TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Audio Suku Alkitab Kuno ITL - draft

Kisah Para Rasul 5

5:1 anhr <435> de <1161> tiv <5100> ananiav <367> onomati <3686> sun <4862> sapfirh <4551> th <3588> gunaiki <1135> autou <846> epwlhsen <4453> (5656) kthma <2933>

5:2 kai <2532> enosfisato <3557> (5668) apo <575> thv <3588> timhv <5092> suneiduihv <4894> (5761) kai <2532> thv <3588> gunaikov <1135> kai <2532> enegkav <5342> (5660) merov <3313> ti <5100> para <3844> touv <3588> podav <4228> twn <3588> apostolwn <652> eyhken <5087> (5656)

5:3 eipen <2036> (5627) de <1161> o <3588> petrov <4074> anania <367> dia <1223> ti <5101> eplhrwsen <4137> (5656) o <3588> satanav <4567> thn <3588> kardian <2588> sou <4675> qeusasyai <5574> (5664) se <4571> to <3588> pneuma <4151> to <3588> agion <39> kai <2532> nosfisasyai <3557> (5670) apo <575> thv <3588> timhv <5092> tou <3588> cwriou <5564>

5:4 ouci <3780> menon <3306> (5723) soi <4671> emenen <3306> (5707) kai <2532> prayen <4097> (5685) en <1722> th <3588> sh <4674> exousia <1849> uphrcen <5225> (5707) ti <5101> oti <3754> eyou <5087> (5639) en <1722> th <3588> kardia <2588> sou <4675> to <3588> pragma <4229> touto <5124> ouk <3756> eqeusw <5574> (5662) anyrwpoiv <444> alla <235> tw <3588> yew <2316>

5:5 akouwn <191> (5723) de <1161> o <3588> ananiav <367> touv <3588> logouv <3056> toutouv <5128> peswn <4098> (5631) exequxen <1634> (5656) kai <2532> egeneto <1096> (5633) fobov <5401> megav <3173> epi <1909> pantav <3956> touv <3588> akouontav <191> (5723)

5:6 anastantev <450> (5631) de <1161> oi <3588> newteroi <3501> sunesteilan <4958> (5656) auton <846> kai <2532> exenegkantev <1627> (5660) eyaqan <2290> (5656)

5:7 egeneto <1096> (5633) de <1161> wv <5613> wrwn <5610> triwn <5140> diasthma <1292> kai <2532> h <3588> gunh <1135> autou <846> mh <3361> eiduia <1492> (5761) to <3588> gegonov <1096> (5756) eishlyen <1525> (5627)

5:8 apekriyh <611> (5662) de <1161> prov <4314> authn <846> petrov <4074> eipe <2036> (5628) moi <3427> ei <1487> tosoutou <5118> to <3588> cwrion <5564> apedosye <591> (5639) h <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) nai <3483> tosoutou <5118>

5:9 o <3588> de <1161> petrov <4074> prov <4314> authn <846> ti <5101> oti <3754> sunefwnhyh <4856> (5681) umin <5213> peirasai <3985> (5658) to <3588> pneuma <4151> kuriou <2962> idou <2400> (5628) oi <3588> podev <4228> twn <3588> yaqantwn <2290> (5660) ton <3588> andra <435> sou <4675> epi <1909> th <3588> yura <2374> kai <2532> exoisousin <1627> (5692) se <4571>

5:10 epesen <4098> (5627) de <1161> paracrhma <3916> prov <4314> touv <3588> podav <4228> autou <846> kai <2532> exequxen <1634> (5656) eiselyontev <1525> (5631) de <1161> oi <3588> neaniskoi <3495> euron <2147> (5627) authn <846> nekran <3498> kai <2532> exenegkantev <1627> (5660) eyaqan <2290> (5656) prov <4314> ton <3588> andra <435> authv <846>

5:11 kai <2532> egeneto <1096> (5633) fobov <5401> megav <3173> ef <1909> olhn <3650> thn <3588> ekklhsian <1577> kai <2532> epi <1909> pantav <3956> touv <3588> akouontav <191> (5723) tauta <5023>

5:12 dia <1223> de <1161> twn <3588> ceirwn <5495> twn <3588> apostolwn <652> egineto <1096> (5711) shmeia <4592> kai <2532> terata <5059> polla <4183> en <1722> tw <3588> law <2992> kai <2532> hsan <1510> (5713) omoyumadon <3661> pantev <3956> en <1722> th <3588> stoa <4745> solomwntov <4672>

5:13 twn <3588> de <1161> loipwn <3062> oudeiv <3762> etolma <5111> (5707) kollasyai <2853> (5745) autoiv <846> all <235> emegalunen <3170> (5707) autouv <846> o <3588> laov <2992>

5:14 mallon <3123> de <1161> prosetiyento <4369> (5712) pisteuontev <4100> (5723) tw <3588> kuriw <2962> plhyh <4128> andrwn <435> te <5037> kai <2532> gunaikwn <1135>

5:15 wste <5620> kai <2532> eiv <1519> tav <3588> plateiav <4113> ekferein <1627> (5721) touv <3588> asyeneiv <772> kai <2532> tiyenai <5087> (5721) epi <1909> klinariwn <2825> kai <2532> krabattwn <2895> ina <2443> ercomenou <2064> (5740) petrou <4074> kan <2579> h <3588> skia <4639> episkiasei <1982> (5692) tini <5100> autwn <846>

5:16 sunhrceto <4905> (5711) de <1161> kai <2532> to <3588> plhyov <4128> twn <3588> perix <4038> polewn <4172> ierousalhm <2419> ferontev <5342> (5723) asyeneiv <772> kai <2532> ocloumenouv <3791> (5746) upo <5259> pneumatwn <4151> akayartwn <169> oitinev <3748> eyerapeuonto <2323> (5712) apantev <537>

5:17 anastav <450> (5631) de <1161> o <3588> arciereuv <749> kai <2532> pantev <3956> oi <3588> sun <4862> autw <846> h <3588> ousa <1510> (5752) airesiv <139> twn <3588> saddoukaiwn <4523> eplhsyhsan <4130> (5681) zhlou <2205>

5:18 kai <2532> epebalon <1911> (5627) tav <3588> ceirav <5495> epi <1909> touv <3588> apostolouv <652> kai <2532> eyento <5087> (5639) autouv <846> en <1722> thrhsei <5084> dhmosia <1219>

5:19 aggelov <32> de <1161> kuriou <2962> dia <1223> nuktov <3571> hnoixen <455> (5656) tav <3588> yurav <2374> thv <3588> fulakhv <5438> exagagwn <1806> (5631) te <5037> autouv <846> eipen <2036> (5627)

5:20 poreuesye <4198> (5737) kai <2532> stayentev <2476> (5685) laleite <2980> (5720) en <1722> tw <3588> ierw <2411> tw <3588> law <2992> panta <3956> ta <3588> rhmata <4487> thv <3588> zwhv <2222> tauthv <3778>

5:21 akousantev <191> (5660) de <1161> eishlyon <1525> (5627) upo <5259> ton <3588> oryron <3722> eiv <1519> to <3588> ieron <2411> kai <2532> edidaskon <1321> (5707) paragenomenov <3854> (5637) de <1161> o <3588> arciereuv <749> kai <2532> oi <3588> sun <4862> autw <846> sunekalesan <4779> (5656) to <3588> sunedrion <4892> kai <2532> pasan <3956> thn <3588> gerousian <1087> twn <3588> uiwn <5207> israhl <2474> kai <2532> apesteilan <649> (5656) eiv <1519> to <3588> desmwthrion <1201> acyhnai <71> (5683) autouv <846>

5:22 oi <3588> de <1161> paragenomenoi <3854> (5637) uphretai <5257> ouc <3756> euron <2147> (5627) autouv <846> en <1722> th <3588> fulakh <5438> anastreqantev <390> (5660) de <1161> aphggeilan <518> (5656)

5:23 legontev <3004> (5723) oti <3754> to <3588> desmwthrion <1201> euromen <2147> (5627) kekleismenon <2808> (5772) en <1722> pash <3956> asfaleia <803> kai <2532> touv <3588> fulakav <5441> estwtav <2476> (5761) epi <1909> twn <3588> yurwn <2374> anoixantev <455> (5660) de <1161> esw <2080> oudena <3762> euromen <2147> (5627)

5:24 wv <5613> de <1161> hkousan <191> (5656) touv <3588> logouv <3056> toutouv <5128> o <3588> te <5037> strathgov <4755> tou <3588> ierou <2411> kai <2532> oi <3588> arciereiv <749> dihporoun <1280> (5707) peri <4012> autwn <846> ti <5101> an <302> genoito <1096> (5636) touto <5124>

5:25 paragenomenov <3854> (5637) de <1161> tiv <5100> aphggeilen <518> (5656) autoiv <846> oti <3754> idou <2400> (5628) oi <3588> andrev <435> ouv <3739> eyesye <5087> (5639) en <1722> th <3588> fulakh <5438> eisin <1510> (5748) en <1722> tw <3588> ierw <2411> estwtev <2476> (5761) kai <2532> didaskontev <1321> (5723) ton <3588> laon <2992>

5:26 tote <5119> apelywn <565> (5631) o <3588> strathgov <4755> sun <4862> toiv <3588> uphretaiv <5257> hgen <71> (5627) autouv <846> ou <3756> meta <3326> biav <970> efobounto <5399> (5711) gar <1063> ton <3588> laon <2992> mh <3361> liyasywsin <3034> (5686)

5:27 agagontev <71> (5631) de <1161> autouv <846> esthsan <2476> (5627) en <1722> tw <3588> sunedriw <4892> kai <2532> ephrwthsen <1905> (5656) autouv <846> o <3588> arciereuv <749>

5:28 legwn <3004> (5723) paraggelia <3852> parhggeilamen <3853> (5656) umin <5213> mh <3361> didaskein <1321> (5721) epi <1909> tw <3588> onomati <3686> toutw <5129> kai <2532> idou <2400> (5628) peplhrwkate <4137> (5758) thn <3588> ierousalhm <2419> thv <3588> didachv <1322> umwn <5216> kai <2532> boulesye <1014> (5736) epagagein <1863> (5629) ef <1909> hmav <2248> to <3588> aima <129> tou <3588> anyrwpou <444> toutou <5127>

5:29 apokriyeiv <611> (5679) de <1161> petrov <4074> kai <2532> oi <3588> apostoloi <652> eipan <3004> (5627) peiyarcein <3980> (5721) dei <1163> (5904) yew <2316> mallon <3123> h <2228> anyrwpoiv <444>

5:30 o <3588> yeov <2316> twn <3588> paterwn <3962> hmwn <2257> hgeiren <1453> (5656) ihsoun <2424> on <3739> umeiv <5210> dieceirisasye <1315> (5668) kremasantev <2910> (5660) epi <1909> xulou <3586>

5:31 touton <5126> o <3588> yeov <2316> archgon <747> kai <2532> swthra <4990> uqwsen <5312> (5656) th <3588> dexia <1188> autou <846> [tou] <3588> dounai <1325> (5629) metanoian <3341> tw <3588> israhl <2474> kai <2532> afesin <859> amartiwn <266>

5:32 kai <2532> hmeiv <2249> esmen <1510> (5748) marturev <3144> twn <3588> rhmatwn <4487> toutwn <5130> kai <2532> to <3588> pneuma <4151> to <3588> agion <40> o <3739> edwken <1325> (5656) o <3588> yeov <2316> toiv <3588> peiyarcousin <3980> (5723) autw <846>

5:33 oi <3588> de <1161> akousantev <191> (5660) dieprionto <1282> (5712) kai <2532> eboulonto <1014> (5711) anelein <337> (5629) autouv <846>

5:34 anastav <450> (5631) de <1161> tiv <5100> en <1722> tw <3588> sunedriw <4892> farisaiov <5330> onomati <3686> gamalihl <1059> nomodidaskalov <3547> timiov <5093> panti <3956> tw <3588> law <2992> ekeleusen <2753> (5656) exw <1854> bracu <1024> touv <3588> anyrwpouv <444> poihsai <4160> (5658)

5:35 eipen <2036> (5627) te <5037> prov <4314> autouv <846> andrev <435> israhlitai <2475> prosecete <4337> (5720) eautoiv <1438> epi <1909> toiv <3588> anyrwpoiv <444> toutoiv <5125> ti <5101> mellete <3195> (5719) prassein <4238> (5721)

5:36 pro <4253> gar <1063> toutwn <5130> twn <3588> hmerwn <2250> anesth <450> (5627) yeudav <2333> legwn <3004> (5723) einai <1510> (5750) tina <5100> eauton <1438> w <3739> prosekliyh <4347> (5681) andrwn <435> ariymov <706> wv <5613> tetrakosiwn <5071> ov <3739> anhreyh <337> (5681) kai <2532> pantev <3956> osoi <3745> epeiyonto <3982> (5712) autw <846> dieluyhsan <1262> (5681) kai <2532> egenonto <1096> (5633) eiv <1519> ouden <3762>

5:37 meta <3326> touton <5126> anesth <450> (5627) ioudav <2455> o <3588> galilaiov <1057> en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> thv <3588> apografhv <582> kai <2532> apesthsen <868> (5656) laon <2992> opisw <3694> autou <846> kakeinov <2548> apwleto <622> (5639) kai <2532> pantev <3956> osoi <3745> epeiyonto <3982> (5712) autw <846> dieskorpisyhsan <1287> (5681)

5:38 kai <2532> [ta] <3588> nun <3568> legw <3004> (5719) umin <5213> aposthte <868> (5628) apo <575> twn <3588> anyrwpwn <444> toutwn <5130> kai <2532> afete <863> (5628) autouv <846> oti <3754> ean <1437> h <1510> (5753) ex <1537> anyrwpwn <444> h <3588> boulh <1012> auth <3778> h <2228> to <3588> ergon <2041> touto <5124> kataluyhsetai <2647> (5701)

5:39 ei <1487> de <1161> ek <1537> yeou <2316> estin <1510> (5748) ou <3756> dunhsesye <1410> (5695) katalusai <2647> (5658) autouv <846> mhpote <3379> kai <2532> yeomacoi <2314> eureyhte <2147> (5686)

5:40 epeisyhsan <3982> (5681) de <1161> autw <846> kai <2532> proskalesamenoi <4341> (5666) touv <3588> apostolouv <652> deirantev <1194> (5660) parhggeilan <3853> (5656) mh <3361> lalein <2980> (5721) epi <1909> tw <3588> onomati <3686> tou <3588> ihsou <2424> kai <2532> apelusan <630> (5656)

5:41 oi <3588> men <3303> oun <3767> eporeuonto <4198> (5711) cairontev <5463> (5723) apo <575> proswpou <4383> tou <3588> sunedriou <4892> oti <3754> kathxiwyhsan <2661> (5681) uper <5228> tou <3588> onomatov <3686> atimasyhnai <818> (5683)

5:42 pasan <3956> te <5037> hmeran <2250> en <1722> tw <3588> ierw <2411> kai <2532> kat <2596> oikon <3624> ouk <3756> epauonto <3973> (5710) didaskontev <1321> (5723) kai <2532> euaggelizomenoi <2097> (5734) ton <3588> criston <5547> ihsoun <2424>TIP #27: Arahkan mouse pada tautan ayat untuk menampilkan teks ayat dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA