TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft

Kejadian 49

49:1 <03117> Mymyh <0319> tyrxab <0853> Mkta <07122> arqy <0834> rsa <0853> ta <0> Mkl <05046> hdygaw <0622> wpoah <0559> rmayw <01121> wynb <0413> la <03290> bqey <07121> arqyw(49:1)

49:1 ekalesen <2564> de <1161> iakwb <2384> touv <3588> uiouv <5207> autou <846> kai <2532> eipen sunacyhte <4863> ina <2443> anaggeilw <312> umin <4771> ti <5100> apanthsei <528> umin <4771> ep <1909> escatwn twn <3588> hmerwn <2250>

49:2 <01> Mkyba <03478> larvy <0413> la <08085> wemsw <03290> bqey <01121> ynb <08085> wemsw <06908> wubqh(49:2)

49:2 ayroisyhte kai <2532> akousate <191> uioi <5207> iakwb <2384> akousate <191> israhl <2474> tou <3588> patrov <3962> umwn <4771>

49:3 <05794> ze <03499> rtyw <07613> tav <03499> rty <0202> ynwa <07225> tysarw <03581> yxk <0859> hta <01060> yrkb <07205> Nbwar(49:3)

49:3 roubhn prwtotokov <4416> mou <1473> su <4771> iscuv <2479> mou <1473> kai <2532> arch <746> teknwn <5043> mou <1473> sklhrov <4642> feresyai <5342> kai <2532> sklhrov <4642> auyadhv <829>

49:4 P <05927> hle <03326> yewuy <02490> tllx <0227> za <01> Kyba <04904> ybksm <05927> tyle <03588> yk <03498> rtwt <0408> la <04325> Mymk <06349> zxp(49:4)

49:4 exubrisav wv <3739> udwr <5204> mh <3165> ekzeshv anebhv <305> gar <1063> epi <1909> thn <3588> koithn <2845> tou <3588> patrov <3962> sou <4771> tote <5119> emianav <3392> thn <3588> strwmnhn ou <3364> anebhv <305>

49:5 <04380> Mhytrkm <02555> omx <03627> ylk <0251> Myxa <03878> ywlw <08095> Nwems(49:5)

49:5 sumewn <4826> kai <2532> leui <3017> adelfoi <80> sunetelesan <4931> adikian <93> ex <1537> airesewv <139> autwn <846>

49:6 <07794> rws <06131> wrqe <07522> Mnurbw <0376> sya <02026> wgrh <0639> Mpab <03588> yk <03519> ydbk <03161> dxt <0408> la <06951> Mlhqb <05315> yspn <0935> abt <0408> la <05475> Mdob(49:6)

49:6 eiv <1519> boulhn <1012> autwn <846> mh <3165> elyoi <2064> h <3588> quch <5590> mou <1473> kai <2532> epi <1909> th <3588> sustasei autwn <846> mh <3165> ereisai <2043> ta <3588> hpata mou <1473> oti <3754> en <1722> tw <3588> yumw <2372> autwn <846> apekteinan <615> anyrwpouv <444> kai <2532> en <1722> th <3588> epiyumia <1939> autwn <846> eneurokophsan tauron <5022>

49:7 o <03478> larvyb <06327> Muypaw <03290> bqeyb <02505> Mqlxa <07185> htsq <03588> yk <05678> Mtrbew <05794> ze <03588> yk <0639> Mpa <0779> rwra(49:7)

49:7 epikataratov <1944> o <3588> yumov <2372> autwn <846> oti <3754> auyadhv <829> kai <2532> h <3588> mhniv autwn <846> oti <3754> esklhrunyh <4645> diameriw <1266> autouv <846> en <1722> iakwb <2384> kai <2532> diasperw <1289> autouv <846> en <1722> israhl <2474>

49:8 <01> Kyba <01121> ynb <0> Kl <07812> wwxtsy <0341> Kybya <06203> Preb <03027> Kdy <0251> Kyxa <03034> Kwdwy <0859> hta <03063> hdwhy(49:8)

49:8 iouda <2448> se <4771> ainesaisan <134> oi <3588> adelfoi <80> sou <4771> ai <3588> ceirev <5495> sou <4771> epi <1909> nwtou twn <3588> ecyrwn <2190> sou <4771> proskunhsousin <4352> soi <4771> oi <3588> uioi <5207> tou <3588> patrov <3962> sou <4771>

49:9 <06965> wnmyqy <04310> ym <03833> ayblkw <0738> hyrak <07257> Ubr <03766> erk <05927> tyle <01121> ynb <02964> Prjm <03063> hdwhy <0738> hyra <01482> rwg(49:9)

49:9 skumnov leontov <3023> iouda <2448> ek <1537> blastou <986> uie <5207> mou <1473> anebhv <305> anapeswn <377> ekoimhyhv <2837> wv <3739> lewn <3023> kai <2532> wv <3739> skumnov tiv <5100> egerei <1453> auton <846>

49:10 <05971> Myme <03349> thqy <0> wlw <07886> *wlys {hlys} <0935> aby <03588> yk <05704> de <07272> wylgr <0996> Nybm <02710> qqxmw <03063> hdwhym <07626> jbs <05493> rwoy <03808> al(49:10)

49:10 ouk <3364> ekleiqei <1587> arcwn <758> ex <1537> iouda <2448> kai <2532> hgoumenov <2233> ek <1537> twn <3588> mhrwn <3313> autou <846> ewv <2193> an <302> elyh <2064> ta <3588> apokeimena <606> autw <846> kai <2532> autov <846> prosdokia <4329> eynwn <1484>

49:11 <05497> *wtwo {htwo} <06025> Mybne <01818> Mdbw <03830> wsbl <03196> Nyyb <03526> obk <0860> wnta <01121> ynb <08321> hqrvlw <05895> *wrye {hrye} <01612> Npgl <0631> yroa(49:11)

49:11 desmeuwn <1195> prov <4314> ampelon <288> ton <3588> pwlon <4454> autou <846> kai <2532> th <3588> eliki ton <3588> pwlon <4454> thv <3588> onou <3688> autou <846> plunei <4150> en <1722> oinw <3631> thn <3588> stolhn <4749> autou <846> kai <2532> en <1722> aimati <129> stafulhv <4718> thn <3588> peribolhn autou <846>

49:12 P <02461> blxm <08127> Myns <03836> Nblw <03196> Nyym <05869> Mynye <02447> ylylkx(49:12)

49:12 caropoi oi <3588> ofyalmoi <3788> autou <846> apo <575> oinou <3631> kai <2532> leukoi <3022> oi <3588> odontev <3599> autou <846> h <2228> gala <1051>

49:13 o <06721> Ndyu <05921> le <03411> wtkryw <0591> twyna <02348> Pwxl <01931> awhw <07931> Nksy <03220> Mymy <02348> Pwxl <02074> Nlwbz(49:13)

49:13 zaboulwn <2194> paraliov <3882> katoikhsei kai <2532> autov <846> par <3844> ormon ploiwn <4143> kai <2532> paratenei <3905> ewv <2193> sidwnov <4605>

49:14 <04942> Mytpsmh <0996> Nyb <07257> Ubr <01634> Mrg <02543> rmx <03485> rsvy(49:14)

49:14 issacar to <3588> kalon <2570> epeyumhsen <1937> anapauomenov <373> ana <303> meson <3319> twn <3588> klhrwn <2819>

49:15 o <05647> dbe <04522> oml <01961> yhyw <05445> lbol <07926> wmks <05186> jyw <05276> hmen <03588> yk <0776> Urah <0853> taw <02896> bwj <03588> yk <04496> hxnm <07200> aryw(49:15)

49:15 kai <2532> idwn <3708> thn <3588> anapausin <372> oti <3754> kalh <2570> kai <2532> thn <3588> ghn <1065> oti <3754> piwn upeyhken <5294> ton <3588> wmon <3676> autou <846> eiv <1519> to <3588> ponein kai <2532> egenhyh <1096> anhr <435> gewrgov <1092>

49:16 <03478> larvy <07626> yjbs <0259> dxak <05971> wme <01777> Nydy <01835> Nd(49:16)

49:16 dan krinei <2919> ton <3588> eautou <1438> laon <2992> wsei <5616> kai <2532> mia <1519> fulh <5443> en <1722> israhl <2474>

49:17 <0268> rwxa <07392> wbkr <05307> lpyw <05483> owo <06119> ybqe <05391> Ksnh <0734> xra <05921> yle <08207> Npyps <01870> Krd <05921> yle <05175> sxn <01835> Nd <01961> yhy(49:17)

49:17 kai <2532> genhyhtw <1096> dan ofiv <3789> ef <1909> odou <3598> egkayhmenov epi <1909> tribou <5147> daknwn <1143> pternan <4418> ippou <2462> kai <2532> peseitai <4098> o <3588> ippeuv <2460> eiv <1519> ta <3588> opisw <3694>

49:18 <03068> hwhy <06960> ytywq <03444> Ktewsyl(49:18)

49:18 thn <3588> swthrian <4991> perimenw <4037> kuriou <2962>

49:19 o <06119> bqe <01464> dgy <01931> awhw <01464> wndwgy <01416> dwdg <01410> dg(49:19)

49:19 gad <1045> peirathrion peirateusei auton <846> autov <846> de <1161> peirateusei autwn <846> kata <2596> podav <4228>

49:20 o <04428> Klm <04574> yndem <05414> Nty <01931> awhw <03899> wmxl <08082> hnms <0836> rsam(49:20)

49:20 ashr <768> piwn autou <846> o <3588> artov <740> kai <2532> autov <846> dwsei <1325> trufhn <5172> arcousin <758>

49:21 o <08233> rps <0561> yrma <05414> Ntnh <07971> hxls <0355> hlya <05321> yltpn(49:21)

49:21 nefyali stelecov aneimenon <447> epididouv <1929> en <1722> tw <3588> genhmati kallov

49:22 <07791> rws <05921> yle <06805> hdeu <01323> twnb <05869> Nye <05921> yle <06509> trp <01121> Nb <03130> Powy <06509> trp <01121> Nb(49:22)

49:22 uiov <5207> huxhmenov <837> iwshf <2501> uiov <5207> huxhmenov <837> zhlwtov uiov <5207> mou <1473> newtatov <3501> prov <4314> me <1473> anastreqon <390>

49:23 <02671> Myux <01167> yleb <07852> whmjvyw <07232> wbrw <04843> whrrmyw(49:23)

49:23 eiv <1519> on <3739> diabouleuomenoi eloidoroun <3058> kai <2532> eneicon <1758> autw <846> kurioi <2962> toxeumatwn

49:24 <03478> larvy <068> Nba <07462> her <08033> Msm <03290> bqey <046> ryba <03027> ydym <03027> wydy <02220> yerz <06339> wzpyw <07198> wtsq <0386> Ntyab <03427> bstw(49:24)

49:24 kai <2532> sunetribh <4937> meta <3326> kratouv <2904> ta <3588> toxa <5115> autwn <846> kai <2532> exeluyh <1590> ta <3588> neura bracionwn <1023> ceirwn <5495> autwn <846> dia <1223> ceira <5495> dunastou <1413> iakwb <2384> ekeiyen <1564> o <3588> katiscusav <2729> israhl <2474>

49:25 <07356> Mxrw <07699> Myds <01293> tkrb <08478> txt <07257> tubr <08415> Mwht <01293> tkrb <05921> lem <08064> Myms <01293> tkrb <01288> Kkrbyw <07706> yds <0853> taw <05826> Krzeyw <01> Kyba <0410> lam(49:25)

49:25 para <3844> yeou <2316> tou <3588> patrov <3962> sou <4771> kai <2532> ebohyhsen <997> soi <4771> o <3588> yeov <2316> o <3588> emov <1699> kai <2532> euloghsen <2127> se <4771> eulogian <2129> ouranou <3772> anwyen <509> kai <2532> eulogian <2129> ghv <1065> ecoushv <2192> panta <3956> eneken eulogiav <2129> mastwn <3149> kai <2532> mhtrav <3388>

49:26 P <0251> wyxa <05139> ryzn <06936> dqdqlw <03130> Powy <07218> sarl <01961> Nyyht <05769> Mlwe <01389> tebg <08379> twat <05704> de <02029> yrwh <01293> tkrb <05921> le <01396> wrbg <01> Kyba <01293> tkrb(49:26)

49:26 eulogiav <2129> patrov <3962> sou <4771> kai <2532> mhtrov <3384> sou <4771> uperiscusen ep <1909> eulogiaiv <2129> orewn <3735> monimwn kai <2532> ep <1909> eulogiaiv <2129> yinwn aenawn esontai <1510> epi <1909> kefalhn <2776> iwshf <2501> kai <2532> epi <1909> korufhv wn <3739> hghsato <2233> adelfwn <80>

49:27 <07998> lls <02505> qlxy <06153> brelw <05706> de <0398> lkay <01242> rqbb <02963> Prjy <02061> baz <01144> Nymynb(49:27)

49:27 beniamin <958> lukov <3074> arpax <727> to <3588> prwinon <4407> edetai <2068> eti <2089> kai <2532> eiv <1519> to <3588> esperav <2073> diadwsei trofhn <5160>

49:28 <0853> Mta <01288> Krb <01293> wtkrbk <0834> rsa <0582> sya <0853> Mtwa <01288> Krbyw <01> Mhyba <0> Mhl <01696> rbd <0834> rsa <02063> tazw <06240> rve <08147> Myns <03478> larvy <07626> yjbs <0428> hla <03605> lk(49:28)

49:28 pantev <3956> outoi <3778> uioi <5207> iakwb <2384> dwdeka <1427> kai <2532> tauta <3778> elalhsen <2980> autoiv <846> o <3588> pathr <3962> autwn <846> kai <2532> euloghsen <2127> autouv <846> ekaston <1538> kata <2596> thn <3588> eulogian <2129> autou <846> euloghsen <2127> autouv <846>

49:29 <02850> ytxh <06085> Nwrpe <07704> hdvb <0834> rsa <04631> hremh <0413> la <01> ytba <0413> la <0853> yta <06912> wrbq <05971> yme <0413> la <0622> Poan <0589> yna <0413> Mhla <0559> rmayw <0853> Mtwa <06680> wuyw(49:29)

49:29 kai <2532> eipen autoiv <846> egw <1473> prostiyemai <4369> prov <4314> ton <3588> emon <1699> laon <2992> yaqate <2290> me <1473> meta <3326> twn <3588> paterwn <3962> mou <1473> en <1722> tw <3588> sphlaiw <4693> o <3739> estin <1510> en <1722> tw <3588> agrw <68> efrwn tou <3588> cettaiou

49:30 <06913> rbq <0272> tzxal <02850> ytxh <06085> Nrpe <0853> tam <07704> hdvh <0853> ta <085> Mhrba <07069> hnq <0834> rsa <03667> Nenk <0776> Urab <04471> armm <06440> ynp <05921> le <0834> rsa <04375> hlpkmh <07704> hdvb <0834> rsa <04631> hremb(49:30)

49:30 en <1722> tw <3588> sphlaiw <4693> tw <3588> diplw <1362> tw <3588> apenanti mambrh en <1722> th <3588> gh <1065> canaan <5477> o <3739> ekthsato <2932> abraam <11> to <3588> sphlaion <4693> para <3844> efrwn tou <3588> cettaiou en <1722> kthsei mnhmeiou <3419>

49:31 <03812> hal <0853> ta <06912> ytrbq <08033> hmsw <0802> wtsa <07259> hqbr <0853> taw <03327> qxuy <0853> ta <06912> wrbq <08033> hms <0802> wtsa <08283> hrv <0853> taw <085> Mhrba <0853> ta <06912> wrbq <08033> hms(49:31)

49:31 ekei <1563> eyaqan <2290> abraam <11> kai <2532> sarran thn <3588> gunaika <1135> autou <846> ekei <1563> eyaqan <2290> isaak <2464> kai <2532> rebekkan thn <3588> gunaika <1135> autou <846> kai <2532> ekei <1563> eyaqa <2290> leian

49:32 <02845> tx <01121> ynb <0853> tam <0> wb <0834> rsa <04631> hremhw <07704> hdvh <04735> hnqm(49:32)

49:32 en <1722> kthsei tou <3588> agrou <68> kai <2532> tou <3588> sphlaiou <4693> tou <3588> ontov <1510> en <1722> autw <846> para <3844> twn <3588> uiwn <5207> cet

49:33 <05971> wyme <0413> la <0622> Poayw <01478> ewgyw <04296> hjmh <0413> la <07272> wylgr <0622> Poayw <01121> wynb <0853> ta <06680> twul <03290> bqey <03615> lkyw(49:33)

49:33 kai <2532> katepausen <2664> iakwb <2384> epitasswn <2004> toiv <3588> uioiv <5207> autou <846> kai <2532> exarav <1808> touv <3588> podav <4228> autou <846> epi <1909> thn <3588> klinhn <2825> exelipen <1587> kai <2532> proseteyh <4369> prov <4314> ton <3588> laon <2992> autou <846>TIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.06 detik
dipersembahkan oleh YLSA