TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

2 Tawarikh 36:1-23

36:1 <03389> Mlswryb <01> wyba <08478> txt <04427> whkylmyw <02977> whysay <01121> Nb <03059> zxawhy <0853> ta <0776> Urah <05971> Me <03947> wxqyw(36:1)

36:1 kai <2532> elaben <2983> o <3588> laov <2992> thv <3588> ghv <1065> ton <3588> iwacaz uion <5207> iwsiou <2502> kai <2532> ecrisan <5548> auton <846> kai <2532> katesthsan <2525> auton <846> eiv <1519> basilea <935> anti <473> tou <3588> patrov <3962> autou <846> en <1722> ierousalhm <2419>

36:2 <03389> Mlswryb <04427> Klm <02320> Mysdx <07969> hslsw <04427> wklmb <03099> zxawy <08141> hns <06242> Myrvew <07969> swls <01121> Nb(36:2)

36:2 uiov <5207> eikosi <1501> kai <2532> triwn <5140> etwn <2094> iwacaz en <1722> tw <3588> basileuein <936> auton <846> kai <2532> trimhnon ebasileusen <936> en <1722> ierousalhm <2419> (36:2a) kai <2532> onoma <3686> thv <3588> mhtrov <3384> autou <846> amital yugathr <2364> ieremiou <2408> ek <1537> lobena (36:2b) kai <2532> epoihsen <4160> to <3588> ponhron <4190> enwpion <1799> kuriou <2962> kata <2596> panta <3956> a <3739> epoihsan <4160> oi <3588> paterev <3962> autou <846> (36:2c) kai <2532> edhsen <1210> auton <846> faraw <5328> necaw en <1722> deblaya en <1722> gh <1065> emay tou <3588> mh <3165> basileuein <936> auton <846> en <1722> ierousalhm <2419>

36:3 <02091> bhz <03603> rkkw <03701> Pok <03603> rkk <03967> ham <0776> Urah <0853> ta <06064> sneyw <03389> Mlswryb <04714> Myrum <04428> Klm <05493> whryoyw(36:3)

36:3 kai <2532> methgagen auton <846> o <3588> basileuv <935> eiv <1519> aigupton <125> kai <2532> epebalen <1911> foron <5411> epi <1909> thn <3588> ghn <1065> ekaton <1540> talanta <5007> arguriou <694> kai <2532> talanton <5007> crusiou <5553>

36:4 P <04714> hmyrum <0935> whaybyw <05224> wkn <03947> xql <0251> wyxa <03099> zxawy <0853> taw <03079> Myqywhy <08034> wms <0853> ta <05437> boyw <03389> Mlswryw <03063> hdwhy <05921> le <0251> wyxa <0471> Myqyla <0853> ta <04714> Myrum <04428> Klm <04427> Klmyw(36:4)

36:4 kai <2532> katesthsen <2525> faraw <5328> necaw ton <3588> eliakim uion <5207> iwsiou <2502> basilea <935> iouda <2448> anti <473> iwsiou <2502> tou <3588> patrov <3962> autou <846> kai <2532> metestreqen <3344> to <3588> onoma <3686> autou <846> iwakim kai <2532> ton <3588> iwacaz adelfon <80> autou <846> elaben <2983> faraw <5328> necaw kai <2532> eishgagen <1521> auton <846> eiv <1519> aigupton <125> kai <2532> apeyanen <599> ekei <1563> (36:4a) kai <2532> to <3588> argurion <694> kai <2532> to <3588> crusion <5553> edwkan <1325> tw <3588> faraw <5328> tote <5119> hrxato <757> h <3588> gh <1065> forologeisyai tou <3588> dounai <1325> to <3588> argurion <694> epi <1909> stoma <4750> faraw <5328> kai <2532> ekastov <1538> kata <2596> dunamin <1411> aphtei <523> to <3588> argurion <694> kai <2532> to <3588> crusion <5553> para <3844> tou <3588> laou <2992> thv <3588> ghv <1065> dounai <1325> tw <3588> faraw <5328> necaw

36:5 <0430> wyhla <03068> hwhy <05869> ynyeb <07451> erh <06213> veyw <03389> Mlswryb <04427> Klm <08141> hns <06240> hrve <0259> txaw <04427> wklmb <03079> Myqywhy <08141> hns <02568> smxw <06242> Myrve <01121> Nb(36:5)

36:5 wn <1510> eikosi <1501> kai <2532> pente <4002> etwn <2094> iwakim en <1722> tw <3588> basileuein <936> auton <846> kai <2532> endeka <1733> eth <2094> ebasileusen <936> en <1722> ierousalhm <2419> kai <2532> onoma <3686> thv <3588> mhtrov <3384> autou <846> zecwra yugathr <2364> nhriou ek <1537> rama kai <2532> epoihsen <4160> to <3588> ponhron <4190> enantion <1726> kuriou <2962> kata <2596> panta <3956> osa <3745> epoihsan <4160> oi <3588> paterev <3962> autou <846> (36:5a) en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> autou <846> hlyen <2064> naboucodonosor basileuv <935> babulwnov <897> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> kai <2532> hn <1510> autw <846> douleuwn <1398> tria <5140> eth <2094> kai <2532> apesth ap <575> autou <846> (36:5b) kai <2532> apesteilen <649> kuriov <2962> ep <1909> autouv <846> touv <3588> caldaiouv <5466> kai <2532> lhsthria surwn <4948> kai <2532> lhsthria mwabitwn kai <2532> uiwn <5207> ammwn kai <2532> thv <3588> samareiav <4540> kai <2532> apesthsan meta <3326> ton <3588> logon <3056> touton <3778> kata <2596> ton <3588> logon <3056> kuriou <2962> en <1722> ceiri <5495> twn <3588> paidwn <3816> autou <846> twn <3588> profhtwn <4396> (36:5c) plhn <4133> yumov <2372> kuriou <2962> hn <1510> epi <1909> ioudan <2455> tou <3588> aposthsai auton <846> apo <575> proswpou <4383> autou <846> dia <1223> tav <3588> amartiav <266> manassh en <1722> pasin <3956> oiv <3739> epoihsen <4160> (36:5d) kai <2532> en <1722> aimati <129> ayww <121> w <3739> execeen <1632> iwakim kai <2532> eplhsen thn <3588> ierousalhm <2419> aimatov <129> aywou <121> kai <2532> ouk <3364> hyelhsen <2309> kuriov <2962> exoleyreusai autouv <846>

36:6 <0894> hlbb <01980> wkylhl <05178> Mytsxnb <0631> whroayw <0894> lbb <04428> Klm <05019> ruandkwbn <05927> hle <05921> wyle(36:6)

36:6 kai <2532> anebh <305> ep <1909> auton <846> naboucodonosor basileuv <935> babulwnov <897> kai <2532> edhsen <1210> auton <846> en <1722> calkaiv pedaiv <3976> kai <2532> aphgagen <520> auton <846> eiv <1519> babulwna <897>

36:7 <0894> lbbb <01964> wlkyhb <05414> Mntyw <0894> lbbl <05019> ruandkwbn <0935> aybh <03068> hwhy <01004> tyb <03627> ylkmw(36:7)

36:7 kai <2532> merov <3313> twn <3588> skeuwn <4632> oikou <3624> kuriou <2962> aphnegken <667> eiv <1519> babulwna <897> kai <2532> eyhken <5087> auta <846> en <1722> tw <3588> naw <3485> autou <846> en <1722> babulwni <897>

36:8 P <08478> wytxt <01121> wnb <03078> Nykywhy <04427> Klmyw <03063> hdwhyw <03478> larvy <04428> yklm <05612> rpo <05921> le <03789> Mybwtk <02005> Mnh <05921> wyle <04672> aumnhw <06213> hve <0834> rsa <08441> wytbetw <03079> Myqywhy <01697> yrbd <03499> rtyw(36:8)

36:8 kai <2532> ta <3588> loipa twn <3588> logwn <3056> iwakim kai <2532> panta <3956> a <3739> epoihsen <4160> ouk <3364> idou <2400> tauta <3778> gegrammena <1125> epi <1909> bibliw <975> logwn <3056> twn <3588> hmerwn <2250> toiv <3588> basileusin <935> iouda <2448> kai <2532> ekoimhyh <2837> iwakim meta <3326> twn <3588> paterwn <3962> autou <846> kai <2532> etafh <2290> en <1722> ganoza meta <3326> twn <3588> paterwn <3962> autou <846> kai <2532> ebasileusen <936> ieconiav <2423> uiov <5207> autou <846> ant <473> autou <846>

36:9 <03068> hwhy <05869> ynyeb <07451> erh <06213> veyw <03389> Mlswryb <04427> Klm <03117> Mymy <06235> trvew <02320> Mysdx <07969> hslsw <04427> wklmb <03078> Nykywhy <08141> Myns <08083> hnwms <01121> Nb(36:9)

36:9 uiov <5207> oktwkaideka etwn <2094> ieconiav <2423> en <1722> tw <3588> basileuein <936> auton <846> kai <2532> trimhnon kai <2532> deka <1176> hmerav <2250> ebasileusen <936> en <1722> ierousalhm <2419> kai <2532> epoihsen <4160> to <3588> ponhron <4190> enwpion <1799> kuriou <2962>

36:10 P <03389> Mlswryw <03063> hdwhy <05921> le <0251> wyxa <06667> whyqdu <0853> ta <04427> Klmyw <03068> hwhy <01004> tyb <02532> tdmx <03627> ylk <05973> Me <0894> hlbb <0935> whabyw <05019> ruandkwbn <04428> Klmh <07971> xls <08141> hnsh <08666> tbwstlw(36:10)

36:10 kai <2532> epistrefontov <1994> tou <3588> eniautou <1763> apesteilen <649> o <3588> basileuv <935> naboucodonosor kai <2532> eishnegken <1533> auton <846> eiv <1519> babulwna <897> meta <3326> twn <3588> skeuwn <4632> twn <3588> epiyumhtwn oikou <3624> kuriou <2962> kai <2532> ebasileusen <936> sedekian adelfon <80> tou <3588> patrov <3962> autou <846> epi <1909> ioudan <2455> kai <2532> ierousalhm <2419>

36:11 <03389> Mlswryb <04427> Klm <08141> hns <06240> hrve <0259> txaw <04427> wklmb <06667> whyqdu <08141> hns <0259> txaw <06242> Myrve <01121> Nb(36:11)

36:11 etwn <2094> eikosi <1501> enov <1519> sedekiav en <1722> tw <3588> basileuein <936> auton <846> kai <2532> endeka <1733> eth <2094> ebasileusen <936> en <1722> ierousalhm <2419>

36:12 <03068> hwhy <06310> ypm <05030> aybnh <03414> whymry <06440> ynplm <03665> enkn <03808> al <0430> wyhla <03068> hwhy <05869> ynyeb <07451> erh <06213> veyw(36:12)

36:12 kai <2532> epoihsen <4160> to <3588> ponhron <4190> enwpion <1799> kuriou <2962> yeou <2316> autou <846> ouk <3364> enetraph <1788> apo <575> proswpou <4383> ieremiou <2408> tou <3588> profhtou <4396> kai <2532> ek <1537> stomatov <4750> kuriou <2962>

36:13 <03478> larvy <0430> yhla <03068> hwhy <0413> la <07725> bwsm <03824> wbbl <0853> ta <0553> Umayw <06203> wpre <0853> ta <07185> sqyw <0430> Myhlab <07650> weybsh <0834> rsa <04775> drm <05019> ruandkwbn <04428> Klmb <01571> Mgw(36:13)

36:13 en <1722> tw <3588> ta <3588> prov <4314> ton <3588> basilea <935> naboucodonosor ayethsai <114> a <3739> wrkisen <3726> auton <846> kata <2596> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> esklhrunen <4645> ton <3588> trachlon <5137> autou <846> kai <2532> thn <3588> kardian <2588> autou <846> katiscusen <2729> tou <3588> mh <3165> epistreqai <1994> prov <4314> kurion <2962> yeon <2316> israhl <2474>

36:14 <03389> Mlswryb <06942> sydqh <0834> rsa <03068> hwhy <01004> tyb <0853> ta <02930> wamjyw <01471> Mywgh <08441> twbet <03605> lkk <04603> lem <04603> *leml {lweml} <07235> wbrh <05971> Mehw <03548> Mynhkh <08269> yrv <03605> lk <01571> Mg(36:14)

36:14 kai <2532> pantev <3956> oi <3588> endoxoi <1741> iouda <2448> kai <2532> oi <3588> iereiv <2409> kai <2532> o <3588> laov <2992> thv <3588> ghv <1065> eplhyunan <4129> tou <3588> ayethsai <114> ayethmata bdelugmatwn <946> eynwn <1484> kai <2532> emianan <3392> ton <3588> oikon <3624> kuriou <2962> ton <3588> en <1722> ierousalhm <2419>

36:15 <04583> wnwem <05921> lew <05971> wme <05921> le <02550> lmx <03588> yk <07971> xwlsw <07925> Mksh <04397> wykalm <03027> dyb <05921> Mhyle <01> Mhytwba <0430> yhla <03068> hwhy <07971> xlsyw(36:15)

36:15 kai <2532> exapesteilen <1821> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> twn <3588> paterwn <3962> autwn <846> en <1722> ceiri <5495> profhtwn <4396> oryrizwn <3719> kai <2532> apostellwn <649> touv <3588> aggelouv <32> autou <846> oti <3754> hn <1510> feidomenov <5339> tou <3588> laou <2992> autou <846> kai <2532> tou <3588> agiasmatov autou <846>

36:16 <04832> aprm <0369> Nyal <05704> de <05971> wmeb <03068> hwhy <02534> tmx <05927> twle <05704> de <05030> wyabnb <08591> Myetetmw <01697> wyrbd <0959> Myzwbw <0430> Myhlah <04397> ykalmb <03931> Mybelm <01961> wyhyw(36:16)

36:16 kai <2532> hsan <1510> mukthrizontev <3456> touv <3588> aggelouv <32> autou <846> kai <2532> exoudenountev touv <3588> logouv <3056> autou <846> kai <2532> empaizontev <1702> en <1722> toiv <3588> profhtaiv <4396> autou <846> ewv <2193> anebh <305> o <3588> yumov <2372> kuriou <2962> en <1722> tw <3588> law <2992> autou <846> ewv <2193> ouk <3364> hn <1510> iama <2386>

36:17 <03027> wdyb <05414> Ntn <03605> lkh <03486> ssyw <02205> Nqz <01330> hlwtbw <0970> rwxb <05921> le <02550> lmx <03808> alw <04720> Msdqm <01004> tybb <02719> brxb <0970> Mhyrwxb <02026> grhyw <03778> *Mydvk {Myydvk} <04428> Klm <0853> ta <05921> Mhyle <05927> leyw(36:17)

36:17 kai <2532> hgagen <71> ep <1909> autouv <846> basilea <935> caldaiwn <5466> kai <2532> apekteinen <615> touv <3588> neaniskouv <3495> autwn <846> en <1722> romfaia en <1722> oikw <3624> agiasmatov autou <846> kai <2532> ouk <3364> efeisato <5339> tou <3588> sedekiou kai <2532> tav <3588> paryenouv <3933> autwn <846> ouk <3364> hlehsan <1653> kai <2532> touv <3588> presbuterouv <4245> autwn <846> aphgagon <520> ta <3588> panta <3956> paredwken <3860> en <1722> cersin <5495> autwn <846>

36:18 <0894> lbb <0935> aybh <03605> lkh <08269> wyrvw <04428> Klmh <0214> twruaw <03068> hwhy <01004> tyb <0214> twruaw <06996> Mynjqhw <01419> Myldgh <0430> Myhlah <01004> tyb <03627> ylk <03605> lkw(36:18)

36:18 kai <2532> panta <3956> ta <3588> skeuh <4632> oikou <3624> yeou <2316> ta <3588> megala <3173> kai <2532> ta <3588> mikra <3398> kai <2532> touv <3588> yhsaurouv <2344> kai <2532> pantav <3956> touv <3588> yhsaurouv <2344> basilewv <935> kai <2532> megistanwn panta <3956> eishnegken <1533> eiv <1519> babulwna <897>

36:19 o <07843> tyxshl <04261> hydmxm <03627> ylk <03605> lkw <0784> sab <08313> wprv <0759> hytwnmra <03605> lkw <03389> Mlswry <02346> tmwx <0853> ta <05422> wutnyw <0430> Myhlah <01004> tyb <0853> ta <08313> wprvyw(36:19)

36:19 kai <2532> eneprhsen ton <3588> oikon <3624> kuriou <2962> kai <2532> kateskaqen <2679> to <3588> teicov <5038> ierousalhm <2419> kai <2532> tav <3588> bareiv authv <846> eneprhsen en <1722> puri <4442> kai <2532> pan <3956> skeuov <4632> wraion <5611> eiv <1519> afanismon <854>

36:20 <06539> orp <04438> twklm <04427> Klm <05704> de <05650> Mydbel <01121> wynblw <0> wl <01961> wyhyw <0894> lbb <0413> la <02719> brxh <04480> Nm <07611> tyrash <01540> lgyw(36:20)

36:20 kai <2532> apwkisen touv <3588> kataloipouv <2645> eiv <1519> babulwna <897> kai <2532> hsan <1510> autw <846> kai <2532> toiv <3588> uioiv <5207> autou <846> eiv <1519> doulouv <1401> ewv <2193> basileiav <932> mhdwn

36:21 P <08141> hns <07657> Myebs <04390> twalml <07673> htbs <08074> hmsh <03117> ymy <03605> lk <07676> hytwtbs <0853> ta <0776> Urah <07521> htur <05704> de <03414> whymry <06310> ypb <03068> hwhy <01697> rbd <04390> twalml(36:21)

36:21 tou <3588> plhrwyhnai <4137> logon <3056> kuriou <2962> dia <1223> stomatov <4750> ieremiou <2408> ewv <2193> tou <3588> prosdexasyai <4327> thn <3588> ghn <1065> ta <3588> sabbata <4521> authv <846> sabbatisai pasav <3956> tav <3588> hmerav <2250> thv <3588> erhmwsewv <2050> authv <846> esabbatisen eiv <1519> sumplhrwsin <4845> etwn <2094> ebdomhkonta <1440>

36:22 o <0559> rmal <04385> btkmb <01571> Mgw <04438> wtwklm <03605> lkb <06963> lwq <05674> rbeyw <06539> orp <04428> Klm <03566> srwk <07307> xwr <0853> ta <03068> hwhy <05782> ryeh <03414> whymry <06310> ypb <03068> hwhy <01697> rbd <03615> twlkl <06539> orp <04428> Klm <03566> srwkl <0259> txa <08141> tnsbw(36:22)

36:22 etouv <2094> prwtou <4413> kurou basilewv <935> perswn meta <3326> to <3588> plhrwyhnai <4137> rhma <4487> kuriou <2962> dia <1223> stomatov <4750> ieremiou <2408> exhgeiren kuriov <2962> to <3588> pneuma <4151> kurou basilewv <935> perswn kai <2532> parhggeilen <3853> khruxai <2784> en <1722> pash <3956> th <3588> basileia <932> autou <846> en <1722> graptw legwn <3004>

36:23 <05927> leyw <05973> wme <0430> wyhla <03068> hwhy <05971> wme <03605> lkm <0> Mkb <04310> ym <03063> hdwhyb <0834> rsa <03389> Mlswryb <01004> tyb <0> wl <01129> twnbl <05921> yle <06485> dqp <01931> awhw <08064> Mymsh <0430> yhla <03068> hwhy <0> yl <05414> Ntn <0776> Urah <04467> twklmm <03605> lk <06539> orp <04428> Klm <03566> srwk <0559> rma <03541> hk(36:23)

36:23 tade <3592> legei <3004> kurov basileuv <935> perswn pasav <3956> tav <3588> basileiav <932> thv <3588> ghv <1065> edwken <1325> moi <1473> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> tou <3588> ouranou <3772> kai <2532> autov <846> eneteilato moi <1473> oikodomhsai <3618> autw <846> oikon <3624> en <1722> ierousalhm <2419> en <1722> th <3588> ioudaia <2449> tiv <5100> ex <1537> umwn <4771> ek <1537> pantov <3956> tou <3588> laou <2992> autou <846> estai <1510> o <3588> yeov <2316> autou <846> met <3326> autou <846> kai <2532> anabhtw <305>



TIP #16: Tampilan Pasal untuk mengeksplorasi pasal; Tampilan Ayat untuk menganalisa ayat; Multi Ayat/Kutipan untuk menampilkan daftar ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA