TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Ayub 22:1-30

22:1 <0559> rmayw <08489> ynmth <0464> zpyla <06030> Neyw(22:1)

22:1 upolabwn <5274> de <1161> elifav o <3588> yaimanithv legei <3004>

22:2 <07919> lykvm <05921> wmyle <05532> Nkoy <03588> yk <01397> rbg <05532> Nkoy <0410> lalh(22:2)

22:2 poteron <4220> ouci <3364> o <3588> kuriov <2962> estin <1510> o <3588> didaskwn <1321> sunesin <4907> kai <2532> episthmhn

22:3 <01870> Kykrd <08552> Mtt <03588> yk <01215> eub <0518> Maw <06663> qdut <03588> yk <07706> ydsl <02656> Upxh(22:3)

22:3 ti <5100> gar <1063> melei <3199> tw <3588> kuriw <2962> ean <1437> su <4771> hsya <1510> toiv <3588> ergoiv <2041> amemptov <273> h <2228> wfeleia <5622> oti <3754> aplwshv thn <3588> odon <3598> sou <4771>

22:4 <04941> jpsmb <05973> Kme <0935> awby <03198> Kxyky <03374> Ktarymh(22:4)

22:4 h <2228> logon <3056> sou <4771> poioumenov <4160> elegxei <1651> se <4771> kai <2532> suneiseleusetai <4897> soi <4771> eiv <1519> krisin <2920>

22:5 <05771> Kytnwel <07093> Uq <0369> Nyaw <07227> hbr <07451> Kter <03808> alh(22:5)

22:5 poteron <4220> ouc <3364> h <3588> kakia <2549> sou <4771> estin <1510> pollh <4183> anariymhtoi <382> de <1161> sou <4771> eisin <1510> ai <3588> amartiai <266>

22:6 <06584> jyspt <06174> Mymwre <0899> ydgbw <02600> Mnx <0251> Kyxa <02254> lbxt <03588> yk(22:6)

22:6 hnecurazev de <1161> touv <3588> adelfouv <80> sou <4771> dia <1223> kenhv <2756> amfiasin de <1161> gumnwn <1131> afeilou

22:7 <03899> Mxl <04513> enmt <07456> bermw <08248> hqst <05889> Pye <04325> Mym <03808> al(22:7)

22:7 oude <3761> udwr <5204> diqwntav <1372> epotisav <4222> alla <235> peinwntwn <3983> esterhsav qwmon

22:8 <0> hb <03427> bsy <06440> Mynp <05375> awvnw <0776> Urah <0> wl <02220> ewrz <0376> syaw(22:8)

22:8 eyaumasav <2296> de <1161> tinwn <5100> proswpon <4383> wkisav de <1161> touv <3588> epi <1909> thv <3588> ghv <1065>

22:9 <01792> akdy <03490> Mymty <02220> twerzw <07387> Mqyr <07971> txls <0490> twnmla(22:9)

22:9 chrav <5503> de <1161> exapesteilav <1821> kenav <2756> orfanouv <3737> de <1161> ekakwsav <2559>

22:10 <06597> Matp <06343> dxp <0926> Klhbyw <06341> Myxp <05439> Kytwbybo <03651> Nk <05921> le(22:10)

22:10 toigaroun <5105> ekuklwsan <2944> se <4771> pagidev <3803> kai <2532> espoudasen <4704> se <4771> polemov <4171> exaisiov

22:11 <03680> Kokt <04325> Mym <08229> tepsw <07200> hart <03808> al <02822> Ksx <0176> wa(22:11)

22:11 to <3588> fwv <5457> soi <4771> skotov <4655> apebh <576> koimhyenta <2837> de <1161> udwr <5204> se <4771> ekaluqen <2572>

22:12 <07311> wmr <03588> yk <03556> Mybkwk <07218> sar <07200> harw <08064> Myms <01363> hbg <0433> hwla <03808> alh(22:12)

22:12 mh <3165> ouci <3364> o <3588> ta <3588> uqhla <5308> naiwn efora touv <3588> de <1161> ubrei <5196> feromenouv <5342> etapeinwsen <5013>

22:13 <08199> jwpsy <06205> lpre <01157> debh <0410> la <03045> edy <04100> hm <0559> trmaw(22:13)

22:13 kai <2532> eipav ti <5100> egnw <1097> o <3588> iscurov <2478> h <2228> kata <2596> tou <3588> gnofou <1105> krinei <2919>

22:14 <01980> Klhty <08064> Myms <02329> gwxw <07200> hary <03808> alw <0> wl <05643> rto <05645> Mybe(22:14)

22:14 nefh <3509> apokrufh autou <846> kai <2532> ouc <3364> orayhsetai <3708> kai <2532> guron ouranou <3772> diaporeusetai <1279>

22:15 <0205> Nwa <04962> ytm <01869> wkrd <0834> rsa <08104> rmst <05769> Mlwe <0734> xrah(22:15)

22:15 mh <3165> tribon <5147> aiwnion <166> fulaxeiv <5442> hn <3739> epathsan <3961> andrev <435> adikoi <94>

22:16 <03247> Mdwoy <03332> quwy <05104> rhn <06256> te <03808> alw <07059> wjmq <0834> rsa(22:16)

22:16 oi <3739> sunelhmfyhsan <4815> awroi potamov <4215> epirrewn oi <3588> yemelioi <2310> autwn <846>

22:17 <0> wml <07706> yds <06466> lepy <04100> hmw <04480> wnmm <05493> rwo <0410> lal <0559> Myrmah(22:17)

22:17 oi <3588> legontev <3004> kuriov <2962> ti <5100> poihsei <4160> hmin <1473> h <2228> ti <5100> epaxetai hmin <1473> o <3588> pantokratwr <3841>

22:18 <04480> ynm <07368> hqxr <07563> Myesr <06098> tuew <02896> bwj <01004> Mhytb <04390> alm <01931> awhw(22:18)

22:18 ov <3739> de <1161> eneplhsen touv <3588> oikouv <3624> autwn <846> agaywn <18> boulh <1012> de <1161> asebwn <765> porrw ap <575> autou <846>

22:19 <0> wml <03932> gely <05355> yqnw <08055> wxmvyw <06662> Myqydu <07200> wary(22:19)

22:19 idontev <3708> dikaioi <1342> egelasan <1070> amemptov <273> de <1161> emukthrisen <3456>

22:20 <0784> sa <0398> hlka <03499> Mrtyw <07009> wnmyq <03582> dxkn <03808> al <0518> Ma(22:20)

22:20 ei <1487> mh <3165> hfanisyh h <3588> upostasiv <5287> autwn <846> kai <2532> to <3588> kataleimma <2640> autwn <846> katafagetai <2719> pur <4442>

22:21 <02896> hbwj <0935> Ktawbt <0> Mhb <07999> Mlsw <05973> wme <04994> an <05532> Nkoh(22:21)

22:21 genou <1096> dh <1161> sklhrov <4642> ean <1437> upomeinhv <5278> eit <1534> o <3588> karpov <2590> sou <4771> estai <1510> en <1722> agayoiv <18>

22:22 <03824> Kbblb <0561> wyrma <07760> Myvw <08451> hrwt <06310> wypm <04994> an <03947> xq(22:22)

22:22 eklabe de <1161> ek <1537> stomatov <4750> autou <846> exhgorian kai <2532> analabe <353> ta <3588> rhmata <4487> autou <846> en <1722> kardia <2588> sou <4771>

22:23 <0168> Klham <05766> hlwe <07368> qyxrt <01129> hnbt <07706> yds <05704> de <07725> bwst <0518> Ma(22:23)

22:23 ean <1437> de <1161> epistrafhv <1994> kai <2532> tapeinwshv <5013> seauton <4572> enanti <1725> kuriou <2962> porrw epoihsav <4160> apo <575> diaithv sou <4771> to <3588> adikon <94>

22:24 <0211> rypwa <05158> Mylxn <06697> rwubw <01220> rub <06083> rpe <05921> le <07896> tysw(22:24)

22:24 yhsh <5087> epi <1909> cwmati en <1722> petra <4073> kai <2532> wv <3739> petra <4073> ceimarrouv wfir

22:25 <0> Kl <08443> twpewt <03701> Pokw <01220> Kyrub <07706> yds <01961> hyhw(22:25)

22:25 estai <1510> oun <3767> sou <4771> o <3588> pantokratwr <3841> bohyov <998> apo <575> ecyrwn <2190> kayaron <2513> de <1161> apodwsei <591> se <4771> wsper <3746> argurion <694> pepurwmenon <4448>

22:26 <06440> Kynp <0433> hwla <0413> la <05375> avtw <06026> gnett <07706> yds <05921> le <0227> za <03588> yk(22:26)

22:26 eita <1534> parrhsiasyhsh enanti <1725> kuriou <2962> anableqav <308> eiv <1519> ton <3588> ouranon <3772> ilarwv <2431>

22:27 <07999> Mlst <05088> Kyrdnw <08085> Kemsyw <0413> wyla <06279> rytet(22:27)

22:27 euxamenou <2172> de <1161> sou <4771> prov <4314> auton <846> eisakousetai <1522> sou <4771> dwsei <1325> de <1161> soi <4771> apodounai <591> tav <3588> eucav <2171>

22:28 <0216> rwa <05050> hgn <01870> Kykrd <05921> lew <0> Kl <06965> Mqyw <0562> rmwa <01504> rzgtw(22:28)

22:28 apokatasthsei <600> de <1161> soi <4771> diaitan dikaiosunhv <1343> epi <1909> de <1161> odoiv <3598> sou <4771> estai <1510> feggov <5338>

22:29 <03467> eswy <05869> Mynye <07807> xsw <01466> hwg <0559> rmatw <08213> wlypsh <03588> yk(22:29)

22:29 oti <3754> etapeinwsen <5013> auton <846> kai <2532> ereiv uperhfaneusato kai <2532> kufonta ofyalmoiv <3788> swsei <4982>

22:30 P <03709> Kypk <01252> rbb <04422> jlmnw <05355> yqn <0336> ya <04422> jlmy(22:30)

22:30 rusetai aywon <121> kai <2532> diaswyhti <1295> en <1722> kayaraiv <2513> cersin <5495> sou <4771>TIP #25: Tekan Tombol pada halaman Studi Kamus untuk melihat bahan lain berbahasa inggris. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA