TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

2 Samuel 13:1-33

13:1 <01732> dwd <01121> Nb <0550> Nwnma <0157> hbhayw <08559> rmt <08034> hmsw <03303> hpy <0269> twxa <01732> dwd <01121> Nb <053> Mwlsbalw <03651> Nk <0310> yrxa <01961> yhyw(13:1)

13:1 kai <2532> egenhyh <1096> meta <3326> tauta <3778> kai <2532> tw <3588> abessalwm uiw <5207> dauid adelfh <79> kalh <2570> tw <3588> eidei <1491> sfodra <4970> kai <2532> onoma <3686> auth <846> yhmar kai <2532> hgaphsen <25> authn <846> amnwn uiov <5207> dauid

13:2 <03972> hmwam <0> hl <06213> twvel <0550> Nwnma <05869> ynyeb <06381> alpyw <01931> ayh <01330> hlwtb <03588> yk <0269> wtxa <08559> rmt <05668> rwbeb <02470> twlxthl <0550> Nwnmal <03334> ruyw(13:2)

13:2 kai <2532> eylibeto <2346> amnwn wste <5620> arrwstein dia <1223> yhmar thn <3588> adelfhn <79> autou <846> oti <3754> paryenov <3933> hn <1510> auth <846> kai <2532> uperogkon <5246> en <1722> ofyalmoiv <3788> amnwn tou <3588> poihsai <4160> ti <5100> auth <846>

13:3 <03966> dam <02450> Mkx <0376> sya <03122> bdnwyw <01732> dwd <0251> yxa <08093> hems <01121> Nb <03122> bdnwy <08034> wmsw <07453> er <0550> Nwnmalw(13:3)

13:3 kai <2532> hn <1510> tw <3588> amnwn etairov <2083> kai <2532> onoma <3686> autw <846> iwnadab uiov <5207> samaa tou <3588> adelfou <80> dauid kai <2532> iwnadab anhr <435> sofov <4680> sfodra <4970>

13:4 <0157> bha <0589> yna <0251> yxa <053> Mlsba <0269> twxa <08559> rmt <0853> ta <0550> Nwnma <0> wl <0559> rmayw <0> yl <05046> dygt <03808> awlh <01242> rqbb <01242> rqbb <04428> Klmh <01121> Nb <01800> ld <03602> hkk <0859> hta <04069> ewdm <0> wl <0559> rmayw(13:4)

13:4 kai <2532> eipen autw <846> ti <5100> soi <4771> oti <3754> su <4771> outwv <3778> asyenhv <772> uie <5207> tou <3588> basilewv <935> to <3588> prwi <4404> prwi <4404> ouk <3364> apaggeleiv moi <1473> kai <2532> eipen autw <846> amnwn yhmar thn <3588> adelfhn <79> abessalwm tou <3588> adelfou <80> mou <1473> egw <1473> agapw <25>

13:5 <03027> hdym <0398> ytlkaw <07200> hara <0834> rsa <04616> Neml <01279> hyrbh <0853> ta <05869> ynyel <06213> htvew <03899> Mxl <01262> ynrbtw <0269> ytwxa <08559> rmt <04994> an <0935> abt <0413> wyla <0559> trmaw <07200> Ktwarl <01> Kyba <0935> abw <02470> lxthw <04904> Kbksm <05921> le <07901> bks <03082> bdnwhy <0> wl <0559> rmayw(13:5)

13:5 kai <2532> eipen autw <846> iwnadab koimhyhti <2837> epi <1909> thv <3588> koithv <2845> sou <4771> kai <2532> malakisyhti kai <2532> eiseleusetai <1525> o <3588> pathr <3962> sou <4771> tou <3588> idein <3708> se <4771> kai <2532> ereiv prov <4314> auton <846> elyetw <2064> dh <1161> yhmar h <3588> adelfh <79> mou <1473> kai <2532> qwmisatw <5595> me <1473> kai <2532> poihsatw <4160> kat <2596> ofyalmouv <3788> mou <1473> brwma <1033> opwv <3704> idw <3708> kai <2532> fagw <2068> ek <1537> twn <3588> ceirwn <5495> authv <846>

13:6 <03027> hdym <01262> hrbaw <03834> twbbl <08147> yts <05869> ynyel <03823> bbltw <0269> ytxa <08559> rmt <04994> an <0935> awbt <04428> Klmh <0413> la <0550> Nwnma <0559> rmayw <07200> wtarl <04428> Klmh <0935> abyw <02470> lxtyw <0550> Nwnma <07901> bksyw(13:6)

13:6 kai <2532> ekoimhyh <2837> amnwn kai <2532> hrrwsthsen kai <2532> eishlyen <1525> o <3588> basileuv <935> idein <3708> auton <846> kai <2532> eipen amnwn prov <4314> ton <3588> basilea <935> elyetw <2064> dh <1161> yhmar h <3588> adelfh <79> mou <1473> prov <4314> me <1473> kai <2532> kollurisatw en <1722> ofyalmoiv <3788> mou <1473> duo <1417> kolluridav kai <2532> fagomai <2068> ek <1537> thv <3588> ceirov <5495> authv <846>

13:7 <01279> hyrbh <0> wl <06213> yvew <0251> Kyxa <0550> Nwnma <01004> tyb <04994> an <01980> ykl <0559> rmal <01004> htybh <08559> rmt <0413> la <01732> dwd <07971> xlsyw(13:7)

13:7 kai <2532> apesteilen <649> dauid prov <4314> yhmar eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> legwn <3004> poreuyhti <4198> dh <1161> eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> amnwn tou <3588> adelfou <80> sou <4771> kai <2532> poihson <4160> autw <846> brwma <1033>

13:8 <03834> twbblh <0853> ta <01310> lsbtw <05869> wynyel <03823> bbltw <03888> *sltw {swltw} <01217> qubh <0853> ta <03947> xqtw <07901> bks <01931> awhw <0251> hyxa <0550> Nwnma <01004> tyb <08559> rmt <01980> Kltw(13:8)

13:8 kai <2532> eporeuyh <4198> yhmar eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> amnwn adelfou <80> authv <846> kai <2532> autov <846> koimwmenov <2837> kai <2532> elaben <2983> to <3588> staiv kai <2532> efurasen kai <2532> ekollurisen kat <2596> ofyalmouv <3788> autou <846> kai <2532> hqhsen tav <3588> kolluridav

13:9 <05921> wylem <0376> sya <03605> lk <03318> wauyw <05921> ylem <0376> sya <03605> lk <03318> wayuwh <0550> Nwnma <0559> rmayw <0398> lwkal <03985> Namyw <06440> wynpl <03332> qutw <04958> trvmh <0853> ta <03947> xqtw(13:9)

13:9 kai <2532> elaben <2983> to <3588> thganon kai <2532> katekenwsen enwpion <1799> autou <846> kai <2532> ouk <3364> hyelhsen <2309> fagein <2068> kai <2532> eipen amnwn exagagete <1806> panta <3956> andra <435> epanwyen mou <1473> kai <2532> exhgagon <1806> panta <3956> andra <435> apo <575> epanwyen autou <846>

13:10 <02315> hrdxh <0251> hyxa <0550> Nwnmal <0935> abtw <06213> htve <0834> rsa <03834> twbblh <0853> ta <08559> rmt <03947> xqtw <03027> Kdym <01262> hrbaw <02315> rdxh <01279> hyrbh <0935> yaybh <08559> rmt <0413> la <0550> Nwnma <0559> rmayw(13:10)

13:10 kai <2532> eipen amnwn prov <4314> yhmar eisenegke to <3588> brwma <1033> eiv <1519> to <3588> tamieion kai <2532> fagomai <2068> ek <1537> thv <3588> ceirov <5495> sou <4771> kai <2532> elaben <2983> yhmar tav <3588> kolluridav av <3739> epoihsen <4160> kai <2532> eishnegken <1533> tw <3588> amnwn adelfw <80> authv <846> eiv <1519> ton <3588> koitwna <2846>

13:11 <0269> ytwxa <05973> yme <07901> ybks <0935> yawb <0> hl <0559> rmayw <0> hb <02388> qzxyw <0398> lkal <0413> wyla <05066> sgtw(13:11)

13:11 kai <2532> proshgagen <4317> autw <846> tou <3588> fagein <2068> kai <2532> epelabeto authv <846> kai <2532> eipen auth <846> deuro <1204> koimhyhti <2837> met <3326> emou <1473> adelfh <79> mou <1473>

13:12 <02063> tazh <05039> hlbnh <0853> ta <06213> hvet <0408> la <03478> larvyb <03651> Nk <06213> hvey <03808> al <03588> yk <06031> ynnet <0408> la <0251> yxa <0408> la <0> wl <0559> rmatw(13:12)

13:12 kai <2532> eipen autw <846> mh <3165> adelfe <80> mou <1473> mh <3165> tapeinwshv <5013> me <1473> dioti <1360> ou <3364> poihyhsetai <4160> outwv <3778> en <1722> israhl <2474> mh <3165> poihshv <4160> thn <3588> afrosunhn <877> tauthn <3778>

13:13 <04480> Kmm <04513> ynenmy <03808> al <03588> yk <04428> Klmh <0413> la <04994> an <01696> rbd <06258> htew <03478> larvyb <05036> Mylbnh <0259> dxak <01961> hyht <0859> htaw <02781> ytprx <0853> ta <01980> Kylwa <0575> hna <0589> ynaw(13:13)

13:13 kai <2532> egw <1473> pou <4225> apoisw <667> to <3588> oneidov <3681> mou <1473> kai <2532> su <4771> esh <1510> wv <3739> eiv <1519> twn <3588> afronwn <878> en <1722> israhl <2474> kai <2532> nun <3568> lalhson <2980> dh <1161> prov <4314> ton <3588> basilea <935> oti <3754> ou <3364> mh <3165> kwlush <2967> me <1473> apo <575> sou <4771>

13:14 <0854> hta <07901> bksyw <06031> hneyw <04480> hnmm <02388> qzxyw <06963> hlwqb <08085> emsl <014> hba <03808> alw(13:14)

13:14 kai <2532> ouk <3364> hyelhsen <2309> amnwn tou <3588> akousai <191> thv <3588> fwnhv <5456> authv <846> kai <2532> ekrataiwsen <2901> uper <5228> authn <846> kai <2532> etapeinwsen <5013> authn <846> kai <2532> ekoimhyh <2837> met <3326> authv <846>

13:15 <01980> ykl <06965> ymwq <0550> Nwnma <0> hl <0559> rmayw <0157> hbha <0834> rsa <0160> hbham <08130> hanv <0834> rsa <08135> hanvh <01419> hlwdg <03588> yk <03966> dam <01419> hlwdg <08135> hanv <0550> Nwnma <08130> hanvyw(13:15)

13:15 kai <2532> emishsen <3404> authn <846> amnwn misov mega <3173> sfodra <4970> oti <3754> mega <3173> to <3588> misov o <3739> emishsen <3404> authn <846> uper <5228> thn <3588> agaphn <26> hn <3739> hgaphsen <25> authn <846> kai <2532> eipen auth <846> amnwn anasthyi <450> kai <2532> poreuou <4198>

13:16 <0> hl <08085> emsl <014> hba <03808> alw <07971> ynxlsl <05973> yme <06213> tyve <0834> rsa <0312> trxam <02063> tazh <01419> hlwdgh <07451> herh <0182> tdwa <0408> la <0> wl <0559> rmatw(13:16)

13:16 kai <2532> eipen autw <846> yhmar mh <3165> adelfe <80> oti <3754> megalh <3173> h <3588> kakia <2549> h <3588> escath <2078> uper <5228> thn <3588> prwthn <4413> hn <3739> epoihsav <4160> met <3326> emou <1473> tou <3588> exaposteilai <1821> me <1473> kai <2532> ouk <3364> hyelhsen <2309> amnwn akousai <191> thv <3588> fwnhv <5456> authv <846>

13:17 <0310> hyrxa <01817> tldh <05274> lenw <02351> huwxh <05921> ylem <02063> taz <0853> ta <04994> an <07971> wxls <0559> rmayw <08334> wtrsm <05288> wren <0853> ta <07121> arqyw(13:17)

13:17 kai <2532> ekalesen <2564> to <3588> paidarion <3808> autou <846> ton <3588> proesthkota <4291> tou <3588> oikou <3624> autou <846> kai <2532> eipen autw <846> exaposteilate <1821> dh <1161> tauthn <3778> ap <575> emou <1473> exw <1854> kai <2532> apokleison <608> thn <3588> yuran <2374> opisw <3694> authv <846>

13:18 <0310> hyrxa <01817> tldh <05274> lenw <02351> Uwxh <08334> wtrsm <0853> htwa <03318> auyw <04598> Mylyem <01330> tlwtbh <04428> Klmh <01323> twnb <03847> Nsblt <03651> Nk <03588> yk <06446> Myop <03801> tntk <05921> hylew(13:18)

13:18 kai <2532> ep <1909> authv <846> hn <1510> citwn <5509> karpwtov oti <3754> outwv <3778> enediduskonto <1417> ai <3588> yugaterev <2364> tou <3588> basilewv <935> ai <3588> paryenoi <3933> touv <3588> ependutav <1903> autwn <846> kai <2532> exhgagen <1806> authn <846> o <3588> leitourgov <3011> autou <846> exw <1854> kai <2532> apekleisen <608> thn <3588> yuran <2374> opisw <3694> authv <846>

13:19 <02199> hqezw <01980> Kwlh <01980> Kltw <07218> hsar <05921> le <03027> hdy <07760> Mvtw <07167> herq <05921> hyle <0834> rsa <06446> Myoph <03801> tntkw <07218> hsar <05921> le <0665> rpa <08559> rmt <03947> xqtw(13:19)

13:19 kai <2532> elaben <2983> yhmar spodon <4700> kai <2532> epeyhken <2007> epi <1909> thn <3588> kefalhn <2776> authv <846> kai <2532> ton <3588> citwna <5509> ton <3588> karpwton ton <3588> ep <1909> authv <846> dierrhxen kai <2532> epeyhken <2007> tav <3588> ceirav <5495> authv <846> epi <1909> thn <3588> kefalhn <2776> authv <846> kai <2532> eporeuyh <4198> poreuomenh <4198> kai <2532> krazousa <2896>

13:20 <0251> hyxa <053> Mwlsba <01004> tyb <08076> hmmsw <08559> rmt <03427> bstw <02088> hzh <01697> rbdl <03820> Kbl <0853> ta <07896> ytyst <0408> la <01931> awh <0251> Kyxa <02790> ysyrxh <0269> ytwxa <06258> htew <05973> Kme <01961> hyh <0251> Kyxa <0550> Nwnymah <0251> hyxa <053> Mwlsba <0413> hyla <0559> rmayw(13:20)

13:20 kai <2532> eipen prov <4314> authn <846> abessalwm o <3588> adelfov <80> authv <846> mh <3165> amnwn o <3588> adelfov <80> sou <4771> egeneto <1096> meta <3326> sou <4771> kai <2532> nun <3568> adelfh <79> mou <1473> kwfeuson oti <3754> adelfov <80> sou <4771> estin <1510> mh <3165> yhv <5087> thn <3588> kardian <2588> sou <4771> tou <3588> lalhsai <2980> eiv <1519> to <3588> rhma <4487> touto <3778> kai <2532> ekayisen <2523> yhmar chreuousa en <1722> oikw <3624> abessalwm tou <3588> adelfou <80> authv <846>

13:21 <03966> dam <0> wl <02734> rxyw <0428> hlah <01697> Myrbdh <03605> lk <0853> ta <08085> ems <01732> dwd <04428> Klmhw(13:21)

13:21 kai <2532> hkousen <191> o <3588> basileuv <935> dauid pantav <3956> touv <3588> logouv <3056> toutouv <3778> kai <2532> eyumwyh <2373> sfodra <4970> kai <2532> ouk <3364> eluphsen <3076> to <3588> pneuma <4151> amnwn tou <3588> uiou <5207> autou <846> oti <3754> hgapa <25> auton <846> oti <3754> prwtotokov <4416> autou <846> hn <1510>

13:22 P <0269> wtxa <08559> rmt <0853> ta <06031> hne <0834> rsa <01697> rbd <05921> le <0550> Nwnma <0853> ta <053> Mwlsba <08130> anv <03588> yk <02896> bwj <05704> dew <07451> erml <0550> Nwnma <05973> Me <053> Mwlsba <01696> rbd <03808> alw(13:22)

13:22 kai <2532> ouk <3364> elalhsen <2980> abessalwm meta <3326> amnwn apo <575> ponhrou <4190> ewv <2193> agayou <18> oti <3754> emisei <3404> abessalwm ton <3588> amnwn epi <1909> logou <3056> ou <3739> etapeinwsen <5013> yhmar thn <3588> adelfhn <79> autou <846>

13:23 <04428> Klmh <01121> ynb <03605> lkl <053> Mwlsba <07121> arqyw <0669> Myrpa <05973> Me <0834> rsa <01178> rwux <0> lebb <053> Mwlsbal <01494> Myzzg <01961> wyhyw <03117> Mymy <08141> Mytnsl <01961> yhyw(13:23)

13:23 kai <2532> egeneto <1096> eiv <1519> diethrida hmerwn <2250> kai <2532> hsan <1510> keirontev <2751> tw <3588> abessalwm en <1722> belaswr th <3588> ecomena <2192> efraim <2187> kai <2532> ekalesen <2564> abessalwm pantav <3956> touv <3588> uiouv <5207> tou <3588> basilewv <935>

13:24 <05650> Kdbe <05973> Me <05650> wydbew <04428> Klmh <04994> an <01980> Kly <05650> Kdbel <01494> Myzzg <04994> an <02009> hnh <0559> rmayw <04428> Klmh <0413> la <053> Mwlsba <0935> abyw(13:24)

13:24 kai <2532> hlyen <2064> abessalwm prov <4314> ton <3588> basilea <935> kai <2532> eipen idou <2400> dh <1161> keirousin <2751> tw <3588> doulw <1401> sou <4771> poreuyhtw <4198> dh <1161> o <3588> basileuv <935> kai <2532> oi <3588> paidev <3816> autou <846> meta <3326> tou <3588> doulou <1401> sou <4771>

13:25 <01288> whkrbyw <01980> tkll <014> hba <03808> alw <0> wb <06555> Urpyw <05921> Kyle <03513> dbkn <03808> alw <03605> wnlk <01980> Kln <04994> an <0408> la <01121> ynb <0408> la <053> Mwlsba <0413> la <04428> Klmh <0559> rmayw(13:25)

13:25 kai <2532> eipen o <3588> basileuv <935> prov <4314> abessalwm mh <3165> dh <1161> uie <5207> mou <1473> mh <3165> poreuywmen <4198> pantev <3956> hmeiv <1473> kai <2532> ou <3364> mh <3165> katabarunywmen <925> epi <1909> se <4771> kai <2532> ebiasato auton <846> kai <2532> ouk <3364> hyelhsen <2309> tou <3588> poreuyhnai <4198> kai <2532> euloghsen <2127> auton <846>

13:26 <05973> Kme <01980> Kly <04100> hml <04428> Klmh <0> wl <0559> rmayw <0251> yxa <0550> Nwnma <0854> wnta <04994> an <01980> Kly <03808> alw <053> Mwlsba <0559> rmayw(13:26)

13:26 kai <2532> eipen abessalwm kai <2532> ei <1487> mh <3165> poreuyhtw <4198> dh <1161> mey <3326> hmwn <1473> amnwn o <3588> adelfov <80> mou <1473> kai <2532> eipen autw <846> o <3588> basileuv <935> ina <2443> ti <5100> poreuyh <4198> meta <3326> sou <4771>

13:27 o <04428> Klmh <01121> ynb <03605> lk <0853> taw <0550> Nwnma <0853> ta <0854> wta <07971> xlsyw <053> Mwlsba <0> wb <06555> Urpyw(13:27)

13:27 kai <2532> ebiasato auton <846> abessalwm kai <2532> apesteilen <649> met <3326> autou <846> ton <3588> amnwn kai <2532> pantav <3956> touv <3588> uiouv <5207> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> epoihsen <4160> abessalwm poton <4224> kata <2596> ton <3588> poton <4224> tou <3588> basilewv <935>

13:28 <02428> lyx <01121> ynbl <01961> wyhw <02388> wqzx <0853> Mkta <06680> ytywu <0595> ykna <03588> yk <03808> awlh <03372> waryt <0408> la <0853> wta <04191> Mtmhw <0550> Nwnma <0853> ta <05221> wkh <0413> Mkyla <0559> ytrmaw <03196> Nyyb <0550> Nwnma <03820> bl <02896> bwjk <04994> an <07200> war <0559> rmal <05288> wyren <0853> ta <053> Mwlsba <06680> wuyw(13:28)

13:28 kai <2532> eneteilato abessalwm toiv <3588> paidarioiv <3808> autou <846> legwn <3004> idete <3708> wv <3739> an <302> agayunyh h <3588> kardia <2588> amnwn en <1722> tw <3588> oinw <3631> kai <2532> eipw prov <4314> umav <4771> pataxate <3960> ton <3588> amnwn kai <2532> yanatwsate <2289> auton <846> mh <3165> fobhyhte <5399> oti <3754> ouci <3364> egw <1473> eimi <1510> entellomai umin <4771> andrizesye <407> kai <2532> ginesye <1096> eiv <1519> uiouv <5207> dunamewv <1411>

13:29 <05127> wonyw <06505> wdrp <05921> le <0376> sya <07392> wbkryw <04428> Klmh <01121> ynb <03605> lk <06965> wmqyw <053> Mwlsba <06680> hwu <0834> rsak <0550> Nwnmal <053> Mwlsba <05288> yren <06213> wveyw(13:29)

13:29 kai <2532> epoihsan <4160> ta <3588> paidaria <3808> abessalwm tw <3588> amnwn kaya <2505> eneteilato autoiv <846> abessalwm kai <2532> anesthsan <450> pantev <3956> oi <3588> uioi <5207> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> epekayisan anhr <435> epi <1909> thn <3588> hmionon autou <846> kai <2532> efugan <5343>

13:30 o <0259> dxa <01992> Mhm <03498> rtwn <03808> alw <04428> Klmh <01121> ynb <03605> lk <0853> ta <053> Mwlsba <05221> hkh <0559> rmal <01732> dwd <0413> la <0935> hab <08052> hemshw <01870> Krdb <01992> hmh <01961> yhyw(13:30)

13:30 kai <2532> egeneto <1096> autwn <846> ontwn <1510> en <1722> th <3588> odw <3598> kai <2532> h <3588> akoh <189> hlyen <2064> prov <4314> dauid legwn <3004> epataxen <3960> abessalwm pantav <3956> touv <3588> uiouv <5207> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> ou <3364> kateleifyh <2641> ex <1537> autwn <846> oude <3761> eiv <1519>

13:31 o <0899> Mydgb <07167> yerq <05324> Mybun <05650> wydbe <03605> lkw <0776> hura <07901> bksyw <0899> wydgb <0853> ta <07167> erqyw <04428> Klmh <06965> Mqyw(13:31)

13:31 kai <2532> anesth <450> o <3588> basileuv <935> kai <2532> dierrhxen ta <3588> imatia <2440> autou <846> kai <2532> ekoimhyh <2837> epi <1909> thn <3588> ghn <1065> kai <2532> pantev <3956> oi <3588> paidev <3816> autou <846> oi <3588> periestwtev <4026> autw <846> dierrhxan ta <3588> imatia <2440> autwn <846>

13:32 <0269> wtxa <08559> rmt <0853> ta <06031> wtne <03117> Mwym <07760> hmwv <01961> htyh <053> Mwlsba <06310> yp <05921> le <03588> yk <04191> tm <0905> wdbl <0550> Nwnma <03588> yk <04191> wtymh <04428> Klmh <01121> ynb <05288> Myrenh <03605> lk <0853> ta <0113> ynda <0559> rmay <0408> la <0559> rmayw <01732> dwd <0251> yxa <08093> hems <01121> Nb <03122> bdnwy <06030> Neyw(13:32)

13:32 kai <2532> apekriyh iwnadab uiov <5207> samaa adelfou <80> dauid kai <2532> eipen mh <3165> eipatw o <3588> kuriov <2962> mou <1473> o <3588> basileuv <935> oti <3754> panta <3956> ta <3588> paidaria <3808> touv <3588> uiouv <5207> tou <3588> basilewv <935> eyanatwsen <2289> oti <3754> amnwn monwtatov <3441> apeyanen <599> oti <3754> epi <1909> stomatov <4750> abessalwm hn <1510> keimenov <2749> apo <575> thv <3588> hmerav <2250> hv <3739> etapeinwsen <5013> yhmar thn <3588> adelfhn <79> autou <846>

13:33 P <04191> tm <0905> wdbl <0550> Nwnma <0518> Ma <03588> yk <04191> wtm <04428> Klmh <01121> ynb <03605> lk <0559> rmal <01697> rbd <03820> wbl <0413> la <04428> Klmh <0113> ynda <07760> Mvy <0408> la <06258> htew(13:33)

13:33 kai <2532> nun <3568> mh <3165> yesyw <5087> o <3588> kuriov <2962> mou <1473> o <3588> basileuv <935> epi <1909> thn <3588> kardian <2588> autou <846> rhma <4487> legwn <3004> pantev <3956> oi <3588> uioi <5207> tou <3588> basilewv <935> apeyanan <599> oti <3754> all <235> h <2228> amnwn monwtatov <3441> apeyanen <599>TIP #32: Gunakan Pencarian Khusus untuk melakukan pencarian Teks Alkitab, Tafsiran/Catatan, Studi Kamus, Ilustrasi, Artikel, Ref. Silang, Leksikon, Pertanyaan-Pertanyaan, Gambar, Himne, Topikal. Anda juga dapat mencari bahan-bahan yang berkaitan dengan ayat-ayat yang anda inginkan melalui pencarian Referensi Ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA