TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Hosea 4

4:1 <0776> Urab <0430> Myhla <01847> ted <0369> Nyaw <02617> dox <0369> Nyaw <0571> tma <0369> Nya <03588> yk <0776> Urah <03427> ybswy <05973> Me <03068> hwhyl <07379> byr <03588> yk <03478> larvy <01121> ynb <03068> hwhy <01697> rbd <08085> wems(4:1)

4:1 akousate <191> logon <3056> kuriou <2962> uioi <5207> israhl <2474> dioti <1360> krisiv <2920> tw <3588> kuriw <2962> prov <4314> touv <3588> katoikountav thn <3588> ghn <1065> dioti <1360> ouk <3364> estin <1510> alhyeia <225> oude <3761> eleov <1656> oude <3761> epignwsiv <1922> yeou <2316> epi <1909> thv <3588> ghv <1065>

4:2 <05060> wegn <01818> Mymdb <01818> Mymdw <06555> wurp <05003> Panw <01589> bngw <07523> xurw <03584> sxkw <0422> hla(4:2)

4:2 ara <685> kai <2532> qeudov <5579> kai <2532> fonov <5408> kai <2532> kloph <2829> kai <2532> moiceia <3430> kecutai epi <1909> thv <3588> ghv <1065> kai <2532> aimata <129> ef <1909> aimasin <129> misgousin

4:3 <0622> wpoay <03220> Myh <01709> ygd <01571> Mgw <08064> Mymsh <05775> Pwebw <07704> hdvh <02416> tyxb <0> hb <03427> bswy <03605> lk <0535> llmaw <0776> Urah <056> lbat <03651> Nk <05921> le(4:3)

4:3 dia <1223> touto <3778> penyhsei <3996> h <3588> gh <1065> kai <2532> smikrunyhsetai sun <4862> pasin <3956> toiv <3588> katoikousin authn <846> sun <4862> toiv <3588> yhrioiv <2342> tou <3588> agrou <68> kai <2532> sun <4862> toiv <3588> erpetoiv <2062> thv <3588> ghv <1065> kai <2532> sun <4862> toiv <3588> peteinoiv <4071> tou <3588> ouranou <3772> kai <2532> oi <3588> icyuev <2486> thv <3588> yalasshv <2281> ekleiqousin <1587>

4:4 <03548> Nhk <07378> ybyrmk <05971> Kmew <0376> sya <03198> xkwy <0408> law <07378> bry <0408> la <0376> sya <0389> Ka(4:4)

4:4 opwv <3704> mhdeiv <3367> mhte <3383> dikazhtai mhte <3383> elegch <1651> mhdeiv <3367> o <3588> de <1161> laov <2992> mou <1473> wv <3739> antilegomenov <483> iereuv <2409>

4:5 <0517> Kma <01820> ytymdw <03915> hlyl <05973> Kme <05030> aybn <01571> Mg <03782> lskw <03117> Mwyh <03782> tlskw(4:5)

4:5 kai <2532> asyenhseiv <770> hmerav <2250> kai <2532> asyenhsei <770> kai <2532> profhthv <4396> meta <3326> sou <4771> nukti <3571> wmoiwsa <3666> thn <3588> mhtera <3384> sou <4771>

4:6 <0589> yna <01571> Mg <01121> Kynb <07911> xksa <0430> Kyhla <08451> trwt <07911> xkstw <0> yl <03547> Nhkm <03988> Kaoamaw <03988> toam <01847> tedh <0859> hta <03588> yk <01847> tedh <01097> ylbm <05971> yme <01820> wmdn(4:6)

4:6 wmoiwyh <3666> o <3588> laov <2992> mou <1473> wv <3739> ouk <3364> ecwn <2192> gnwsin <1108> oti <3754> su <4771> epignwsin <1922> apwsw kagw apwsomai se <4771> tou <3588> mh <3165> ierateuein <2407> moi <1473> kai <2532> epelayou nomon <3551> yeou <2316> sou <4771> kagw epilhsomai teknwn <5043> sou <4771>

4:7 <04171> ryma <07036> Nwlqb <03519> Mdwbk <0> yl <02398> wajx <03651> Nk <07235> Mbrk(4:7)

4:7 kata <2596> to <3588> plhyov <4128> autwn <846> outwv <3778> hmarton <264> moi <1473> thn <3588> doxan <1391> autwn <846> eiv <1519> atimian <819> yhsomai <5087>

4:8 <05315> wspn <05375> wavy <05771> Mnwe <0413> law <0398> wlkay <05971> yme <02403> tajx(4:8)

4:8 amartiav <266> laou <2992> mou <1473> fagontai <2068> kai <2532> en <1722> taiv <3588> adikiaiv <93> autwn <846> lhmqontai <2983> tav <3588> qucav <5590> autwn <846>

4:9 <0> wl <07725> bysa <04611> wyllemw <01870> wykrd <05921> wyle <06485> ytdqpw <03548> Nhkk <05971> Mek <01961> hyhw(4:9)

4:9 kai <2532> estai <1510> kaywv <2531> o <3588> laov <2992> outwv <3778> kai <2532> o <3588> iereuv <2409> kai <2532> ekdikhsw <1556> ep <1909> auton <846> tav <3588> odouv <3598> autou <846> kai <2532> ta <3588> diaboulia autou <846> antapodwsw <467> autw <846>

4:10 <08104> rmsl <05800> wbze <03068> hwhy <0853> ta <03588> yk <06555> wurpy <03808> alw <02181> wnzh <07646> webvy <03808> alw <0398> wlkaw(4:10)

4:10 kai <2532> fagontai <2068> kai <2532> ou <3364> mh <3165> emplhsywsin eporneusan <4203> kai <2532> ou <3364> mh <3165> kateuyunwsin <2720> dioti <1360> ton <3588> kurion <2962> egkatelipon <1459> tou <3588> fulaxai <5442>

4:11 <03820> bl <03947> xqy <08492> swrytw <03196> Nyyw <02184> twnz(4:11)

4:11 porneian <4202> kai <2532> oinon <3631> kai <2532> meyusma edexato <1209> kardia <2588> laou <2992> mou <1473>

4:12 <0430> Mhyhla <08478> txtm <02181> wnzyw <08582> heth <02183> Mynwnz <07307> xwr <03588> yk <0> wl <05046> dygy <04731> wlqmw <07592> lasy <06086> wueb <05971> yme(4:12)

4:12 en <1722> sumboloiv ephrwtwn kai <2532> en <1722> rabdoiv autou <846> aphggellon autw <846> pneumati <4151> porneiav <4202> eplanhyhsan <4105> kai <2532> exeporneusan <1608> apo <575> tou <3588> yeou <2316> autwn <846>

4:13 <05003> hnpant <03618> Mkytwlkw <01323> Mkytwnb <02181> hnynzt <03651> Nk <05921> le <06738> hlu <02896> bwj <03588> yk <0424> hlaw <03839> hnblw <0437> Nwla <08478> txt <06999> wrjqy <01389> twebgh <05921> lew <02076> wxbzy <02022> Myrhh <07218> ysar <05921> le(4:13)

4:13 epi <1909> tav <3588> korufav twn <3588> orewn <3735> eyusiazon kai <2532> epi <1909> touv <3588> bounouv <1015> eyuon <2380> upokatw <5270> druov kai <2532> leukhv <3022> kai <2532> dendrou <1186> suskiazontov oti <3754> kalon <2570> skeph dia <1223> touto <3778> ekporneusousin <1608> ai <3588> yugaterev <2364> umwn <4771> kai <2532> ai <3588> numfai <3565> umwn <4771> moiceusousin <3431>

4:14 <03832> jbly <0995> Nyby <03808> al <05971> Mew <02076> wxbzy <06948> twsdqh <05973> Mew <06504> wdrpy <02181> twnzh <05973> Me <01992> Mh <03588> yk <05003> hnpant <03588> yk <03618> Mkytwlk <05921> lew <02181> hnynzt <03588> yk <01323> Mkytwnb <05921> le <06485> dwqpa <03808> al(4:14)

4:14 kai <2532> ou <3364> mh <3165> episkeqwmai epi <1909> tav <3588> yugaterav <2364> umwn <4771> otan <3752> porneuwsin <4203> kai <2532> epi <1909> tav <3588> numfav <3565> umwn <4771> otan <3752> moiceuwsin <3431> dioti <1360> kai <2532> autoi <846> meta <3326> twn <3588> pornwn <4204> sunefuronto kai <2532> meta <3326> twn <3588> tetelesmenwn <5055> eyuon <2380> kai <2532> o <3588> laov <2992> o <3588> suniwn <4920> sunepleketo meta <3326> pornhv <4204>

4:15 <03069> hwhy <02416> yx <07650> webst <0408> law <01007> Nwa <0> tyb <05927> wlet <0408> law <01537> lglgh <0935> wabt <0408> law <03063> hdwhy <0816> Msay <0408> la <03478> larvy <0859> hta <02181> hnz <0518> Ma(4:15)

4:15 su <4771> de <1161> israhl <2474> mh <3165> agnoei <50> kai <2532> iouda <2448> mh <3165> eisporeuesye <1531> eiv <1519> galgala kai <2532> mh <3165> anabainete <305> eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> wn <5607> kai <2532> mh <3165> omnuete zwnta <2198> kurion <2962>

4:16 <04800> bxrmb <03532> vbkk <03068> hwhy <07462> Mery <06258> hte <03478> larvy <05637> rro <05637> hrro <06510> hrpk <03588> yk(4:16)

4:16 oti <3754> wv <3739> damaliv <1151> paroistrwsa paroistrhsen israhl <2474> nun <3568> nemhsei autouv <846> kuriov <2962> wv <3739> amnon <286> en <1722> eurucwrw <2149>

4:17 <0> wl <03240> xnh <0669> Myrpa <06091> Mybue <02266> rwbx(4:17)

4:17 metocov <3353> eidwlwn <1497> efraim <2187> eyhken <5087> eautw <1438> skandala <4625>

4:18 <04043> hyngm <07036> Nwlq <0157> wbh <0157> wbha <02181> wnzh <02181> hnzh <05435> Mabo <05493> ro(4:18)

4:18 hretisen <140> cananaiouv porneuontev <4203> exeporneusan <1608> hgaphsan <25> atimian <819> ek <1537> fruagmatov autwn <846>

4:19 o <02077> Mtwxbzm <0954> wsbyw <03671> hypnkb <0853> htwa <07307> xwr <06887> rru(4:19)

4:19 sustrofh <4963> pneumatov <4151> su <4771> ei <1510> en <1722> taiv <3588> pteruxin <4420> authv <846> kai <2532> kataiscunyhsontai <2617> ek <1537> twn <3588> yusiasthriwn <2379> autwn <846>TIP #18: Centang "Hanya dalam TB" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab hanya dalam versi TB [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA