TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Ayub 5

5:1 <06437> hnpt <06918> Mysdqm <04310> ym <0413> law <06030> Knwe <03426> syh <04994> an <07121> arq(5:1)

5:1 epikalesai de <1161> ei <1487> tiv <5100> soi <4771> upakousetai <5219> h <2228> ei <1487> tina <5100> aggelwn <32> agiwn <40> oqh <3708>

5:2 <07068> hanq <04191> tymt <06601> htpw <03708> vek <02026> grhy <0191> lywal <03588> yk(5:2)

5:2 kai <2532> gar <1063> afrona <878> anairei <337> orgh <3709> peplanhmenon <4105> de <1161> yanatoi <2289> zhlov <2205>

5:3 <06597> Matp <05116> whwn <05344> bwqaw <08327> syrsm <0191> lywa <07200> ytyar <0589> yna(5:3)

5:3 egw <1473> de <1161> ewraka <3708> afronav <878> rizan ballontav <906> all <235> euyewv <2112> ebrwyh <977> autwn <846> h <3588> diaita

5:4 <05337> lyum <0369> Nyaw <08179> resb <01792> wakdyw <03468> esym <01121> wynb <07368> wqxry(5:4)

5:4 porrw genointo <1096> oi <3588> uioi <5207> autwn <846> apo <575> swthriav <4991> kolabrisyeihsan de <1161> epi <1909> yuraiv <2374> hssonwn kai <2532> ouk <3364> estai <1510> o <3588> exairoumenov <1807>

5:5 <02428> Mlyx <06782> Mymu <07602> Pasw <03947> whxqy <06791> Mynum <0413> law <0398> lkay <07456> ber <07105> wryuq <0834> rsa(5:5)

5:5 a <3739> gar <1063> ekeinoi <1565> sunhgagon <4863> dikaioi <1342> edontai <2068> autoi <846> de <1161> ek <1537> kakwn <2556> ouk <3364> exairetoi esontai <1510> eksifwnisyeih autwn <846> h <3588> iscuv <2479>

5:6 <05999> lme <06779> xmuy <03808> al <0127> hmdamw <0205> Nwa <06083> rpem <03318> auy <03808> al <03588> yk(5:6)

5:6 ou <3364> gar <1063> mh <3165> exelyh <1831> ek <1537> thv <3588> ghv <1065> kopov <2873> oude <3761> ex <1537> orewn <3735> anablasthsei ponov <4192>

5:7 <05774> Pwe <01361> whybgy <07565> Psr <01121> ynbw <03205> dlwy <05999> lmel <0120> Mda <03588> yk(5:7)

5:7 alla <235> anyrwpov <444> gennatai <1080> kopw <2873> neossoi <3502> de <1161> gupov ta <3588> uqhla <5308> petontai <4072>

5:8 <01700> ytrbd <07760> Myva <0430> Myhla <0413> law <0410> la <0413> la <01875> srda <0589> yna <0199> Mlwa(5:8)

5:8 ou <3364> mhn <3303> de <1161> alla <235> egw <1473> dehyhsomai <1210> kuriou <2962> kurion <2962> de <1161> ton <3588> pantwn <3956> despothn <1203> epikalesomai

5:9 <04557> rpom <0369> Nya <05704> de <06381> twalpn <02714> rqx <0369> Nyaw <01419> twldg <06213> hve(5:9)

5:9 ton <3588> poiounta <4160> megala <3173> kai <2532> anexicniasta <421> endoxa <1741> te <5037> kai <2532> exaisia wn <3739> ouk <3364> estin <1510> ariymov <706>

5:10 <02351> twuwx <06440> ynp <05921> le <04325> Mym <07971> xlsw <0776> Ura <06440> ynp <05921> le <04306> rjm <05414> Ntnh(5:10)

5:10 ton <3588> didonta <1325> ueton <5205> epi <1909> thn <3588> ghn <1065> apostellonta <649> udwr <5204> epi <1909> thn <3588> up <5259> ouranon <3772>

5:11 <03468> esy <07682> wbgv <06937> Myrdqw <04791> Mwrml <08217> Mylps <07760> Mwvl(5:11)

5:11 ton <3588> poiounta <4160> tapeinouv <5011> eiv <1519> uqov <5311> kai <2532> apolwlotav exegeironta <1825>

5:12 <08454> hyswt <03027> Mhydy <06213> hnyvet <03808> alw <06175> Mymwre <04284> twbsxm <06565> rpm(5:12)

5:12 diallassonta boulav <1012> panourgwn <3835> kai <2532> ou <3364> mh <3165> poihsousin <4160> ai <3588> ceirev <5495> autwn <846> alhyev <227>

5:13 <04116> hrhmn <06617> Myltpn <06098> tuew <06193> Mmreb <02450> Mymkx <03920> dkl(5:13)

5:13 o <3588> katalambanwn <2638> sofouv <4680> en <1722> th <3588> fronhsei <5428> boulhn <1012> de <1161> poluplokwn exesthsen <1839>

5:14 <06672> Myrhub <04959> wssmy <03915> hlylkw <02822> Ksx <06298> wsgpy <03119> Mmwy(5:14)

5:14 hmerav <2250> sunanthsetai <4876> autoiv <846> skotov <4655> to <3588> de <1161> meshmbrinon qhlafhsaisan <5584> isa <2470> nukti <3571>

5:15 <034> Nwyba <02389> qzx <03027> dymw <06310> Mhypm <02719> brxm <03467> esyw(5:15)

5:15 apolointo de <1161> en <1722> polemw <4171> adunatov <102> de <1161> exelyoi <1831> ek <1537> ceirov <5495> dunastou <1413>

5:16 <06310> hyp <07092> hupq <05766> htlew <08615> hwqt <01800> ldl <01961> yhtw(5:16)

5:16 eih <1510> de <1161> adunatw <102> elpiv <1680> adikou <94> de <1161> stoma <4750> emfracyeih

5:17 <03988> oamt <0408> la <07706> yds <04148> rowmw <0433> hwla <03198> wnxkwy <0582> swna <0835> yrsa <02009> hnh(5:17)

5:17 makariov <3107> de <1161> anyrwpov <444> on <3739> hlegxen <1651> o <3588> kuriov <2962> nouyethma de <1161> pantokratorov <3841> mh <3165> apanainou

5:18 <07495> hnyprt <03027> *wydyw {wdyw} <04272> Uxmy <02280> sbxyw <03510> byaky <01931> awh <03588> yk(5:18)

5:18 autov <846> gar <1063> algein poiei <4160> kai <2532> palin <3825> apokayisthsin <600> epaisen <3817> kai <2532> ai <3588> ceirev <5495> autou <846> iasanto <2390>

5:19 <07451> er <0> Kb <05060> egy <03808> al <07651> ebsbw <05337> Klyuy <06869> twru <08337> ssb(5:19)

5:19 exakiv ex <1537> anagkwn se <4771> exeleitai <1807> en <1722> de <1161> tw <3588> ebdomw <1442> ou <3364> mh <3165> aqhtai <680> sou <4771> kakon <2556>

5:20 <02719> brx <03027> ydym <04421> hmxlmbw <04194> twmm <06299> Kdp <07458> berb(5:20)

5:20 en <1722> limw <3042> rusetai se <4771> ek <1537> yanatou <2288> en <1722> polemw <4171> de <1161> ek <1537> ceirov <5495> sidhrou <4604> lusei <3089> se <4771>

5:21 <0935> awby <03588> yk <07701> dsm <03372> aryt <03808> alw <02244> abxt <03956> Nwsl <07752> jwsb(5:21)

5:21 apo <575> mastigov <3148> glwsshv <1100> se <4771> kruqei <2928> kai <2532> ou <3364> mh <3165> fobhyhv <5399> apo <575> kakwn <2556> ercomenwn <2064>

5:22 <03372> aryt <0408> la <0776> Urah <02416> tyxmw <07832> qxvt <03720> Npklw <07701> dsl(5:22)

5:22 adikwn <94> kai <2532> anomwn <459> katagelash <2606> apo <575> de <1161> yhriwn <2342> agriwn <66> ou <3364> mh <3165> fobhyhv <5399>

5:23 <0> Kl <07999> hmlsh <07704> hdvh <02416> tyxw <01285> Ktyrb <07704> hdvh <068> ynba <05973> Me <03588> yk(5:23)

5:23 yhrev gar <1063> agrioi <66> eirhneusousin <1514> soi <4771>

5:24 <02398> ajxt <03808> alw <05116> Kwn <06485> tdqpw <0168> Klha <07965> Mwls <03588> yk <03045> tedyw(5:24)

5:24 eita <1534> gnwsh <1097> oti <3754> eirhneusei <1514> sou <4771> o <3588> oikov <3624> h <3588> de <1161> diaita thv <3588> skhnhv <4633> sou <4771> ou <3364> mh <3165> amarth <264>

5:25 <0776> Urah <06212> bvek <06631> Kyauauw <02233> Kerz <07227> br <03588> yk <03045> tedyw(5:25)

5:25 gnwsh <1097> de <1161> oti <3754> polu <4183> to <3588> sperma <4690> sou <4771> ta <3588> de <1161> tekna <5043> sou <4771> estai <1510> wsper <3746> to <3588> pambotanon tou <3588> agrou <68>

5:26 <06256> wteb <01430> sydg <05927> twlek <06913> rbq <0413> yla <03624> xlkb <0935> awbt(5:26)

5:26 eleush <2064> de <1161> en <1722> tafw <5028> wsper <3746> sitov <4621> wrimov kata <2596> kairon <2540> yerizomenov <2325> h <2228> wsper <3746> yimwnia alwnov <257> kay <2596> wran <5610> sugkomisyeisa <4792>

5:27 P <0> Kl <03045> ed <0859> htaw <08085> hnems <01931> ayh <03651> Nk <02713> hwnrqx <02063> taz <02009> hnh(5:27)

5:27 idou <2400> tauta <3778> outwv <3778> exicniasamen tauta <3778> estin <1510> a <3739> akhkoamen <191> su <4771> de <1161> gnwyi <1097> seautw <4572> ei <1487> ti <5100> epraxav <4238>TIP #02: Coba gunakan wildcards "*" atau "?" untuk hasil pencarian yang leb?h bai*. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA