TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Hakim-hakim 9:22-45

9:22 <08141> Myns <07969> sls <03478> larvy <05921> le <040> Klmyba <07786> rvyw(9:22)

9:22 kai <2532> hrxen <757> abimelec epi <1909> israhl <2474> tria <5140> eth <2094>

9:23 <040> Klmybab <07927> Mks <01167> yleb <0898> wdgbyw <07927> Mks <01167> yleb <0996> Nybw <040> Klmyba <0996> Nyb <07451> her <07307> xwr <0430> Myhla <07971> xlsyw(9:23)

9:23 kai <2532> exapesteilen <1821> o <3588> yeov <2316> pneuma <4151> ponhron <4190> ana <303> meson <3319> abimelec kai <2532> ana <303> meson <3319> twn <3588> andrwn <435> sikimwn kai <2532> hyethsan <114> oi <3588> andrev <435> sikimwn en <1722> tw <3588> oikw <3624> abimelec

9:24 <0251> wyxa <0853> ta <02026> grhl <03027> wydy <0853> ta <02388> wqzx <0834> rsa <07927> Mks <01167> yleb <05921> lew <0853> Mtwa <02026> grh <0834> rsa <0251> Mhyxa <040> Klmyba <05921> le <07760> Mwvl <01818> Mmdw <03378> lebry <01121> ynb <07657> Myebs <02555> omx <0935> awbl(9:24)

9:24 tou <3588> epagagein thn <3588> adikian <93> twn <3588> ebdomhkonta <1440> uiwn <5207> ierobaal kai <2532> to <3588> aima <129> autwn <846> epiyeinai <2007> epi <1909> abimelec ton <3588> adelfon <80> autwn <846> ton <3588> apokteinanta <615> autouv <846> kai <2532> epi <1909> touv <3588> andrav <435> sikimwn touv <3588> katiscusantav <2729> tav <3588> ceirav <5495> autou <846> wste <5620> apokteinai <615> touv <3588> adelfouv <80> autou <846>

9:25 P <040> Klmybal <05046> dgyw <01870> Krdb <05921> Mhyle <05674> rbey <0834> rsa <03605> lk <0853> ta <01497> wlzgyw <02022> Myrhh <07218> ysar <05921> le <0693> Mybram <07927> Mks <01167> yleb <0> wl <07760> wmyvyw(9:25)

9:25 kai <2532> eyento <5087> autw <846> oi <3588> andrev <435> sikimwn enedra <1749> epi <1909> tav <3588> kefalav <2776> twn <3588> orewn <3735> kai <2532> anhrpazon pantav <3956> touv <3588> diaporeuomenouv <1279> ep <1909> autouv <846> en <1722> th <3588> odw <3598> kai <2532> aphggelh tw <3588> abimelec

9:26 <07927> Mks <01167> yleb <0> wb <0982> wxjbyw <07927> Mksb <05674> wrbeyw <0251> wyxaw <05651> dbe <01121> Nb <01603> leg <0935> abyw(9:26)

9:26 kai <2532> hlyen <2064> gaal uiov <5207> abed kai <2532> oi <3588> adelfoi <80> autou <846> eiv <1519> sikima kai <2532> epepoiyhsan <3982> en <1722> autw <846> oi <3588> andrev <435> sikimwn

9:27 <040> Klmyba <0853> ta <07043> wllqyw <08354> wtsyw <0398> wlkayw <0430> Mhyhla <01004> tyb <0935> wabyw <01974> Mylwlh <06213> wveyw <01869> wkrdyw <03754> Mhymrk <0853> ta <01219> wrubyw <07704> hdvh <03318> wauyw(9:27)

9:27 kai <2532> hlyon <2064> eiv <1519> agron <68> kai <2532> etrughsan <5166> touv <3588> ampelwnav <290> autwn <846> kai <2532> katepatoun <2662> kai <2532> epoihsan <4160> corouv <5525> kai <2532> eishlyon <1525> eiv <1519> oikon <3624> yeou <2316> autwn <846> kai <2532> efagon <2068> kai <2532> epion <4095> kai <2532> kathrwnto ton <3588> abimelec

9:28 <0587> wnxna <05647> wndben <04069> ewdmw <07927> Mks <01> yba <02544> rwmx <0376> ysna <0853> ta <05647> wdbe <06496> wdyqp <02083> lbzw <03378> lebry <01121> Nb <03808> alh <05647> wndben <03588> yk <07927> Mks <04310> ymw <040> Klmyba <04310> ym <05651> dbe <01121> Nb <01603> leg <0559> rmayw(9:28)

9:28 kai <2532> eipen gaal uiov <5207> abed ti <5100> estin <1510> abimelec kai <2532> tiv <5100> estin <1510> o <3588> uiov <5207> sucem <4966> oti <3754> douleusomen <1398> autw <846> ouc <3364> outov <3778> uiov <5207> ierobaal kai <2532> zeboul episkopov <1985> autou <846> doulov <1401> autou <846> sun <4862> toiv <3588> andrasin <435> emmwr <1697> patrov <3962> sucem <4966> kai <2532> ti <5100> oti <3754> douleusomen <1398> autw <846> hmeiv <1473>

9:29 <03318> hauw <06635> Kabu <07235> hbr <040> Klmybal <0559> rmayw <040> Klmyba <0853> ta <05493> hryoaw <03027> ydyb <02088> hzh <05971> Meh <0853> ta <05414> Nty <04310> ymw(9:29)

9:29 kai <2532> tiv <5100> dwh <1325> ton <3588> laon <2992> touton <3778> en <1722> ceiri <5495> mou <1473> kai <2532> metasthsw <3179> ton <3588> abimelec kai <2532> erw tw <3588> abimelec plhyunon <4129> thn <3588> dunamin <1411> sou <4771> kai <2532> exelye <1831>

9:30 <0639> wpa <02734> rxyw <05651> dbe <01121> Nb <01603> leg <01697> yrbd <0853> ta <05892> ryeh <08269> rv <02083> lbz <08085> emsyw(9:30)

9:30 kai <2532> hkousen <191> zeboul o <3588> arcwn <757> thv <3588> polewv <4172> touv <3588> logouv <3056> gaal uiou <5207> abed kai <2532> eyumwyh <2373> orgh <3709>

9:31 <05921> Kyle <05892> ryeh <0853> ta <06696> Myru <02009> Mnhw <07927> hmks <0935> Myab <0251> wyxaw <05651> dbe <01121> Nb <01603> leg <02009> hnh <0559> rmal <08649> hmrtb <040> Klmyba <0413> la <04397> Mykalm <07971> xlsyw(9:31)

9:31 kai <2532> apesteilen <649> aggelouv <32> prov <4314> abimelec meta <3326> dwrwn <1435> legwn <3004> idou <2400> gaal uiov <5207> abed kai <2532> oi <3588> adelfoi <80> autou <846> paragegonasin <3854> eiv <1519> sikima kai <2532> oide <3592> poliorkousin thn <3588> polin <4172> epi <1909> se <4771>

9:32 <07704> hdvb <0693> braw <0854> Kta <0834> rsa <05971> Mehw <0859> hta <03915> hlyl <06965> Mwq <06258> htew(9:32)

9:32 kai <2532> nun <3568> anasthyi <450> nuktov <3571> su <4771> kai <2532> o <3588> laov <2992> o <3588> meta <3326> sou <4771> kai <2532> enedreuson <1748> en <1722> tw <3588> agrw <68>

9:33 o <03027> Kdy <04672> aumt <0834> rsak <0> wl <06213> tyvew <0413> Kyla <03318> Myauy <0854> wta <0834> rsa <05971> Mehw <01931> awh <02009> hnhw <05892> ryeh <05921> le <06584> tjspw <07925> Mykst <08121> smsh <02224> xrzk <01242> rqbb <01961> hyhw(9:33)

9:33 kai <2532> estai <1510> to <3588> prwi <4404> ama <260> tw <3588> anateilai <393> ton <3588> hlion <2246> kai <2532> oryriseiv <3719> kai <2532> ekteneiv <1614> epi <1909> thn <3588> polin <4172> kai <2532> idou <2400> autov <846> kai <2532> o <3588> laov <2992> o <3588> met <3326> autou <846> ekporeuontai <1607> prov <4314> se <4771> kai <2532> poihseiv <4160> autw <846> kayaper <2509> ean <1437> eurh <2147> h <3588> ceir <5495> sou <4771>

9:34 <07218> Mysar <0702> hebra <07927> Mks <05921> le <0693> wbrayw <03915> hlyl <05973> wme <0834> rsa <05971> Meh <03605> lkw <040> Klmyba <06965> Mqyw(9:34)

9:34 kai <2532> anesth <450> abimelec kai <2532> pav <3956> o <3588> laov <2992> o <3588> met <3326> autou <846> nuktov <3571> kai <2532> enhdreusan <1748> epi <1909> sikima tessarav <5064> arcav <746>

9:35 <03993> bramh <04480> Nm <0854> wta <0834> rsa <05971> Mehw <040> Klmyba <06965> Mqyw <05892> ryeh <08179> res <06607> xtp <05975> dmeyw <05651> dbe <01121> Nb <01603> leg <03318> auyw(9:35)

9:35 kai <2532> egeneto <1096> prwi <4404> kai <2532> exhlyen <1831> gaal uiov <5207> abed kai <2532> esth <2476> prov <4314> th <3588> yura <2374> thv <3588> pulhv <4439> thv <3588> polewv <4172> kai <2532> anesth <450> abimelec kai <2532> o <3588> laov <2992> o <3588> met <3326> autou <846> ek <1537> twn <3588> enedrwn <1749>

9:36 o <0376> Mysnak <07200> har <0859> hta <02022> Myrhh <06738> lu <0853> ta <02083> lbz <0413> wyla <0559> rmayw <02022> Myrhh <07218> ysarm <03381> drwy <05971> Me <02009> hnh <02083> lbz <0413> la <0559> rmayw <05971> Meh <0853> ta <01603> leg <07200> aryw(9:36)

9:36 kai <2532> eiden <3708> gaal uiov <5207> abed ton <3588> laon <2992> kai <2532> eipen prov <4314> zeboul idou <2400> laov <2992> katabainwn <2597> apo <575> twn <3588> korufwn twn <3588> orewn <3735> kai <2532> eipen prov <4314> auton <846> zeboul thn <3588> skian <4639> twn <3588> orewn <3735> su <4771> orav <3708> wv <3739> andrav <435>

9:37 <06049> Mynnwem <0436> Nwla <01870> Krdm <0935> ab <0259> dxa <07218> sarw <0776> Urah <02872> rwbj <05973> Mem <03381> Mydrwy <05971> Me <02009> hnh <0559> rmayw <01696> rbdl <01603> leg <05750> dwe <03254> Poyw(9:37)

9:37 kai <2532> proseyeto <4369> eti <2089> gaal tou <3588> lalhsai <2980> kai <2532> eipen idou <2400> laov <2992> katabainwn <2597> kata <2596> yalassan <2281> apo <575> tou <3588> ecomena <2192> tou <3588> omfalou thv <3588> ghv <1065> kai <2532> arch <746> mia <1519> paraginetai <3854> apo <575> odou <3598> druov apoblepontwn <578>

9:38 o <0> wb <03898> Mxlhw <06258> hte <04994> an <03318> au <0> wb <03988> htoam <0834> rsa <05971> Meh <02088> hz <03808> alh <05647> wndben <03588> yk <040> Klmyba <04310> ym <0559> rmat <0834> rsa <06310> Kyp <0645> awpa <0346> hya <02083> lbz <0413> wyla <0559> rmayw(9:38)

9:38 kai <2532> eipen prov <4314> auton <846> zeboul pou <4225> estin <1510> nun <3568> to <3588> stoma <4750> sou <4771> to <3588> legon <3004> tiv <5100> estin <1510> abimelec oti <3754> douleusomen <1398> autw <846> ouk <3364> idou <2400> outov <3778> estin <1510> o <3588> laov <2992> on <3739> exoudenwsav <1847> exelye <1831> nun <3568> kai <2532> polemei <4170> prov <4314> auton <846>

9:39 <040> Klmybab <03898> Mxlyw <07927> Mks <01167> yleb <06440> ynpl <01603> leg <03318> auyw(9:39)

9:39 kai <2532> exhlyen <1831> gaal apo <575> proswpou <4383> twn <3588> andrwn <435> sikimwn kai <2532> epolemhsen <4170> en <1722> abimelec

9:40 <08179> resh <06607> xtp <05704> de <07227> Mybr <02491> Myllx <05307> wlpyw <06440> wynpm <05127> onyw <040> Klmyba <07291> whpdryw(9:40)

9:40 kai <2532> katediwxen <2614> auton <846> abimelec kai <2532> efugen <5343> apo <575> proswpou <4383> autou <846> kai <2532> epeson <4098> traumatiai polloi <4183> ewv <2193> yurwn <2374> thv <3588> polewv <4172>

9:41 <07927> Mksb <03427> tbsm <0251> wyxa <0853> taw <01603> leg <0853> ta <02083> lbz <01644> srgyw <0725> hmwrab <040> Klmyba <03427> bsyw(9:41)

9:41 kai <2532> ekayisen <2523> abimelec en <1722> arima kai <2532> exebalen <1544> zeboul ton <3588> gaal kai <2532> touv <3588> adelfouv <80> autou <846> tou <3588> mh <3165> oikein <3611> en <1722> sikimoiv

9:42 <040> Klmybal <05046> wdgyw <07704> hdvh <05971> Meh <03318> auyw <04283> trxmm <01961> yhyw(9:42)

9:42 kai <2532> egenhyh <1096> th <3588> epaurion <1887> kai <2532> exhlyen <1831> o <3588> laov <2992> eiv <1519> to <3588> pedion kai <2532> aphggelh tw <3588> abimelec

9:43 <05221> Mkyw <05921> Mhyle <06965> Mqyw <05892> ryeh <04480> Nm <03318> auy <05971> Meh <02009> hnhw <07200> aryw <07704> hdvb <0693> brayw <07218> Mysar <07969> hslsl <02673> Muxyw <05971> Meh <0853> ta <03947> xqyw(9:43)

9:43 kai <2532> parelaben <3880> ton <3588> laon <2992> kai <2532> dieilen <1244> auton <846> treiv <5140> arcav <746> kai <2532> enhdreusen <1748> en <1722> autw <846> kai <2532> eiden <3708> kai <2532> idou <2400> laov <2992> exhlyen <1831> ek <1537> thv <3588> polewv <4172> kai <2532> epanesth autoiv <846> kai <2532> epataxen <3960> autouv <846>

9:44 <05221> Mwkyw <07704> hdvb <0834> rsa <03605> lk <05921> le <06584> wjsp <07218> Mysarh <08147> ynsw <05892> ryeh <08179> res <06607> xtp <05975> wdmeyw <06584> wjsp <05973> wme <0834> rsa <07218> Mysarhw <040> Klmybaw(9:44)

9:44 kai <2532> abimelec kai <2532> ai <3588> arcai <746> ai <3588> met <3326> autou <846> exetayhsan <1614> kai <2532> esthsan <2476> para <3844> thn <3588> pulhn <4439> thv <3588> polewv <4172> kai <2532> ai <3588> duo <1417> arcai <746> execuyhsan <1632> epi <1909> pantav <3956> touv <3588> en <1722> tw <3588> agrw <68> kai <2532> epataxen <3960> autouv <846>

9:45 P <04417> xlm <02232> herzyw <05892> ryeh <0853> ta <05422> Utyw <02026> grh <0> hb <0834> rsa <05971> Meh <0853> taw <05892> ryeh <0853> ta <03920> dklyw <01931> awhh <03117> Mwyh <03605> lk <05892> ryeb <03898> Mxln <040> Klmybaw(9:45)

9:45 kai <2532> abimelec epolemei <4170> en <1722> th <3588> polei <4172> olhn <3650> thn <3588> hmeran <2250> ekeinhn <1565> kai <2532> katelabonto <2638> thn <3588> polin <4172> kai <2532> ton <3588> laon <2992> ton <3588> en <1722> auth <846> aneilen <337> kai <2532> thn <3588> polin <4172> kayeilen <2507> kai <2532> espeiren <4687> authn <846> alav <251>TIP #03: Coba gunakan operator (AND, OR, NOT, ALL, ANY) untuk menyaring pencarian Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA