TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Galatia 1:1--3:29

1:1 paulov <3972> apostolov <652> ouk <3756> ap <575> anyrwpwn <444> oude <3761> di <1223> anyrwpou <444> alla <235> dia <1223> ihsou <2424> cristou <5547> kai <2532> yeou <2316> patrov <3962> tou <3588> egeirantov <1453> (5660) auton <846> ek <1537> nekrwn <3498>

1:2 kai <2532> oi <3588> sun <4862> emoi <1698> pantev <3956> adelfoi <80> taiv <3588> ekklhsiaiv <1577> thv <3588> galatiav <1053>

1:3 cariv <5485> umin <5213> kai <2532> eirhnh <1515> apo <575> yeou <2316> patrov <3962> hmwn <2257> kai <2532> kuriou <2962> ihsou <2424> cristou <5547>

1:4 tou <3588> dontov <1325> (5631) eauton <1438> uper <5228> twn <3588> amartiwn <266> hmwn <2257> opwv <3704> exelhtai <1807> (5643) hmav <2248> ek <1537> tou <3588> aiwnov <165> tou <3588> enestwtov <1764> (5761) ponhrou <4190> kata <2596> to <3588> yelhma <2307> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> patrov <3962> hmwn <2257>

1:5 w <3739> h <3588> doxa <1391> eiv <1519> touv <3588> aiwnav <165> twn <3588> aiwnwn <165> amhn <281>

1:6 yaumazw <2296> (5719) oti <3754> outwv <3779> tacewv <5030> metatiyesye <3346> (5727) apo <575> tou <3588> kalesantov <2564> (5660) umav <5209> en <1722> cariti <5485> cristou <5547> eiv <1519> eteron <2087> euaggelion <2098>

1:7 o <3739> ouk <3756> estin <1510> (5748) allo <243> ei <1487> mh <3361> tinev <5100> eisin <1510> (5748) oi <3588> tarassontev <5015> (5723) umav <5209> kai <2532> yelontev <2309> (5723) metastreqai <3344> (5658) to <3588> euaggelion <2098> tou <3588> cristou <5547>

1:8 alla <235> kai <2532> ean <1437> hmeiv <2249> h <2228> aggelov <32> ex <1537> ouranou <3772> euaggelishtai <2097> (5672) [umin] <5213> par <3844> o <3739> euhggelisameya <2097> (5668) umin <5213> anayema <331> estw <1510> (5749)

1:9 wv <5613> proeirhkamen <4280> (5758) kai <2532> arti <737> palin <3825> legw <3004> (5719) ei <1487> tiv <5100> umav <5209> euaggelizetai <2097> (5731) par <3844> o <3739> parelabete <3880> (5627) anayema <331> estw <1510> (5749)

1:10 arti <737> gar <1063> anyrwpouv <444> peiyw <3982> (5719) h <2228> ton <3588> yeon <2316> h <2228> zhtw <2212> (5719) anyrwpoiv <444> areskein <700> (5721) ei <1487> eti <2089> anyrwpoiv <444> hreskon <700> (5707) cristou <5547> doulov <1401> ouk <3756> an <302> hmhn <1510> (5713)

1:11 gnwrizw <1107> (5719) gar <1063> umin <5213> adelfoi <80> to <3588> euaggelion <2098> to <3588> euaggelisyen <2097> (5685) up <5259> emou <1700> oti <3754> ouk <3756> estin <1510> (5748) kata <2596> anyrwpon <444>

1:12 oude <3761> gar <1063> egw <1473> para <3844> anyrwpou <444> parelabon <3880> (5627) auto <846> oute <3777> edidacyhn <1321> (5681) alla <235> di <1223> apokaluqewv <602> ihsou <2424> cristou <5547>

1:13 hkousate <191> (5656) gar <1063> thn <3588> emhn <1699> anastrofhn <391> pote <4218> en <1722> tw <3588> ioudaismw <2454> oti <3754> kay <2596> uperbolhn <5236> ediwkon <1377> (5707) thn <3588> ekklhsian <1577> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> eporyoun <4199> (5707) authn <846>

1:14 kai <2532> proekopton <4298> (5707) en <1722> tw <3588> ioudaismw <2454> uper <5228> pollouv <4183> sunhlikiwtav <4915> en <1722> tw <3588> genei <1085> mou <3450> perissoterwv <4056> zhlwthv <2207> uparcwn <5225> (5723) twn <3588> patrikwn <3967> mou <3450> paradosewn <3862>

1:15 ote <3753> de <1161> eudokhsen <2106> (5656) [o <3588> yeov] <2316> o <3588> aforisav <873> (5660) me <3165> ek <1537> koiliav <2836> mhtrov <3384> mou <3450> kai <2532> kalesav <2564> (5660) dia <1223> thv <3588> caritov <5485> autou <846>

1:16 apokaluqai <601> (5658) ton <3588> uion <5207> autou <846> en <1722> emoi <1698> ina <2443> euaggelizwmai <2097> (5735) auton <846> en <1722> toiv <3588> eynesin <1484> euyewv <2112> ou <3756> prosaneyemhn <4323> (5639) sarki <4561> kai <2532> aimati <129>

1:17 oude <3761> anhlyon <424> (5627) eiv <1519> ierosoluma <2414> prov <4314> touv <3588> pro <4253> emou <1700> apostolouv <652> alla <235> aphlyon <565> (5627) eiv <1519> arabian <688> kai <2532> palin <3825> upestreqa <5290> (5656) eiv <1519> damaskon <1154>

1:18 epeita <1899> meta <3326> tria <5140> eth <2094> anhlyon <424> (5627) eiv <1519> ierosoluma <2414> istorhsai <2477> (5658) khfan <2786> kai <2532> epemeina <1961> (5656) prov <4314> auton <846> hmerav <2250> dekapente <1178>

1:19 eteron <2087> de <1161> twn <3588> apostolwn <652> ouk <3756> eidon <1492> (5627) ei <1487> mh <3361> iakwbon <2385> ton <3588> adelfon <80> tou <3588> kuriou <2962>

1:20 a <3739> de <1161> grafw <1125> (5719) umin <5213> idou <2400> (5628) enwpion <1799> tou <3588> yeou <2316> oti <3754> ou <3756> qeudomai <5574> (5736)

1:21 epeita <1899> hlyon <2064> (5627) eiv <1519> ta <3588> klimata <2824> thv <3588> suriav <4947> kai <2532> [thv] <3588> kilikiav <2791>

1:22 hmhn <1510> (5713) de <1161> agnooumenov <50> (5746) tw <3588> proswpw <4383> taiv <3588> ekklhsiaiv <1577> thv <3588> ioudaiav <2449> taiv <3588> en <1722> cristw <5547>

1:23 monon <3440> de <1161> akouontev <191> (5723) hsan <1510> (5713) oti <3754> o <3588> diwkwn <1377> (5723) hmav <2248> pote <4218> nun <3568> euaggelizetai <2097> (5731) thn <3588> pistin <4102> hn <3739> pote <4218> eporyei <4199> (5707)

1:24 kai <2532> edoxazon <1392> (5707) en <1722> emoi <1698> ton <3588> yeon <2316>

2:1 epeita <1899> dia <1223> dekatessarwn <1180> etwn <2094> palin <3825> anebhn <305> (5627) eiv <1519> ierosoluma <2414> meta <3326> barnaba <921> sumparalabwn <4838> (5631) kai <2532> titon <5103>

2:2 anebhn <305> (5627) de <1161> kata <2596> apokaluqin <602> kai <2532> aneyemhn <394> (5639) autoiv <846> to <3588> euaggelion <2098> o <3739> khrussw <2784> (5719) en <1722> toiv <3588> eynesin <1484> kat <2596> idian <2398> de <1161> toiv <3588> dokousin <1380> (5723) mh <3361> pwv <4458> eiv <1519> kenon <2756> trecw <5143> (5725) h <2228> edramon <5143> (5627)

2:3 all <235> oude <3761> titov <5103> o <3588> sun <4862> emoi <1698> ellhn <1672> wn <1510> (5752) hnagkasyh <315> (5681) peritmhyhnai <4059> (5683)

2:4 dia <1223> de <1161> touv <3588> pareisaktouv <3920> qeudadelfouv <5569> oitinev <3748> pareishlyon <3922> (5627) kataskophsai <2684> (5658) thn <3588> eleuyerian <1657> hmwn <2257> hn <3739> ecomen <2192> (5719) en <1722> cristw <5547> ihsou <2424> ina <2443> hmav <2248> katadoulwsousin <2615> (5692)

2:5 oiv <3739> oude <3761> prov <4314> wran <5610> eixamen <1502> (5656) th <3588> upotagh <5292> ina <2443> h <3588> alhyeia <225> tou <3588> euaggeliou <2098> diameinh <1265> (5661) prov <4314> umav <5209>

2:6 apo <575> de <1161> twn <3588> dokountwn <1380> (5723) einai <1510> (5750) ti <5100> opoioi <3697> pote <4218> hsan <1510> (5713) ouden <3762> moi <3427> diaferei <1308> (5719) proswpon <4383> [o] <3588> yeov <2316> anyrwpou <444> ou <3756> lambanei <2983> (5719) emoi <1698> gar <1063> oi <3588> dokountev <1380> (5723) ouden <3762> prosaneyento <4323> (5639)

2:7 alla <235> tounantion <5121> idontev <1492> (5631) oti <3754> pepisteumai <4100> (5769) to <3588> euaggelion <2098> thv <3588> akrobustiav <203> kaywv <2531> petrov <4074> thv <3588> peritomhv <4061>

2:8 o <3588> gar <1063> energhsav <1754> (5660) petrw <4074> eiv <1519> apostolhn <651> thv <3588> peritomhv <4061> enhrghsen <1754> (5656) kai <2532> emoi <1698> eiv <1519> ta <3588> eynh <1484>

2:9 kai <2532> gnontev <1097> (5631) thn <3588> carin <5485> thn <3588> doyeisan <1325> (5685) moi <3427> iakwbov <2385> kai <2532> khfav <2786> kai <2532> iwannhv <2491> oi <3588> dokountev <1380> (5723) stuloi <4769> einai <1510> (5750) dexiav <1188> edwkan <1325> (5656) emoi <1698> kai <2532> barnaba <921> koinwniav <2842> ina <2443> hmeiv <2249> eiv <1519> ta <3588> eynh <1484> autoi <846> de <1161> eiv <1519> thn <3588> peritomhn <4061>

2:10 monon <3440> twn <3588> ptwcwn <4434> ina <2443> mnhmoneuwmen <3421> (5725) o <3739> kai <2532> espoudasa <4704> (5656) auto <846> touto <5124> poihsai <4160> (5658)

2:11 ote <3753> de <1161> hlyen <2064> (5627) khfav <2786> eiv <1519> antioceian <490> kata <2596> proswpon <4383> autw <846> antesthn <436> (5627) oti <3754> kategnwsmenov <2607> (5772) hn <1510> (5713)

2:12 pro <4253> tou <3588> gar <1063> elyein <2064> (5629) tinav <5100> apo <575> iakwbou <2385> meta <3326> twn <3588> eynwn <1484> sunhsyien <4906> (5707) ote <3753> de <1161> hlyon <2064> (5627) upestellen <5288> (5707) kai <2532> afwrizen <873> (5707) eauton <1438> foboumenov <5399> (5740) touv <3588> ek <1537> peritomhv <4061>

2:13 kai <2532> sunupekriyhsan <4942> (5681) autw <846> [kai] <2532> oi <3588> loipoi <3062> ioudaioi <2453> wste <5620> kai <2532> barnabav <921> sunaphcyh <4879> (5681) autwn <846> th <3588> upokrisei <5272>

2:14 all <235> ote <3753> eidon <1492> (5627) oti <3754> ouk <3756> oryopodousin <3716> (5719) prov <4314> thn <3588> alhyeian <225> tou <3588> euaggeliou <2098> eipon <2036> (5627) tw <3588> khfa <2786> emprosyen <1715> pantwn <3956> ei <1487> su <4771> ioudaiov <2453> uparcwn <5225> (5723) eynikwv <1483> kai <2532> ouk <3756> ioudaikwv <2452> zhv <2198> (5719) pwv <4459> ta <3588> eynh <1484> anagkazeiv <315> (5719) ioudaizein <2450> (5721)

2:15 hmeiv <2249> fusei <5449> ioudaioi <2453> kai <2532> ouk <3756> ex <1537> eynwn <1484> amartwloi <268>

2:16 eidotev <1492> (5761) de <1161> oti <3754> ou <3756> dikaioutai <1344> (5743) anyrwpov <444> ex <1537> ergwn <2041> nomou <3551> ean <1437> mh <3361> dia <1223> pistewv <4102> cristou <5547> ihsou <2424> kai <2532> hmeiv <2249> eiv <1519> criston <5547> ihsoun <2424> episteusamen <4100> (5656) ina <2443> dikaiwywmen <1344> (5686) ek <1537> pistewv <4102> cristou <5547> kai <2532> ouk <3756> ex <1537> ergwn <2041> nomou <3551> oti <3754> ex <1537> ergwn <2041> nomou <3551> ou <3756> dikaiwyhsetai <1344> (5701) pasa <3956> sarx <4561>

2:17 ei <1487> de <1161> zhtountev <2212> (5723) dikaiwyhnai <1344> (5683) en <1722> cristw <5547> eureyhmen <2147> (5681) kai <2532> autoi <846> amartwloi <268> ara <687> cristov <5547> amartiav <266> diakonov <1249> mh <3361> genoito <1096> (5636)

2:18 ei <1487> gar <1063> a <3739> katelusa <2647> (5656) tauta <5023> palin <3825> oikodomw <3618> (5719) parabathn <3848> emauton <1683> sunistanw <4921> (5719)

2:19 egw <1473> gar <1063> dia <1223> nomou <3551> nomw <3551> apeyanon <599> (5627) ina <2443> yew <2316> zhsw <2198> (5661)

2:20 cristw <5547> sunestaurwmai <4957> (5769) zw <2198> (5719) de <1161> ouketi <3765> egw <1473> zh <2198> (5719) de <1161> en <1722> emoi <1698> cristov <5547> o <3739> de <1161> nun <3568> zw <2198> (5719) en <1722> sarki <4561> en <1722> pistei <4102> zw <2198> (5719) th <3588> tou <3588> uiou <5207> tou <3588> yeou <2316> tou <3588> agaphsantov <25> (5660) me <3165> kai <2532> paradontov <3860> (5631) eauton <1438> uper <5228> emou <1700>

2:21 ouk <3756> ayetw <114> (5719) thn <3588> carin <5485> tou <3588> yeou <2316> ei <1487> gar <1063> dia <1223> nomou <3551> dikaiosunh <1343> ara <686> cristov <5547> dwrean <1432> apeyanen <599> (5627)

3:1 w <5599> anohtoi <453> galatai <1052> tiv <5101> umav <5209> ebaskanen <940> (5656) oiv <3739> kat <2596> ofyalmouv <3788> ihsouv <2424> cristov <5547> proegrafh <4270> (5648) estaurwmenov <4717> (5772)

3:2 touto <5124> monon <3440> yelw <2309> (5719) mayein <3129> (5629) af <575> umwn <5216> ex <1537> ergwn <2041> nomou <3551> to <3588> pneuma <4151> elabete <2983> (5627) h <2228> ex <1537> akohv <189> pistewv <4102>

3:3 outwv <3779> anohtoi <453> este <1510> (5748) enarxamenoi <1728> (5666) pneumati <4151> nun <3568> sarki <4561> epiteleisye <2005> (5727)

3:4 tosauta <5118> epayete <3958> (5627) eikh <1500> ei <1487> ge <1065> kai <2532> eikh <1500>

3:5 o <3588> oun <3767> epicorhgwn <2023> (5723) umin <5213> to <3588> pneuma <4151> kai <2532> energwn <1754> (5723) dunameiv <1411> en <1722> umin <5213> ex <1537> ergwn <2041> nomou <3551> h <2228> ex <1537> akohv <189> pistewv <4102>

3:6 kaywv <2531> abraam <11> episteusen <4100> (5656) tw <3588> yew <2316> kai <2532> elogisyh <3049> (5681) autw <846> eiv <1519> dikaiosunhn <1343>

3:7 ginwskete <1097> (5719) <1097> (5720) ara <686> oti <3754> oi <3588> ek <1537> pistewv <4102> outoi <3778> uioi <5207> eisin <1510> (5748) abraam <11>

3:8 proidousa <4275> (5631) de <1161> h <3588> grafh <1124> oti <3754> ek <1537> pistewv <4102> dikaioi <1344> (5719) ta <3588> eynh <1484> o <3588> yeov <2316> proeuhggelisato <4283> (5662) tw <3588> abraam <11> oti <3754> eneuloghyhsontai <1757> (5701) en <1722> soi <4671> panta <3956> ta <3588> eynh <1484>

3:9 wste <5620> oi <3588> ek <1537> pistewv <4102> eulogountai <2127> (5743) sun <4862> tw <3588> pistw <4103> abraam <11>

3:10 osoi <3745> gar <1063> ex <1537> ergwn <2041> nomou <3551> eisin <1510> (5748) upo <5259> kataran <2671> eisin <1510> (5748) gegraptai <1125> (5769) gar <1063> oti <3754> epikataratov <1944> pav <3956> ov <3739> ouk <3756> emmenei <1696> (5719) pasin <3956> toiv <3588> gegrammenoiv <1125> (5772) en <1722> tw <3588> bibliw <975> tou <3588> nomou <3551> tou <3588> poihsai <4160> (5658) auta <846>

3:11 oti <3754> de <1161> en <1722> nomw <3551> oudeiv <3762> dikaioutai <1344> (5743) para <3844> tw <3588> yew <2316> dhlon <1212> oti <3754> o <3588> dikaiov <1342> ek <1537> pistewv <4102> zhsetai <2198> (5695)

3:12 o <3588> de <1161> nomov <3551> ouk <3756> estin <1510> (5748) ek <1537> pistewv <4102> all <235> o <3588> poihsav <4160> (5660) auta <846> zhsetai <2198> (5695) en <1722> autoiv <846>

3:13 cristov <5547> hmav <2248> exhgorasen <1805> (5656) ek <1537> thv <3588> katarav <2671> tou <3588> nomou <3551> genomenov <1096> (5637) uper <5228> hmwn <2257> katara <2671> oti <3754> gegraptai <1125> (5769) epikataratov <1944> pav <3956> o <3588> kremamenov <2910> (5734) epi <1909> xulou <3586>

3:14 ina <2443> eiv <1519> ta <3588> eynh <1484> h <3588> eulogia <2129> tou <3588> abraam <11> genhtai <1096> (5638) en <1722> ihsou <2424> cristw <5547> ina <2443> thn <3588> epaggelian <1860> tou <3588> pneumatov <4151> labwmen <2983> (5632) dia <1223> thv <3588> pistewv <4102>

3:15 adelfoi <80> kata <2596> anyrwpon <444> legw <3004> (5719) omwv <3676> anyrwpou <444> kekurwmenhn <2964> (5772) diayhkhn <1242> oudeiv <3762> ayetei <114> (5719) h <2228> epidiatassetai <1928> (5736)

3:16 tw <3588> de <1161> abraam <11> erreyhsan <4482> (5681) ai <3588> epaggeliai <1860> kai <2532> tw <3588> spermati <4690> autou <846> ou <3756> legei <3004> (5719) kai <2532> toiv <3588> spermasin <4690> wv <5613> epi <1909> pollwn <4183> all <235> wv <5613> ef <1909> enov <1520> kai <2532> tw <3588> spermati <4690> sou <4675> ov <3739> estin <1510> (5748) cristov <5547>

3:17 touto <5124> de <1161> legw <3004> (5719) diayhkhn <1242> prokekurwmenhn <4300> (5772) upo <5259> tou <3588> yeou <2316> o <3588> meta <3326> tetrakosia <5071> kai <2532> triakonta <5144> eth <2094> gegonwv <1096> (5756) nomov <3551> ouk <3756> akuroi <208> (5719) eiv <1519> to <3588> katarghsai <2673> (5658) thn <3588> epaggelian <1860>

3:18 ei <1487> gar <1063> ek <1537> nomou <3551> h <3588> klhronomia <2817> ouketi <3765> ex <1537> epaggeliav <1860> tw <3588> de <1161> abraam <11> di <1223> epaggeliav <1860> kecaristai <5483> (5766) o <3588> yeov <2316>

3:19 ti <5101> oun <3767> o <3588> nomov <3551> twn <3588> parabasewn <3847> carin <5484> proseteyh <4369> (5681) acriv <891> an <302> elyh <2064> (5632) to <3588> sperma <4690> w <3739> ephggeltai <1861> (5766) diatageiv <1299> (5651) di <1223> aggelwn <32> en <1722> ceiri <5495> mesitou <3316>

3:20 o <3588> de <1161> mesithv <3316> enov <1520> ouk <3756> estin <1510> (5748) o <3588> de <1161> yeov <2316> eiv <1520> estin <1510> (5748)

3:21 o <3588> oun <3767> nomov <3551> kata <2596> twn <3588> epaggeliwn <1860> [tou <3588> yeou] <2316> mh <3361> genoito <1096> (5636) ei <1487> gar <1063> edoyh <1325> (5681) nomov <3551> o <3588> dunamenov <1410> (5740) zwopoihsai <2227> (5658) ontwv <3689> en <1722> nomw <3551> an <302> hn <1510> (5713) h <3588> dikaiosunh <1343>

3:22 alla <235> sunekleisen <4788> (5656) h <3588> grafh <1124> ta <3588> panta <3956> upo <5259> amartian <266> ina <2443> h <3588> epaggelia <1860> ek <1537> pistewv <4102> ihsou <2424> cristou <5547> doyh <1325> (5686) toiv <3588> pisteuousin <4100> (5723)

3:23 pro <4253> tou <3588> de <1161> elyein <2064> (5629) thn <3588> pistin <4102> upo <5259> nomon <3551> efrouroumeya <5432> (5712) sugkleiomenoi <4788> (5746) eiv <1519> thn <3588> mellousan <3195> (5723) pistin <4102> apokalufyhnai <601> (5683)

3:24 wste <5620> o <3588> nomov <3551> paidagwgov <3807> hmwn <2257> gegonen <1096> (5754) eiv <1519> criston <5547> ina <2443> ek <1537> pistewv <4102> dikaiwywmen <1344> (5686)

3:25 elyoushv <2064> (5631) de <1161> thv <3588> pistewv <4102> ouketi <3765> upo <5259> paidagwgon <3807> esmen <1510> (5748)

3:26 pantev <3956> gar <1063> uioi <5207> yeou <2316> este <1510> (5748) dia <1223> thv <3588> pistewv <4102> en <1722> cristw <5547> ihsou <2424>

3:27 osoi <3745> gar <1063> eiv <1519> criston <5547> ebaptisyhte <907> (5681) criston <5547> enedusasye <1746> (5668)

3:28 ouk <3756> eni <1762> (5748) ioudaiov <2453> oude <3761> ellhn <1672> ouk <3756> eni <1762> (5748) doulov <1401> oude <3761> eleuyerov <1658> ouk <3756> eni <1762> (5748) arsen <730> kai <2532> yhlu <2338> pantev <3956> gar <1063> umeiv <5210> eiv <1520> este <1510> (5748) en <1722> cristw <5547> ihsou <2424>

3:29 ei <1487> de <1161> umeiv <5210> cristou <5547> ara <686> tou <3588> abraam <11> sperma <4690> este <1510> (5748) kat <2596> epaggelian <1860> klhronomoi <2818>TIP #27: Arahkan mouse pada tautan ayat untuk menampilkan teks ayat dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA