TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Audio Suku Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Matius 27

27:1 prwiav <4405> de <1161> genomenhv <1096> (5637) sumboulion <4824> elabon <2983> (5627) pantev <3956> oi <3588> arciereiv <749> kai <2532> oi <3588> presbuteroi <4245> tou <3588> laou <2992> kata <2596> tou <3588> ihsou <2424> wste <5620> yanatwsai <2289> (5658) auton <846>

27:2 kai <2532> dhsantev <1210> (5660) auton <846> aphgagon <520> (5627) kai <2532> paredwkan <3860> (5656) pilatw <4091> tw <3588> hgemoni <2232>

27:3 tote <5119> idwn <1492> (5631) ioudav <2455> o <3588> paradouv <3860> (5631) auton <846> oti <3754> katekriyh <2632> (5681) metamelhyeiv <3338> (5679) estreqen <4762> (5656) ta <3588> triakonta <5144> arguria <694> toiv <3588> arciereusin <749> kai <2532> presbuteroiv <4245>

27:4 legwn <3004> (5723) hmarton <264> (5627) paradouv <3860> (5631) aima <129> dikaion <1342> oi <3588> de <1161> eipan <3004> (5627) ti <5101> prov <4314> hmav <2248> su <4771> oqh <3708> (5695)

27:5 kai <2532> riqav <4496> (5660) ta <3588> arguria <694> eiv <1519> ton <3588> naon <3485> anecwrhsen <402> (5656) kai <2532> apelywn <565> (5631) aphgxato <519> (5668)

27:6 oi <3588> de <1161> arciereiv <749> labontev <2983> (5631) ta <3588> arguria <694> eipan <3004> (5627) ouk <3756> exestin <1832> (5904) balein <906> (5629) auta <846> eiv <1519> ton <3588> korbanan <2878> epei <1893> timh <5092> aimatov <129> estin <1510> (5748)

27:7 sumboulion <4824> de <1161> labontev <2983> (5631) hgorasan <59> (5656) ex <1537> autwn <846> ton <3588> agron <68> tou <3588> keramewv <2763> eiv <1519> tafhn <5027> toiv <3588> xenoiv <3581>

27:8 dio <1352> eklhyh <2564> (5681) o <3588> agrov <68> ekeinov <1565> agrov <68> aimatov <129> ewv <2193> thv <3588> shmeron <4594>

27:9 tote <5119> eplhrwyh <4137> (5681) to <3588> rhyen <4483> (5685) dia <1223> ieremiou <2408> tou <3588> profhtou <4396> legontov <3004> (5723) kai <2532> elabon <2983> (5627) <2983> (5627) ta <3588> triakonta <5144> arguria <694> thn <3588> timhn <5092> tou <3588> tetimhmenou <5091> (5772) on <3739> etimhsanto <5091> (5668) apo <575> uiwn <5207> israhl <2474>

27:10 kai <2532> edwkan <1325> (5656) auta <846> eiv <1519> ton <3588> agron <68> tou <3588> keramewv <2763> kaya <2505> sunetaxen <4929> (5656) moi <3427> kuriov <2962>

27:11 o <3588> de <1161> ihsouv <2424> estayh <2476> (5681) emprosyen <1715> tou <3588> hgemonov <2232> kai <2532> ephrwthsen <1905> (5656) auton <846> o <3588> hgemwn <2232> legwn <3004> (5723) su <4771> ei <1510> (5748) o <3588> basileuv <935> twn <3588> ioudaiwn <2453> o <3588> de <1161> ihsouv <2424> efh <5346> (5713) su <4771> legeiv <3004> (5719)

27:12 kai <2532> en <1722> tw <3588> kathgoreisyai <2723> (5745) auton <846> upo <5259> twn <3588> arcierewn <749> kai <2532> presbuterwn <4245> ouden <3762> apekrinato <611> (5662)

27:13 tote <5119> legei <3004> (5719) autw <846> o <3588> pilatov <4091> ouk <3756> akoueiv <191> (5719) posa <4214> sou <4675> katamarturousin <2649> (5719)

27:14 kai <2532> ouk <3756> apekriyh <611> (5662) autw <846> prov <4314> oude <3761> en <1520> rhma <4487> wste <5620> yaumazein <2296> (5721) ton <3588> hgemona <2232> lian <3029>

27:15 kata <2596> de <1161> eorthn <1859> eiwyei <1486> (5715) o <3588> hgemwn <2232> apoluein <630> (5721) ena <1520> tw <3588> oclw <3793> desmion <1198> on <3739> hyelon <2309> (5707)

27:16 eicon <2192> (5707) de <1161> tote <5119> desmion <1198> epishmon <1978> legomenon <3004> (5746) barabban <912>

27:17 sunhgmenwn <4863> (5772) oun <3767> autwn <846> eipen <2036> (5627) autoiv <846> o <3588> pilatov <4091> tina <5101> yelete <2309> (5719) apolusw <630> (5661) umin <5213> [ton] <3588> barabban <912> h <2228> ihsoun <2424> ton <3588> legomenon <3004> (5746) criston <5547>

27:18 hdei <1492> (5715) gar <1063> oti <3754> dia <1223> fyonon <5355> paredwkan <3860> (5656) auton <846>

27:19 kayhmenou <2521> (5740) de <1161> autou <846> epi <1909> tou <3588> bhmatov <968> apesteilen <649> (5656) prov <4314> auton <846> h <3588> gunh <1135> autou <846> legousa <3004> (5723) mhden <3367> soi <4671> kai <2532> tw <3588> dikaiw <1342> ekeinw <1565> polla <4183> gar <1063> epayon <3958> (5627) shmeron <4594> kat <2596> onar <3677> di <1223> auton <846>

27:20 oi <3588> de <1161> arciereiv <749> kai <2532> oi <3588> presbuteroi <4245> epeisan <3982> (5656) touv <3588> oclouv <3793> ina <2443> aithswntai <154> (5672) ton <3588> barabban <912> ton <3588> de <1161> ihsoun <2424> apoleswsin <622> (5661)

27:21 apokriyeiv <611> (5679) de <1161> o <3588> hgemwn <2232> eipen <2036> (5627) autoiv <846> tina <5101> yelete <2309> (5719) apo <575> twn <3588> duo <1417> apolusw <630> (5661) umin <5213> oi <3588> de <1161> eipan <3004> (5627) ton <3588> barabban <912>

27:22 legei <3004> (5719) autoiv <846> o <3588> pilatov <4091> ti <5101> oun <3767> poihsw <4160> (5692) ihsoun <2424> ton <3588> legomenon <3004> (5746) criston <5547> legousin <3004> (5719) pantev <3956> staurwyhtw <4717> (5682)

27:23 o <3588> de <1161> efh <5346> (5713) ti <5101> gar <1063> kakon <2556> epoihsen <4160> (5656) oi <3588> de <1161> perisswv <4057> ekrazon <2896> (5707) legontev <3004> (5723) staurwyhtw <4717> (5682)

27:24 idwn <1492> (5631) de <1161> o <3588> pilatov <4091> oti <3754> ouden <3762> wfelei <5623> (5719) alla <235> mallon <3123> yorubov <2351> ginetai <1096> (5736) labwn <2983> (5631) udwr <5204> apeniqato <633> (5668) tav <3588> ceirav <5495> katenanti <2713> tou <3588> oclou <3793> legwn <3004> (5723) aywov <121> eimi <1510> (5748) apo <575> tou <3588> aimatov <129> toutou <5127> umeiv <5210> oqesye <3700> (5695)

27:25 kai <2532> apokriyeiv <611> (5679) pav <3956> o <3588> laov <2992> eipen <2036> (5627) to <3588> aima <129> autou <846> ef <1909> hmav <2248> kai <2532> epi <1909> ta <3588> tekna <5043> hmwn <2257>

27:26 tote <5119> apelusen <630> (5656) autoiv <846> ton <3588> barabban <912> ton <3588> de <1161> ihsoun <2424> fragellwsav <5417> (5660) paredwken <3860> (5656) ina <2443> staurwyh <4717> (5686)

27:27 tote <5119> oi <3588> stratiwtai <4757> tou <3588> hgemonov <2232> paralabontev <3880> (5631) ton <3588> ihsoun <2424> eiv <1519> to <3588> praitwrion <4232> sunhgagon <4863> (5627) ep <1909> auton <846> olhn <3650> thn <3588> speiran <4686>

27:28 kai <2532> ekdusantev <1562> (5660) auton <846> clamuda <5511> kokkinhn <2847> perieyhkan <4060> (5656) autw <846>

27:29 kai <2532> plexantev <4120> (5660) stefanon <4735> ex <1537> akanywn <173> epeyhkan <2007> (5656) epi <1909> thv <3588> kefalhv <2776> autou <846> kai <2532> kalamon <2563> en <1722> th <3588> dexia <1188> autou <846> kai <2532> gonupethsantev <1120> (5660) emprosyen <1715> autou <846> enepaixan <1702> (5656) autw <846> legontev <3004> (5723) caire <5463> (5720) basileu <935> twn <3588> ioudaiwn <2453>

27:30 kai <2532> emptusantev <1716> (5660) eiv <1519> auton <846> elabon <2983> (5627) ton <3588> kalamon <2563> kai <2532> etupton <5180> (5707) eiv <1519> thn <3588> kefalhn <2776> autou <846>

27:31 kai <2532> ote <3753> enepaixan <1702> (5656) autw <846> exedusan <1562> (5656) auton <846> thn <3588> clamuda <5511> kai <2532> enedusan <1746> (5656) auton <846> ta <3588> imatia <2440> autou <846> kai <2532> aphgagon <520> (5627) auton <846> eiv <1519> to <3588> staurwsai <4717> (5658)

27:32 exercomenoi <1831> (5740) de <1161> euron <2147> (5627) anyrwpon <444> kurhnaion <2956> onomati <3686> simwna <4613> touton <5126> hggareusan <29> (5656) ina <2443> arh <142> (5661) ton <3588> stauron <4716> autou <846>

27:33 kai <2532> elyontev <2064> (5631) eiv <1519> topon <5117> legomenon <3004> (5746) golgoya <1115> o <3739> estin <1510> (5748) kraniou <2898> topov <5117> legomenov <3004> (5746)

27:34 edwkan <1325> (5656) autw <846> piein <4095> (5629) oinon <3631> meta <3326> colhv <5521> memigmenon <3396> (5772) kai <2532> geusamenov <1089> (5666) ouk <3756> hyelhsen <2309> (5656) piein <4095> (5629)

27:35 staurwsantev <4717> (5660) de <1161> auton <846> diemerisanto <1266> (5668) ta <3588> imatia <2440> autou <846> ballontev <906> (5723) klhron <2819>

27:36 kai <2532> kayhmenoi <2521> (5740) ethroun <5083> (5707) auton <846> ekei <1563>

27:37 kai <2532> epeyhkan <2007> (5656) epanw <1883> thv <3588> kefalhv <2776> autou <846> thn <3588> aitian <156> autou <846> gegrammenhn <1125> (5772) outov <3778> estin <1510> (5748) ihsouv <2424> o <3588> basileuv <935> twn <3588> ioudaiwn <2453>

27:38 tote <5119> staurountai <4717> (5743) sun <4862> autw <846> duo <1417> lhstai <3027> eiv <1520> ek <1537> dexiwn <1188> kai <2532> eiv <1520> ex <1537> euwnumwn <2176>

27:39 oi <3588> de <1161> paraporeuomenoi <3899> (5740) eblasfhmoun <987> (5707) auton <846> kinountev <2795> (5723) tav <3588> kefalav <2776> autwn <846>

27:40 kai <2532> legontev <3004> (5723) o <3588> kataluwn <2647> (5723) ton <3588> naon <3485> kai <2532> en <1722> trisin <5140> hmeraiv <2250> oikodomwn <3618> (5723) swson <4982> (5657) seauton <4572> ei <1487> uiov <5207> ei <1510> (5748) tou <3588> yeou <2316> katabhyi <2597> (5628) apo <575> tou <3588> staurou <4716>

27:41 omoiwv <3668> [kai] <2532> oi <3588> arciereiv <749> empaizontev <1702> (5723) meta <3326> twn <3588> grammatewn <1122> kai <2532> presbuterwn <4245> elegon <3004> (5707)

27:42 allouv <243> eswsen <4982> (5656) eauton <1438> ou <3756> dunatai <1410> (5736) swsai <4982> (5658) basileuv <935> israhl <2474> estin <1510> (5748) katabatw <2597> (5628) nun <3568> apo <575> tou <3588> staurou <4716> kai <2532> pisteusomen <4100> (5692) ep <1909> auton <846>

27:43 pepoiyen <3982> (5754) epi <1909> ton <3588> yeon <2316> rusasyw <4506> (5663) nun <3568> ei <1487> yelei <2309> (5719) auton <846> eipen <2036> (5627) gar <1063> oti <3754> yeou <2316> eimi <1510> (5748) uiov <5207>

27:44 to <3588> d <1161> auto <846> kai <2532> oi <3588> lhstai <3027> oi <3588> sustaurwyentev <4957> (5685) sun <4862> autw <846> wneidizon <3679> (5707) auton <846>

27:45 apo <575> de <1161> ekthv <1623> wrav <5610> skotov <4655> egeneto <1096> (5633) epi <1909> pasan <3956> thn <3588> ghn <1093> ewv <2193> wrav <5610> enathv <1766>

27:46 peri <4012> de <1161> thn <3588> enathn <1766> wran <5610> ebohsen <994> (5656) o <3588> ihsouv <2424> fwnh <5456> megalh <3173> legwn <3004> (5723) elwi <1682> elwi <1682> lema <2982> sabacyani <4518> tout <5124> estin <1510> (5748) yee <2316> mou <3450> yee <2316> mou <3450> inati <2444> me <3165> egkatelipev <1459> (5627)

27:47 tinev <5100> de <1161> twn <3588> ekei <1563> esthkotwn <2476> (5761) akousantev <191> (5660) elegon <3004> (5707) oti <3754> hlian <2243> fwnei <5455> (5719) outov <3778>

27:48 kai <2532> euyewv <2112> dramwn <5143> (5631) eiv <1520> ex <1537> autwn <846> kai <2532> labwn <2983> (5631) spoggon <4699> plhsav <4130> (5660) te <5037> oxouv <3690> kai <2532> periyeiv <4060> (5631) kalamw <2563> epotizen <4222> (5707) auton <846>

27:49 oi <3588> de <1161> loipoi <3062> eipan <3004> (5627) afev <863> (5628) idwmen <1492> (5632) ei <1487> ercetai <2064> (5736) hliav <2243> swswn <4982> (5694) auton <846> [[allov <243> de <1161> labwn <2983> (5631) logchn <3057> enuxen <3572> (5656) autou <846> thn <3588> pleuran <4125> kai <2532> exhlyen <1831> (5627) udwr <5204> kai <2532> aima]] <129>

27:50 o <3588> de <1161> ihsouv <2424> palin <3825> kraxav <2896> (5660) fwnh <5456> megalh <3173> afhken <863> (5656) to <3588> pneuma <4151>

27:51 kai <2532> idou <2400> (5628) to <3588> katapetasma <2665> tou <3588> naou <3485> escisyh <4977> (5681) [ap] <575> anwyen <509> ewv <2193> katw <2736> eiv <1519> duo <1417> kai <2532> h <3588> gh <1093> eseisyh <4579> (5681) kai <2532> ai <3588> petrai <4073> escisyhsan <4977> (5681)

27:52 kai <2532> ta <3588> mnhmeia <3419> anewcyhsan <455> (5681) kai <2532> polla <4183> swmata <4983> twn <3588> kekoimhmenwn <2837> (5772) agiwn <40> hgeryhsan <1453> (5681)

27:53 kai <2532> exelyontev <1831> (5631) ek <1537> twn <3588> mnhmeiwn <3419> meta <3326> thn <3588> egersin <1454> autou <846> eishlyon <1525> (5627) eiv <1519> thn <3588> agian <40> polin <4172> kai <2532> enefanisyhsan <1718> (5681) polloiv <4183>

27:54 o <3588> de <1161> ekatontarcov <1543> kai <2532> oi <3588> met <3326> autou <846> thrountev <5083> (5723) ton <3588> ihsoun <2424> idontev <1492> (5631) ton <3588> seismon <4578> kai <2532> ta <3588> ginomena <1096> (5740) efobhyhsan <5399> (5675) sfodra <4970> legontev <3004> (5723) alhywv <230> yeou <2316> uiov <5207> hn <1510> (5713) outov <3778>

27:55 hsan <1510> (5713) de <1161> ekei <1563> gunaikev <1135> pollai <4183> apo <575> makroyen <3113> yewrousai <2334> (5723) aitinev <3748> hkolouyhsan <190> (5656) tw <3588> ihsou <2424> apo <575> thv <3588> galilaiav <1056> diakonousai <1247> (5723) autw <846>

27:56 en <1722> aiv <3739> hn <1510> (5713) maria <3137> h <3588> magdalhnh <3094> kai <2532> maria <3137> h <3588> tou <3588> iakwbou <2385> kai <2532> iwshf <2501> mhthr <3384> kai <2532> h <3588> mhthr <3384> twn <3588> uiwn <5207> zebedaiou <2199>

27:57 oqiav <3798> de <1161> genomenhv <1096> (5637) hlyen <2064> (5627) anyrwpov <444> plousiov <4145> apo <575> arimayaiav <707> tounoma <5122> iwshf <2501> ov <3739> kai <2532> autov <846> emayhteuyh <3100> (5681) tw <3588> ihsou <2424>

27:58 outov <3778> proselywn <4334> (5631) tw <3588> pilatw <4091> hthsato <154> (5668) to <3588> swma <4983> tou <3588> ihsou <2424> tote <5119> o <3588> pilatov <4091> ekeleusen <2753> (5656) apodoyhnai <591> (5683)

27:59 kai <2532> labwn <2983> (5631) to <3588> swma <4983> o <3588> iwshf <2501> enetulixen <1794> (5656) auto <846> [en] <1722> sindoni <4616> kayara <2513>

27:60 kai <2532> eyhken <5087> (5656) auto <846> en <1722> tw <3588> kainw <2537> autou <846> mnhmeiw <3419> o <3739> elatomhsen <2998> (5656) en <1722> th <3588> petra <4073> kai <2532> proskulisav <4351> (5660) liyon <3037> megan <3173> th <3588> yura <2374> tou <3588> mnhmeiou <3419> aphlyen <565> (5627)

27:61 hn <1510> (5713) de <1161> ekei <1563> mariam <3137> h <3588> magdalhnh <3094> kai <2532> h <3588> allh <243> maria <3137> kayhmenai <2521> (5740) apenanti <561> tou <3588> tafou <5028>

27:62 th <3588> de <1161> epaurion <1887> htiv <3748> estin <1510> (5748) meta <3326> thn <3588> paraskeuhn <3904> sunhcyhsan <4863> (5681) oi <3588> arciereiv <749> kai <2532> oi <3588> farisaioi <5330> prov <4314> pilaton <4091>

27:63 legontev <3004> (5723) kurie <2962> emnhsyhmen <3415> (5681) oti <3754> ekeinov <1565> o <3588> planov <4108> eipen <2036> (5627) eti <2089> zwn <2198> (5723) meta <3326> treiv <5140> hmerav <2250> egeiromai <1453> (5743)

27:64 keleuson <2753> (5657) oun <3767> asfalisyhnai <805> (5683) ton <3588> tafon <5028> ewv <2193> thv <3588> trithv <5154> hmerav <2250> mhpote <3379> elyontev <2064> (5631) oi <3588> mayhtai <3101> kleqwsin <2813> (5661) auton <846> kai <2532> eipwsin <2036> (5632) tw <3588> law <2992> hgeryh <1453> (5681) apo <575> twn <3588> nekrwn <3498> kai <2532> estai <1510> (5704) h <3588> escath <2078> planh <4106> ceirwn <5501> thv <3588> prwthv <4413>

27:65 efh <5346> (5713) autoiv <846> o <3588> pilatov <4091> ecete <2192> (5719) koustwdian <2892> upagete <5217> (5720) asfalisasye <805> (5663) wv <5613> oidate <1492> (5758)

27:66 oi <3588> de <1161> poreuyentev <4198> (5679) hsfalisanto <805> (5662) ton <3588> tafon <5028> sfragisantev <4972> (5660) ton <3588> liyon <3037> meta <3326> thv <3588> koustwdiav <2892>TIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA