TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Yeremia 20

20:1 <0428> hlah <01697> Myrbdh <0853> ta <05012> abn <03414> whymry <0853> ta <03068> hwhy <01004> tybb <05057> dygn <06496> dyqp <01931> awhw <03548> Nhkh <0564> rma <01121> Nb <06583> rwxsp <08085> emsyw(20:1)

20:1 kai <2532> hkousen <191> pascwr uiov <5207> emmhr o <3588> iereuv <2409> kai <2532> outov <3778> hn <1510> kayestamenov <2525> hgoumenov <2233> oikou <3624> kuriou <2962> tou <3588> ieremiou <2408> profhteuontov <4395> touv <3588> logouv <3056> toutouv <3778>

20:2 <03068> hwhy <01004> tybb <0834> rsa <05945> Nwyleh <01144> Nmynb <08179> resb <0834> rsa <04115> tkphmh <05921> le <0853> wta <05414> Ntyw <05030> aybnh <03414> whymry <0853> ta <06583> rwxsp <05221> hkyw(20:2)

20:2 kai <2532> epataxen <3960> auton <846> kai <2532> enebalen <1685> auton <846> eiv <1519> ton <3588> katarrakthn ov <3739> hn <1510> en <1722> pulh <4439> oikou <3624> apotetagmenou tou <3588> uperwou <5253> ov <3739> hn <1510> en <1722> oikw <3624> kuriou <2962>

20:3 P <04036> bybom <0> rwgm <0518> Ma <03588> yk <08034> Kms <03068> hwhy <07121> arq <06583> rwxsp <03808> al <03414> whymry <0413> wyla <0559> rmayw <04115> tkphmh <04480> Nm <03414> whymry <0853> ta <06583> rwxsp <03318> auyw <04283> trxmm <01961> yhyw(20:3)

20:3 kai <2532> exhgagen <1806> pascwr ton <3588> ieremian <2408> ek <1537> tou <3588> katarraktou kai <2532> eipen autw <846> ieremiav <2408> ouci <3364> pascwr ekalesen <2564> kuriov <2962> to <3588> onoma <3686> sou <4771> all <235> h <2228> metoikon

20:4 <02719> brxb <05221> Mkhw <0894> hlbb <01540> Mlghw <0894> lbb <04428> Klm <03027> dyb <05414> Nta <03063> hdwhy <03605> lk <0853> taw <07200> twar <05869> Kynyew <0341> Mhybya <02719> brxb <05307> wlpnw <0157> Kybha <03605> lklw <0> Kl <04032> rwgml <05414> Kntn <02005> ynnh <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <03588> yk(20:4)

20:4 dioti <1360> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> idou <2400> egw <1473> didwmi <1325> se <4771> eiv <1519> metoikian sun <4862> pasi <3956> toiv <3588> filoiv <5384> sou <4771> kai <2532> pesountai <4098> en <1722> macaira <3162> ecyrwn <2190> autwn <846> kai <2532> oi <3588> ofyalmoi <3788> sou <4771> oqontai <3708> kai <2532> se <4771> kai <2532> panta <3956> ioudan <2455> dwsw <1325> eiv <1519> ceirav <5495> basilewv <935> babulwnov <897> kai <2532> metoikiousin <3351> autouv <846> kai <2532> katakoqousin <2629> autouv <846> en <1722> macairaiv <3162>

20:5 <0894> hlbb <0935> Mwaybhw <03947> Mwxqlw <0962> Mwzzbw <0341> Mhybya <03027> dyb <05414> Nta <03063> hdwhy <04428> yklm <0214> twruwa <03605> lk <0853> taw <03366> hrqy <03605> lk <0853> taw <03018> heygy <03605> lk <0853> taw <02063> tazh <05892> ryeh <02633> Nox <03605> lk <0853> ta <05414> yttnw(20:5)

20:5 kai <2532> dwsw <1325> thn <3588> pasan <3956> iscun <2479> thv <3588> polewv <4172> tauthv <3778> kai <2532> pantav <3956> touv <3588> ponouv <4192> authv <846> kai <2532> pantav <3956> touv <3588> yhsaurouv <2344> tou <3588> basilewv <935> iouda <2448> eiv <1519> ceirav <5495> ecyrwn <2190> autou <846> kai <2532> axousin <71> autouv <846> eiv <1519> babulwna <897>

20:6 o <08267> rqsb <01992> Mhl <05012> tabn <0834> rsa <0157> Kybha <03605> lkw <0859> hta <06912> rbqt <08033> Msw <04191> twmt <08033> Msw <0935> awbt <0894> lbbw <07628> ybsb <01980> wklt <01004> Ktyb <03427> ybsy <03605> lkw <06583> rwxsp <0859> htaw(20:6)

20:6 kai <2532> su <4771> kai <2532> pantev <3956> oi <3588> katoikountev en <1722> tw <3588> oikw <3624> sou <4771> poreusesye <4198> en <1722> aicmalwsia <161> kai <2532> en <1722> babulwni <897> apoyanh <599> kai <2532> ekei <1563> tafhsh <2290> su <4771> kai <2532> pantev <3956> oi <3588> filoi <5384> sou <4771> oiv <3739> eprofhteusav <4395> autoiv <846> qeudh <5571>

20:7 <0> yl <03932> gel <03605> hlk <03117> Mwyh <03605> lk <07814> qwxvl <01961> ytyyh <03201> lkwtw <02388> yntqzx <06601> tpaw <03068> hwhy <06601> yntytp(20:7)

20:7 hpathsav <538> me <1473> kurie <2962> kai <2532> hpathyhn <538> ekrathsav <2902> kai <2532> hdunasyhv <1410> egenomhn <1096> eiv <1519> gelwta <1071> pasan <3956> hmeran <2250> dietelesa <1300> mukthrizomenov <3456>

20:8 <03117> Mwyh <03605> lk <07047> olqlw <02781> hprxl <0> yl <03068> hwhy <01697> rbd <01961> hyh <03588> yk <07121> arqa <07701> dsw <02555> omx <02199> qeza <01696> rbda <01767> ydm <03588> yk(20:8)

20:8 oti <3754> pikrw <4089> logw <3056> mou <1473> gelasomai <1070> ayesian kai <2532> talaipwrian <5004> epikalesomai oti <3754> egenhyh <1096> logov <3056> kuriou <2962> eiv <1519> oneidismon <3680> emoi <1473> kai <2532> eiv <1519> cleuasmon pasan <3956> hmeran <2250> mou <1473>

20:9 <03201> lkwa <03808> alw <03557> lklk <03811> ytyalnw <06106> ytmueb <06113> rue <01197> treb <0784> sak <03820> yblb <01961> hyhw <08034> wmsb <05750> dwe <01696> rbda <03808> alw <02142> wnrkza <03808> al <0559> ytrmaw(20:9)

20:9 kai <2532> eipa ou <3364> mh <3165> onomasw <3687> to <3588> onoma <3686> kuriou <2962> kai <2532> ou <3364> mh <3165> lalhsw <2980> eti <2089> epi <1909> tw <3588> onomati <3686> autou <846> kai <2532> egeneto <1096> wv <3739> pur <4442> kaiomenon <2545> flegon en <1722> toiv <3588> osteoiv <3747> mou <1473> kai <2532> pareimai <3935> pantoyen <3840> kai <2532> ou <3364> dunamai <1410> ferein <5342>

20:10 <04480> wnmm <05360> wntmqn <03947> hxqnw <0> wl <03201> hlkwnw <06601> htpy <0194> ylwa <06761> yelu <08104> yrms <07965> ymwls <0582> swna <03605> lk <05046> wndygnw <05046> wdygh <05439> bybom <04032> rwgm <07227> Mybr <01681> tbd <08085> ytems <03588> yk(20:10)

20:10 oti <3754> hkousa <191> qogon pollwn <4183> sunayroizomenwn <4867> kukloyen <2943> episusthte kai <2532> episustwmen autw <846> pantev <3956> andrev <435> filoi <5384> autou <846> thrhsate <5083> thn <3588> epinoian <1963> autou <846> ei <1487> apathyhsetai <538> kai <2532> dunhsomeya <1410> autw <846> kai <2532> lhmqomeya <2983> thn <3588> ekdikhsin <1557> hmwn <1473> ex <1537> autou <846>

20:11 <07911> xkst <03808> al <05769> Mlwe <03639> tmlk <07919> wlykvh <03808> al <03588> yk <03966> dam <0954> wsb <03201> wlky <03808> alw <03782> wlsky <07291> ypdr <03651> Nk <05921> le <06184> Uyre <01368> rwbgk <0854> ytwa <03068> hwhyw(20:11)

20:11 kai <2532> kuriov <2962> met <3326> emou <1473> kaywv <2531> machthv iscuwn <2479> dia <1223> touto <3778> ediwxan <1377> kai <2532> nohsai <3539> ouk <3364> hdunanto <1410> hscunyhsan <153> sfodra <4970> oti <3754> ouk <3364> enohsan <3539> atimiav <819> autwn <846> ai <3739> di <1223> aiwnov <165> ouk <3364> epilhsyhsontai

20:12 o <07379> ybyr <0853> ta <01540> ytylg <0413> Kyla <03588> yk <01992> Mhm <05360> Ktmqn <07200> hara <03820> blw <03629> twylk <07200> har <06662> qydu <0974> Nxb <06635> twabu <03068> hwhyw(20:12)

20:12 kurie <2962> dokimazwn <1381> dikaia <1342> suniwn <4920> nefrouv <3510> kai <2532> kardiav <2588> idoimi <3708> thn <3588> para <3844> sou <4771> ekdikhsin <1557> en <1722> autoiv <846> oti <3754> prov <4314> se <4771> apekaluqa <601> ta <3588> apologhmata mou <1473>

20:13 o <07489> Myerm <03027> dym <034> Nwyba <05315> spn <0853> ta <05337> lyuh <03588> yk <03068> hwhy <0853> ta <01984> wllh <03068> hwhyl <07891> wrys(20:13)

20:13 asate <103> tw <3588> kuriw <2962> ainesate <134> autw <846> oti <3754> exeilato <1807> quchn <5590> penhtov <3993> ek <1537> ceirov <5495> ponhreuomenwn

20:14 <01288> Kwrb <01961> yhy <0408> la <0517> yma <03205> yntdly <0834> rsa <03117> Mwy <0> wb <03205> ytdly <0834> rsa <03117> Mwyh <0779> rwra(20:14)

20:14 epikataratov <1944> h <3588> hmera <2250> en <1722> h <3739> etecyhn <5088> en <1722> auth <846> h <3588> hmera <2250> en <1722> h <3739> eteken <5088> me <1473> h <3588> mhthr <3384> mou <1473> mh <3165> estw <1510> epeukth

20:15 <08056> whxmv <08056> xmv <02145> rkz <01121> Nb <0> Kl <03205> dly <0559> rmal <01> yba <0853> ta <01319> rvb <0834> rsa <0376> syah <0779> rwra(20:15)

20:15 epikataratov <1944> o <3588> anyrwpov <444> o <3588> euaggelisamenov <2097> tw <3588> patri <3962> mou <1473> legwn <3004> etecyh <5088> soi <4771> arsen eufrainomenov <2165>

20:16 <06672> Myrhu <06256> teb <08643> hewrtw <01242> rqbb <02201> hqez <08085> emsw <05162> Mxn <03808> alw <03069> hwhy <02015> Kph <0834> rsa <05892> Myrek <01931> awhh <0376> syah <01961> hyhw(20:16)

20:16 estw <1510> o <3588> anyrwpov <444> ekeinov <1565> wv <3739> ai <3588> poleiv <4172> av <3739> katestreqen <2690> kuriov <2962> en <1722> yumw <2372> kai <2532> ou <3364> metemelhyh akousatw <191> kraughv <2906> to <3588> prwi <4404> kai <2532> alalagmou meshmbriav <3314>

20:17 <05769> Mlwe <02030> trh <07358> hmxrw <06913> yrbq <0517> yma <0> yl <01961> yhtw <07358> Mxrm <04191> ynttwm <03808> al <0834> rsa(20:17)

20:17 oti <3754> ouk <3364> apekteinen <615> me <1473> en <1722> mhtra <3388> mhtrov <3384> kai <2532> egeneto <1096> moi <1473> h <3588> mhthr <3384> mou <1473> tafov <5028> mou <1473> kai <2532> h <3588> mhtra <3388> sullhmqewv aiwniav <166>

20:18 P <03117> ymy <01322> tsbb <03615> wlkyw <03015> Nwgyw <05999> lme <07200> twarl <03318> ytauy <07358> Mxrm <02088> hz <04100> hml(20:18)

20:18 ina <2443> ti <5100> touto <3778> exhlyon <1831> ek <1537> mhtrav <3388> tou <3588> blepein <991> kopouv <2873> kai <2532> ponouv <4192> kai <2532> dietelesan <1300> en <1722> aiscunh <152> ai <3588> hmerai <2250> mou <1473>TIP #02: Coba gunakan wildcards "*" atau "?" untuk hasil pencarian yang leb?h bai*. [SEMUA]
dibuat dalam 0.08 detik
dipersembahkan oleh YLSA