TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Audio Suku Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Lukas 1

1:1 epeidhper <1895> polloi <4183> epeceirhsan <2021> (5656) anataxasyai <392> (5664) dihghsin <1335> peri <4012> twn <3588> peplhroforhmenwn <4135> (5772) en <1722> hmin <2254> pragmatwn <4229>

1:2 kaywv <2531> paredosan <3860> (5627) hmin <2254> oi <3588> ap <575> archv <746> autoptai <845> kai <2532> uphretai <5257> genomenoi <1096> (5637) tou <3588> logou <3056>

1:3 edoxen <1380> (5656) kamoi <2504> parhkolouyhkoti <3877> (5761) anwyen <509> pasin <3956> akribwv <199> kayexhv <2517> soi <4671> graqai <1125> (5658) kratiste <2903> yeofile <2321>

1:4 ina <2443> epignwv <1921> (5632) peri <4012> wn <3739> kathchyhv <2727> (5681) logwn <3056> thn <3588> asfaleian <803>

1:5 egeneto <1096> (5633) en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> hrwdou <2264> basilewv <935> thv <3588> ioudaiav <2449> iereuv <2409> tiv <5100> onomati <3686> zacariav <2197> ex <1537> efhmeriav <2183> abia <7> kai <2532> gunh <1135> autw <846> ek <1537> twn <3588> yugaterwn <2364> aarwn <2> kai <2532> to <3588> onoma <3686> authv <846> elisabet <1665>

1:6 hsan <1510> (5713) de <1161> dikaioi <1342> amfoteroi <297> enantion <1726> tou <3588> yeou <2316> poreuomenoi <4198> (5740) en <1722> pasaiv <3956> taiv <3588> entolaiv <1785> kai <2532> dikaiwmasin <1345> tou <3588> kuriou <2962> amemptoi <273>

1:7 kai <2532> ouk <3756> hn <1510> (5713) autoiv <846> teknon <5043> kayoti <2530> hn <1510> (5713) [h] <3588> elisabet <1665> steira <4723> kai <2532> amfoteroi <297> probebhkotev <4260> (5761) en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> autwn <846> hsan <1510> (5713)

1:8 egeneto <1096> (5633) de <1161> en <1722> tw <3588> ierateuein <2407> (5721) auton <846> en <1722> th <3588> taxei <5010> thv <3588> efhmeriav <2183> autou <846> enanti <1725> tou <3588> yeou <2316>

1:9 kata <2596> to <3588> eyov <1485> thv <3588> ierateiav <2405> elacen <2975> (5627) tou <3588> yumiasai <2370> (5658) eiselywn <1525> (5631) eiv <1519> ton <3588> naon <3485> tou <3588> kuriou <2962>

1:10 kai <2532> pan <3956> to <3588> plhyov <4128> hn <1510> (5713) tou <3588> laou <2992> proseucomenon <4336> (5740) exw <1854> th <3588> wra <5610> tou <3588> yumiamatov <2368>

1:11 wfyh <3700> (5681) de <1161> autw <846> aggelov <32> kuriou <2962> estwv <2476> (5761) ek <1537> dexiwn <1188> tou <3588> yusiasthriou <2379> tou <3588> yumiamatov <2368>

1:12 kai <2532> etaracyh <5015> (5681) zacariav <2197> idwn <1492> (5631) kai <2532> fobov <5401> epepesen <1968> (5627) ep <1909> auton <846>

1:13 eipen <2036> (5627) de <1161> prov <4314> auton <846> o <3588> aggelov <32> mh <3361> fobou <5399> (5737) zacaria <2197> dioti <1360> eishkousyh <1522> (5681) h <3588> dehsiv <1162> sou <4675> kai <2532> h <3588> gunh <1135> sou <4675> elisabet <1665> gennhsei <1080> (5692) uion <5207> soi <4671> kai <2532> kaleseiv <2564> (5692) to <3588> onoma <3686> autou <846> iwannhn <2491>

1:14 kai <2532> estai <1510> (5704) cara <5479> soi <4671> kai <2532> agalliasiv <20> kai <2532> polloi <4183> epi <1909> th <3588> genesei <1078> autou <846> carhsontai <5463> (5690)

1:15 estai <1510> (5704) gar <1063> megav <3173> enwpion <1799> kuriou <2962> kai <2532> oinon <3631> kai <2532> sikera <4608> ou <3756> mh <3361> pih <4095> (5632) kai <2532> pneumatov <4151> agiou <40> plhsyhsetai <4130> (5701) eti <2089> ek <1537> koiliav <2836> mhtrov <3384> autou <846>

1:16 kai <2532> pollouv <4183> twn <3588> uiwn <5207> israhl <2474> epistreqei <1994> (5692) epi <1909> kurion <2962> ton <3588> yeon <2316> autwn <846>

1:17 kai <2532> autov <846> proeleusetai <4281> (5695) enwpion <1799> autou <846> en <1722> pneumati <4151> kai <2532> dunamei <1411> hliou <2243> epistreqai <1994> (5658) kardiav <2588> paterwn <3962> epi <1909> tekna <5043> kai <2532> apeiyeiv <545> en <1722> fronhsei <5428> dikaiwn <1342> etoimasai <2090> (5658) kuriw <2962> laon <2992> kateskeuasmenon <2680> (5772)

1:18 kai <2532> eipen <2036> (5627) zacariav <2197> prov <4314> ton <3588> aggelon <32> kata <2596> ti <5101> gnwsomai <1097> (5695) touto <5124> egw <1473> gar <1063> eimi <1510> (5748) presbuthv <4246> kai <2532> h <3588> gunh <1135> mou <3450> probebhkuia <4260> (5761) en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> authv <846>

1:19 kai <2532> apokriyeiv <611> (5679) o <3588> aggelov <32> eipen <2036> (5627) autw <846> egw <1473> eimi <1510> (5748) gabrihl <1043> o <3588> paresthkwv <3936> (5761) enwpion <1799> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> apestalhn <649> (5648) lalhsai <2980> (5658) prov <4314> se <4571> kai <2532> euaggelisasyai <2097> (5670) soi <4671> tauta <5023>

1:20 kai <2532> idou <2400> (5628) esh <1510> (5704) siwpwn <4623> (5723) kai <2532> mh <3361> dunamenov <1410> (5740) lalhsai <2980> (5658) acri <891> hv <3739> hmerav <2250> genhtai <1096> (5638) tauta <5023> any <473> wn <3739> ouk <3756> episteusav <4100> (5656) toiv <3588> logoiv <3056> mou <3450> oitinev <3748> plhrwyhsontai <4137> (5701) eiv <1519> ton <3588> kairon <2540> autwn <846>

1:21 kai <2532> hn <1510> (5713) o <3588> laov <2992> prosdokwn <4328> (5723) ton <3588> zacarian <2197> kai <2532> eyaumazon <2296> (5707) en <1722> tw <3588> cronizein <5549> (5721) en <1722> tw <3588> naw <3485> auton <846>

1:22 exelywn <1831> (5631) de <1161> ouk <3756> edunato <1410> (5711) lalhsai <2980> (5658) autoiv <846> kai <2532> epegnwsan <1921> (5627) oti <3754> optasian <3701> ewraken <3708> (5758) en <1722> tw <3588> naw <3485> kai <2532> autov <846> hn <1510> (5713) dianeuwn <1269> (5723) autoiv <846> kai <2532> diemenen <1265> (5707) kwfov <2974>

1:23 kai <2532> egeneto <1096> (5633) wv <5613> eplhsyhsan <4130> (5681) ai <3588> hmerai <2250> thv <3588> leitourgiav <3009> autou <846> aphlyen <565> (5627) eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> autou <846>

1:24 meta <3326> de <1161> tautav <3778> tav <3588> hmerav <2250> sunelaben <4815> (5627) elisabet <1665> h <3588> gunh <1135> autou <846> kai <2532> periekruben <4032> (5707) eauthn <1438> mhnav <3376> pente <4002> legousa <3004> (5723)

1:25 oti <3754> outwv <3779> moi <3427> pepoihken <4160> (5758) kuriov <2962> en <1722> hmeraiv <2250> aiv <3739> epeiden <1896> (5627) afelein <851> (5629) oneidov <3681> mou <3450> en <1722> anyrwpoiv <444>

1:26 en <1722> de <1161> tw <3588> mhni <3376> tw <3588> ektw <1623> apestalh <649> (5648) o <3588> aggelov <32> gabrihl <1043> apo <575> tou <3588> yeou <2316> eiv <1519> polin <4172> thv <3588> galilaiav <1056> h <3739> onoma <3686> nazarey <3478>

1:27 prov <4314> paryenon <3933> emnhsteumenhn <3423> (5772) andri <435> w <3739> onoma <3686> iwshf <2501> ex <1537> oikou <3624> dauid <1138> kai <2532> to <3588> onoma <3686> thv <3588> paryenou <3933> mariam <3137>

1:28 kai <2532> eiselywn <1525> (5631) prov <4314> authn <846> eipen <2036> (5627) caire <5463> (5720) kecaritwmenh <5487> (5772) o <3588> kuriov <2962> meta <3326> sou <4675>

1:29 h <3588> de <1161> epi <1909> tw <3588> logw <3056> dietaracyh <1298> (5681) kai <2532> dielogizeto <1260> (5711) potapov <4217> eih <1510> (5751) o <3588> aspasmov <783> outov <3778>

1:30 kai <2532> eipen <2036> (5627) o <3588> aggelov <32> auth <846> mh <3361> fobou <5399> (5737) mariam <3137> eurev <2147> (5627) gar <1063> carin <5485> para <3844> tw <3588> yew <2316>

1:31 kai <2532> idou <2400> (5628) sullhmqh <4815> (5695) en <1722> gastri <1064> kai <2532> texh <5088> (5695) uion <5207> kai <2532> kaleseiv <2564> (5692) to <3588> onoma <3686> autou <846> ihsoun <2424>

1:32 outov <3778> estai <1510> (5704) megav <3173> kai <2532> uiov <5207> uqistou <5310> klhyhsetai <2564> (5701) kai <2532> dwsei <1325> (5692) autw <846> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> ton <3588> yronon <2362> dauid <1138> tou <3588> patrov <3962> autou <846>

1:33 kai <2532> basileusei <936> (5692) epi <1909> ton <3588> oikon <3624> iakwb <2384> eiv <1519> touv <3588> aiwnav <165> kai <2532> thv <3588> basileiav <932> autou <846> ouk <3756> estai <1510> (5704) telov <5056>

1:34 eipen <2036> (5627) de <1161> mariam <3137> prov <4314> ton <3588> aggelon <32> pwv <4459> estai <1510> (5704) touto <5124> epei <1893> andra <435> ou <3756> ginwskw <1097> (5719)

1:35 kai <2532> apokriyeiv <611> (5679) o <3588> aggelov <32> eipen <2036> (5627) auth <846> pneuma <4151> agion <40> epeleusetai <1904> (5695) epi <1909> se <4571> kai <2532> dunamiv <1411> uqistou <5310> episkiasei <1982> (5692) soi <4671> dio <1352> kai <2532> to <3588> gennwmenon <1080> (5746) agion <40> klhyhsetai <2564> (5701) uiov <5207> yeou <2316>

1:36 kai <2532> idou <2400> (5628) elisabet <1665> h <3588> suggeniv <4773> sou <4675> kai <2532> auth <846> suneilhfen <4815> (5758) uion <5207> en <1722> ghrei <1094> authv <846> kai <2532> outov <3778> mhn <3376> ektov <1623> estin <1510> (5748) auth <846> th <3588> kaloumenh <2564> (5746) steira <4723>

1:37 oti <3754> ouk <3756> adunathsei <101> (5692) para <3844> tou <3588> yeou <2316> pan <3956> rhma <4487>

1:38 eipen <2036> (5627) de <1161> mariam <3137> idou <2400> (5628) h <3588> doulh <1399> kuriou <2962> genoito <1096> (5636) moi <3427> kata <2596> to <3588> rhma <4487> sou <4675> kai <2532> aphlyen <565> (5627) ap <575> authv <846> o <3588> aggelov <32>

1:39 anastasa <450> (5631) de <1161> mariam <3137> en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> tautaiv <3778> eporeuyh <4198> (5675) eiv <1519> thn <3588> oreinhn <3714> meta <3326> spoudhv <4710> eiv <1519> polin <4172> iouda <2448>

1:40 kai <2532> eishlyen <1525> (5627) eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> zacariou <2197> kai <2532> hspasato <782> (5662) thn <3588> elisabet <1665>

1:41 kai <2532> egeneto <1096> (5633) wv <5613> hkousen <191> (5656) ton <3588> aspasmon <783> thv <3588> mariav <3137> h <3588> elisabet <1665> eskirthsen <4640> (5656) to <3588> brefov <1025> en <1722> th <3588> koilia <2836> authv <846> kai <2532> eplhsyh <4130> (5681) pneumatov <4151> agiou <40> h <3588> elisabet <1665>

1:42 kai <2532> anefwnhsen <400> (5656) kraugh <2906> megalh <3173> kai <2532> eipen <2036> (5627) euloghmenh <2127> (5772) su <4771> en <1722> gunaixin <1135> kai <2532> euloghmenov <2127> (5772) o <3588> karpov <2590> thv <3588> koiliav <2836> sou <4675>

1:43 kai <2532> poyen <4159> moi <3427> touto <5124> ina <2443> elyh <2064> (5632) h <3588> mhthr <3384> tou <3588> kuriou <2962> mou <3450> prov <4314> eme <1691>

1:44 idou <2400> (5628) gar <1063> wv <5613> egeneto <1096> (5633) h <3588> fwnh <5456> tou <3588> aspasmou <783> sou <4675> eiv <1519> ta <3588> wta <3775> mou <3450> eskirthsen <4640> (5656) en <1722> agalliasei <20> to <3588> brefov <1025> en <1722> th <3588> koilia <2836> mou <3450>

1:45 kai <2532> makaria <3107> h <3588> pisteusasa <4100> (5660) oti <3754> estai <1510> (5704) teleiwsiv <5050> toiv <3588> lelalhmenoiv <2980> (5772) auth <846> para <3844> kuriou <2962>

1:46 kai <2532> eipen <2036> (5627) mariam <3137> megalunei <3170> (5719) h <3588> quch <5590> mou <3450> ton <3588> kurion <2962>

1:47 kai <2532> hgalliasen <21> (5656) to <3588> pneuma <4151> mou <3450> epi <1909> tw <3588> yew <2316> tw <3588> swthri <4990> mou <3450>

1:48 oti <3754> epebleqen <1914> (5656) epi <1909> thn <3588> tapeinwsin <5014> thv <3588> doulhv <1399> autou <846> idou <2400> (5628) gar <1063> apo <575> tou <3588> nun <3568> makariousin <3106> (5692) me <3165> pasai <3956> ai <3588> geneai <1074>

1:49 oti <3754> epoihsen <4160> (5656) moi <3427> megala <3173> o <3588> dunatov <1415> kai <2532> agion <40> to <3588> onoma <3686> autou <846>

1:50 kai <2532> to <3588> eleov <1656> autou <846> eiv <1519> geneav <1074> kai <2532> geneav <1074> toiv <3588> foboumenoiv <5399> (5740) auton <846>

1:51 epoihsen <4160> (5656) kratov <2904> en <1722> bracioni <1023> autou <846> dieskorpisen <1287> (5656) uperhfanouv <5244> dianoia <1271> kardiav <2588> autwn <846>

1:52 kayeilen <2507> (5627) dunastav <1413> apo <575> yronwn <2362> kai <2532> uqwsen <5312> (5656) tapeinouv <5011>

1:53 peinwntav <3983> (5723) eneplhsen <1705> (5656) agaywn <18> kai <2532> ploutountav <4147> (5723) exapesteilen <1821> (5656) kenouv <2756>

1:54 antelabeto <482> (5633) israhl <2474> paidov <3816> autou <846> mnhsyhnai <3415> (5683) eleouv <1656>

1:55 kaywv <2531> elalhsen <2980> (5656) prov <4314> touv <3588> paterav <3962> hmwn <2257> tw <3588> abraam <11> kai <2532> tw <3588> spermati <4690> autou <846> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165>

1:56 emeinen <3306> (5656) de <1161> mariam <3137> sun <4862> auth <846> wv <5613> mhnav <3376> treiv <5140> kai <2532> upestreqen <5290> (5656) eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> authv <846>

1:57 th <3588> de <1161> elisabet <1665> eplhsyh <4130> (5681) o <3588> cronov <5550> tou <3588> tekein <5088> (5629) authn <846> kai <2532> egennhsen <1080> (5656) uion <5207>

1:58 kai <2532> hkousan <191> (5656) oi <3588> perioikoi <4040> kai <2532> oi <3588> suggeneiv <4773> authv <846> oti <3754> emegalunen <3170> (5707) kuriov <2962> to <3588> eleov <1656> autou <846> met <3326> authv <846> kai <2532> sunecairon <4796> (5707) auth <846>

1:59 kai <2532> egeneto <1096> (5633) en <1722> th <3588> hmera <2250> th <3588> ogdoh <3590> hlyon <2064> (5627) peritemein <4059> (5629) to <3588> paidion <3813> kai <2532> ekaloun <2564> (5707) auto <846> epi <1909> tw <3588> onomati <3686> tou <3588> patrov <3962> autou <846> zacarian <2197>

1:60 kai <2532> apokriyeisa <611> (5679) h <3588> mhthr <3384> autou <846> eipen <2036> (5627) ouci <3780> alla <235> klhyhsetai <2564> (5701) iwannhv <2491>

1:61 kai <2532> eipan <3004> (5627) prov <4314> authn <846> oti <3754> oudeiv <3762> estin <1510> (5748) ek <1537> thv <3588> suggeneiav <4772> sou <4675> ov <3739> kaleitai <2564> (5743) tw <3588> onomati <3686> toutw <5129>

1:62 eneneuon <1770> (5707) de <1161> tw <3588> patri <3962> autou <846> to <3588> ti <5101> an <302> yeloi <2309> (5722) kaleisyai <2564> (5745) auto <846>

1:63 kai <2532> aithsav <154> (5660) pinakidion <4093> egraqen <1125> (5656) legwn <3004> (5723) iwannhv <2491> estin <1510> (5748) onoma <3686> autou <846> kai <2532> eyaumasan <2296> (5656) pantev <3956>

1:64 anewcyh <455> (5681) de <1161> to <3588> stoma <4750> autou <846> paracrhma <3916> kai <2532> h <3588> glwssa <1100> autou <846> kai <2532> elalei <2980> (5707) eulogwn <2127> (5723) ton <3588> yeon <2316>

1:65 kai <2532> egeneto <1096> (5633) epi <1909> pantav <3956> fobov <5401> touv <3588> perioikountav <4039> (5723) autouv <846> kai <2532> en <1722> olh <3650> th <3588> oreinh <3714> thv <3588> ioudaiav <2449> dielaleito <1255> (5712) panta <3956> ta <3588> rhmata <4487> tauta <5023>

1:66 kai <2532> eyento <5087> (5639) pantev <3956> oi <3588> akousantev <191> (5660) en <1722> th <3588> kardia <2588> autwn <846> legontev <3004> (5723) ti <5101> ara <687> to <3588> paidion <3813> touto <5124> estai <1510> (5704) kai <2532> gar <1063> ceir <5495> kuriou <2962> hn <1510> (5713) met <3326> autou <846>

1:67 kai <2532> zacariav <2197> o <3588> pathr <3962> autou <846> eplhsyh <4130> (5681) pneumatov <4151> agiou <40> kai <2532> eprofhteusen <4395> (5656) legwn <3004> (5723)

1:68 euloghtov <2128> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> tou <3588> israhl <2474> oti <3754> epeskeqato <1980> (5662) kai <2532> epoihsen <4160> (5656) lutrwsin <3085> tw <3588> law <2992> autou <846>

1:69 kai <2532> hgeiren <1453> (5656) kerav <2768> swthriav <4991> hmin <2254> en <1722> oikw <3624> dauid <1138> paidov <3816> autou <846>

1:70 kaywv <2531> elalhsen <2980> (5656) dia <1223> stomatov <4750> twn <3588> agiwn <40> ap <575> aiwnov <165> profhtwn <4396> autou <846>

1:71 swthrian <4991> ex <1537> ecyrwn <2190> hmwn <2257> kai <2532> ek <1537> ceirov <5495> pantwn <3956> twn <3588> misountwn <3404> (5723) hmav <2248>

1:72 poihsai <4160> (5658) eleov <1656> meta <3326> twn <3588> paterwn <3962> hmwn <2257> kai <2532> mnhsyhnai <3415> (5683) diayhkhv <1242> agiav <40> autou <846>

1:73 orkon <3727> on <3739> wmosen <3660> (5656) prov <4314> abraam <11> ton <3588> patera <3962> hmwn <2257> tou <3588> dounai <1325> (5629) hmin <2254>

1:74 afobwv <870> ek <1537> ceirov <5495> ecyrwn <2190> rusyentav <4506> (5685) latreuein <3000> (5721) autw <846>

1:75 en <1722> osiothti <3742> kai <2532> dikaiosunh <1343> enwpion <1799> autou <846> pasaiv <3956> taiv <3588> hmeraiv <2250> hmwn <2257>

1:76 kai <2532> su <4771> de <1161> paidion <3813> profhthv <4396> uqistou <5310> klhyhsh <2564> (5701) proporeush <4313> (5695) gar <1063> enwpion <1799> kuriou <2962> etoimasai <2090> (5658) odouv <3598> autou <846>

1:77 tou <3588> dounai <1325> (5629) gnwsin <1108> swthriav <4991> tw <3588> law <2992> autou <846> en <1722> afesei <859> amartiwn <266> autwn <846>

1:78 dia <1223> splagcna <4698> eleouv <1656> yeou <2316> hmwn <2257> en <1722> oiv <3739> episkeqetai <1980> (5695) hmav <2248> anatolh <395> ex <1537> uqouv <5311>

1:79 epifanai <2014> (5658) toiv <3588> en <1722> skotei <4655> kai <2532> skia <4639> yanatou <2288> kayhmenoiv <2521> (5740) tou <3588> kateuyunai <2720> (5658) touv <3588> podav <4228> hmwn <2257> eiv <1519> odon <3598> eirhnhv <1515>

1:80 to <3588> de <1161> paidion <3813> huxanen <837> (5707) kai <2532> ekrataiouto <2901> (5712) pneumati <4151> kai <2532> hn <1510> (5713) en <1722> taiv <3588> erhmoiv <2048> ewv <2193> hmerav <2250> anadeixewv <323> autou <846> prov <4314> ton <3588> israhl <2474>TIP #33: Situs ini membutuhkan masukan, ide, dan partisipasi Anda! Klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA