TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft

Ayub 19

19:1 <0559> rmayw <0347> bwya <06030> Neyw(19:1)

19:1 upolabwn <5274> de <1161> iwb <2492> legei <3004>

19:2 <04405> Mylmb <01792> ynnwakdtw <05315> yspn <03013> Nwygwt <0575> hna <05704> de(19:2)

19:2 ewv <2193> tinov <5100> egkopon poihsete <4160> quchn <5590> mou <1473> kai <2532> kayaireite <2507> me <1473> logoiv <3056>

19:3 <0> yl <01970> wrkht <0954> wsbt <03808> al <03637> ynwmylkt <06471> Mymep <06235> rve <02088> hz(19:3)

19:3 gnwte <1097> monon <3440> oti <3754> o <3588> kuriov <2962> epoihse <4160> me <1473> outwv <3778> katalaleite <2635> mou <1473> ouk <3364> aiscunomenoi <153> me <1473> epikeisye <1945> moi <1473>

19:4 <04879> ytgwsm <03885> Nylt <0854> yta <07686> ytygs <0551> Mnma <0637> Paw(19:4)

19:4 nai <3483> dh <1161> ep <1909> alhyeiav <225> egw <1473> eplanhyhn <4105> par <3844> emoi <1473> de <1161> aulizetai planov <4108> (19:4a) lalhsai <2980> rhma <4487> o <3739> ouk <3364> edei <1210> ta <3588> de <1161> rhmata <4487> mou <1473> planatai <4105> kai <2532> ouk <3364> epi <1909> kairou <2540>

19:5 <02781> ytprx <05921> yle <03198> wxykwtw <01431> wlydgt <05921> yle <0551> Mnma <0518> Ma(19:5)

19:5 ea <1436> de <1161> oti <3754> ep <1909> emoi <1473> megalunesye <3170> enallesye de <1161> moi <1473> oneidei <3681>

19:6 <05362> Pyqh <05921> yle <04686> wdwumw <05791> yntwe <0433> hwla <03588> yk <0645> wpa <03045> wed(19:6)

19:6 gnwte <1097> oun <3767> oti <3754> o <3588> kuriov <2962> estin <1510> o <3588> taraxav <5015> ocurwma <3794> de <1161> autou <846> ep <1909> eme <1473> uqwsen <5312>

19:7 <04941> jpsm <0369> Nyaw <07768> ewsa <06030> hnea <03808> alw <02555> omx <06817> qeua <02005> Nh(19:7)

19:7 idou <2400> gelw <1070> oneidei <3681> kai <2532> ou <3364> lalhsw <2980> kekraxomai <2896> kai <2532> oudamou krima <2917>

19:8 <07760> Myvy <02822> Ksx <05410> ytwbytn <05921> lew <05674> rwbea <03808> alw <01443> rdg <0734> yxra(19:8)

19:8 kuklw periwkodomhmai kai <2532> ou <3364> mh <3165> diabw <1224> epi <1909> proswpon <4383> mou <1473> skotov <4655> eyeto <5087>

19:9 <07218> ysar <05850> trje <05493> royw <06584> jysph <05921> ylem <03519> ydwbk(19:9)

19:9 thn <3588> de <1161> doxan <1391> ap <575> emou <1473> exedusen <1562> afeilen de <1161> stefanon <4735> apo <575> kefalhv <2776> mou <1473>

19:10 <08615> ytwqt <06086> Uek <05265> eoyw <01980> Klaw <05439> bybo <05422> ynuty(19:10)

19:10 diespasen <1288> me <1473> kuklw kai <2532> wcomhn exekoqen <1581> de <1161> wsper <3746> dendron <1186> thn <3588> elpida <1680> mou <1473>

19:11 <06862> wyruk <0> wl <02803> ynbsxyw <0639> wpa <05921> yle <02734> rxyw(19:11)

19:11 deinwv <1171> de <1161> moi <1473> orgh <3709> ecrhsato <5531> hghsato <2233> de <1161> me <1473> wsper <3746> ecyron <2190>

19:12 <0168> ylhal <05439> bybo <02583> wnxyw <01870> Mkrd <05921> yle <05549> wloyw <01416> wydwdg <0935> waby <03162> dxy(19:12)

19:12 omoyumadon <3661> de <1161> hlyon <2064> ta <3588> peirathria autou <846> ep <1909> emoi <1473> taiv <3588> odoiv <3598> mou <1473> ekuklwsan <2944> me <1473> egkayetoi <1455>

19:13 <04480> ynmm <02114> wrz <0389> Ka <03045> yedyw <07368> qyxrh <05921> ylem <0251> yxa(19:13)

19:13 ap <575> emou <1473> de <1161> adelfoi <80> mou <1473> apesthsan egnwsan <1097> allotriouv <245> h <2228> eme <1473> filoi <5384> de <1161> mou <1473> anelehmonev <415> gegonasin <1096>

19:14 <07911> ynwxks <03045> yedymw <07138> ybwrq <02308> wldx(19:14)

19:14 ou <3364> prosepoihsanto me <1473> oi <3588> eggutatoi <1451> mou <1473> kai <2532> oi <3588> eidotev mou <1473> to <3588> onoma <3686> epelayonto mou <1473>

19:15 <05869> Mhynyeb <01961> ytyyh <05237> yrkn <02803> ynbsxt <02114> rzl <0519> ythmaw <01004> ytyb <01481> yrg(19:15)

19:15 geitonev <1069> oikiav <3614> yerapainai te <5037> mou <1473> allogenhv <241> hmhn <1510> enantion <1726> autwn <846>

19:16 <0> wl <02603> Nnxta <06310> yp <01119> wmb <06030> hney <03808> alw <07121> ytarq <05650> ydbel(19:16)

19:16 yeraponta <2324> mou <1473> ekalesa <2564> kai <2532> ouc <3364> uphkousen <5219> stoma <4750> de <1161> mou <1473> edeeto <1189>

19:17 <0990> ynjb <01121> ynbl <02603> ytnxw <0802> ytsal <02114> hrz <07307> yxwr(19:17)

19:17 kai <2532> iketeuon thn <3588> gunaika <1135> mou <1473> prosekaloumhn de <1161> kolakeuwn uiouv <5207> pallakidwn mou <1473>

19:18 <0> yb <01696> wrbdyw <06965> hmwqa <0> yb <03988> woam <05759> Mylywe <01571> Mg(19:18)

19:18 oi <3588> de <1161> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> me <1473> apepoihsanto otan <3752> anastw <450> kat <2596> emou <1473> lalousin <2980>

19:19 <0> yb <02015> wkphn <0157> ytbha <02088> hzw <05475> ydwo <04962> ytm <03605> lk <08581> ynwbet(19:19)

19:19 ebdeluxanto <948> de <1161> me <1473> oi <3588> eidotev me <1473> ouv <3739> dh <1161> hgaphkein <25> epanesthsan moi <1473>

19:20 <08127> yns <05785> rweb <04422> hjlmtaw <06106> ymue <01692> hqbd <01320> yrvbbw <05785> yrweb(19:20)

19:20 en <1722> dermati <1192> mou <1473> esaphsan <4595> ai <3588> sarkev <4561> mou <1473> ta <3588> de <1161> osta <3747> mou <1473> en <1722> odousin <3599> ecetai <2192>

19:21 <0> yb <05060> hegn <0433> hwla <03027> dy <03588> yk <07453> yer <0859> Mta <02603> ynnx <02603> ynnx(19:21)

19:21 elehsate <1653> me <1473> elehsate <1653> me <1473> w <3588> filoi <5384> ceir <5495> gar <1063> kuriou <2962> h <3588> aqamenh <680> mou <1473> estin <1510>

19:22 <07646> webvt <03808> al <01320> yrvbmw <0410> la <03644> wmk <07291> ynpdrt <04100> hml(19:22)

19:22 dia <1223> ti <5100> de <1161> me <1473> diwkete <1377> wsper <3746> kai <2532> o <3588> kuriov <2962> apo <575> de <1161> sarkwn <4561> mou <1473> ouk <3364> empiplasye

19:23 <02710> wqxyw <05612> rpob <05414> Nty <04310> ym <04405> ylm <03789> Nwbtkyw <0645> wpa <05414> Nty <04310> ym(19:23)

19:23 tiv <5100> gar <1063> an <302> dwh <1325> grafhnai <1125> ta <3588> rhmata <4487> mou <1473> teyhnai <5087> de <1161> auta <846> en <1722> bibliw <975> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165>

19:24 <02672> Nwbuxy <06697> rwub <05703> del <05777> trpew <01270> lzrb <05842> jeb(19:24)

19:24 en <1722> grafeiw sidhrw kai <2532> molibw h <2228> en <1722> petraiv <4073> egglufhnai

19:25 <06965> Mwqy <06083> rpe <05921> le <0314> Nwrxaw <02416> yx <01350> ylag <03045> ytedy <0589> ynaw(19:25)

19:25 oida gar <1063> oti <3754> aenaov estin <1510> o <3588> ekluein <1590> me <1473> mellwn <3195> epi <1909> ghv <1065>

19:26 <0433> hwla <02372> hzxa <01320> yrvbmw <02063> taz <05362> wpqn <05785> yrwe <0310> rxaw(19:26)

19:26 anasthsai <450> to <3588> derma <1192> mou <1473> to <3588> anatlwn tauta <3778> para <3844> gar <1063> kuriou <2962> tauta <3778> moi <1473> sunetelesyh <4931>

19:27 <02436> yqxb <03629> ytylk <03615> wlk <02114> rz <03808> alw <07200> war <05869> ynyew <0> yl <02372> hzxa <0589> yna <0834> rsa(19:27)

19:27 a <3739> egw <1473> emautw <1683> sunepistamai a <3739> o <3588> ofyalmov <3788> mou <1473> eoraken <3708> kai <2532> ouk <3364> allov <243> panta <3956> de <1161> moi <1473> suntetelestai <4931> en <1722> kolpw <2859>

19:28 <0> yb <04672> aumn <01697> rbd <08328> srsw <0> wl <07291> Pdrn <04100> hm <0559> wrmat <03588> yk(19:28)

19:28 ei <1487> de <1161> kai <2532> ereite ti <5100> eroumen enanti <1725> autou <846> kai <2532> rizan logou <3056> eurhsomen <2147> en <1722> autw <846>

19:29 o <01779> *Nwds {Nyds} <03045> Nwedt <04616> Neml <02719> brx <05771> twnwe <02534> hmx <03588> yk <02719> brx <06440> ynpm <0> Mkl <01481> wrwg(19:29)

19:29 eulabhyhte <2125> dh <1161> kai <2532> umeiv <4771> apo <575> epikalummatov yumov <2372> gar <1063> ep <1909> anomouv <459> epeleusetai kai <2532> tote <5119> gnwsontai <1097> pou <4225> estin <1510> autwn <846> h <3588> ulh <5208>TIP #01: Selamat Datang di Antarmuka dan Sistem Belajar Alkitab SABDA™!! [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA