TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Mazmur 104

104:1 <03847> tsbl <01926> rdhw <01935> dwh <03966> dam <01431> tldg <0430> yhla <03068> hwhy <03068> hwhy <0853> ta <05315> yspn <01288> ykrb(104:1)

104:1 (103:1) tw <3588> dauid eulogei <2127> h <3588> quch <5590> mou <1473> ton <3588> kurion <2962> kurie <2962> o <3588> yeov <2316> mou <1473> emegalunyhv sfodra <4970> exomologhsin kai <2532> euprepeian <2143> enedusw <1746>

104:2 <03407> heyryk <08064> Myms <05186> hjwn <08008> hmlvk <0216> rwa <05844> hje(104:2)

104:2 (103:2) anaballomenov fwv <5457> wv <3739> imation <2440> ekteinwn <1614> ton <3588> ouranon <3772> wsei <5616> derrin

104:3 <07307> xwr <03671> ypnk <05921> le <01980> Klhmh <07398> wbwkr <05645> Mybe <07760> Mvh <05944> wytwyle <04325> Mymb <07136> hrqmh(104:3)

104:3 (103:3) o <3588> stegazwn en <1722> udasin <5204> ta <3588> uperwa <5253> autou <846> o <3588> tiyeiv <5087> nefh <3509> thn <3588> epibasin autou <846> o <3588> peripatwn <4043> epi <1909> pterugwn <4420> anemwn <417>

104:4 <03857> jhl <0784> sa <08334> wytrsm <07307> twxwr <04397> wykalm <06213> hve(104:4)

104:4 (103:4) o <3588> poiwn <4160> touv <3588> aggelouv <32> autou <846> pneumata <4151> kai <2532> touv <3588> leitourgouv <3011> autou <846> pur <4442> flegon

104:5 <05703> dew <05769> Mlwe <04131> jwmt <01077> lb <04349> hynwkm <05921> le <0776> Ura <03254> doy(104:5)

104:5 (103:5) eyemeliwsen <2311> thn <3588> ghn <1065> epi <1909> thn <3588> asfaleian <803> authv <846> ou <3364> kliyhsetai <2827> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> tou <3588> aiwnov <165>

104:6 <04325> Mym <05975> wdmey <02022> Myrh <05921> le <03680> wtyok <03830> swblk <08415> Mwht(104:6)

104:6 (103:6) abussov <12> wv <3739> imation <2440> to <3588> peribolaion <4018> autou <846> epi <1909> twn <3588> orewn <3735> sthsontai <2476> udata <5204>

104:7 <02648> Nwzpxy <07482> Kmer <06963> lwq <04480> Nm <05127> Nwowny <01606> Ktreg <04480> Nm(104:7)

104:7 (103:7) apo <575> epitimhsewv sou <4771> feuxontai <5343> apo <575> fwnhv <5456> bronthv <1027> sou <4771> deiliasousin <1168>

104:8 <01992> Mhl <03245> tdoy <02088> hz <04725> Mwqm <0413> la <01237> tweqb <03381> wdry <02022> Myrh <05927> wley(104:8)

104:8 (103:8) anabainousin <305> orh <3735> kai <2532> katabainousin <2597> pedia eiv <1519> topon <5117> on <3739> eyemeliwsav <2311> autoiv <846>

104:9 <0776> Urah <03680> twokl <07725> Nwbwsy <01077> lb <05674> Nwrbey <01077> lb <07760> tmv <01366> lwbg(104:9)

104:9 (103:9) orion <3725> eyou <5087> o <3739> ou <3364> pareleusontai <3928> oude <3761> epistreqousin <1994> kaluqai <2572> thn <3588> ghn <1065>

104:10 <01980> Nwklhy <02022> Myrh <0996> Nyb <05158> Mylxnb <04599> Mynyem <07971> xlsmh(104:10)

104:10 (103:10) o <3588> exapostellwn <1821> phgav <4077> en <1722> faragxin <5327> ana <303> meson <3319> twn <3588> orewn <3735> dieleusontai <1330> udata <5204>

104:11 <06772> Mamu <06501> Myarp <07665> wrbsy <07704> ydv <02416> wtyx <03605> lk <08248> wqsy(104:11)

104:11 (103:11) potiousin <4222> panta <3956> ta <3588> yhria <2342> tou <3588> agrou <68> prosdexontai <4327> onagroi eiv <1519> diqan autwn <846>

104:12 <06963> lwq <05414> wnty <06073> Myape <0996> Nybm <07931> Nwksy <08064> Mymsh <05775> Pwe <05921> Mhyle(104:12)

104:12 (103:12) ep <1909> auta <846> ta <3588> peteina <4071> tou <3588> ouranou <3772> kataskhnwsei <2681> ek <1537> mesou <3319> twn <3588> petrwn <4074> dwsousin <1325> fwnhn <5456>

104:13 <0776> Urah <07646> ebvt <04639> Kyvem <06529> yrpm <05944> wytwylem <02022> Myrh <08248> hqsm(104:13)

104:13 (103:13) potizwn <4222> orh <3735> ek <1537> twn <3588> uperwwn <5253> autou <846> apo <575> karpou <2590> twn <3588> ergwn <2041> sou <4771> cortasyhsetai <5526> h <3588> gh <1065>

104:14 <0776> Urah <04480> Nm <03899> Mxl <03318> ayuwhl <0120> Mdah <05656> tdbel <06212> bvew <0929> hmhbl <02682> ryux <06779> xymum(104:14)

104:14 (103:14) exanatellwn <1816> corton <5528> toiv <3588> kthnesin <2934> kai <2532> clohn <5514> th <3588> douleia <1397> twn <3588> anyrwpwn <444> tou <3588> exagagein <1806> arton <740> ek <1537> thv <3588> ghv <1065>

104:15 <05582> deoy <0582> swna <03824> bbl <03899> Mxlw <08081> Nmsm <06440> Mynp <06670> lyhuhl <0582> swna <03824> bbl <08055> xmvy <03196> Nyyw(104:15)

104:15 (103:15) kai <2532> oinov <3631> eufrainei <2165> kardian <2588> anyrwpou <444> tou <3588> ilarunai proswpon <4383> en <1722> elaiw <1637> kai <2532> artov <740> kardian <2588> anyrwpou <444> sthrizei <4741>

104:16 <05193> ejn <0834> rsa <03844> Nwnbl <0730> yzra <03068> hwhy <06086> yue <07646> webvy(104:16)

104:16 (103:16) cortasyhsetai <5526> ta <3588> xula <3586> tou <3588> pediou ai <3588> kedroi tou <3588> libanou <3030> av <3739> efuteusen <5452>

104:17 <01004> htyb <01265> Myswrb <02624> hdyox <07077> wnnqy <06833> Myrpu <08033> Ms <0834> rsa(104:17)

104:17 (103:17) ekei <1563> strouyia <4765> ennosseusousin tou <3588> erwdiou h <3588> oikia <3614> hgeitai <2233> autwn <846>

104:18 <08227> Mynpsl <04268> hoxm <05553> Myelo <03277> Myleyl <01364> Myhbgh <02022> Myrh(104:18)

104:18 (103:18) orh <3735> ta <3588> uqhla <5308> taiv <3588> elafoiv petra <4073> katafugh toiv <3588> coirogrullioiv

104:19 <03996> wawbm <03045> edy <08121> sms <04150> Mydewml <03394> xry <06213> hve(104:19)

104:19 (103:19) epoihsen <4160> selhnhn <4582> eiv <1519> kairouv <2540> o <3588> hliov <2246> egnw <1097> thn <3588> dusin autou <846>

104:20 <03293> rey <02416> wtyx <03605> lk <07430> vmrt <0> wb <03915> hlyl <01961> yhyw <02822> Ksx <07896> tst(104:20)

104:20 (103:20) eyou <5087> skotov <4655> kai <2532> egeneto <1096> nux <3571> en <1722> auth <846> dieleusontai <1330> panta <3956> ta <3588> yhria <2342> tou <3588> drumou

104:21 <0400> Mlka <0410> lam <01245> sqblw <02964> Prjl <07580> Mygas <03715> Myrypkh(104:21)

104:21 (103:21) skumnoi wruomenoi <5612> arpasai <726> kai <2532> zhthsai <2212> para <3844> tou <3588> yeou <2316> brwsin <1035> autoiv <846>

104:22 <07257> Nwubry <04585> Mtnwem <0413> law <0622> Nwpoay <08121> smsh <02224> xrzt(104:22)

104:22 (103:22) aneteilen <393> o <3588> hliov <2246> kai <2532> sunhcyhsan <4863> kai <2532> en <1722> taiv <3588> mandraiv autwn <846> koitasyhsontai

104:23 <06153> bre <05703> yde <05656> wtdbelw <06467> wlepl <0120> Mda <03318> auy(104:23)

104:23 (103:23) exeleusetai <1831> anyrwpov <444> epi <1909> to <3588> ergon <2041> autou <846> kai <2532> epi <1909> thn <3588> ergasian <2039> autou <846> ewv <2193> esperav <2073>

104:24 <07075> Knynq <0776> Urah <04390> halm <06213> tyve <02451> hmkxb <03605> Mlk <03068> hwhy <04639> Kyvem <07231> wbr <04100> hm(104:24)

104:24 (103:24) wv <3739> emegalunyh ta <3588> erga <2041> sou <4771> kurie <2962> panta <3956> en <1722> sofia <4678> epoihsav <4160> eplhrwyh <4137> h <3588> gh <1065> thv <3588> kthsewv sou <4771>

104:25 <01419> twldg <05973> Me <06996> twnjq <02416> twyx <04557> rpom <0369> Nyaw <07431> vmr <08033> Ms <03027> Mydy <07342> bxrw <01419> lwdg <03220> Myh <02088> hz(104:25)

104:25 (103:25) auth <3778> h <3588> yalassa <2281> h <3588> megalh <3173> kai <2532> eurucwrov <2149> ekei <1563> erpeta <2062> wn <3739> ouk <3364> estin <1510> ariymov <706> zwa <2226> mikra <3398> meta <3326> megalwn <3173>

104:26 <0> wb <07832> qxvl <03335> truy <02088> hz <03882> Ntywl <01980> Nwklhy <0591> twyna <08033> Ms(104:26)

104:26 (103:26) ekei <1563> ploia <4143> diaporeuontai <1279> drakwn <1404> outov <3778> on <3739> eplasav <4111> empaizein <1702> autw <846>

104:27 <06256> wteb <0400> Mlka <05414> ttl <07663> Nwrbvy <0413> Kyla <03605> Mlk(104:27)

104:27 (103:27) panta <3956> prov <4314> se <4771> prosdokwsin <4328> dounai <1325> thn <3588> trofhn <5160> autoiv <846> eukairon <2121>

104:28 <02896> bwj <07646> Nwebvy <03027> Kdy <06605> xtpt <03950> Nwjqly <01992> Mhl <05414> Ntt(104:28)

104:28 (103:28) dontov <1325> sou <4771> autoiv <846> sullexousin <4816> anoixantov <455> de <1161> sou <4771> thn <3588> ceira <5495> ta <3588> sumpanta plhsyhsontai crhstothtov <5544>

104:29 <07725> Nwbwsy <06083> Mrpe <0413> law <01478> Nwewgy <07307> Mxwr <0622> Pot <0926> Nwlhby <06440> Kynp <05641> rytot(104:29)

104:29 (103:29) apostreqantov <654> de <1161> sou <4771> to <3588> proswpon <4383> taracyhsontai <5015> antaneleiv to <3588> pneuma <4151> autwn <846> kai <2532> ekleiqousin <1587> kai <2532> eiv <1519> ton <3588> coun autwn <846> epistreqousin <1994>

104:30 <0127> hmda <06440> ynp <02318> sdxtw <01254> Nwarby <07307> Kxwr <07971> xlst(104:30)

104:30 (103:30) exaposteleiv <1821> to <3588> pneuma <4151> sou <4771> kai <2532> ktisyhsontai <2936> kai <2532> anakainieiv <340> to <3588> proswpon <4383> thv <3588> ghv <1065>

104:31 <04639> wyvemb <03068> hwhy <08055> xmvy <05769> Mlwel <03068> hwhy <03519> dwbk <01961> yhy(104:31)

104:31 (103:31) htw <1510> h <3588> doxa <1391> kuriou <2962> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> eufranyhsetai <2165> kuriov <2962> epi <1909> toiv <3588> ergoiv <2041> autou <846>

104:32 <06225> wnseyw <02022> Myrhb <05060> egy <07460> dertw <0776> Ural <05027> jybmh(104:32)

104:32 (103:32) o <3588> epiblepwn <1914> epi <1909> thn <3588> ghn <1065> kai <2532> poiwn <4160> authn <846> tremein <5141> o <3588> aptomenov <680> twn <3588> orewn <3735> kai <2532> kapnizontai

104:33 <05750> ydweb <0430> yhlal <02167> hrmza <02416> yyxb <03068> hwhyl <07891> hrysa(104:33)

104:33 (103:33) asw <103> tw <3588> kuriw <2962> en <1722> th <3588> zwh <2222> mou <1473> qalw <5567> tw <3588> yew <2316> mou <1473> ewv <2193> uparcw <5225>

104:34 <03068> hwhyb <08055> xmva <0595> ykna <07879> yxyv <05921> wyle <06149> brey(104:34)

104:34 (103:34) hdunyeih autw <846> h <3588> dialogh mou <1473> egw <1473> de <1161> eufranyhsomai <2165> epi <1909> tw <3588> kuriw <2962>

104:35 <03050> hy <01984> wllh <03068> hwhy <0853> ta <05315> yspn <01288> ykrb <0369> Mnya <05750> dwe <07563> Myesrw <0776> Urah <04480> Nm <02400> Myajx <08552> wmty(104:35)

104:35 (103:35) eklipoisan <1587> amartwloi <268> apo <575> thv <3588> ghv <1065> kai <2532> anomoi <459> wste <5620> mh <3165> uparcein <5225> autouv <846> eulogei <2127> h <3588> quch <5590> mou <1473> ton <3588> kurion <2962>TIP #33: Situs ini membutuhkan masukan, ide, dan partisipasi Anda! Klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA