TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Amsal 8:1-36

8:1 <06963> hlwq <05414> Ntt <08394> hnwbtw <07121> arqt <02451> hmkx <03808> alh(8:1)

8:1 su <4771> thn <3588> sofian <4678> khruxeiv <2784> ina <2443> fronhsiv <5428> soi <4771> upakoush <5219>

8:2 <05324> hbun <05410> twbytn <01004> tyb <01870> Krd <05921> yle <04791> Mymwrm <07218> sarb(8:2)

8:2 epi <1909> gar <1063> twn <3588> uqhlwn <5308> akrwn estin <1510> ana <303> meson <3319> de <1161> twn <3588> tribwn esthken <2476>

8:3 <07442> hnrt <06607> Myxtp <03996> awbm <07176> trq <06310> ypl <08179> Myres <03027> dyl(8:3)

8:3 para <3844> gar <1063> pulaiv <4439> dunastwn <1413> paredreuei en <1722> de <1161> eisodoiv <1529> umneitai <5214>

8:4 <0120> Mda <01121> ynb <0413> la <06963> ylwqw <07121> arqa <0376> Mysya <0413> Mkyla(8:4)

8:4 umav <4771> w <3588> anyrwpoi <444> parakalw <3870> kai <2532> proiemai emhn <1699> fwnhn <5456> uioiv <5207> anyrwpwn <444>

8:5 <03820> bl <0995> wnybh <03684> Mylyokw <06195> hmre <06612> Myatp <0995> wnybh(8:5)

8:5 nohsate <3539> akakoi <172> panourgian <3834> oi <3588> de <1161> apaideutoi <521> enyesye kardian <2588>

8:6 <04339> Myrsym <08193> ytpv <04669> xtpmw <01696> rbda <05057> Mydygn <03588> yk <08085> wems(8:6)

8:6 eisakousate <1522> mou <1473> semna <4586> gar <1063> erw kai <2532> anoisw <399> apo <575> ceilewn <5491> orya <3717>

8:7 <07562> esr <08193> ytpv <08441> tbewtw <02441> ykx <01897> hghy <0571> tma <03588> yk(8:7)

8:7 oti <3754> alhyeian <225> melethsei <3191> o <3588> farugx mou <1473> ebdelugmena de <1161> enantion <1726> emou <1473> ceilh <5491> qeudh <5571>

8:8 <06141> sqew <06617> ltpn <0> Mhb <0369> Nya <06310> yp <0561> yrma <03605> lk <06664> qdub(8:8)

8:8 meta <3326> dikaiosunhv <1343> panta <3956> ta <3588> rhmata <4487> tou <3588> stomatov <4750> mou <1473> ouden <3762> en <1722> autoiv <846> skolion <4646> oude <3761> straggalwdev

8:9 <01847> ted <04672> yauml <03477> Myrsyw <0995> Nybml <05228> Myxkn <03605> Mlk(8:9)

8:9 panta <3956> enwpia toiv <3588> suniousin <4920> kai <2532> orya <3717> toiv <3588> euriskousi <2147> gnwsin <1108>

8:10 <0977> rxbn <02742> Uwrxm <01847> tedw <03701> Pok <0408> law <04148> yrowm <03947> wxq(8:10)

8:10 labete <2983> paideian <3809> kai <2532> mh <3165> argurion <694> kai <2532> gnwsin <1108> uper <5228> crusion <5553> dedokimasmenon <1381> anyaireisye de <1161> aisyhsin <144> crusiou <5553> kayarou <2513>

8:11 <0> hb <07737> wwsy <03808> al <02656> Myupx <03605> lkw <06443> Mynynpm <02451> hmkx <02896> hbwj <03588> yk(8:11)

8:11 kreisswn <2908> gar <1063> sofia <4678> liywn <3037> polutelwn <4185> pan <3956> de <1161> timion <5093> ouk <3364> axion <514> authv <846> estin <1510>

8:12 <04672> auma <04209> twmzm <01847> tedw <06195> hmre <07931> ytnks <02451> hmkx <0589> yna(8:12)

8:12 egw <1473> h <3588> sofia <4678> kateskhnwsa <2681> boulhn <1012> kai <2532> gnwsin <1108> kai <2532> ennoian <1771> egw <1473> epekalesamhn

8:13 <08130> ytanv <08419> twkpht <06310> ypw <07451> er <01870> Krdw <01347> Nwagw <01344> hag <07451> er <08130> tanv <03068> hwhy <03374> tary(8:13)

8:13 fobov <5401> kuriou <2962> misei <3404> adikian <93> ubrin <5196> te <5037> kai <2532> uperhfanian <5243> kai <2532> odouv <3598> ponhrwn <4190> memishka <3404> de <1161> egw <1473> diestrammenav <1294> odouv <3598> kakwn <2556>

8:14 <01369> hrwbg <0> yl <0998> hnyb <0589> yna <08454> hyswtw <06098> hue <0> yl(8:14)

8:14 emh <1699> boulh <1012> kai <2532> asfaleia <803> emh <1699> fronhsiv <5428> emh <1699> de <1161> iscuv <2479>

8:15 <06664> qdu <02710> wqqxy <07336> Mynzwrw <04427> wklmy <04428> Myklm <0> yb(8:15)

8:15 di <1223> emou <1473> basileiv <935> basileuousin <936> kai <2532> oi <3588> dunastai <1413> grafousin <1125> dikaiosunhn <1343>

8:16 <0776> qdu <08199> yjps <03605> lk <05081> Mybydnw <08323> wrvy <08269> Myrv <0> yb(8:16)

8:16 di <1223> emou <1473> megistanev megalunontai <3170> kai <2532> turannoi <5181> di <1223> emou <1473> kratousi <2902> ghv <1065>

8:17 <04672> ynnaumy <07836> yrxsmw <0157> bha <0157> *ybha {hybha} <0589> yna(8:17)

8:17 egw <1473> touv <3588> eme <1473> filountav <5368> agapw <25> oi <3588> de <1161> eme <1473> zhtountev <2212> eurhsousin <2147>

8:18 <06666> hqduw <06276> qte <01952> Nwh <0854> yta <03519> dwbkw <06239> rse(8:18)

8:18 ploutov <4149> kai <2532> doxa <1391> emoi <1473> uparcei <5225> kai <2532> kthsiv pollwn <4183> kai <2532> dikaiosunh <1343>

8:19 <0977> rxbn <03701> Pokm <08393> ytawbtw <06337> zpmw <02742> Uwrxm <06529> yyrp <02896> bwj(8:19)

8:19 beltion <957> eme <1473> karpizesyai uper <5228> crusion <5553> kai <2532> liyon <3037> timion <5093> ta <3588> de <1161> ema <1699> genhmata kreissw <2908> arguriou <694> eklektou <1588>

8:20 <04941> jpsm <05410> twbytn <08432> Kwtb <01980> Klha <06666> hqdu <0734> xrab(8:20)

8:20 en <1722> odoiv <3598> dikaiosunhv <1343> peripatw <4043> kai <2532> ana <303> meson <3319> tribwn <5147> dikaiwmatov <1345> anastrefomai <390>

8:21 P <04390> alma <0214> Mhytruaw <03426> sy <0157> ybha <05157> lyxnhl(8:21)

8:21 ina <2443> merisw <3307> toiv <3588> eme <1473> agapwsin <25> uparxin kai <2532> touv <3588> yhsaurouv <2344> autwn <846> emplhsw agaywn <18> (8:21a) ean <1437> anaggeilw <312> umin <4771> ta <3588> kay <2596> hmeran <2250> ginomena <1096> mnhmoneusw <3421> ta <3588> ex <1537> aiwnov <165> ariymhsai <705>

8:22 <0227> zam <04659> wylepm <06924> Mdq <01870> wkrd <07225> tysar <07069> ynnq <03068> hwhy(8:22)

8:22 kuriov <2962> ektisen <2936> me <1473> archn <746> odwn <3598> autou <846> eiv <1519> erga <2041> autou <846>

8:23 <0776> Ura <06924> ymdqm <07218> sarm <05258> ytkon <05769> Mlwem(8:23)

8:23 pro <4253> tou <3588> aiwnov <165> eyemeliwsen <2311> me <1473> en <1722> arch <746>

8:24 <04325> Mym <03513> ydbkn <04599> twnyem <0369> Nyab <02342> ytllwx <08415> twmht <0369> Nyab(8:24)

8:24 pro <4253> tou <3588> thn <3588> ghn <1065> poihsai <4160> kai <2532> pro <4253> tou <3588> tav <3588> abussouv <12> poihsai <4160> pro <4253> tou <3588> proelyein <4281> tav <3588> phgav <4077> twn <3588> udatwn <5204>

8:25 <02342> ytllwx <01389> twebg <06440> ynpl <02883> webjh <02022> Myrh <02962> Mrjb(8:25)

8:25 pro <4253> tou <3588> orh <3735> edrasyhnai pro <4253> de <1161> pantwn <3956> bounwn <1015> genna <1080> me <1473>

8:26 <08398> lbt <06083> twrpe <07218> sarw <02351> twuwxw <0776> Ura <06213> hve <03808> al <05704> de(8:26)

8:26 kuriov <2962> epoihsen <4160> cwrav <5561> kai <2532> aoikhtouv kai <2532> akra oikoumena <3611> thv <3588> up <5259> ouranon <3772>

8:27 <08415> Mwht <06440> ynp <05921> le <02329> gwx <02710> wqwxb <0589> yna <08033> Ms <08064> Myms <03559> wnykhb(8:27)

8:27 hnika <2259> htoimazen <2090> ton <3588> ouranon <3772> sumparhmhn autw <846> kai <2532> ote <3753> afwrizen ton <3588> eautou <1438> yronon <2362> ep <1909> anemwn <417>

8:28 <08415> Mwht <05869> twnye <05810> zwzeb <04605> lemm <07834> Myqxs <0553> wumab(8:28)

8:28 hnika <2259> iscura <2478> epoiei <4160> ta <3588> anw <507> nefh <3509> kai <2532> wv <3739> asfaleiv <804> etiyei <5087> phgav <4077> thv <3588> up <5259> ouranon <3772>

8:29 <0776> Ura <04144> ydowm <02710> wqwxb <06310> wyp <05674> wrbey <03808> al <04325> Mymw <02706> wqx <03220> Myl <07760> wmwvb(8:29)

8:29 kai <2532> iscura <2478> epoiei <4160> ta <3588> yemelia thv <3588> ghv <1065>

8:30 <06256> te <03605> lkb <06440> wynpl <07832> tqxvm <03117> Mwy <03117> Mwy <08191> Myeses <01961> hyhaw <0525> Nwma <0681> wlua <01961> hyhaw(8:30)

8:30 hmhn <1699> par <3844> autw <846> armozousa <718> egw <1473> hmhn <1699> h <3739> prosecairen kay <2596> hmeran <2250> de <1161> eufrainomhn <2165> en <1722> proswpw <4383> autou <846> en <1722> panti <3956> kairw <2540>

8:31 P <0120> Mda <01121> ynb <0854> ta <08191> yesesw <0776> wura <08398> lbtb <07832> tqxvm(8:31)

8:31 ote <3753> eufraineto <2165> thn <3588> oikoumenhn <3611> suntelesav <4931> kai <2532> eneufraineto en <1722> uioiv <5207> anyrwpwn <444>

8:32 <08104> wrmsy <01870> ykrd <0835> yrsaw <0> yl <08085> wems <01121> Mynb <06258> htew(8:32)

8:32 nun <3568> oun <3767> uie <5207> akoue <191> mou <1473>

8:33 <06544> werpt <0408> law <02449> wmkxw <04148> rowm <08085> wems(8:33)

8:33

8:34 <06607> yxtp <04201> tzwzm <08104> rmsl <03117> Mwy <03117> Mwy <01817> yttld <05921> le <08245> dqsl <0> yl <08085> ems <0120> Mda <0835> yrsa(8:34)

8:34 makariov <3107> anhr <435> ov <3739> eisakousetai <1522> mou <1473> kai <2532> anyrwpov <444> ov <3739> tav <3588> emav <1699> odouv <3598> fulaxei <5442> agrupnwn <69> ep <1909> emaiv <1699> yuraiv <2374> kay <2596> hmeran <2250> thrwn <5083> staymouv emwn <1699> eisodwn <1529>

8:35 <03068> hwhym <07522> Nwur <06329> qpyw <02416> Myyx <04672> *aum {yaum} <04672> yaum <03588> yk(8:35)

8:35 ai <3588> gar <1063> exodoi <1841> mou <1473> exodoi <1841> zwhv <2222> kai <2532> etoimazetai <2090> yelhsiv <2308> para <3844> kuriou <2962>

8:36 P <04194> twm <0157> wbha <08130> yanvm <03605> lk <05315> wspn <02554> omx <02398> yajxw(8:36)

8:36 oi <3588> de <1161> eiv <1519> eme <1473> amartanontev <264> asebousin <764> tav <3588> eautwn <1438> qucav <5590> kai <2532> oi <3588> misountev <3404> me <1473> agapwsin <25> yanaton <2288>TIP #35: Beritahu teman untuk menjadi rekan pelayanan dengan gunakan Alkitab SABDA™ di situs Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA