TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

1 Samuel 22:1-23

22:1 <08033> hms <0413> wyla <03381> wdryw <01> wyba <01004> tyb <03605> lkw <0251> wyxa <08085> wemsyw <05725> Mlde <04631> trem <0413> la <04422> jlmyw <08033> Msm <01732> dwd <01980> Klyw(22:1)

22:1 kai <2532> aphlyen <565> ekeiyen <1564> dauid kai <2532> dieswyh <1295> kai <2532> ercetai <2064> eiv <1519> to <3588> sphlaion <4693> to <3588> odollam kai <2532> akouousin <191> oi <3588> adelfoi <80> autou <846> kai <2532> o <3588> oikov <3624> tou <3588> patrov <3962> autou <846> kai <2532> katabainousin <2597> prov <4314> auton <846> ekei <1563>

22:2 <0376> sya <03967> twam <0702> ebrak <05973> wme <01961> wyhyw <08269> rvl <05921> Mhyle <01961> yhyw <05315> spn <04751> rm <0376> sya <03605> lkw <05378> asn <0> wl <0834> rsa <0376> sya <03605> lkw <04689> qwum <0376> sya <03605> lk <0413> wyla <06908> wubqtyw(22:2)

22:2 kai <2532> sunhgonto <4863> prov <4314> auton <846> pav <3956> en <1722> anagkh kai <2532> pav <3956> upocrewv kai <2532> pav <3956> katwdunov quch <5590> kai <2532> hn <1510> ep <1909> autwn <846> hgoumenov <2233> kai <2532> hsan <1510> met <3326> autou <846> wv <3739> tetrakosioi <5071> andrev <435>

22:3 <0430> Myhla <0> yl <06213> hvey <04100> hm <03045> eda <0834> rsa <05704> de <0854> Mkta <0517> ymaw <01> yba <04994> an <03318> auy <04124> bawm <04428> Klm <0413> la <0559> rmayw <04124> bawm <04708> hpum <08033> Msm <01732> dwd <01980> Klyw(22:3)

22:3 kai <2532> aphlyen <565> dauid ekeiyen <1564> eiv <1519> masshfa thv <3588> mwab kai <2532> eipen prov <4314> basilea <935> mwab ginesywsan <1096> dh <1161> o <3588> pathr <3962> mou <1473> kai <2532> h <3588> mhthr <3384> mou <1473> para <3844> soi <4771> ewv <2193> otou <3748> gnw <1097> ti <5100> poihsei <4160> moi <1473> o <3588> yeov <2316>

22:4 o <04686> hdwumb <01732> dwd <01961> twyh <03117> ymy <03605> lk <05973> wme <03427> wbsyw <04124> bawm <04428> Klm <06440> ynp <0854> ta <05148> Mxnyw(22:4)

22:4 kai <2532> parekalesen <3870> to <3588> proswpon <4383> tou <3588> basilewv <935> mwab kai <2532> katwkoun met <3326> autou <846> pasav <3956> tav <3588> hmerav <2250> ontov <1510> tou <3588> dauid en <1722> th <3588> perioch <4042>

22:5 o <02802> trx <03293> rey <0935> abyw <01732> dwd <01980> Klyw <03063> hdwhy <0776> Ura <0> Kl <0935> tabw <01980> Kl <04686> hdwumb <03427> bst <03808> al <01732> dwd <0413> la <05030> aybnh <01410> dg <0559> rmayw(22:5)

22:5 kai <2532> eipen gad <1045> o <3588> profhthv <4396> prov <4314> dauid mh <3165> kayou <2521> en <1722> th <3588> perioch <4042> poreuou <4198> kai <2532> hxeiv <1854> eiv <1519> ghn <1065> iouda <2448> kai <2532> eporeuyh <4198> dauid kai <2532> hlyen <2064> kai <2532> ekayisen <2523> en <1722> polei <4172> saric

22:6 <05921> wyle <05324> Mybun <05650> wydbe <03605> lkw <03027> wdyb <02595> wtynxw <07413> hmrb <0815> lsah <08478> txt <01390> hebgb <03427> bswy <07586> lwasw <0854> wta <0834> rsa <0582> Mysnaw <01732> dwd <03045> edwn <03588> yk <07586> lwas <08085> emsyw(22:6)

22:6 kai <2532> hkousen <191> saoul <4549> oti <3754> egnwstai <1097> dauid kai <2532> oi <3588> andrev <435> oi <3588> met <3326> autou <846> kai <2532> saoul <4549> ekayhto <2521> en <1722> tw <3588> bounw <1015> upo <5259> thn <3588> arouran thn <3588> en <1722> rama kai <2532> to <3588> doru en <1722> th <3588> ceiri <5495> autou <846> kai <2532> pantev <3956> oi <3588> paidev <3816> autou <846> pareisthkeisan <3936> autw <846>

22:7 <03967> twam <08269> yrvw <0505> Mypla <08269> yrv <07760> Myvy <03605> Mklkl <03754> Mymrkw <07704> twdv <03448> ysy <01121> Nb <05414> Nty <03605> Mklkl <01571> Mg <03227> ynymy <01121> ynb <04994> an <08085> wems <05921> wyle <05324> Mybunh <05650> wydbel <07586> lwas <0559> rmayw(22:7)

22:7 kai <2532> eipen saoul <4549> prov <4314> touv <3588> paidav <3816> autou <846> touv <3588> paresthkotav <3936> autw <846> kai <2532> eipen autoiv <846> akousate <191> dh <1161> uioi <5207> beniamin <958> ei <1487> alhywv <230> pasin <3956> umin <4771> dwsei <1325> o <3588> uiov <5207> iessai <2421> agrouv <68> kai <2532> ampelwnav <290> kai <2532> pantav <3956> umav <4771> taxei <5021> ekatontarcouv kai <2532> ciliarcouv <5506>

22:8 o <02088> hzh <03117> Mwyk <0693> bral <05921> yle <05650> ydbe <0853> ta <01121> ynb <06965> Myqh <03588> yk <0241> ynza <0853> ta <01540> hlgw <05921> yle <04480> Mkm <02470> hlx <0369> Nyaw <03448> ysy <01121> Nb <05973> Me <01121> ynb <03772> trkb <0241> ynza <0853> ta <01540> hlg <0369> Nyaw <05921> yle <03605> Mklk <07194> Mtrsq <03588> yk(22:8)

22:8 oti <3754> sugkeisye pantev <3956> umeiv <4771> ep <1909> eme <1473> kai <2532> ouk <3364> estin <1510> o <3588> apokaluptwn <601> to <3588> wtion <5621> mou <1473> en <1722> tw <3588> diayesyai ton <3588> uion <5207> mou <1473> diayhkhn <1242> meta <3326> tou <3588> uiou <5207> iessai <2421> kai <2532> ouk <3364> estin <1510> ponwn peri <4012> emou <1473> ex <1537> umwn <4771> kai <2532> apokaluptwn <601> to <3588> wtion <5621> mou <1473> oti <3754> ephgeiren o <3588> uiov <5207> mou <1473> ton <3588> doulon <1401> mou <1473> ep <1909> eme <1473> eiv <1519> ecyron <2190> wv <3739> h <3588> hmera <2250> auth <3778>

22:9 <0285> bwjxa <01121> Nb <0288> Klmyxa <0413> la <05011> hbn <0935> ab <03448> ysy <01121> Nb <0853> ta <07200> ytyar <0559> rmayw <07586> lwas <05650> ydbe <05921> le <05324> bun <01931> awhw <0130> ymdah <01673> gad <06030> Neyw(22:9)

22:9 kai <2532> apokrinetai dwhk o <3588> surov <4948> o <3588> kayesthkwv <2525> epi <1909> tav <3588> hmionouv saoul <4549> kai <2532> eipen eoraka <3708> ton <3588> uion <5207> iessai <2421> paraginomenon <3854> eiv <1519> nomba prov <4314> abimelec uion <5207> acitwb ton <3588> ierea <2409>

22:10 <0> wl <05414> Ntn <06430> ytslph <01555> tylg <02719> brx <0853> taw <0> wl <05414> Ntn <06720> hdyuw <03068> hwhyb <0> wl <07592> lasyw(22:10)

22:10 kai <2532> hrwta <2065> autw <846> dia <1223> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> episitismon <1979> edwken <1325> autw <846> kai <2532> thn <3588> romfaian goliad tou <3588> allofulou <246> edwken <1325> autw <846>

22:11 o <04428> Klmh <0413> la <03605> Mlk <0935> wabyw <05011> bnb <0834> rsa <03548> Mynhkh <01> wyba <01004> tyb <03605> lk <0853> taw <03548> Nhkh <0285> bwjyxa <01121> Nb <0288> Klmyxa <0853> ta <07121> arql <04428> Klmh <07971> xlsyw(22:11)

22:11 kai <2532> apesteilen <649> o <3588> basileuv <935> kalesai <2564> ton <3588> abimelec uion <5207> acitwb kai <2532> pantav <3956> touv <3588> uiouv <5207> tou <3588> patrov <3962> autou <846> touv <3588> iereiv <2409> touv <3588> en <1722> nomba kai <2532> paregenonto <3854> pantev <3956> prov <4314> ton <3588> basilea <935>

22:12 <0113> ynda <02005> ynnh <0559> rmayw <0285> bwjyxa <01121> Nb <04994> an <08085> ems <07586> lwas <0559> rmayw(22:12)

22:12 kai <2532> eipen saoul <4549> akoue <191> dh <1161> uie <5207> acitwb kai <2532> eipen idou <2400> egw <1473> lalei <2980> kurie <2962>

22:13 o <02088> hzh <03117> Mwyk <0693> bral <0413> yla <06965> Mwql <0430> Myhlab <0> wl <07592> lwasw <02719> brxw <03899> Mxl <0> wl <05414> Kttb <03448> ysy <01121> Nbw <0859> hta <05921> yle <07194> Mtrsq <04100> hml <07586> lwas <0413> *wyla {wla} <0559> rmayw(22:13)

22:13 kai <2532> eipen autw <846> saoul <4549> ina <2443> ti <5100> suneyou kat <2596> emou <1473> su <4771> kai <2532> o <3588> uiov <5207> iessai <2421> dounai <1325> se <4771> autw <846> arton <740> kai <2532> romfaian kai <2532> erwtan <2065> autw <846> dia <1223> tou <3588> yeou <2316> yesyai <5087> auton <846> ep <1909> eme <1473> eiv <1519> ecyron <2190> wv <3739> h <3588> hmera <2250> auth <3778>

22:14 <01004> Ktybb <03513> dbknw <04928> Ktemsm <0413> la <05493> row <04428> Klmh <02860> Ntxw <0539> Nman <01732> dwdk <05650> Kydbe <03605> lkb <04310> ymw <0559> rmayw <04428> Klmh <0853> ta <0288> Klmyxa <06030> Neyw(22:14)

22:14 kai <2532> apekriyh tw <3588> basilei <935> kai <2532> eipen kai <2532> tiv <5100> en <1722> pasin <3956> toiv <3588> douloiv <1401> sou <4771> wv <3739> dauid pistov <4103> kai <2532> gambrov tou <3588> basilewv <935> kai <2532> arcwn <757> pantov <3956> paraggelmatov sou <4771> kai <2532> endoxov <1741> en <1722> tw <3588> oikw <3624> sou <4771>

22:15 <01419> lwdg <0176> wa <06996> Njq <01697> rbd <02063> taz <03605> lkb <05650> Kdbe <03045> edy <03808> al <03588> yk <01> yba <01004> tyb <03605> lkb <01697> rbd <05650> wdbeb <04428> Klmh <07760> Mvy <0408> la <0> yl <02486> hlylx <0430> Myhlab <07592> wl <07592> *lasl {lwasl} <02490> ytlxh <03117> Mwyh(22:15)

22:15 h <2228> shmeron <4594> hrgmai <757> erwtan <2065> autw <846> dia <1223> tou <3588> yeou <2316> mhdamwv <3365> mh <3165> dotw <1325> o <3588> basileuv <935> kata <2596> tou <3588> doulou <1401> autou <846> logon <3056> kai <2532> ef <1909> olon <3650> ton <3588> oikon <3624> tou <3588> patrov <3962> mou <1473> oti <3754> ouk <3364> hdei <1491> o <3588> doulov <1401> o <3588> sov <4674> en <1722> pasin <3956> toutoiv <3778> rhma <4487> mikron <3398> h <2228> mega <3173>

22:16 <01> Kyba <01004> tyb <03605> lkw <0859> hta <0288> Klmyxa <04191> twmt <04191> twm <04428> Klmh <0559> rmayw(22:16)

22:16 kai <2532> eipen o <3588> basileuv <935> saoul <4549> yanatw <2288> apoyanh <599> abimelec su <4771> kai <2532> pav <3956> o <3588> oikov <3624> tou <3588> patrov <3962> sou <4771>

22:17 o <03068> hwhy <03548> ynhkb <06293> egpl <03027> Mdy <0853> ta <07971> xlsl <04428> Klmh <05650> ydbe <014> wba <03808> alw <0241> *ynza {wnza} <0853> ta <01540> wlg <03808> alw <01931> awh <01272> xrb <03588> yk <03045> wedy <03588> ykw <01732> dwd <05973> Me <03027> Mdy <01571> Mg <03588> yk <03068> hwhy <03548> ynhk <04191> wtymhw <05437> wbo <05921> wyle <05324> Mybunh <07323> Myurl <04428> Klmh <0559> rmayw(22:17)

22:17 kai <2532> eipen o <3588> basileuv <935> toiv <3588> paratrecousin toiv <3588> efesthkosin ep <1909> auton <846> prosagagete <4317> kai <2532> yanatoute <2289> touv <3588> iereiv <2409> tou <3588> kuriou <2962> oti <3754> h <3588> ceir <5495> autwn <846> meta <3326> dauid kai <2532> oti <3754> egnwsan <1097> oti <3754> feugei <5343> autov <846> kai <2532> ouk <3364> apekaluqan <601> to <3588> wtion <5621> mou <1473> kai <2532> ouk <3364> eboulhyhsan <1014> oi <3588> paidev <3816> tou <3588> basilewv <935> epenegkein <2018> tav <3588> ceirav <5495> autwn <846> apanthsai <528> eiv <1519> touv <3588> iereiv <2409> kuriou <2962>

22:18 <0906> db <0646> dwpa <05375> avn <0376> sya <02568> hsmxw <08084> Mynms <01931> awhh <03117> Mwyb <04191> tmyw <03548> Mynhkb <01931> awh <06293> egpyw <0130> ymdah <01673> *gawd {gywd} <05437> boyw <03548> Mynhkb <06293> egpw <0859> hta <05437> bo <01673> *gawdl {gywdl} <04428> Klmh <0559> rmayw(22:18)

22:18 kai <2532> eipen o <3588> basileuv <935> tw <3588> dwhk epistrefou <1994> su <4771> kai <2532> apanta <528> eiv <1519> touv <3588> iereiv <2409> kai <2532> epestrafh <1994> dwhk o <3588> surov <4948> kai <2532> eyanatwsen <2289> touv <3588> iereiv <2409> kuriou <2962> en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> triakosiouv <5145> kai <2532> pente <4002> andrav <435> pantav <3956> airontav <142> efoud

22:19 <02719> brx <06310> ypl <07716> hvw <02543> rwmxw <07794> rwsw <03243> qnwy <05704> dew <05768> llwem <0802> hsa <05704> dew <0376> syam <02719> brx <06310> ypl <05221> hkh <03548> Mynhkh <05892> rye <05011> bn <0853> taw(22:19)

22:19 kai <2532> thn <3588> nomba thn <3588> polin <4172> twn <3588> ierewn <2409> epataxen <3960> en <1722> stomati <4750> romfaiav apo <575> androv <435> ewv <2193> gunaikov <1135> apo <575> nhpiou <3516> ewv <2193> yhlazontov <2337> kai <2532> moscou <3448> kai <2532> onou <3688> kai <2532> probatou <4263>

22:20 <01732> dwd <0310> yrxa <01272> xrbyw <054> rtyba <08034> wmsw <0285> bwjxa <01121> Nb <0288> Klmyxal <0259> dxa <01121> Nb <04422> jlmyw(22:20)

22:20 kai <2532> diaswzetai <1295> uiov <5207> eiv <1519> tw <3588> abimelec uiw <5207> acitwb kai <2532> onoma <3686> autw <846> abiayar <8> kai <2532> efugen <5343> opisw <3694> dauid

22:21 <03068> hwhy <03548> ynhk <0853> ta <07586> lwas <02026> grh <03588> yk <01732> dwdl <054> rtyba <05046> dgyw(22:21)

22:21 kai <2532> aphggeilen abiayar <8> tw <3588> dauid oti <3754> eyanatwsen <2289> saoul <4549> pantav <3956> touv <3588> iereiv <2409> tou <3588> kuriou <2962>

22:22 <01> Kyba <01004> tyb <05315> spn <03605> lkb <05437> ytbo <0595> ykna <07586> lwasl <05046> dygy <05046> dgh <03588> yk <0130> ymdah <01673> *gawd {gywd} <08033> Ms <03588> yk <01931> awhh <03117> Mwyb <03045> ytedy <054> rtybal <01732> dwd <0559> rmayw(22:22)

22:22 kai <2532> eipen dauid tw <3588> abiayar <8> hidein en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> oti <3754> dwhk o <3588> surov <4948> oti <3754> apaggellwn apaggelei tw <3588> saoul <4549> egw <1473> eimi <1510> aitiov <159> twn <3588> qucwn <5590> oikou <3624> tou <3588> patrov <3962> sou <4771>

22:23 <05978> ydme <0859> hta <04931> trmsm <03588> yk <05315> Kspn <0853> ta <01245> sqby <05315> yspn <0853> ta <01245> sqby <0834> rsa <03588> yk <03372> aryt <0408> la <0854> yta <03427> hbs(22:23)

22:23 kayou <2521> met <3326> emou <1473> mh <3165> fobou <5399> oti <3754> ou <3364> ean <1437> zhtw <2212> th <3588> quch <5590> mou <1473> topon <5117> zhthsw <2212> kai <2532> th <3588> quch <5590> sou <4771> oti <3754> pefulaxai <5442> su <4771> par <3844> emoi <1473>TIP #16: Tampilan Pasal untuk mengeksplorasi pasal; Tampilan Ayat untuk menganalisa ayat; Multi Ayat/Kutipan untuk menampilkan daftar ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA