TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft

2 Tawarikh 29

29:1 <02148> whyrkz <01323> tb <029> hyba <0517> wma <08034> Msw <03389> Mlswryb <04427> Klm <08141> hns <08672> estw <06242> Myrvew <08141> hns <02568> smxw <06242> Myrve <01121> Nb <04427> Klm <02396> whyqzxy(29:1)

29:1 kai <2532> ezekiav <1478> ebasileusen <936> wn <1510> eikosi <1501> kai <2532> pente <4002> etwn <2094> kai <2532> eikosi <1501> kai <2532> ennea <1767> eth <2094> ebasileusen <936> en <1722> ierousalhm <2419> kai <2532> onoma <3686> th <3588> mhtri <3384> autou <846> abba <5> yugathr <2364> zacaria <2197>

29:2 <01> wyba <01732> dywd <06213> hve <0834> rsa <03605> lkk <03068> hwhy <05869> ynyeb <03477> rsyh <06213> veyw(29:2)

29:2 kai <2532> epoihsen <4160> to <3588> euyev enwpion <1799> kuriou <2962> kata <2596> panta <3956> osa <3745> epoihsen <4160> dauid o <3588> pathr <3962> autou <846>

29:3 <02388> Mqzxyw <03068> hwhy <01004> tyb <01817> twtld <0853> ta <06605> xtp <07223> Nwsarh <02320> sdxb <04427> wklml <07223> hnwsarh <08141> hnsb <01931> awh(29:3)

29:3 kai <2532> egeneto <1096> wv <3739> esth <2476> epi <1909> thv <3588> basileiav <932> autou <846> en <1722> tw <3588> prwtw <4413> mhni <3303> anewxen <455> tav <3588> yurav <2374> oikou <3624> kuriou <2962> kai <2532> epeskeuasen autav <846>

29:4 <04217> xrzmh <07339> bwxrl <0622> Mpoayw <03881> Mywlh <0853> taw <03548> Mynhkh <0853> ta <0935> abyw(29:4)

29:4 kai <2532> eishgagen <1521> touv <3588> iereiv <2409> kai <2532> touv <3588> leuitav kai <2532> katesthsen <2525> autouv <846> eiv <1519> to <3588> klitov to <3588> prov <4314> anatolav <395>

29:5 <06944> sdqh <04480> Nm <05079> hdnh <0853> ta <03318> wayuwhw <01> Mkytba <0430> yhla <03068> hwhy <01004> tyb <0853> ta <06942> wsdqw <06942> wsdqth <06258> hte <03881> Mywlh <08085> ynwems <0> Mhl <0559> rmayw(29:5)

29:5 kai <2532> eipen autoiv <846> akousate oi <3588> leuitai nun <3568> agnisyhte <48> kai <2532> agnisate <48> ton <3588> oikon <3624> kuriou <2962> yeou <2316> twn <3588> paterwn <3962> umwn <4771> kai <2532> ekbalete <1544> thn <3588> akayarsian <167> ek <1537> twn <3588> agiwn <40>

29:6 <06203> Pre <05414> wntyw <03068> hwhy <04908> Nksmm <06440> Mhynp <05437> wboyw <05800> whbzeyw <0430> wnyhla <03068> hwhy <05869> ynyeb <07451> erh <06213> wvew <01> wnytba <04603> wlem <03588> yk(29:6)

29:6 oti <3754> apesthsan oi <3588> paterev <3962> hmwn <1473> kai <2532> epoihsan <4160> to <3588> ponhron <4190> enantion <1726> kuriou <2962> kai <2532> egkatelipan <1459> auton <846> kai <2532> apestreqan <654> to <3588> proswpon <4383> apo <575> thv <3588> skhnhv <4633> kuriou <2962> kai <2532> edwkan <1325> aucena

29:7 <03478> larvy <0430> yhlal <06944> sdqb <05927> wleh <03808> al <05930> hlew <06999> wryjqh <03808> al <07004> trjqw <05216> twrnh <0853> ta <03518> wbkyw <0197> Mlwah <01817> twtld <05462> wrgo <01571> Mg(29:7)

29:7 kai <2532> apekleisan <608> tav <3588> yurav <2374> tou <3588> naou <3485> kai <2532> esbesan <4570> touv <3588> lucnouv <3088> kai <2532> yumiama <2368> ouk <3364> eyumiasan <2370> kai <2532> olokautwmata <3646> ou <3364> proshnegkan <4374> en <1722> tw <3588> agiw <40> yew <2316> israhl <2474>

29:8 <05869> Mkynyeb <07200> Myar <0859> Mta <0834> rsak <08322> hqrslw <08047> hmsl <02113> *hwezl {hewzl} <05414> Mntyw <03389> Mlswryw <03063> hdwhy <05921> le <03068> hwhy <07110> Puq <01961> yhyw(29:8)

29:8 kai <2532> wrgisyh <3710> orgh <3709> kuriov <2962> epi <1909> ton <3588> ioudan <2455> kai <2532> epi <1909> thn <3588> ierousalhm <2419> kai <2532> edwken <1325> autouv <846> eiv <1519> ekstasin <1611> kai <2532> eiv <1519> afanismon <854> kai <2532> eiv <1519> surismon wv <3739> umeiv <4771> orate <3708> toiv <3588> ofyalmoiv <3788> umwn <4771>

29:9 <02063> taz <05921> le <07628> ybsb <0802> wnysnw <01323> wnytwnbw <01121> wnynbw <02719> brxb <01> wnytwba <05307> wlpn <02009> hnhw(29:9)

29:9 kai <2532> idou <2400> peplhgasin oi <3588> paterev <3962> umwn <4771> macaira <3162> kai <2532> oi <3588> uioi <5207> umwn <4771> kai <2532> ai <3588> yugaterev <2364> umwn <4771> kai <2532> ai <3588> gunaikev <1135> umwn <4771> en <1722> aicmalwsia <161> en <1722> gh <1065> ouk <3364> autwn <846> o <3739> kai <2532> nun <3568> estin <1510>

29:10 <0639> wpa <02740> Nwrx <04480> wnmm <07725> bsyw <03478> larvy <0430> yhla <03068> hwhyl <01285> tyrb <03772> twrkl <03824> ybbl <05973> Me <06258> hte(29:10)

29:10 epi <1909> toutoiv <3778> nun <3568> estin <1510> epi <1909> kardiav <2588> diayesyai diayhkhn <1242> kuriou <2962> yeou <2316> israhl <2474> kai <2532> apostreqei <654> thn <3588> orghn <3709> yumou <2372> autou <846> af <575> hmwn <1473>

29:11 o <06999> Myrjqmw <08334> Mytrsm <0> wl <01961> twyhlw <08334> wtrsl <06440> wynpl <05975> dmel <03069> hwhy <0970> rxb <0> Mkb <03588> yk <07952> wlst <0408> la <06258> hte <01121> ynb(29:11)

29:11 kai <2532> nun <3568> mh <3165> dialiphte <1257> oti <3754> en <1722> umin <4771> hretiken <140> kuriov <2962> sthnai <2476> enantion <1726> autou <846> leitourgein <3008> kai <2532> einai <1510> autw <846> leitourgountav <3008> kai <2532> yumiwntav <2370>

29:12 <03098> xawy <01121> Nb <05731> Ndew <02155> hmz <01121> Nb <03098> xawy <01649> ynsrgh <04480> Nmw <03094> lallhy <01121> Nb <05838> whyrzew <05660> ydbe <01121> Nb <07027> syq <04847> yrrm <01121> ynb <04480> Nmw <06956> ythqh <01121> ynb <04480> Nm <05838> whyrze <01121> Nb <03100> lawyw <06022> yvme <01121> Nb <04287> txm <03881> Mywlh <06965> wmqyw(29:12)

29:12 kai <2532> anesthsan <450> oi <3588> leuitai maay <3092> o <3588> tou <3588> amasi kai <2532> iwhl <2493> o <3588> tou <3588> azariou ek <1537> twn <3588> uiwn <5207> kaay kai <2532> ek <1537> twn <3588> uiwn <5207> merari kiv <2797> o <3588> tou <3588> abdi kai <2532> azariav o <3588> tou <3588> iallelhl kai <2532> apo <575> twn <3588> uiwn <5207> gedswni iwa o <3588> tou <3588> zemmay kai <2532> iwdan o <3588> tou <3588> iwaca

29:13 o <04983> whyntmw <02148> whyrkz <0623> Poa <01121> ynb <04480> Nmw <03273> *layeyw {laweyw} <08113> yrms <0469> Npuyla <01121> ynb <04480> Nmw(29:13)

29:13 kai <2532> twn <3588> uiwn <5207> elisafan sambri kai <2532> iihl kai <2532> twn <3588> uiwn <5207> asaf zacariav <2197> kai <2532> mayyaniav

29:14 <05816> layzew <08098> hyems <03038> Nwtwdy <01121> ynb <04480> Nmwo <08096> yemsw <03171> *layxy {lawxy} <01968> Nmyh <01121> ynb <04480> Nmw(29:14)

29:14 kai <2532> twn <3588> uiwn <5207> aiman iihl kai <2532> semei <4584> kai <2532> twn <3588> uiwn <5207> idiywn samaiav kai <2532> ozihl

29:15 <03068> hwhy <01004> tyb <02891> rhjl <03068> hwhy <01697> yrbdb <04428> Klmh <04687> twumk <0935> wabyw <06942> wsdqtyw <0251> Mhyxa <0853> ta <0622> wpoayw(29:15)

29:15 kai <2532> sunhgagon <4863> touv <3588> adelfouv <80> autwn <846> kai <2532> hgnisyhsan <48> kata <2596> thn <3588> entolhn <1785> tou <3588> basilewv <935> dia <1223> prostagmatov kuriou <2962> kayarisai <2511> ton <3588> oikon <3624> kuriou <2962>

29:16 <02351> huwx <06939> Nwrdq <05158> lxnl <03318> ayuwhl <03881> Mywlh <06901> wlbqyw <03068> hwhy <01004> tyb <02691> ruxl <03068> hwhy <01964> lkyhb <04672> waum <0834> rsa <02932> hamjh <03605> lk <0853> ta <03318> wayuwyw <02891> rhjl <03068> hwhy <01004> tyb <06441> hmynpl <03548> Mynhkh <0935> wabyw(29:16)

29:16 kai <2532> eishlyon <1525> oi <3588> iereiv <2409> esw <2080> eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> kuriou <2962> agnisai <48> kai <2532> exebalon <1544> pasan <3956> thn <3588> akayarsian <167> thn <3588> eureyeisan <2147> en <1722> tw <3588> oikw <3624> kuriou <2962> kai <2532> eiv <1519> thn <3588> aulhn <833> oikou <3624> kuriou <2962> kai <2532> edexanto <1209> oi <3588> leuitai ekbalein <1544> eiv <1519> ton <3588> ceimarroun kedrwn <2748> exw <1854>

29:17 o <03615> wlk <07223> Nwsarh <02320> sdxl <06240> rve <08337> hss <03117> Mwybw <08083> hnwms <03117> Mymyl <03068> hwhy <01004> tyb <0853> ta <06942> wsdqyw <03068> hwhy <0197> Mlwal <0935> wab <02320> sdxl <08083> hnwms <03117> Mwybw <06942> sdql <07223> Nwsarh <02320> sdxl <0259> dxab <02490> wlxyw(29:17)

29:17 kai <2532> hrxanto <757> th <3588> hmera <2250> th <3588> prwth <4413> noumhnia <3561> tou <3588> mhnov <3303> tou <3588> prwtou <4413> agnisai <48> kai <2532> th <3588> hmera <2250> th <3588> ogdoh <3590> tou <3588> mhnov <3303> eishlyan <1525> eiv <1519> ton <3588> naon <3485> kuriou <2962> kai <2532> hgnisan <48> ton <3588> oikon <3624> kuriou <2962> en <1722> hmeraiv <2250> oktw <3638> kai <2532> th <3588> hmera <2250> th <3588> ekkaidekath tou <3588> mhnov <3303> tou <3588> prwtou <4413> sunetelesan <4931>

29:18 <03627> wylk <03605> lk <0853> taw <04635> tkremh <07979> Nxls <0853> taw <03627> wylk <03605> lk <0853> taw <05930> hlweh <04196> xbzm <0853> ta <03068> hwhy <01004> tyb <03605> lk <0853> ta <02891> wnrhj <0559> wrmayw <04428> Klmh <02396> whyqzx <0413> la <06441> hmynp <0935> wawbyw(29:18)

29:18 kai <2532> eishlyan <1525> esw <2080> prov <4314> ezekian <1478> ton <3588> basilea <935> kai <2532> eipan hgnisamen <48> panta <3956> ta <3588> en <1722> oikw <3624> kuriou <2962> to <3588> yusiasthrion <2379> thv <3588> olokautwsewv kai <2532> ta <3588> skeuh <4632> autou <846> kai <2532> thn <3588> trapezan <5132> thv <3588> proyesewv <4286> kai <2532> ta <3588> skeuh <4632> authv <846>

29:19 o <03068> hwhy <04196> xbzm <06440> ynpl <02005> Mnhw <06942> wnsdqhw <03559> wnkh <04604> wlemb <04438> wtwklmb <0271> zxa <04428> Klmh <02186> xynzh <0834> rsa <03627> Mylkh <03605> lk <0854> taw(29:19)

29:19 kai <2532> panta <3956> ta <3588> skeuh <4632> a <3739> emianen <3392> acaz <881> o <3588> basileuv <935> en <1722> th <3588> basileia <932> autou <846> en <1722> th <3588> apostasia <646> autou <846> htoimakamen <2090> kai <2532> hgnikamen <48> idou <2400> estin <1510> enantion <1726> tou <3588> yusiasthriou <2379> kuriou <2962>

29:20 <03068> hwhy <01004> tyb <05927> leyw <05892> ryeh <08269> yrv <0853> ta <0622> Poayw <04428> Klmh <02396> whyqzxy <07925> Mksyw(29:20)

29:20 kai <2532> wryrisen <3719> ezekiav <1478> o <3588> basileuv <935> kai <2532> sunhgagen <4863> touv <3588> arcontav <758> thv <3588> polewv <4172> kai <2532> anebh <305> eiv <1519> oikon <3624> kuriou <2962>

29:21 <03068> hwhy <04196> xbzm <05921> le <05927> twlehl <03548> Mynhkh <0175> Nrha <01121> ynbl <0559> rmayw <03063> hdwhy <05921> lew <04720> sdqmh <05921> lew <04467> hklmmh <05921> le <02403> tajxl <07651> hebs <05795> Myze <06842> yrypuw <07651> hebs <03532> Myvbkw <07651> hebs <0352> Mylyaw <07651> hebs <06499> Myrp <0935> waybyw(29:21)

29:21 kai <2532> anhnegken <399> moscouv <3448> epta <2033> kriouv epta <2033> amnouv <286> epta <2033> cimarouv aigwn epta <2033> peri <4012> amartiav <266> peri <4012> thv <3588> basileiav <932> kai <2532> peri <4012> twn <3588> agiwn <40> kai <2532> peri <4012> israhl <2474> kai <2532> eipen toiv <3588> uioiv <5207> aarwn <2> toiv <3588> iereusin <2409> anabainein <305> epi <1909> to <3588> yusiasthrion <2379> kuriou <2962>

29:22 <04196> hxbzmh <01818> Mdh <02236> wqrzyw <03532> Myvbkh <07819> wjxsyw <04196> hxbzmh <01818> Mdh <02236> wqrzyw <0352> Mylah <07819> wjxsyw <04196> hxbzmh <02236> wqrzyw <01818> Mdh <0853> ta <03548> Mynhkh <06901> wlbqyw <01241> rqbh <07819> wjxsyw(29:22)

29:22 kai <2532> eyusan <2380> touv <3588> moscouv <3448> kai <2532> edexanto <1209> oi <3588> iereiv <2409> to <3588> aima <129> kai <2532> proseceon epi <1909> to <3588> yusiasthrion <2379> kai <2532> eyusan <2380> touv <3588> kriouv kai <2532> proseceon to <3588> aima <129> epi <1909> to <3588> yusiasthrion <2379> kai <2532> eyusan <2380> touv <3588> amnouv <286> kai <2532> perieceon to <3588> aima <129> tw <3588> yusiasthriw <2379>

29:23 <05921> Mhyle <03027> Mhydy <05564> wkmoyw <06951> lhqhw <04428> Klmh <06440> ynpl <02403> tajxh <08163> yryev <0853> ta <05066> wsygyw(29:23)

29:23 kai <2532> proshgagon <4317> touv <3588> cimarouv touv <3588> peri <4012> amartiav <266> enantion <1726> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> thv <3588> ekklhsiav <1577> kai <2532> epeyhkan <2007> tav <3588> ceirav <5495> autwn <846> ep <1909> autouv <846>

29:24 <02403> tajxhw <05930> hlweh <04428> Klmh <0559> rma <03478> larvy <03605> lkl <03588> yk <03478> larvy <03605> lk <05921> le <03722> rpkl <04196> hxbzmh <01818> Mmd <0854> ta <02398> wajxyw <03548> Mynhkh <07819> Mwjxsyw(29:24)

29:24 kai <2532> eyusan <2380> autouv <846> oi <3588> iereiv <2409> kai <2532> exilasanto to <3588> aima <129> autwn <846> prov <4314> to <3588> yusiasthrion <2379> kai <2532> exilasanto peri <4012> pantov <3956> israhl <2474> oti <3754> peri <4012> pantov <3956> israhl <2474> eipen o <3588> basileuv <935> h <3588> olokautwsiv kai <2532> ta <3588> peri <4012> amartiav <266>

29:25 o <05030> wyaybn <03027> dyb <04687> hwumh <03068> hwhy <03027> dyb <03588> yk <05030> aybnh <05416> Ntnw <04428> Klmh <02374> hzx <01410> dgw <01732> dywd <04687> twumb <03658> twrnkbw <05035> Mylbnb <04700> Mytlumb <03068> hwhy <01004> tyb <03881> Mywlh <0853> ta <05975> dmeyw(29:25)

29:25 kai <2532> esthsen <2476> touv <3588> leuitav en <1722> oikw <3624> kuriou <2962> en <1722> kumbaloiv <2950> kai <2532> en <1722> nablaiv kai <2532> en <1722> kinuraiv kata <2596> thn <3588> entolhn <1785> dauid tou <3588> basilewv <935> kai <2532> gad <1045> tou <3588> orwntov <3708> tw <3588> basilei <935> kai <2532> nayan <3481> tou <3588> profhtou <4396> oti <3754> di <1223> entolhv <1785> kuriou <2962> to <3588> prostagma en <1722> ceiri <5495> twn <3588> profhtwn <4396>

29:26 o <02689> twruuxb <03548> Mynhkhw <01732> dywd <03627> ylkb <03881> Mywlh <05975> wdmeyw(29:26)

29:26 kai <2532> esthsan <2476> oi <3588> leuitai en <1722> organoiv dauid kai <2532> oi <3588> iereiv <2409> taiv <3588> salpigxin <4536>

29:27 <03478> larvy <04428> Klm <01732> dywd <03627> ylk <03027> ydy <05921> lew <02689> twruuxhw <03068> hwhy <07892> rys <02490> lxh <05930> hlweh <02490> lxh <06256> tebw <04196> xbzmhl <05930> hleh <05927> twlehl <02396> whyqzx <0559> rmayw(29:27)

29:27 kai <2532> eipen ezekiav <1478> anenegkai <399> thn <3588> olokautwsin epi <1909> to <3588> yusiasthrion <2379> kai <2532> en <1722> tw <3588> arxasyai <757> anaferein <399> thn <3588> olokautwsin hrxanto <757> adein <103> kuriw <2962> kai <2532> ai <3588> salpiggev <4536> prov <4314> ta <3588> organa dauid basilewv <935> israhl <2474>

29:28 <05930> hleh <03615> twlkl <05704> de <03605> lkh <02690> *Myruxm {Myruuxm} <02689> twruuxhw <07891> rrwsm <07892> ryshw <07812> Mywxtsm <06951> lhqh <03605> lkw(29:28)

29:28 kai <2532> pasa <3956> h <3588> ekklhsia <1577> prosekunei <4352> kai <2532> oi <3588> qaltwdoi adontev <103> kai <2532> ai <3588> salpiggev <4536> salpizousai <4537> ewv <2193> ou <3739> sunetelesyh <4931> h <3588> olokautwsiv

29:29 <07812> wwxtsyw <0854> wta <04672> Myaumnh <03605> lkw <04428> Klmh <03766> werk <05927> twlehl <03615> twlkkw(29:29)

29:29 kai <2532> wv <3739> sunetelesan <4931> anaferontev <399> ekamqen <2578> o <3588> basileuv <935> kai <2532> pantev <3956> oi <3588> eureyentev <2147> kai <2532> prosekunhsan <4352>

29:30 P <07812> wwxtsyw <06915> wdqyw <08057> hxmvl <05704> de <01984> wllhyw <02374> hzxh <0623> Poaw <01732> dywd <01697> yrbdb <03068> hwhyl <01984> llhl <03881> Mywll <08269> Myrvhw <04428> Klmh <02396> whyqzxy <0559> rmayw(29:30)

29:30 kai <2532> eipen ezekiav <1478> o <3588> basileuv <935> kai <2532> oi <3588> arcontev <758> toiv <3588> leuitaiv umnein <5214> ton <3588> kurion <2962> en <1722> logoiv <3056> dauid kai <2532> asaf tou <3588> profhtou <4396> kai <2532> umnoun <5214> en <1722> eufrosunh <2167> kai <2532> epeson <4098> kai <2532> prosekunhsan <4352>

29:31 <05930> twle <03820> bl <05081> bydn <03605> lkw <08426> twdwtw <02077> Myxbz <06951> lhqh <0935> waybyw <03068> hwhy <01004> tybl <08426> twdwtw <02077> Myxbz <0935> waybhw <05066> wsg <03068> hwhyl <03027> Mkdy <04390> Mtalm <06258> hte <0559> rmayw <02396> whyqzxy <06030> Neyw(29:31)

29:31 kai <2532> apekriyh ezekiav <1478> kai <2532> eipen nun <3568> eplhrwsate <4137> tav <3588> ceirav <5495> umwn <4771> kuriw <2962> prosagagete <4317> kai <2532> ferete <5342> yusiav <2378> kai <2532> ainesewv <133> eiv <1519> oikon <3624> kuriou <2962> kai <2532> anhnegken <399> h <3588> ekklhsia <1577> yusiav <2378> kai <2532> ainesewv <133> eiv <1519> oikon <3624> kuriou <2962> kai <2532> pav <3956> proyumov <4289> th <3588> kardia <2588> olokautwseiv

29:32 <0428> hla <03605> lk <03068> hwhyl <05930> hlel <03967> Mytam <03532> Myvbk <03967> ham <0352> Mylya <07657> Myebs <01241> rqb <06951> lhqh <0935> waybh <0834> rsa <05930> hleh <04557> rpom <01961> yhyw(29:32)

29:32 kai <2532> egeneto <1096> o <3588> ariymov <706> thv <3588> olokautwsewv hv <3739> anhnegken <399> h <3588> ekklhsia <1577> moscoi <3448> ebdomhkonta <1440> krioi ekaton <1540> amnoi <286> diakosioi <1250> eiv <1519> olokautwsin kuriw <2962> panta <3956> tauta <3778>

29:33 <0505> Mypla <07969> tsls <06629> Nauw <03967> twam <08337> ss <01241> rqb <06942> Mysdqhw(29:33)

29:33 kai <2532> oi <3588> hgiasmenoi <37> moscoi <3448> exakosioi <1812> probata <4263> triscilia <5153>

29:34 <03548> Mynhkhm <06942> sdqthl <03824> bbl <03477> yrsy <03881> Mywlh <03588> yk <03548> Mynhkh <06942> wsdqty <05704> dew <04399> hkalmh <03615> twlk <05704> de <03881> Mywlh <0251> Mhyxa <02388> Mwqzxyw <05930> twleh <03605> lk <0853> ta <06584> jysphl <03201> wlky <03808> alw <04592> jeml <01961> wyh <03548> Mynhkh <07535> qr(29:34)

29:34 all <235> h <2228> oi <3588> iereiv <2409> oligoi <3641> hsan <1510> kai <2532> ouk <3364> edunanto <1410> deirai <1194> thn <3588> olokautwsin kai <2532> antelabonto autwn <846> oi <3588> adelfoi <80> autwn <846> oi <3588> leuitai ewv <2193> ou <3739> sunetelesyh <4931> to <3588> ergon <2041> kai <2532> ewv <2193> ou <3739> hgnisyhsan <48> oi <3588> iereiv <2409> oti <3754> oi <3588> leuitai proyumwv <4289> hgnisyhsan <48> para <3844> touv <3588> iereiv <2409>

29:35 <03068> hwhy <01004> tyb <05656> tdwbe <03559> Nwktw <05930> hlel <05262> Mykonbw <08002> Mymlsh <02459> yblxb <07230> brl <05930> hle <01571> Mgw(29:35)

29:35 kai <2532> h <3588> olokautwsiv pollh <4183> en <1722> toiv <3588> steasin thv <3588> teleiwsewv <5050> tou <3588> swthriou <4992> kai <2532> twn <3588> spondwn thv <3588> olokautwsewv kai <2532> katwrywyh to <3588> ergon <2041> en <1722> oikw <3624> kuriou <2962>

29:36 P <01697> rbdh <01961> hyh <06597> Matpb <03588> yk <05971> Mel <0430> Myhlah <03559> Nykhh <05921> le <05971> Meh <03605> lkw <02396> whyqzxy <08055> xmvyw(29:36)

29:36 kai <2532> hufranyh <2165> ezekiav <1478> kai <2532> pav <3956> o <3588> laov <2992> dia <1223> to <3588> htoimakenai <2090> ton <3588> yeon <2316> tw <3588> law <2992> oti <3754> exapina <1819> egeneto <1096> o <3588> logov <3056>TIP #07: Klik ikon untuk mendengarkan pasal yang sedang Anda tampilkan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA