TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Audio Suku Alkitab Kuno ITL - draft

Kisah Para Rasul 16

16:1 kathnthsen <2658> (5656) de <1161> kai <2532> eiv <1519> derbhn <1191> kai <2532> eiv <1519> lustran <3082> kai <2532> idou <2400> (5628) mayhthv <3101> tiv <5100> hn <1510> (5713) ekei <1563> onomati <3686> timoyeov <5095> uiov <5207> gunaikov <1135> ioudaiav <2453> pisthv <4103> patrov <3962> de <1161> ellhnov <1672>

16:2 ov <3739> emartureito <3140> (5712) upo <5259> twn <3588> en <1722> lustroiv <3082> kai <2532> ikoniw <2430> adelfwn <80>

16:3 touton <5126> hyelhsen <2309> (5656) o <3588> paulov <3972> sun <4862> autw <846> exelyein <1831> (5629) kai <2532> labwn <2983> (5631) perietemen <4059> (5627) auton <846> dia <1223> touv <3588> ioudaiouv <2453> touv <3588> ontav <1510> (5752) en <1722> toiv <3588> topoiv <5117> ekeinoiv <1565> hdeisan <1492> (5715) gar <1063> apantev <537> oti <3754> ellhn <1672> o <3588> pathr <3962> autou <846> uphrcen <5225> (5707)

16:4 wv <5613> de <1161> dieporeuonto <1279> (5711) tav <3588> poleiv <4172> paredidosan <3860> (5707) autoiv <846> fulassein <5442> (5721) ta <3588> dogmata <1378> ta <3588> kekrimena <2919> (5772) upo <5259> twn <3588> apostolwn <652> kai <2532> presbuterwn <4245> twn <3588> en <1722> ierosolumoiv <2414>

16:5 ai <3588> men <3303> oun <3767> ekklhsiai <1577> estereounto <4732> (5712) th <3588> pistei <4102> kai <2532> eperisseuon <4052> (5707) tw <3588> ariymw <706> kay <2596> hmeran <2250>

16:6 dihlyon <1330> (5627) de <1161> thn <3588> frugian <5435> kai <2532> galatikhn <1054> cwran <5561> kwluyentev <2967> (5685) upo <5259> tou <3588> agiou <40> pneumatov <4151> lalhsai <2980> (5658) ton <3588> logon <3056> en <1722> th <3588> asia <773>

16:7 elyontev <2064> (5631) de <1161> kata <2596> thn <3588> musian <3465> epeirazon <3985> (5707) eiv <1519> thn <3588> biyunian <978> poreuyhnai <4198> (5677) kai <2532> ouk <3756> eiasen <1439> (5656) autouv <846> to <3588> pneuma <4151> ihsou <2424>

16:8 parelyontev <3928> (5631) de <1161> thn <3588> musian <3465> katebhsan <2597> (5627) eiv <1519> trwada <5174>

16:9 kai <2532> orama <3705> dia <1223> nuktov <3571> tw <3588> paulw <3972> wfyh <3700> (5681) anhr <435> makedwn <3110> tiv <5100> hn <1510> (5713) estwv <2476> (5761) kai <2532> parakalwn <3870> (5723) auton <846> kai <2532> legwn <3004> (5723) diabav <1224> (5631) eiv <1519> makedonian <3109> bohyhson <997> (5657) hmin <2254>

16:10 wv <5613> de <1161> to <3588> orama <3705> eiden <1492> (5627) euyewv <2112> ezhthsamen <2212> (5656) exelyein <1831> (5629) eiv <1519> makedonian <3109> sumbibazontev <4822> (5723) oti <3754> proskeklhtai <4341> (5766) hmav <2248> o <3588> yeov <2316> euaggelisasyai <2097> (5670) autouv <846>

16:11 anacyentev <321> (5685) oun <3767> apo <575> trwadov <5174> euyudromhsamen <2113> (5656) eiv <1519> samoyrakhn <4543> th <3588> de <1161> epioush <1966> (5752) eiv <1519> nean <3501> polin <4172>

16:12 kakeiyen <2547> eiv <1519> filippouv <5375> htiv <3748> estin <1510> (5748) prwth <4413> thv <3588> meridov <3310> makedoniav <3109> poliv <4172> kolwnia <2862> hmen <1510> (5713) de <1161> en <1722> tauth <3778> th <3588> polei <4172> diatribontev <1304> (5723) hmerav <2250> tinav <5100>

16:13 th <3588> te <5037> hmera <2250> twn <3588> sabbatwn <4521> exhlyomen <1831> (5627) exw <1854> thv <3588> pulhv <4439> para <3844> potamon <4215> ou <3757> enomizomen <3543> (5707) proseuchn <4335> einai <1510> (5750) kai <2532> kayisantev <2523> (5660) elaloumen <2980> (5707) taiv <3588> sunelyousaiv <4905> (5631) gunaixin <1135>

16:14 kai <2532> tiv <5100> gunh <1135> onomati <3686> ludia <3070> porfuropwliv <4211> polewv <4172> yuateirwn <2363> sebomenh <4576> (5740) ton <3588> yeon <2316> hkouen <191> (5707) hv <3739> o <3588> kuriov <2962> dihnoixen <1272> (5656) thn <3588> kardian <2588> prosecein <4337> (5721) toiv <3588> laloumenoiv <2980> (5746) upo <5259> paulou <3972>

16:15 wv <5613> de <1161> ebaptisyh <907> (5681) kai <2532> o <3588> oikov <3624> authv <846> parekalesen <3870> (5656) legousa <3004> (5723) ei <1487> kekrikate <2919> (5758) me <3165> pisthn <4103> tw <3588> kuriw <2962> einai <1510> (5750) eiselyontev <1525> (5631) eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> mou <3450> menete <3306> (5720) kai <2532> parebiasato <3849> (5662) hmav <2248>

16:16 egeneto <1096> (5633) de <1161> poreuomenwn <4198> (5740) hmwn <2257> eiv <1519> thn <3588> proseuchn <4335> paidiskhn <3814> tina <5100> ecousan <2192> (5723) pneuma <4151> puywna <4436> upanthsai <5221> (5658) hmin <2254> htiv <3748> ergasian <2039> pollhn <4183> pareicen <3930> (5707) toiv <3588> kurioiv <2962> authv <846> manteuomenh <3132> (5740)

16:17 auth <3778> katakolouyousa <2628> (5660) [tw] <3588> paulw <3972> kai <2532> hmin <2254> ekrazen <2896> (5707) legousa <3004> (5723) outoi <3778> oi <3588> anyrwpoi <444> douloi <1401> tou <3588> yeou <2316> tou <3588> uqistou <5310> eisin <1510> (5748) oitinev <3748> kataggellousin <2605> (5719) umin <5213> odon <3598> swthriav <4991>

16:18 touto <5124> de <1161> epoiei <4160> (5707) epi <1909> pollav <4183> hmerav <2250> diaponhyeiv <1278> (5666) de <1161> paulov <3972> kai <2532> epistreqav <1994> (5660) tw <3588> pneumati <4151> eipen <2036> (5627) paraggellw <3853> (5719) soi <4671> en <1722> onomati <3686> ihsou <2424> cristou <5547> exelyein <1831> (5629) ap <575> authv <846> kai <2532> exhlyen <1831> (5627) auth <846> th <3588> wra <5610>

16:19 idontev <1492> (5631) de <1161> oi <3588> kurioi <2962> authv <846> oti <3754> exhlyen <1831> (5627) h <3588> elpiv <1680> thv <3588> ergasiav <2039> autwn <846> epilabomenoi <1949> (5637) ton <3588> paulon <3972> kai <2532> ton <3588> silan <4609> eilkusan <1670> (5656) eiv <1519> thn <3588> agoran <58> epi <1909> touv <3588> arcontav <758>

16:20 kai <2532> prosagagontev <4317> (5631) autouv <846> toiv <3588> strathgoiv <4755> eipan <3004> (5627) outoi <3778> oi <3588> anyrwpoi <444> ektarassousin <1613> (5719) hmwn <2257> thn <3588> polin <4172> ioudaioi <2453> uparcontev <5225> (5723)

16:21 kai <2532> kataggellousin <2605> (5719) eyh <1485> a <3739> ouk <3756> exestin <1832> (5904) hmin <2254> paradecesyai <3858> (5738) oude <3761> poiein <4160> (5721) rwmaioiv <4514> ousin <1510> (5752)

16:22 kai <2532> sunepesth <4911> (5627) o <3588> oclov <3793> kat <2596> autwn <846> kai <2532> oi <3588> strathgoi <4755> perirhxantev <4048> (5660) autwn <846> ta <3588> imatia <2440> ekeleuon <2753> (5707) rabdizein <4463> (5721)

16:23 pollav <4183> de <1161> epiyentev <2007> (5631) autoiv <846> plhgav <4127> ebalon <906> (5627) eiv <1519> fulakhn <5438> paraggeilantev <3853> (5660) tw <3588> desmofulaki <1200> asfalwv <806> threin <5083> (5721) autouv <846>

16:24 ov <3739> paraggelian <3852> toiauthn <5108> labwn <2983> (5631) ebalen <906> (5627) autouv <846> eiv <1519> thn <3588> eswteran <2082> fulakhn <5438> kai <2532> touv <3588> podav <4228> hsfalisato <805> (5662) autwn <846> eiv <1519> to <3588> xulon <3586>

16:25 kata <2596> de <1161> to <3588> mesonuktion <3317> paulov <3972> kai <2532> silav <4609> proseucomenoi <4336> (5740) umnoun <5214> (5707) ton <3588> yeon <2316> ephkrownto <1874> (5711) de <1161> autwn <846> oi <3588> desmioi <1198>

16:26 afnw <869> de <1161> seismov <4578> egeneto <1096> (5633) megav <3173> wste <5620> saleuyhnai <4531> (5683) ta <3588> yemelia <2310> tou <3588> desmwthriou <1201> hnewcyhsan <455> (5681) de <1161> [paracrhma] <3916> ai <3588> yurai <2374> pasai <3956> kai <2532> pantwn <3956> ta <3588> desma <1199> aneyh <447> (5681)

16:27 exupnov <1853> de <1161> genomenov <1096> (5637) o <3588> desmofulax <1200> kai <2532> idwn <1492> (5631) anewgmenav <455> (5772) tav <3588> yurav <2374> thv <3588> fulakhv <5438> spasamenov <4685> (5671) thn <3588> macairan <3162> hmellen <3195> (5707) eauton <1438> anairein <337> (5721) nomizwn <3543> (5723) ekpefeugenai <1628> (5755) touv <3588> desmiouv <1198>

16:28 efwnhsen <5455> (5656) de <1161> paulov <3972> megalh <3173> fwnh <5456> legwn <3004> (5723) mhden <3367> praxhv <4238> (5661) seautw <4572> kakon <2556> apantev <537> gar <1063> esmen <1510> (5748) enyade <1759>

16:29 aithsav <154> (5660) de <1161> fwta <5457> eisephdhsen <1530> (5656) kai <2532> entromov <1790> genomenov <1096> (5637) prosepesen <4363> (5627) tw <3588> paulw <3972> kai <2532> sila <4609>

16:30 kai <2532> proagagwn <4254> (5631) autouv <846> exw <1854> efh <5346> (5713) kurioi <2962> ti <5101> me <3165> dei <1163> (5904) poiein <4160> (5721) ina <2443> swyw <4982> (5686)

16:31 oi <3588> de <1161> eipan <3004> (5627) pisteuson <4100> (5657) epi <1909> ton <3588> kurion <2962> ihsoun <2424> kai <2532> swyhsh <4982> (5701) su <4771> kai <2532> o <3588> oikov <3624> sou <4675>

16:32 kai <2532> elalhsan <2980> (5656) autw <846> ton <3588> logon <3056> tou <3588> yeou <2316> sun <4862> pasin <3956> toiv <3588> en <1722> th <3588> oikia <3614> autou <846>

16:33 kai <2532> paralabwn <3880> (5631) autouv <846> en <1722> ekeinh <1565> th <3588> wra <5610> thv <3588> nuktov <3571> elousen <3068> (5656) apo <575> twn <3588> plhgwn <4127> kai <2532> ebaptisyh <907> (5681) autov <846> kai <2532> oi <3588> autou <846> apantev <537> paracrhma <3916>

16:34 anagagwn <321> (5631) te <5037> autouv <846> eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> pareyhken <3908> (5656) trapezan <5132> kai <2532> hgalliasato <21> (5662) panoikei <3832> pepisteukwv <4100> (5761) tw <3588> yew <2316>

16:35 hmerav <2250> de <1161> genomenhv <1096> (5637) apesteilan <649> (5656) oi <3588> strathgoi <4755> touv <3588> rabdoucouv <4465> legontev <3004> (5723) apoluson <630> (5657) touv <3588> anyrwpouv <444> ekeinouv <1565>

16:36 aphggeilen <518> (5656) de <1161> o <3588> desmofulax <1200> touv <3588> logouv <3056> prov <4314> ton <3588> paulon <3972> oti <3754> apestalkan <649> (5758) oi <3588> strathgoi <4755> ina <2443> apoluyhte <630> (5686) nun <3568> oun <3767> exelyontev <1831> (5631) poreuesye <4198> (5737) en <1722> eirhnh <1515>

16:37 o <3588> de <1161> paulov <3972> efh <5346> (5713) prov <4314> autouv <846> deirantev <1194> (5660) hmav <2248> dhmosia <1219> akatakritouv <178> anyrwpouv <444> rwmaiouv <4514> uparcontav <5225> (5723) ebalan <906> (5627) eiv <1519> fulakhn <5438> kai <2532> nun <3568> layra <2977> hmav <2248> ekballousin <1544> (5719) ou <3756> gar <1063> alla <235> elyontev <2064> (5631) autoi <846> hmav <2248> exagagetwsan <1806> (5628)

16:38 aphggeilan <518> (5656) de <1161> toiv <3588> strathgoiv <4755> oi <3588> rabdoucoi <4465> ta <3588> rhmata <4487> tauta <5023> efobhyhsan <5399> (5675) de <1161> akousantev <191> (5660) oti <3754> rwmaioi <4514> eisin <1510> (5748)

16:39 kai <2532> elyontev <2064> (5631) parekalesan <3870> (5656) autouv <846> kai <2532> exagagontev <1806> (5631) hrwtwn <2065> (5707) apelyein <565> (5629) apo <575> thv <3588> polewv <4172>

16:40 exelyontev <1831> (5631) de <1161> apo <575> thv <3588> fulakhv <5438> eishlyon <1525> (5627) prov <4314> thn <3588> ludian <3070> kai <2532> idontev <1492> (5631) parekalesan <3870> (5656) touv <3588> adelfouv <80> kai <2532> exhlyan <1831> (5627)TIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA