TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Ayub 20

20:1 <0559> rmayw <05284> ytmenh <06691> rpu <06030> Neyw(20:1)

20:1 upolabwn <5274> de <1161> swfar o <3588> minaiov legei <3004>

20:2 <0> yb <02363> yswx <05668> rwbebw <07725> ynwbysy <05587> ypev <03651> Nkl(20:2)

20:2 ouc <3364> outwv <3778> upelambanon <5274> anterein se <4771> tauta <3778> kai <2532> ouci <3364> suniete <4920> mallon <3123> h <2228> kai <2532> egw <1473>

20:3 <06030> ynney <0998> ytnybm <07307> xwrw <08085> emsa <03639> ytmlk <04148> rowm(20:3)

20:3 paideian <3809> entrophv <1791> mou <1473> akousomai <191> kai <2532> pneuma <4151> ek <1537> thv <3588> sunesewv <4907> apokrinetai moi <1473>

20:4 <0776> Ura <05921> yle <0120> Mda <07760> Myv <04480> ynm <05703> de <04480> ynm <03045> tedy <02063> tazh(20:4)

20:4 mh <3165> tauta <3778> egnwv <1097> apo <575> tou <3588> eti <2089> af <575> ou <3739> eteyh <5087> anyrwpov <444> epi <1909> thv <3588> ghv <1065>

20:5 <07281> egr <05704> yde <02611> Pnx <08057> txmvw <07138> bwrqm <07563> Myesr <07445> tnnr <03588> yk(20:5)

20:5 eufrosunh <2167> gar <1063> asebwn <765> ptwma <4430> exaision carmonh de <1161> paranomwn apwleia <684>

20:6 <05060> eygy <05645> bel <07218> wsarw <07863> wayv <08064> Mymsl <05927> hley <0518> Ma(20:6)

20:6 ean <1437> anabh <305> eiv <1519> ouranon <3772> autou <846> ta <3588> dwra <1435> h <3588> de <1161> yusia <2378> autou <846> nefwn <3509> aqhtai <680>

20:7 <0335> wya <0559> wrmay <07200> wyar <06> dbay <05331> xunl <01561> wllgk(20:7)

20:7 otan <3752> gar <1063> dokh <1380> hdh <2235> katesthricyai tote <5119> eiv <1519> telov <5056> apoleitai oi <3588> de <1161> idontev <3708> auton <846> erousin pou <4225> estin <1510>

20:8 <03915> hlyl <02384> Nwyzxk <05074> ddyw <04672> whwaumy <03808> alw <05774> Pwey <02472> Mwlxk(20:8)

20:8 wsper <3746> enupnion <1798> ekpetasyen ou <3364> mh <3165> eureyh <2147> epth <4072> de <1161> wsper <3746> fasma nukterinon

20:9 <04725> wmwqm <07789> wnrwst <05750> dwe <03808> alw <03254> Pyowt <03808> alw <07805> wtpzs <05869> Nye(20:9)

20:9 ofyalmov <3788> parebleqen kai <2532> ou <3364> prosyhsei <4369> kai <2532> ouketi <3765> prosnohsei auton <846> o <3588> topov <5117> autou <846>

20:10 <0202> wnwa <07725> hnbst <03027> wydyw <01800> Myld <07521> wury <01121> wynb(20:10)

20:10 touv <3588> uiouv <5207> autou <846> olesaisan httonev ai <3588> de <1161> ceirev <5495> autou <846> purseusaisan odunav <3601>

20:11 <07901> bkst <06083> rpe <05921> le <05973> wmew <05934> *wymwle {wmwle} <04390> walm <06106> wytwmue(20:11)

20:11 osta <3747> autou <846> eneplhsyhsan neothtov <3503> autou <846> kai <2532> met <3326> autou <846> epi <1909> cwmatov koimhyhsetai <2837>

20:12 <03956> wnwsl <08478> txt <03582> hndyxky <07451> her <06310> wypb <04985> qytmt <0518> Ma(20:12)

20:12 ean <1437> glukanyh en <1722> stomati <4750> autou <846> kakia <2549> kruqei <2928> authn <846> upo <5259> thn <3588> glwssan <1100> autou <846>

20:13 <02441> wkx <08432> Kwtb <04513> hnenmyw <05800> hnbzey <03808> alw <05921> hyle <02550> lmxy(20:13)

20:13 ou <3364> feisetai <5339> authv <846> kai <2532> ouk <3364> egkataleiqei <1459> authn <846> kai <2532> sunexei <4912> authn <846> en <1722> mesw <3319> tou <3588> laruggov <2995> autou <846>

20:14 <07130> wbrqb <06620> Myntp <04846> trwrm <02015> Kphn <04578> wyemb <03899> wmxl(20:14)

20:14 kai <2532> ou <3364> mh <3165> dunhyh <1410> bohyhsai <997> eautw <1438> colh <5521> aspidov <785> en <1722> gastri <1064> autou <846>

20:15 <0410> la <03423> wnsrwy <0990> wnjbm <06958> wnaqyw <01104> elb <02428> lyx(20:15)

20:15 ploutov <4149> adikwv <94> sunagomenov <4863> exemesyhsetai ex <1537> oikiav <3614> autou <846> exelkusei <1828> auton <846> aggelov <32>

20:16 <0660> hepa <03956> Nwsl <02026> whgrht <03243> qnyy <06620> Myntp <07219> sar(20:16)

20:16 yumon <2372> de <1161> drakontwn <1404> yhlaseien <2337> aneloi <337> de <1161> auton <846> glwssa <1100> ofewv <3789>

20:17 <02529> hamxw <01706> sbd <05158> ylxn <05104> yrhn <06390> twglpb <07200> ary <0408> la(20:17)

20:17 mh <3165> idoi <3708> amelxin nomadwn mhde <3366> nomav <3542> melitov <3192> kai <2532> bouturou

20:18 <05965> oley <03808> alw <08545> wtrwmt <02428> lyxk <01104> elby <03808> alw <03022> egy <07725> bysm(20:18)

20:18 eiv <1519> kena <2756> kai <2532> mataia <3152> ekopiasen <2872> plouton <4149> ex <1537> ou <3739> ou <3364> geusetai wsper <3746> strifnov amashtov akatapotov

20:19 <01129> whnby <03808> alw <01497> lzg <01004> tyb <01800> Myld <05800> bze <07533> Uur <03588> yk(20:19)

20:19 pollwn <4183> gar <1063> adunatwn <102> oikouv <3624> eylasen diaitan de <1161> hrpasen <726> kai <2532> ouk <3364> esthsen <2476>

20:20 <04422> jlmy <03808> al <02530> wdwmxb <0990> wnjbb <07961> wls <03045> edy <03808> al <03588> yk(20:20)

20:20 ouk <3364> estin <1510> autou <846> swthria <4991> toiv <3588> uparcousin <5225> en <1722> epiyumia <1939> autou <846> ou <3364> swyhsetai <4982>

20:21 <02898> wbwj <02342> lyxy <03808> al <03651> Nk <05921> le <0400> wlkal <08300> dyrv <0369> Nya(20:21)

20:21 ouk <3364> estin <1510> upoleimma toiv <3588> brwmasin <1033> autou <846> dia <1223> touto <3778> ouk <3364> anyhsei autou <846> ta <3588> agaya <18>

20:22 <0935> wnawbt <06001> lme <03027> dy <03605> lk <0> wl <03334> ruy <05607> wqpv <04390> twalmb(20:22)

20:22 otan <3752> de <1161> dokh <1380> hdh <2235> peplhrwsyai <4137> ylibhsetai <2346> pasa <3956> de <1161> anagkh ep <1909> auton <846> epeleusetai

20:23 <03894> wmwxlb <05921> wmyle <04305> rjmyw <0639> wpa <02740> Nwrx <0> wb <07971> xlsy <0990> wnjb <04390> alml <01961> yhy(20:23)

20:23 ei <1487> pwv <4459> plhrwsai <4137> gastera <1064> autou <846> epaposteilai ep <1909> auton <846> yumon <2372> orghv <3709> niqai <3538> ep <1909> auton <846> odunav <3601>

20:24 <05154> hswxn <07198> tsq <02498> whplxt <01270> lzrb <05402> qsnm <01272> xrby(20:24)

20:24 kai <2532> ou <3364> mh <3165> swyh <4982> ek <1537> ceirov <5495> sidhrou <4604> trwsai auton <846> toxon <5115> calkeion

20:25 <0367> Myma <05921> wyle <01980> Klhy <04846> wtrrmm <01300> qrbw <01465> hwgm <03318> auyw <08025> Pls(20:25)

20:25 diexelyoi de <1161> dia <1223> swmatov <4983> autou <846> belov <956> astrapai <796> de <1161> en <1722> diaitaiv autou <846> peripathsaisan <4043> ep <1909> autw <846> foboi <5401>

20:26 <0168> wlhab <08300> dyrv <03415> ery <05301> xpn <03808> al <0784> sa <0398> whlkat <06845> wynwpul <02934> Nwmj <02822> Ksx <03605> lk(20:26)

20:26 pan <3956> de <1161> skotov <4655> autw <846> upomeinai <5278> katedetai <2719> auton <846> pur <4442> akauston kakwsai <2559> de <1161> autou <846> ephlutov ton <3588> oikon <3624>

20:27 <0> wl <06965> hmmwqtm <0776> Uraw <05771> wnwe <08064> Myms <01540> wlgy(20:27)

20:27 anakaluqai <343> de <1161> autou <846> o <3588> ouranov <3772> tav <3588> anomiav <458> gh <1065> de <1161> epanastaih autw <846>

20:28 <0639> wpa <03117> Mwyb <05064> twrgn <01004> wtyb <02981> lwby <01540> lgy(20:28)

20:28 elkusai ton <3588> oikon <3624> autou <846> apwleia <684> eiv <1519> telov <5056> hmera <2250> orghv <3709> epelyoi autw <846>

20:29 P <0410> lam <0561> wrma <05159> tlxnw <0430> Myhlam <07563> esr <0120> Mda <02506> qlx <02088> hz(20:29)

20:29 auth <3778> h <3588> meriv <3310> anyrwpou <444> asebouv <765> para <3844> kuriou <2962> kai <2532> kthma <2933> uparcontwn <5225> autw <846> para <3844> tou <3588> episkopou <1985>TIP #18: Centang "Hanya dalam TB" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab hanya dalam versi TB [SEMUA]
dibuat dalam 0.09 detik
dipersembahkan oleh YLSA