TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yeremia 22:15

22:15 <0> wl <02896> bwj <0227> za <06666> hqduw <04941> jpsm <06213> hvew <08354> htsw <0398> lka <03808> awlh <01> Kyba <0730> zrab <08474> hrxtm <0859> hta <03588> yk <04427> Klmth(22:15)

22:15 mh <3165> basileuseiv <936> oti <3754> su <4771> paroxunh <3947> en <1722> acaz <881> tw <3588> patri <3962> sou <4771> ou <3364> fagontai <2068> kai <2532> ou <3364> piontai <4095> beltion <957> hn <1510> se <4771> poiein <4160> krima <2917> kai <2532> dikaiosunhn <1343> kalhn <2570>

Yeremia 16:1-21

16:1 <0559> rmal <0413> yla <03068> hwhy <01697> rbd <01961> yhyw(16:1)

16:1 kai <2532> su <4771> mh <3165> labhv <2983> gunaika <1135> legei <3004> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> israhl <2474>

16:2 <02088> hzh <04725> Mwqmb <01323> twnbw <01121> Mynb <0> Kl <01961> wyhy <03808> alw <0802> hsa <0> Kl <03947> xqt <03808> al(16:2)

16:2 kai <2532> ou <3364> gennhyhsetai <1080> soi <4771> uiov <5207> oude <3761> yugathr <2364> en <1722> tw <3588> topw <5117> toutw <3778>

16:3 <02063> tazh <0776> Urab <0853> Mtwa <03205> Mydlwmh <01> Mtwba <05921> lew <0853> Mtwa <03205> twdlyh <0517> Mtma <05921> lew <02088> hzh <04725> Mwqmb <03205> Mydwlyh <01323> twnbh <05921> lew <01121> Mynbh <05921> le <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <03588> yk(16:3)

16:3 oti <3754> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> peri <4012> twn <3588> uiwn <5207> kai <2532> peri <4012> twn <3588> yugaterwn <2364> twn <3588> gennwmenwn <1080> en <1722> tw <3588> topw <5117> toutw <3778> kai <2532> peri <4012> twn <3588> mhterwn <3384> autwn <846> twn <3588> tetokuiwn <5088> autouv <846> kai <2532> peri <4012> twn <3588> paterwn <3962> autwn <846> twn <3588> gegennhkotwn <1080> autouv <846> en <1722> th <3588> gh <1065> tauth <3778>

16:4 o <0776> Urah <0929> tmhblw <08064> Mymsh <05775> Pwel <03978> lkaml <05038> Mtlbn <01961> htyhw <03615> wlky <07458> berbw <02719> brxbw <01961> wyhy <0127> hmdah <06440> ynp <05921> le <01828> Nmdl <06912> wrbqy <03808> alw <05594> wdpoy <03808> al <04191> wtmy <08463> Myalxt <04463> ytwmm(16:4)

16:4 en <1722> yanatw <2288> noserw apoyanountai <599> ou <3364> kophsontai <2875> kai <2532> ou <3364> tafhsontai <2290> eiv <1519> paradeigma epi <1909> proswpou <4383> thv <3588> ghv <1065> esontai <1510> kai <2532> toiv <3588> yhrioiv <2342> thv <3588> ghv <1065> kai <2532> toiv <3588> peteinoiv tou <3588> ouranou <3772> en <1722> macaira <3162> pesountai <4098> kai <2532> en <1722> limw <3042> suntelesyhsontai <4931>

16:5 <07356> Mymxrh <0853> taw <02617> doxh <0853> ta <03068> hwhy <05002> Man <02088> hzh <05971> Meh <0853> tam <07965> ymwls <0853> ta <0622> ytpoa <03588> yk <0> Mhl <05110> dnt <0408> law <05594> dwpol <01980> Klt <0408> law <04798> xzrm <01004> tyb <0935> awbt <0408> la <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <03588> yk(16:5)

16:5 tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> mh <3165> eiselyhv <1525> eiv <1519> yiason autwn <846> kai <2532> mh <3165> poreuyhv <4198> tou <3588> koqasyai <2875> kai <2532> mh <3165> penyhshv <3996> autouv <846> oti <3754> afestaka thn <3588> eirhnhn <1515> mou <1473> apo <575> tou <3588> laou <2992> toutou <3778>

16:6 <01992> Mhl <07139> xrqy <03808> alw <01413> ddgty <03808> alw <01992> Mhl <05594> wdpoy <03808> alw <06912> wrbqy <03808> al <02063> tazh <0776> Urab <06996> Mynjqw <01419> Myldg <04191> wtmw(16:6)

16:6 ou <3364> mh <3165> koqwntai <2875> autouv <846> oude <3761> entomidav ou <3364> mh <3165> poihswsin <4160> kai <2532> ou <3364> xurhsontai <3587>

16:7 <0517> wma <05921> lew <01> wyba <05921> le <08575> Mymwxnt <03563> owk <0853> Mtwa <08248> wqsy <03808> alw <04191> tm <05921> le <05162> wmxnl <060> lba <05921> le <0> Mhl <06536> worpy <03808> alw(16:7)

16:7 kai <2532> ou <3364> mh <3165> klasyh <2806> artov <740> en <1722> penyei <3997> autwn <846> eiv <1519> paraklhsin <3874> epi <1909> teynhkoti <2348> ou <3364> potiousin <4222> auton <846> pothrion <4221> eiv <1519> paraklhsin <3874> epi <1909> patri <3962> kai <2532> mhtri <3384> autou <846>

16:8 o <08354> twtslw <0398> lkal <0854> Mtwa <03427> tbsl <0935> awbt <03808> al <04960> htsm <01004> tybw(16:8)

16:8 eiv <1519> oikian <3614> potou ouk <3364> eiseleush <1525> sugkayisai met <3326> autwn <846> tou <3588> fagein <2068> kai <2532> piein <4095>

16:9 <03618> hlk <06963> lwqw <02860> Ntx <06963> lwq <08057> hxmv <06963> lwqw <08342> Nwvv <06963> lwq <03117> Mkymybw <05869> Mkynyel <02088> hzh <04725> Mwqmh <04480> Nm <07673> tybsm <02005> ynnh <03478> larvy <0430> yhla <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <03588> yk(16:9)

16:9 dioti <1360> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> israhl <2474> idou <2400> egw <1473> kataluw <2647> ek <1537> tou <3588> topou <5117> toutou <3778> enwpion <1799> twn <3588> ofyalmwn <3788> umwn <4771> kai <2532> en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> umwn <4771> fwnhn <5456> carav <5479> kai <2532> fwnhn <5456> eufrosunhv <2167> fwnhn <5456> numfiou <3566> kai <2532> fwnhn <5456> numfhv <3565>

16:10 <0430> wnyhla <03068> hwhyl <02398> wnajx <0834> rsa <02403> wntajx <04100> hmw <05771> wnnwe <04100> hmw <02063> tazh <01419> hlwdgh <07451> herh <03605> lk <0853> ta <05921> wnyle <03068> hwhy <01696> rbd <04100> hm <05921> le <0413> Kyla <0559> wrmaw <0428> hlah <01697> Myrbdh <03605> lk <0853> ta <02088> hzh <05971> Mel <05046> dygt <03588> yk <01961> hyhw(16:10)

16:10 kai <2532> estai <1510> otan <3752> anaggeilhv <312> tw <3588> law <2992> toutw <3778> apanta <537> ta <3588> rhmata <4487> tauta <3778> kai <2532> eipwsin prov <4314> se <4771> dia <1223> ti <5100> elalhsen <2980> kuriov <2962> ef <1909> hmav <1473> panta <3956> ta <3588> kaka <2556> tauta <3778> tiv <5100> h <3588> adikia <93> hmwn <1473> kai <2532> tiv <5100> h <3588> amartia <266> hmwn <1473> hn <3739> hmartomen <264> enanti <1725> kuriou <2962> tou <3588> yeou <2316> hmwn <1473>

16:11 <08104> wrms <03808> al <08451> ytrwt <0853> taw <05800> wbze <0853> ytaw <0> Mhl <07812> wwxtsyw <05647> Mwdbeyw <0312> Myrxa <0430> Myhla <0310> yrxa <01980> wklyw <03068> hwhy <05002> Man <0853> ytwa <01> Mkytwba <05800> wbze <0834> rsa <05921> le <0413> Mhyla <0559> trmaw(16:11)

16:11 kai <2532> ereiv autoiv <846> any <473> wn <3739> egkatelipon <1459> me <1473> oi <3588> paterev <3962> umwn <4771> legei <3004> kuriov <2962> kai <2532> wconto opisw <3694> yewn <2316> allotriwn <245> kai <2532> edouleusan <1398> autoiv <846> kai <2532> prosekunhsan <4352> autoiv <846> kai <2532> eme <1473> egkatelipon <1459> kai <2532> ton <3588> nomon <3551> mou <1473> ouk <3364> efulaxanto <5442>

16:12 <0413> yla <08085> ems <01115> ytlbl <07451> erh <03820> wbl <08307> twrrs <0310> yrxa <0376> sya <01980> Myklh <02005> Mknhw <01> Mkytwbam <06213> twvel <07489> Mterh <0859> Mtaw(16:12)

16:12 kai <2532> umeiv <4771> eponhreusasye uper <5228> touv <3588> paterav <3962> umwn <4771> kai <2532> idou <2400> umeiv <4771> poreuesye <4198> ekastov <1538> opisw <3694> twn <3588> arestwn <701> thv <3588> kardiav <2588> umwn <4771> thv <3588> ponhrav <4190> tou <3588> mh <3165> upakouein <5219> mou <1473>

16:13 o <02594> hnynx <0> Mkl <05414> Nta <03808> al <0834> rsa <03915> hlylw <03119> Mmwy <0312> Myrxa <0430> Myhla <0853> ta <08033> Ms <05647> Mtdbew <01> Mkytwbaw <0859> Mta <03045> Mtedy <03808> al <0834> rsa <0776> Urah <05921> le <02063> tazh <0776> Urah <05921> lem <0853> Mkta <02904> ytljhw(16:13)

16:13 kai <2532> aporriqw umav <4771> apo <575> thv <3588> ghv <1065> tauthv <3778> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> hn <3739> ouk <3364> hdeite umeiv <4771> kai <2532> oi <3588> paterev <3962> umwn <4771> kai <2532> douleusete <1398> ekei <1563> yeoiv <2316> eteroiv <2087> oi <3739> ou <3364> dwsousin <1325> umin <4771> eleov <1656>

16:14 <04714> Myrum <0776> Uram <03478> larvy <01121> ynb <0853> ta <05927> hleh <0834> rsa <03068> hwhy <02416> yx <05750> dwe <0559> rmay <03808> alw <03068> hwhy <05002> Man <0935> Myab <03117> Mymy <02009> hnh <03651> Nkl(16:14)

16:14 dia <1223> touto <3778> idou <2400> hmerai <2250> ercontai <2064> legei <3004> kuriov <2962> kai <2532> ouk <3364> erousin eti <2089> zh <2198> kuriov <2962> o <3588> anagagwn <321> touv <3588> uiouv <5207> israhl <2474> ek <1537> ghv <1065> aiguptou <125>

16:15 o <01> Mtwbal <05414> yttn <0834> rsa <0127> Mtmda <05921> le <07725> Mytbshw <08033> hms <05080> Mxydh <0834> rsa <0776> twurah <03605> lkmw <06828> Nwpu <0776> Uram <03478> larvy <01121> ynb <0853> ta <05927> hleh <0834> rsa <03068> hwhy <02416> yx <0518> Ma <03588> yk(16:15)

16:15 alla <235> zh <2198> kuriov <2962> ov <3739> anhgagen <321> ton <3588> oikon <3624> israhl <2474> apo <575> ghv <1065> borra kai <2532> apo <575> paswn <3956> twn <3588> cwrwn <5561> ou <3364> exwsyhsan <1856> ekei <1563> kai <2532> apokatasthsw <600> autouv <846> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> autwn <846> hn <3739> edwka <1325> toiv <3588> patrasin <3962> autwn <846>

16:16 <05553> Myeloh <05357> yqyqnmw <01389> hebg <03605> lk <05921> lemw <02022> rh <03605> lk <05921> lem <06679> Mwduw <06719> Mydyu <07227> Mybrl <07971> xlsa <03651> Nk <0310> yrxaw <01770> Mwgydw <03068> hwhy <05002> Man <07227> Mybr <01771> *Mygydl {Mygwdl} <07971> xls <02005> ynnh(16:16)

16:16 idou <2400> egw <1473> apostellw <649> touv <3588> aleeiv <231> touv <3588> pollouv <4183> legei <3004> kuriov <2962> kai <2532> alieusousin <232> autouv <846> kai <2532> meta <3326> tauta <3778> apostelw <649> touv <3588> pollouv <4183> yhreutav kai <2532> yhreusousin <2340> autouv <846> epanw <1883> pantov <3956> orouv <3735> kai <2532> epanw <1883> pantov <3956> bounou <1015> kai <2532> ek <1537> twn <3588> trumaliwn <5168> twn <3588> petrwn <4074>

16:17 <05869> ynye <05048> dgnm <05771> Mnwe <06845> Npun <03808> alw <06440> ynplm <05641> wrton <03808> al <01870> Mhykrd <03605> lk <05921> le <05869> ynye <03588> yk(16:17)

16:17 oti <3754> oi <3588> ofyalmoi <3788> mou <1473> epi <1909> pasav <3956> tav <3588> odouv <3598> autwn <846> kai <2532> ouk <3364> ekrubh <2928> ta <3588> adikhmata <92> autwn <846> apenanti twn <3588> ofyalmwn <3788> mou <1473>

16:18 o <05159> ytlxn <0853> ta <04390> walm <08441> Mhytwbewtw <08251> Mhyuwqs <05038> tlbnb <0776> yura <0853> ta <02490> Mllx <05921> le <02403> Mtajxw <05771> Mnwe <04932> hnsm <07223> hnwsar <07999> ytmlsw(16:18)

16:18 kai <2532> antapodwsw <467> diplav <1362> tav <3588> adikiav <93> autwn <846> kai <2532> tav <3588> amartiav <266> autwn <846> ef <1909> aiv <3739> ebebhlwsan <953> thn <3588> ghn <1065> mou <1473> en <1722> toiv <3588> ynhsimaioiv twn <3588> bdelugmatwn <946> autwn <846> kai <2532> en <1722> taiv <3588> anomiaiv <458> autwn <846> en <1722> aiv <3739> eplhmmelhsan thn <3588> klhronomian <2817> mou <1473>

16:19 <03276> lyewm <0> Mb <0369> Nyaw <01892> lbh <01> wnytwba <05157> wlxn <08267> rqs <0389> Ka <0559> wrmayw <0776> Ura <0657> yopam <0935> waby <01471> Mywg <0413> Kyla <06869> hru <03117> Mwyb <04498> yownmw <04581> yzemw <05797> yze <03068> hwhy(16:19)

16:19 kurie <2962> iscuv <2479> mou <1473> kai <2532> bohyeia <996> mou <1473> kai <2532> katafugh mou <1473> en <1722> hmera <2250> kakwn <2556> prov <4314> se <4771> eynh <1484> hxousin <1854> ap <575> escatou <2078> thv <3588> ghv <1065> kai <2532> erousin wv <3739> qeudh <5571> ekthsanto <2932> oi <3588> paterev <3962> hmwn <1473> eidwla <1497> kai <2532> ouk <3364> estin <1510> en <1722> autoiv <846> wfelhma

16:20 <0430> Myhla <03808> al <01992> hmhw <0430> Myhla <0120> Mda <0> wl <06213> hveyh(16:20)

16:20 ei <1487> poihsei <4160> eautw <1438> anyrwpov <444> yeouv <2316> kai <2532> outoi <3778> ouk <3364> eisin <1510> yeoi <2316>

16:21 o <03068> hwhy <08034> yms <03588> yk <03045> wedyw <01369> ytrwbg <0853> taw <03027> ydy <0853> ta <03045> Meydwa <02063> tazh <06471> Mepb <03045> Meydwm <02005> ynnh <03651> Nkl(16:21)

16:21 dia <1223> touto <3778> idou <2400> egw <1473> dhlwsw <1213> autoiv <846> en <1722> tw <3588> kairw <2540> toutw <3778> thn <3588> ceira <5495> mou <1473> kai <2532> gnwriw <1107> autoiv <846> thn <3588> dunamin <1411> mou <1473> kai <2532> gnwsontai <1097> oti <3754> onoma <3686> moi <1473> kuriov <2962>TIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA