TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

1 Samuel 19

19:1 <03966> dam <01732> dwdb <02654> Upx <07586> lwas <01121> Nb <03129> Ntnwhyw <01732> dwd <0853> ta <04191> tymhl <05650> wydbe <03605> lk <0413> law <01121> wnb <03129> Ntnwy <0413> la <07586> lwas <01696> rbdyw(19:1)

19:1 kai <2532> elalhsen <2980> saoul <4549> prov <4314> iwnayan ton <3588> uion <5207> autou <846> kai <2532> prov <4314> pantav <3956> touv <3588> paidav <3816> autou <846> yanatwsai <2289> ton <3588> dauid kai <2532> iwnayan uiov <5207> saoul <4549> hreito ton <3588> dauid sfodra <4970>

19:2 <02244> tabxnw <05643> rtob <03427> tbsyw <01242> rqbb <04994> an <08104> rmsh <06258> htew <04191> Ktymhl <01> yba <07586> lwas <01245> sqbm <0559> rmal <01732> dwdl <03083> Ntnwhy <05046> dgyw(19:2)

19:2 kai <2532> aphggeilen iwnayan tw <3588> dauid legwn <3004> saoul <4549> zhtei <2212> yanatwsai <2289> se <4771> fulaxai <5442> oun <3767> aurion <839> prwi <4404> kai <2532> krubhyi <2928> kai <2532> kayison <2523> krubh

19:3 o <0> Kl <05046> ytdghw <04100> hm <07200> ytyarw <01> yba <0413> la <0> Kb <01696> rbda <0589> ynaw <08033> Ms <0859> hta <0834> rsa <07704> hdvb <01> yba <03027> dyl <05975> ytdmew <03318> aua <0589> ynaw(19:3)

19:3 kai <2532> egw <1473> exeleusomai <1831> kai <2532> sthsomai <2476> ecomenov <2192> tou <3588> patrov <3962> mou <1473> en <1722> agrw <68> ou <3364> ean <1437> hv <1510> ekei <1563> kai <2532> egw <1473> lalhsw <2980> peri <4012> sou <4771> prov <4314> ton <3588> patera <3962> mou <1473> kai <2532> oqomai <3708> o <3739> ti <5100> ean <1437> h <1510> kai <2532> apaggelw soi <4771>

19:4 <03966> dam <0> Kl <02896> bwj <04639> wyvem <03588> ykw <0> Kl <02398> ajx <03808> awl <03588> yk <01732> dwdb <05650> wdbeb <04428> Klmh <02398> ajxy <0408> la <0413> wyla <0559> rmayw <01> wyba <07586> lwas <0413> la <02896> bwj <01732> dwdb <03083> Ntnwhy <01696> rbdyw(19:4)

19:4 kai <2532> elalhsen <2980> iwnayan peri <4012> dauid agaya <18> prov <4314> saoul <4549> ton <3588> patera <3962> autou <846> kai <2532> eipen prov <4314> auton <846> mh <3165> amarthsatw <264> o <3588> basileuv <935> eiv <1519> ton <3588> doulon <1401> sou <4771> dauid oti <3754> ouc <3364> hmarthken <264> eiv <1519> se <4771> kai <2532> ta <3588> poihmata <4161> autou <846> agaya <18> sfodra <4970>

19:5 <02600> Mnx <01732> dwd <0853> ta <04191> tymhl <05355> yqn <01818> Mdb <02398> ajxt <04100> hmlw <08055> xmvtw <07200> tyar <03478> larvy <03605> lkl <01419> hlwdg <08668> hewst <03068> hwhy <06213> veyw <06430> ytslph <0853> ta <05221> Kyw <03709> wpkb <05315> wspn <0853> ta <07760> Mvyw(19:5)

19:5 kai <2532> eyeto <5087> thn <3588> quchn <5590> autou <846> en <1722> th <3588> ceiri <5495> autou <846> kai <2532> epataxen <3960> ton <3588> allofulon <246> kai <2532> epoihsen <4160> kuriov <2962> swthrian <4991> megalhn <3173> kai <2532> pav <3956> israhl <2474> eidon <3708> kai <2532> ecarhsan <5463> kai <2532> ina <2443> ti <5100> amartaneiv <264> eiv <1519> aima <129> aywon <121> yanatwsai <2289> ton <3588> dauid dwrean <1431>

19:6 <04191> tmwy <0518> Ma <03068> hwhy <02416> yx <07586> lwas <07650> ebsyw <03083> Ntnwhy <06963> lwqb <07586> lwas <08085> emsyw(19:6)

19:6 kai <2532> hkousen <191> saoul <4549> thv <3588> fwnhv <5456> iwnayan kai <2532> wmosen saoul <4549> legwn <3004> zh <2198> kuriov <2962> ei <1487> apoyaneitai <599>

19:7 o <08032> Mwsls <0865> lwmtak <06440> wynpl <01961> yhyw <07586> lwas <0413> la <01732> dwd <0853> ta <03083> Ntnwhy <0935> abyw <0428> hlah <01697> Myrbdh <03605> lk <0853> ta <03083> Ntnwhy <0> wl <05046> dgyw <01732> dwdl <03083> Ntnwhy <07121> arqyw(19:7)

19:7 kai <2532> ekalesen <2564> iwnayan ton <3588> dauid kai <2532> aphggeilen autw <846> panta <3956> ta <3588> rhmata <4487> tauta <3778> kai <2532> eishgagen <1521> iwnayan ton <3588> dauid prov <4314> saoul <4549> kai <2532> hn <1510> enwpion <1799> autou <846> wsei <5616> ecyev kai <2532> trithn <5154> hmeran <2250>

19:8 <06440> wynpm <05127> wonyw <01419> hlwdg <04347> hkm <0> Mhb <05221> Kyw <06430> Mytslpb <03898> Mxlyw <01732> dwd <03318> auyw <01961> twyhl <04421> hmxlmh <03254> Powtw(19:8)

19:8 kai <2532> proseyeto <4369> o <3588> polemov <4171> genesyai <1096> prov <4314> saoul <4549> kai <2532> katiscusen <2729> dauid kai <2532> epolemhsen <4170> touv <3588> allofulouv <246> kai <2532> epataxen <3960> en <1722> autoiv <846> plhghn <4127> megalhn <3173> sfodra <4970> kai <2532> efugon <5343> ek <1537> proswpou <4383> autou <846>

19:9 <03027> dyb <05059> Ngnm <01732> dwdw <03027> wdyb <02595> wtynxw <03427> bswy <01004> wtybb <01931> awhw <07586> lwas <0413> la <07451> her <03068> hwhy <07307> xwr <01961> yhtw(19:9)

19:9 kai <2532> egeneto <1096> pneuma <4151> yeou <2316> ponhron <4190> epi <1909> saoul <4549> kai <2532> autov <846> en <1722> oikw <3624> kayeudwn <2518> kai <2532> doru en <1722> th <3588> ceiri <5495> autou <846> kai <2532> dauid eqallen <5567> en <1722> taiv <3588> cersin <5495> autou <846>

19:10 P <01931> awh <03915> hlylb <04422> jlmyw <05127> on <01732> dwdw <07023> ryqb <02595> tynxh <0853> ta <05221> Kyw <07586> lwas <06440> ynpm <06362> rjpyw <07023> ryqbw <01732> dwdb <02595> tynxb <05221> twkhl <07586> lwas <01245> sqbyw(19:10)

19:10 kai <2532> ezhtei <2212> saoul <4549> pataxai <3960> to <3588> doru eiv <1519> dauid kai <2532> apesth dauid ek <1537> proswpou <4383> saoul <4549> kai <2532> epataxen <3960> to <3588> doru eiv <1519> ton <3588> toicon <5109> kai <2532> dauid anecwrhsen <402> kai <2532> dieswyh <1295>

19:11 <04191> tmwm <0859> hta <04279> rxm <03915> hlylh <05315> Kspn <0853> ta <04422> jlmm <0369> Knya <0518> Ma <0559> rmal <0802> wtsa <04324> lkym <01732> dwdl <05046> dgtw <01242> rqbb <04191> wtymhlw <08104> wrmsl <01732> dwd <01004> tyb <0413> la <04397> Mykalm <07586> lwas <07971> xlsyw(19:11)

19:11 kai <2532> egenhyh <1096> en <1722> th <3588> nukti <3571> ekeinh <1565> kai <2532> apesteilen <649> saoul <4549> aggelouv <32> eiv <1519> oikon <3624> dauid fulaxai <5442> auton <846> tou <3588> yanatwsai <2289> auton <846> prwi <4404> kai <2532> aphggeilen tw <3588> dauid melcol h <3588> gunh <1135> autou <846> legousa <3004> ean <1437> mh <3165> su <4771> swshv <4982> thn <3588> quchn <5590> sautou <4572> thn <3588> nukta <3571> tauthn <3778> aurion <839> yanatwyhsh <2289>

19:12 <04422> jlmyw <01272> xrbyw <01980> Klyw <02474> Nwlxh <01157> deb <01732> dwd <0853> ta <04324> lkym <03381> drtw(19:12)

19:12 kai <2532> katagei <2609> h <3588> melcol ton <3588> dauid dia <1223> thv <3588> yuridov <2376> kai <2532> aphlyen <565> kai <2532> efugen <5343> kai <2532> swzetai <4982>

19:13 o <0899> dgbb <03680> oktw <04763> wytsarm <07760> hmv <05795> Myzeh <03523> rybk <0853> taw <04296> hjmh <0413> la <07760> Mvtw <08655> Myprth <0853> ta <04324> lkym <03947> xqtw(19:13)

19:13 kai <2532> elaben <2983> h <3588> melcol ta <3588> kenotafia kai <2532> eyeto <5087> epi <1909> thn <3588> klinhn <2825> kai <2532> hpar twn <3588> aigwn eyeto <5087> prov <4314> kefalhv <2776> autou <846> kai <2532> ekaluqen <2572> auta <846> imatiw <2440>

19:14 P <01931> awh <02470> hlx <0559> rmatw <01732> dwd <0853> ta <03947> txql <04397> Mykalm <07586> lwas <07971> xlsyw(19:14)

19:14 kai <2532> apesteilen <649> saoul <4549> aggelouv <32> labein <2983> ton <3588> dauid kai <2532> legousin <3004> enocleisyai <1776> auton <846>

19:15 <04191> wtmhl <0413> yla <04296> hjmb <0853> wta <05927> wleh <0559> rmal <01732> dwd <0853> ta <07200> twarl <04397> Mykalmh <0853> ta <07586> lwas <07971> xlsyw(19:15)

19:15 kai <2532> apostellei <649> epi <1909> ton <3588> dauid legwn <3004> agagete <71> auton <846> epi <1909> thv <3588> klinhv <2825> prov <4314> me <1473> tou <3588> yanatwsai <2289> auton <846>

19:16 <04763> wytsarm <05795> Myzeh <03523> rybkw <04296> hjmh <0413> la <08655> Myprth <02009> hnhw <04397> Mykalmh <0935> wabyw(19:16)

19:16 kai <2532> ercontai <2064> oi <3588> aggeloi <32> kai <2532> idou <2400> ta <3588> kenotafia epi <1909> thv <3588> klinhv <2825> kai <2532> hpar twn <3588> aigwn prov <4314> kefalhv <2776> autou <846>

19:17 <04191> Ktyma <04100> hml <07971> ynxls <0413> yla <0559> rma <01931> awh <07586> lwas <0413> la <04324> lkym <0559> rmatw <04422> jlmyw <0341> ybya <0853> ta <07971> yxlstw <07411> yntymr <03602> hkk <04100> hml <04324> lkym <0413> la <07586> lwas <0559> rmayw(19:17)

19:17 kai <2532> eipen saoul <4549> th <3588> melcol ina <2443> ti <5100> outwv <3778> parelogisw <3884> me <1473> kai <2532> exapesteilav <1821> ton <3588> ecyron <2190> mou <1473> kai <2532> dieswyh <1295> kai <2532> eipen melcol tw <3588> saoul <4549> autov <846> eipen exaposteilon <1821> me <1473> ei <1487> de <1161> mh <3165> yanatwsw <2289> se <4771>

19:18 <05121> *twynb {tywnb} <03427> wbsyw <08050> lawmsw <01931> awh <01980> Klyw <07586> lwas <0> wl <06213> hve <0834> rsa <03605> lk <0853> ta <0> wl <05046> dgyw <07414> htmrh <08050> lawms <0413> la <0935> abyw <04422> jlmyw <01272> xrb <01732> dwdw(19:18)

19:18 kai <2532> dauid efugen <5343> kai <2532> dieswyh <1295> kai <2532> paraginetai <3854> prov <4314> samouhl <4545> eiv <1519> armayaim kai <2532> apaggellei autw <846> panta <3956> osa <3745> epoihsen <4160> autw <846> saoul <4549> kai <2532> eporeuyh <4198> dauid kai <2532> samouhl <4545> kai <2532> ekayisan <2523> en <1722> nauay en <1722> rama

19:19 <07414> hmrb <05121> *twynb {tywnb} <01732> dwd <02009> hnh <0559> rmal <07586> lwasl <05046> dgyw(19:19)

19:19 kai <2532> aphggelh tw <3588> saoul <4549> legontev <3004> idou <2400> dauid en <1722> nauay en <1722> rama

19:20 <01992> hmh <01571> Mg <05012> wabntyw <0430> Myhla <07307> xwr <07586> lwas <04397> ykalm <05921> le <01961> yhtw <05921> Mhyle <05324> bun <05975> dme <08050> lawmsw <05012> Myabn <05030> Myaybnh <03862> tqhl <0853> ta <07200> aryw <01732> dwd <0853> ta <03947> txql <04397> Mykalm <07586> lwas <07971> xlsyw(19:20)

19:20 kai <2532> apesteilen <649> saoul <4549> aggelouv <32> labein <2983> ton <3588> dauid kai <2532> eidan <3708> thn <3588> ekklhsian <1577> twn <3588> profhtwn <4396> kai <2532> samouhl <4545> eisthkei <2476> kayesthkwv <2525> ep <1909> autwn <846> kai <2532> egenhyh <1096> epi <1909> touv <3588> aggelouv <32> tou <3588> saoul <4549> pneuma <4151> yeou <2316> kai <2532> profhteuousin <4395>

19:21 <01992> hmh <01571> Mg <05012> wabntyw <07992> Mysls <04397> Mykalm <07971> xlsyw <07586> lwas <03254> Poyw <01992> hmh <01571> Mg <05012> wabntyw <0312> Myrxa <04397> Mykalm <07971> xlsyw <07586> lwasl <05046> wdgyw(19:21)

19:21 kai <2532> aphggelh tw <3588> saoul <4549> kai <2532> apesteilen <649> aggelouv <32> eterouv <2087> kai <2532> eprofhteusan <4395> kai <2532> autoi <846> kai <2532> proseyeto <4369> saoul <4549> aposteilai <649> aggelouv <32> tritouv <5154> kai <2532> eprofhteusan <4395> kai <2532> autoi <846>

19:22 <07414> hmrb <05121> *twynb {tywnb} <02009> hnh <0559> rmayw <01732> dwdw <08050> lawms <0375> hpya <0559> rmayw <07592> lasyw <07906> wkvb <0834> rsa <01419> lwdgh <0953> rwb <05704> de <0935> abyw <07414> htmrh <01931> awh <01571> Mg <01980> Klyw(19:22)

19:22 kai <2532> eyumwyh <2373> orgh <3709> saoul <4549> kai <2532> eporeuyh <4198> kai <2532> autov <846> eiv <1519> armayaim kai <2532> ercetai <2064> ewv <2193> tou <3588> freatov <5421> tou <3588> alw <257> tou <3588> en <1722> tw <3588> sefi kai <2532> hrwthsen <2065> kai <2532> eipen pou <4225> samouhl <4545> kai <2532> dauid kai <2532> eipan idou <2400> en <1722> nauay en <1722> rama

19:23 <07414> hmrb <05121> *twynb {tywnb} <0935> wab <05704> de <05012> abntyw <01980> Kwlh <01980> Klyw <0430> Myhla <07307> xwr <01931> awh <01571> Mg <05921> wyle <01961> yhtw <07414> hmrb <05121> *twyn {tywn} <0413> la <08033> Ms <01980> Klyw(19:23)

19:23 kai <2532> eporeuyh <4198> ekeiyen <1564> eiv <1519> nauay en <1722> rama kai <2532> egenhyh <1096> kai <2532> ep <1909> autw <846> pneuma <4151> yeou <2316> kai <2532> eporeueto <4198> profhteuwn <4395> ewv <2193> tou <3588> elyein <2064> auton <846> eiv <1519> nauay en <1722> rama

19:24 P <05030> Maybnb <07586> lwas <01571> Mgh <0559> wrmay <03651> Nk <05921> le <03915> hlylh <03605> lkw <01931> awhh <03117> Mwyh <03605> lk <06174> Mre <05307> lpyw <08050> lawms <06440> ynpl <01931> awh <01571> Mg <05012> abntyw <0899> wydgb <01931> awh <01571> Mg <06584> jspyw(19:24)

19:24 kai <2532> exedusato <1562> ta <3588> imatia <2440> autou <846> kai <2532> eprofhteusen <4395> enwpion <1799> autwn <846> kai <2532> epesen <4098> gumnov <1131> olhn <3650> thn <3588> hmeran <2250> ekeinhn <1565> kai <2532> olhn <3650> thn <3588> nukta <3571> dia <1223> touto <3778> elegon <3004> ei <1487> kai <2532> saoul <4549> en <1722> profhtaiv <4396>TIP #26: Perkuat kehidupan spiritual harian Anda dengan Bacaan Alkitab Harian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA