TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Ulangan 19

19:1 <01004> Mhytbbw <05892> Mhyreb <03427> tbsyw <03423> Mtsryw <0776> Mura <0853> ta <0> Kl <05414> Ntn <0430> Kyhla <03068> hwhy <0834> rsa <01471> Mywgh <0853> ta <0430> Kyhla <03068> hwhy <03772> tyrky <03588> yk(19:1)

19:1 ean <1437> de <1161> afanish kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771> ta <3588> eynh <1484> a <3739> o <3588> yeov <2316> sou <4771> didwsin <1325> soi <4771> thn <3588> ghn <1065> autwn <846> kai <2532> kataklhronomhshte autouv <846> kai <2532> katoikhshte en <1722> taiv <3588> polesin <4172> autwn <846> kai <2532> en <1722> toiv <3588> oikoiv <3624> autwn <846>

19:2 <03423> htsrl <0> Kl <05414> Ntn <0430> Kyhla <03068> hwhy <0834> rsa <0776> Kura <08432> Kwtb <0> Kl <0914> lydbt <05892> Myre <07969> swls(19:2)

19:2 treiv <5140> poleiv <4172> diasteleiv seautw <4572> en <1722> mesw <3319> thv <3588> ghv <1065> sou <4771> hv <3739> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771> didwsin <1325> soi <4771>

19:3 <07523> xur <03605> lk <08033> hms <05127> ownl <01961> hyhw <0430> Kyhla <03068> hwhy <05157> Klyxny <0834> rsa <0776> Kura <01366> lwbg <0853> ta <08027> tslsw <01870> Krdh <0> Kl <03559> Nykt(19:3)

19:3 stocasai soi <4771> thn <3588> odon <3598> kai <2532> trimerieiv ta <3588> oria <3725> thv <3588> ghv <1065> sou <4771> hn <3739> katamerizei soi <4771> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771> kai <2532> estai <1510> katafugh ekei <1563> panti <3956> foneuth

19:4 <08032> Msls <08543> lmtm <0> wl <08130> anv <03808> al <01931> awhw <01847> ted <01097> ylbb <07453> wher <0853> ta <05221> hky <0834> rsa <02425> yxw <08033> hms <05127> owny <0834> rsa <07523> xurh <01697> rbd <02088> hzw(19:4)

19:4 touto <3778> de <1161> estai <1510> to <3588> prostagma tou <3588> foneutou ov <3739> an <302> fugh <5343> ekei <1563> kai <2532> zhsetai <2198> ov <3739> an <302> pataxh <3960> ton <3588> plhsion <4139> autou <846> akousiwv kai <2532> outov <3778> ou <3364> miswn <3404> auton <846> pro <4253> thv <3588> ecyev <5504> kai <2532> pro <4253> thv <3588> trithv <5154>

19:5 <02425> yxw <0428> hlah <05892> Myreh <0259> txa <0413> la <05127> owny <01931> awh <04191> tmw <07453> wher <0853> ta <04672> aumw <06086> Ueh <04480> Nm <01270> lzrbh <05394> lsnw <06086> Ueh <03772> trkl <01631> Nzrgb <03027> wdy <05080> hxdnw <06086> Myue <02404> bjxl <03293> reyb <07453> wher <0854> ta <0935> aby <0834> rsaw(19:5)

19:5 kai <2532> ov <3739> an <302> eiselyh <1525> meta <3326> tou <3588> plhsion <4139> eiv <1519> ton <3588> drumon sunagagein <4863> xula <3586> kai <2532> ekkrousyh h <3588> ceir <5495> autou <846> th <3588> axinh <513> koptontov <2875> to <3588> xulon <3586> kai <2532> ekpeson <1601> to <3588> sidhrion apo <575> tou <3588> xulou <3586> tuch tou <3588> plhsion <4139> kai <2532> apoyanh <599> outov <3778> katafeuxetai <2703> eiv <1519> mian <1519> twn <3588> polewn <4172> toutwn <3778> kai <2532> zhsetai <2198>

19:6 <08032> Mwsls <08543> lwmtm <0> wl <01931> awh <08130> anv <03808> al <03588> yk <04194> twm <04941> jpsm <0369> Nya <0> wlw <05315> spn <05221> whkhw <01870> Krdh <07235> hbry <03588> yk <05381> wgyvhw <03824> wbbl <03179> Mxy <03588> yk <07523> xurh <0310> yrxa <01818> Mdh <01350> lag <07291> Pdry <06435> Np(19:6)

19:6 ina <2443> mh <3165> diwxav <1377> o <3588> agcisteuwn tou <3588> aimatov <129> opisw <3694> tou <3588> foneusantov <5407> oti <3754> parateyermantai th <3588> kardia <2588> kai <2532> katalabh <2638> auton <846> ean <1437> makrotera <3117> h <1510> h <3588> odov <3598> kai <2532> pataxh <3960> autou <846> thn <3588> quchn <5590> kai <2532> apoyanh <599> kai <2532> toutw <3778> ouk <3364> estin <1510> krisiv <2920> yanatou <2288> oti <3754> ou <3364> miswn <3404> hn <1510> auton <846> pro <4253> thv <3588> ecyev <5504> kai <2532> pro <4253> thv <3588> trithv <5154>

19:7 o <0> Kl <0914> lydbt <05892> Myre <07969> sls <0559> rmal <06680> Kwum <0595> ykna <03651> Nk <05921> le(19:7)

19:7 dia <1223> touto <3778> egw <1473> soi <4771> entellomai <1781> to <3588> rhma <4487> touto <3778> legwn <3004> treiv <5140> poleiv <4172> diasteleiv seautw <4572>

19:8 <01> Kytbal <05414> ttl <01696> rbd <0834> rsa <0776> Urah <03605> lk <0853> ta <0> Kl <05414> Ntnw <01> Kytbal <07650> ebsn <0834> rsak <01366> Klbg <0853> ta <0430> Kyhla <03068> hwhy <07337> byxry <0518> Maw(19:8)

19:8 ean <1437> de <1161> emplatunh kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771> ta <3588> oria <3725> sou <4771> on <3739> tropon <5158> wmosen toiv <3588> patrasin <3962> sou <4771> kai <2532> dw <1325> soi <4771> kuriov <2962> pasan <3956> thn <3588> ghn <1065> hn <3739> eipen dounai <1325> toiv <3588> patrasin <3962> sou <4771>

19:9 <0428> hlah <07969> slsh <05921> le <05892> Myre <07969> sls <05750> dwe <0> Kl <03254> tpoyw <03117> Mymyh <03605> lk <01870> wykrdb <01980> tkllw <0430> Kyhla <03069> hwhy <0853> ta <0157> hbhal <03117> Mwyh <06680> Kwum <0595> ykna <0834> rsa <06213> htvel <02063> tazh <04687> hwumh <03605> lk <0853> ta <08104> rmst <03588> yk(19:9)

19:9 ean <1437> akoushv <191> poiein <4160> pasav <3956> tav <3588> entolav <1785> tautav <3778> av <3739> egw <1473> entellomai <1781> soi <4771> shmeron <4594> agapan <25> kurion <2962> ton <3588> yeon <2316> sou <4771> poreuesyai <4198> en <1722> pasaiv <3956> taiv <3588> odoiv <3598> autou <846> pasav <3956> tav <3588> hmerav <2250> kai <2532> prosyhseiv <4369> seautw <4572> eti <2089> treiv <5140> poleiv <4172> prov <4314> tav <3588> treiv <5140> tautav <3778>

19:10 o <01818> Mymd <05921> Kyle <01961> hyhw <05159> hlxn <0> Kl <05414> Ntn <0430> Kyhla <03068> hwhy <0834> rsa <0776> Kura <07130> brqb <05355> yqn <01818> Md <08210> Kpsy <03808> alw(19:10)

19:10 kai <2532> ouk <3364> ekcuyhsetai <1632> aima <129> anaition <338> en <1722> th <3588> gh <1065> sou <4771> h <3739> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771> didwsin <1325> soi <4771> en <1722> klhrw <2819> kai <2532> ouk <3364> estai <1510> en <1722> soi <4771> aimati <129> enocov <1777>

19:11 <0411> lah <05892> Myreh <0259> txa <0413> la <05127> onw <04191> tmw <05315> spn <05221> whkhw <05921> wyle <06965> Mqw <0> wl <0693> braw <07453> wherl <08130> anv <0376> sya <01961> hyhy <03588> ykw(19:11)

19:11 ean <1437> de <1161> genhtai <1096> anyrwpov <444> miswn <3404> ton <3588> plhsion <4139> kai <2532> enedreush <1748> auton <846> kai <2532> epanasth ep <1909> auton <846> kai <2532> pataxh <3960> autou <846> quchn <5590> kai <2532> apeyanh <599> kai <2532> fugh <5343> eiv <1519> mian <1519> twn <3588> polewn <4172> toutwn <3778>

19:12 <04191> tmw <01818> Mdh <01350> lag <03027> dyb <0853> wta <05414> wntnw <08033> Msm <0853> wta <03947> wxqlw <05892> wrye <02205> ynqz <07971> wxlsw(19:12)

19:12 kai <2532> apostelousin <649> h <3588> gerousia <1087> thv <3588> polewv <4172> autou <846> kai <2532> lhmqontai <2983> auton <846> ekeiyen <1564> kai <2532> paradwsousin <3860> auton <846> eiv <1519> ceirav <5495> tw <3588> agcisteuonti tou <3588> aimatov <129> kai <2532> apoyaneitai <599>

19:13 o <0> Kl <02896> bwjw <03478> larvym <05355> yqnh <01818> Md <01197> trebw <05921> wyle <05869> Knye <02347> owxt <03808> al(19:13)

19:13 ou <3364> feisetai <5339> o <3588> ofyalmov <3788> sou <4771> ep <1909> autw <846> kai <2532> kayarieiv <2511> to <3588> aima <129> to <3588> anaition <338> ex <1537> israhl <2474> kai <2532> eu <2095> soi <4771> estai <1510>

19:14 o <03423> htsrl <0> Kl <05414> Ntn <0430> Kyhla <03068> hwhy <0834> rsa <0776> Urab <05157> lxnt <0834> rsa <05159> Ktlxnb <07223> Mynsar <01379> wlbg <0834> rsa <07453> Ker <01366> lwbg <05253> gyot <03808> al(19:14)

19:14 ou <3364> metakinhseiv <3334> oria <3725> tou <3588> plhsion <4139> sou <4771> a <3739> esthsan <2476> oi <3588> paterev <3962> sou <4771> en <1722> th <3588> klhronomia <2817> sou <4771> h <3739> kateklhronomhyhv en <1722> th <3588> gh <1065> h <3739> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771> didwsin <1325> soi <4771> en <1722> klhrw <2819>

19:15 <01697> rbd <06965> Mwqy <05707> Myde <07969> hsls <06310> yp <05921> le <0176> wa <05707> Myde <08147> yns <06310> yp <05921> le <02398> ajxy <0834> rsa <02399> ajx <03605> lkb <02403> tajx <03605> lklw <05771> Nwe <03605> lkl <0376> syab <0259> dxa <05707> de <06965> Mwqy <03808> al(19:15)

19:15 ouk <3364> emmenei <1696> martuv <3144> eiv <1519> marturhsai <3140> kata <2596> anyrwpou <444> kata <2596> pasan <3956> adikian <93> kai <2532> kata <2596> pan <3956> amarthma <265> kai <2532> kata <2596> pasan <3956> amartian <266> hn <3739> an <302> amarth <264> epi <1909> stomatov <4750> duo <1417> marturwn <3144> kai <2532> epi <1909> stomatov <4750> triwn <5140> marturwn <3144> stayhsetai <2476> pan <3956> rhma <4487>

19:16 <05627> hro <0> wb <06030> twnel <0376> syab <02555> omx <05707> de <06965> Mwqy <03588> yk(19:16)

19:16 ean <1437> de <1161> katasth <2525> martuv <3144> adikov <94> kata <2596> anyrwpou <444> katalegwn <2639> autou <846> asebeian <763>

19:17 <01992> Mhh <03117> Mymyb <01961> wyhy <0834> rsa <08199> Myjpshw <03548> Mynhkh <06440> ynpl <03068> hwhy <06440> ynpl <07379> byrh <01992> Mhl <0834> rsa <0376> Mysnah <08147> yns <05975> wdmew(19:17)

19:17 kai <2532> sthsontai <2476> oi <3588> duo <1417> anyrwpoi <444> oiv <3739> estin <1510> autoiv <846> h <3588> antilogia <485> enanti <1725> kuriou <2962> kai <2532> enanti <1725> twn <3588> ierewn <2409> kai <2532> enanti <1725> twn <3588> kritwn <2923> oi <3739> ean <1437> wsin <1510> en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> ekeinaiv <1565>

19:18 <0251> wyxab <06030> hne <08267> rqs <05707> deh <08267> rqs <05707> de <02009> hnhw <03190> bjyh <08199> Myjpsh <01875> wsrdw(19:18)

19:18 kai <2532> exetaswsin <1833> oi <3588> kritai <2923> akribwv <199> kai <2532> idou <2400> martuv <3144> adikov <94> emarturhsen <3140> adika <94> antesth kata <2596> tou <3588> adelfou <80> autou <846>

19:19 <07130> Kbrqm <07451> erh <01197> trebw <0251> wyxal <06213> twvel <02161> Mmz <0834> rsak <0> wl <06213> Mtyvew(19:19)

19:19 kai <2532> poihsete <4160> autw <846> on <3739> tropon <5158> eponhreusato poihsai <4160> kata <2596> tou <3588> adelfou <80> autou <846> kai <2532> exareiv <1808> ton <3588> ponhron <4190> ex <1537> umwn <4771> autwn <846>

19:20 <07130> Kbrqb <02088> hzh <07451> erh <01697> rbdk <05750> dwe <06213> twvel <03254> wpoy <03808> alw <03372> waryw <08085> wemsy <07604> Myrasnhw(19:20)

19:20 kai <2532> oi <3588> epiloipoi <1954> akousantev <191> fobhyhsontai <5399> kai <2532> ou <3364> prosyhsousin <4369> eti <2089> poihsai <4160> kata <2596> to <3588> rhma <4487> to <3588> ponhron <4190> touto <3778> en <1722> umin <4771>

19:21 o <07272> lgrb <07272> lgr <03027> dyb <03027> dy <08127> Nsb <08127> Ns <05869> Nyeb <05869> Nye <05315> spnb <05315> spn <05869> Knye <02347> owxt <03808> alw(19:21)

19:21 ou <3364> feisetai <5339> o <3588> ofyalmov <3788> sou <4771> ep <1909> autw <846> quchn <5590> anti <473> quchv <5590> ofyalmon <3788> anti <473> ofyalmou <3788> odonta <3599> anti <473> odontov <3599> ceira <5495> anti <473> ceirov <5495> poda <4228> anti <473> podov <4228>TIP #15: Gunakan tautan Nomor Strong untuk mempelajari teks asli Ibrani dan Yunani. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA