwmg <06862> wyrul <02534> hmx <07999> Mlsy <05921> lek <01578> twlmg <05921> lek(59:18)

59:18 wv <3739> antapodwswn <467> antapodosin oneidov <3681> toiv <3588> upenantioiv

59:19 <0> wb <05127> hoon <03068> hwhy <07307> xwr <06862> ru <05104> rhnk <0935> awby <03588> yk <03519> wdwbk <0853> ta <08121> sms <04217> xrzmmw <03068> hwhy <08034> Ms <0853> ta <04628> bremm <03372> waryyw(59:19)

59:19 kai <2532> fobhyhsontai <5399> oi <3588> apo <575> dusmwn <1424> to <3588> onoma <3686> kuriou <2962> kai <2532> oi <3588> ap <575> anatolwn <395> hliou <2246> to <3588> onoma <3686> to <3588> endoxon <1741> hxei <1854> gar <1063> wv <3739> potamov <4215> biaiov <972> h <3588> orgh <3709> para <3844> kuriou <2962> hxei <1854> meta <3326> yumou <2372>

59:20 <03068> hwhy <05002> Man <03290> bqeyb <06588> esp <07725> ybslw <01350> lawg <06726> Nwyul <0935> abw(59:20)

59:20 kai <2532> hxei <1854> eneken siwn <4622> o <3588> ruomenov kai <2532> apostreqei <654> asebeiav <763> apo <575> iakwb <2384>

59:21 o <05769> Mlwe <05704> dew <06258> htem <03068> hwhy <0559> rma <02233> Kerz <02233> erz <06310> ypmw <02233> Kerz <06310> ypmw <06310> Kypm <04185> wswmy <03808> al <06310> Kypb <07760> ytmv <0834> rsa <01697> yrbdw <05921> Kyle <0834> rsa <07307> yxwr <03068> hwhy <0559> rma <0854> Mtwa <01285> ytyrb <02063> taz <0589> ynaw(59:21)

59:21 kai <2532> auth <3778> autoiv <846> h <3588> par <3844> emou <1473> diayhkh <1242> eipen kuriov <2962> to <3588> pneuma <4151> to <3588> emon <1699> o <3739> estin <1510> epi <1909> soi <4771> kai <2532> ta <3588> rhmata <4487> a <3739> edwka <1325> eiv <1519> to <3588> stoma <4750> sou <4771> ou <3364> mh <3165> ekliph <1587> ek <1537> tou <3588> stomatov <4750> sou <4771> kai <2532> ek <1537> tou <3588> stomatov <4750> tou <3588> spermatov <4690> sou <4771> eipen gar <1063> kuriov <2962> apo <575> tou <3588> nun <3568> kai <2532> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165>TIP #25: Tekan Tombol pada halaman Studi Kamus untuk melihat bahan lain berbahasa inggris. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA