TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Nehemia 1:1-11

1:1 <01002> hrybh <07800> Nswsb <01961> ytyyh <0589> ynaw <06242> Myrve <08141> tns <03691> *wylok {wlok} <02320> sdxb <01961> yhyw <02446> hylkx <01121> Nb <05166> hymxn <01697> yrbd(1:1)

1:1 logoi <3056> neemia uiou <5207> acalia kai <2532> egeneto <1096> en <1722> mhni <3303> casehlou etouv <2094> eikostou kai <2532> egw <1473> hmhn <1510> en <1722> sousan abira

1:2 <03389> Mlswry <05921> lew <07628> ybsh <04480> Nm <07604> wrasn <0834> rsa <06413> hjylph <03064> Mydwhyh <05921> le <07592> Mlasaw <03063> hdwhym <0376> Mysnaw <01931> awh <0251> yxam <0259> dxa <02607> ynnx <0935> abyw(1:2)

1:2 kai <2532> hlyen <2064> anani eiv <1519> apo <575> adelfwn <80> mou <1473> autov <846> kai <2532> andrev <435> iouda <2448> kai <2532> hrwthsa <2065> autouv <846> peri <4012> twn <3588> swyentwn <4982> oi <3739> kateleifyhsan <2641> apo <575> thv <3588> aicmalwsiav <161> kai <2532> peri <4012> ierousalhm <2419>

1:3 <0784> sab <03341> wtun <08179> hyresw <06555> turpm <03389> Mlswry <02346> tmwxw <02781> hprxbw <01419> hldg <07451> herb <04082> hnydmb <08033> Ms <07628> ybsh <04480> Nm <07604> wrasn <0834> rsa <07604> Myrasnh <0> yl <0559> wrmayw(1:3)

1:3 kai <2532> eiposan prov <4314> me <1473> oi <3588> kataleipomenoi <2641> oi <3588> kataleifyentev <2641> apo <575> thv <3588> aicmalwsiav <161> ekei <1563> en <1722> th <3588> cwra <5561> en <1722> ponhria <4189> megalh <3173> kai <2532> en <1722> oneidismw <3680> kai <2532> teich <5038> ierousalhm <2419> kayhrhmena <2507> kai <2532> ai <3588> pulai <4439> authv <846> eneprhsyhsan en <1722> puri <4442>

1:4 <08064> Mymsh <0430> yhla <06440> ynpl <06419> llptmw <06684> Mu <01961> yhaw <03117> Mymy <056> hlbataw <01058> hkbaw <03427> ytbsy <0428> hlah <01697> Myrbdh <0853> ta <08085> yemsk <01961> yhyw(1:4)

1:4 kai <2532> egeneto <1096> en <1722> tw <3588> akousai <191> me <1473> touv <3588> logouv <3056> toutouv <3778> ekayisa <2523> kai <2532> eklausa <2799> kai <2532> epenyhsa <3996> hmerav <2250> kai <2532> hmhn <1510> nhsteuwn <3522> kai <2532> proseucomenov <4336> enwpion <1799> yeou <2316> tou <3588> ouranou <3772>

1:5 <04687> wytwum <08104> yrmslw <0157> wybhal <02617> doxw <01285> tyrbh <08104> rms <03372> arwnhw <01419> lwdgh <0410> lah <08064> Mymsh <0430> yhla <03069> hwhy <0577> ana <0559> rmaw(1:5)

1:5 kai <2532> eipa mh <3165> dh <1161> kurie <2962> o <3588> yeov <2316> tou <3588> ouranou <3772> o <3588> iscurov <2478> o <3588> megav <3173> kai <2532> o <3588> foberov <5398> fulasswn <5442> thn <3588> diayhkhn <1242> kai <2532> to <3588> eleov <1656> toiv <3588> agapwsin <25> auton <846> kai <2532> toiv <3588> fulassousin <5442> tav <3588> entolav <1785> autou <846>

1:6 <02398> wnajx <01> yba <01004> tybw <0589> ynaw <0> Kl <02398> wnajx <0834> rsa <03478> larvy <01121> ynb <02403> twajx <05921> le <03034> hdwtmw <05650> Kydbe <03478> larvy <01121> ynb <05921> le <03915> hlylw <03119> Mmwy <03117> Mwyh <06440> Kynpl <06419> llptm <0595> ykna <0834> rsa <05650> Kdbe <08605> tlpt <0413> la <08085> emsl <06605> twxwtp <05869> Kynyew <07183> tbsq <0241> Knza <04994> an <01961> yht(1:6)

1:6 estw <1510> dh <1161> to <3588> ouv <3775> sou <4771> prosecon <4337> kai <2532> oi <3588> ofyalmoi <3788> sou <4771> anewgmenoi <455> tou <3588> akousai <191> proseuchn <4335> doulou <1401> sou <4771> hn <3739> egw <1473> proseucomai <4336> enwpion <1799> sou <4771> shmeron <4594> hmeran <2250> kai <2532> nukta <3571> peri <4012> uiwn <5207> israhl <2474> doulwn <1401> sou <4771> kai <2532> exagoreuw epi <1909> amartiaiv <266> uiwn <5207> israhl <2474> av <3739> hmartomen <264> soi <4771> kai <2532> egw <1473> kai <2532> o <3588> oikov <3624> patrov <3962> mou <1473> hmartomen <264>

1:7 <05650> Kdbe <04872> hsm <0853> ta <06680> tywu <0834> rsa <04941> Myjpsmh <0853> taw <02706> Myqxh <0853> taw <04687> twumh <0853> ta <08104> wnrms <03808> alw <0> Kl <02254> wnlbx <02254> lbx(1:7)

1:7 dialusei dielusamen <1262> prov <4314> se <4771> kai <2532> ouk <3364> efulaxamen <5442> tav <3588> entolav <1785> kai <2532> ta <3588> prostagmata kai <2532> ta <3588> krimata <2917> a <3739> eneteilw tw <3588> mwush paidi <3816> sou <4771>

1:8 <05971> Mymeb <0853> Mkta <06327> Uypa <0589> yna <04603> wlemt <0859> Mta <0559> rmal <05650> Kdbe <04872> hsm <0853> ta <06680> tywu <0834> rsa <01697> rbdh <0853> ta <04994> an <02142> rkz(1:8)

1:8 mnhsyhti <3403> dh <1161> ton <3588> logon <3056> on <3739> eneteilw tw <3588> mwush paidi <3816> sou <4771> legwn <3004> umeiv <4771> ean <1437> asunyethshte egw <1473> diaskorpiw <1287> umav <4771> en <1722> toiv <3588> laoiv <2992>

1:9 <08033> Ms <08034> yms <0853> ta <07931> Nksl <0977> ytrxb <0834> rsa <04725> Mwqmh <0413> la <0935> *Mytwaybhw {Mytawbhw} <06908> Mubqa <08033> Msm <08064> Mymsh <07097> huqb <05080> Mkxdn <01961> hyhy <0518> Ma <0853> Mta <06213> Mtyvew <04687> ytwum <08104> Mtrmsw <0413> yla <07725> Mtbsw(1:9)

1:9 kai <2532> ean <1437> epistreqhte <1994> prov <4314> me <1473> kai <2532> fulaxhte <5442> tav <3588> entolav <1785> mou <1473> kai <2532> poihshte <4160> autav <846> ean <1437> h <1510> h <3588> diaspora <1290> umwn <4771> ap <575> akrou tou <3588> ouranou <3772> ekeiyen <1564> sunaxw <4863> autouv <846> kai <2532> eisaxw <1521> autouv <846> eiv <1519> ton <3588> topon <5117> on <3739> exelexamhn kataskhnwsai to <3588> onoma <3686> mou <1473> ekei <1563>

1:10 <02389> hqzxh <03027> Kdybw <01419> lwdgh <03581> Kxkb <06299> tydp <0834> rsa <05971> Kmew <05650> Kydbe <01992> Mhw(1:10)

1:10 kai <2532> autoi <846> paidev <3816> sou <4771> kai <2532> laov <2992> sou <4771> ouv <3739> elutrwsw <3084> en <1722> dunamei <1411> sou <4771> th <3588> megalh <3173> kai <2532> en <1722> th <3588> ceiri <5495> sou <4771> th <3588> krataia <2900>

1:11 P <04428> Klml <04945> hqsm <01961> ytyyh <0589> ynaw <02088> hzh <0376> syah <06440> ynpl <07356> Mymxrl <05414> whntw <03117> Mwyh <05650> Kdbel <04994> an <06743> hxyluhw <08034> Kms <0853> ta <03372> haryl <02655> Myupxh <05650> Kydbe <08605> tlpt <0413> law <05650> Kdbe <08605> tlpt <0413> la <07183> tbsq <0241> Knza <04994> an <01961> yht <0136> ynda <0577> ana(1:11)

1:11 mh <3165> dh <1161> kurie <2962> all <235> estw <1510> to <3588> ouv <3775> sou <4771> prosecon <4337> eiv <1519> thn <3588> proseuchn <4335> tou <3588> doulou <1401> sou <4771> kai <2532> eiv <1519> thn <3588> proseuchn <4335> paidwn <3816> sou <4771> twn <3588> yelontwn <2309> fobeisyai <5399> to <3588> onoma <3686> sou <4771> kai <2532> euodwson <2137> dh <1161> tw <3588> paidi <3816> sou <4771> shmeron <4594> kai <2532> dov <1325> auton <846> eiv <1519> oiktirmouv <3628> enwpion <1799> tou <3588> androv <435> toutou <3778> kai <2532> egw <1473> hmhn <1510> oinocoov tw <3588> basilei <935>TIP #18: Centang "Hanya dalam TB" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab hanya dalam versi TB [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA