TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Yesaya 24

24:1 <03427> hybsy <06327> Uyphw <06440> hynp <05753> hwew <01110> hqlwbw <0776> Urah <01238> qqwb <03068> hwhy <02009> hnh(24:1)

24:1 idou <2400> kuriov <2962> katafyeirei thn <3588> oikoumenhn <3611> kai <2532> erhmwsei <2049> authn <846> kai <2532> anakaluqei <343> to <3588> proswpon <4383> authv <846> kai <2532> diasperei <1289> touv <3588> enoikountav <1774> en <1722> auth <846>

24:2 <0> wb <05378> asn <0834> rsak <05383> hsnk <03867> hwlk <03867> hwlmk <04376> rkwmk <07069> hnwqk <01404> htrbgk <08198> hxpsk <0113> wyndak <05650> dbek <03548> Nhkk <05971> Mek <01961> hyhw(24:2)

24:2 kai <2532> estai <1510> o <3588> laov <2992> wv <3739> o <3588> iereuv <2409> kai <2532> o <3588> paiv <3816> wv <3739> o <3588> kuriov <2962> kai <2532> h <3588> yerapaina wv <3739> h <3588> kuria <2959> estai <1510> o <3588> agorazwn <59> wv <3739> o <3588> pwlwn <4453> kai <2532> o <3588> daneizwn <1155> wv <3739> o <3588> daneizomenov <1155> kai <2532> o <3588> ofeilwn <3784> wv <3739> w <3739> ofeilei <3784>

24:3 <02088> hzh <01697> rbdh <0853> ta <01696> rbd <03068> hwhy <03588> yk <0962> zwbt <0962> zwbhw <0776> Urah <01238> qwbt <01238> qwbh(24:3)

24:3 fyora <5356> fyarhsetai <5351> h <3588> gh <1065> kai <2532> pronomh pronomeuyhsetai h <3588> gh <1065> to <3588> gar <1063> stoma <4750> kuriou <2962> elalhsen <2980> tauta <3778>

24:4 <0776> Urah <05971> Me <04791> Mwrm <0535> wllma <08398> lbt <05034> hlbn <0535> hllma <0776> Urah <05034> hlbn <056> hlba(24:4)

24:4 epenyhsen <3996> h <3588> gh <1065> kai <2532> efyarh <5351> h <3588> oikoumenh <3611> epenyhsan <3996> oi <3588> uqhloi <5308> thv <3588> ghv <1065>

24:5 <05769> Mlwe <01285> tyrb <06565> wrph <02706> qx <02498> wplx <08451> trwt <05674> wrbe <03588> yk <03427> hybsy <08478> txt <02610> hpnx <0776> Urahw(24:5)

24:5 h <3588> de <1161> gh <1065> hnomhsen dia <1223> touv <3588> katoikountav authn <846> dioti <1360> parebhsan <3845> ton <3588> nomon <3551> kai <2532> hllaxan <236> ta <3588> prostagmata diayhkhn <1242> aiwnion <166>

24:6 <04213> rezm <0582> swna <07604> rasnw <0776> Ura <03427> ybsy <02787> wrx <03651> Nk <05921> le <0> hb <03427> ybsy <0816> wmsayw <0776> Ura <0398> hlka <0423> hla <03651> Nk <05921> le(24:6)

24:6 dia <1223> touto <3778> ara <685> edetai <2068> thn <3588> ghn <1065> oti <3754> hmartosan <264> oi <3588> katoikountev authn <846> dia <1223> touto <3778> ptwcoi <4434> esontai <1510> oi <3588> enoikountev <1774> en <1722> th <3588> gh <1065> kai <2532> kataleifyhsontai <2641> anyrwpoi <444> oligoi <3641>

24:7 <03820> bl <08056> yxmv <03605> lk <0584> wxnan <01612> Npg <0535> hllma <08492> swryt <056> lba(24:7)

24:7 penyhsei <3996> oinov <3631> penyhsei <3996> ampelov <288> stenaxousin <4727> pantev <3956> oi <3588> eufrainomenoi <2165> thn <3588> quchn <5590>

24:8 <03658> rwnk <04885> vwvm <07673> tbs <05947> Myzyle <07588> Nwas <02308> ldx <08596> Mypt <04885> vwvm <07673> tbs(24:8)

24:8 pepautai <3973> eufrosunh <2167> tumpanwn pepautai <3973> auyadeia kai <2532> ploutov <4149> asebwn <765> pepautai <3973> fwnh <5456> kiyarav <2788>

24:9 <08354> wytsl <07941> rks <04843> rmy <03196> Nyy <08354> wtsy <03808> al <07892> rysb(24:9)

24:9 hscunyhsan <153> ouk <3364> epion <4095> oinon <3631> pikron <4089> egeneto <1096> to <3588> sikera <4608> toiv <3588> pinousin <4095>

24:10 <0935> awbm <01004> tyb <03605> lk <05462> rgo <08414> wht <07151> tyrq <07665> hrbsn(24:10)

24:10 hrhmwyh <2049> pasa <3956> poliv <4172> kleisei <2808> oikian <3614> tou <3588> mh <3165> eiselyein <1525>

24:11 <0776> Urah <04885> vwvm <01540> hlg <08057> hxmv <03605> lk <06150> hbre <02351> twuwxb <03196> Nyyh <05921> le <06682> hxwu(24:11)

24:11 ololuzete <3649> peri <4012> tou <3588> oinou <3631> pantach pepautai <3973> pasa <3956> eufrosunh <2167> thv <3588> ghv <1065>

24:12 <08179> res <03807> tky <07591> hyasw <08047> hms <05892> ryeb <07604> rasn(24:12)

24:12 kai <2532> kataleifyhsontai <2641> poleiv <4172> erhmoi <2048> kai <2532> oikoi <3624> egkataleleimmenoi <1459> apolountai

24:13 <01210> ryub <03615> hlk <0518> Ma <05955> tllwek <02132> tyz <05363> Pqnk <05971> Mymeh <08432> Kwtb <0776> Urah <07130> brqb <01961> hyhy <03541> hk <03588> yk(24:13)

24:13 tauta <3778> panta <3956> estai <1510> en <1722> th <3588> gh <1065> en <1722> mesw <3319> twn <3588> eynwn <1484> on <3739> tropon <5158> ean <1437> tiv <5100> kalamhshtai elaian <1636> outwv <3778> kalamhsontai autouv <846> kai <2532> ean <1437> paushtai <3973> o <3588> trughtov

24:14 <03220> Mym <06670> wlhu <03069> hwhy <01347> Nwagb <07442> wnry <06963> Mlwq <05375> wavy <01992> hmh(24:14)

24:14 outoi <3778> fwnh <5456> bohsontai <994> oi <3588> de <1161> kataleifyentev <2641> epi <1909> thv <3588> ghv <1065> eufranyhsontai <2165> ama <260> th <3588> doxh <1391> kuriou <2962> taracyhsetai <5015> to <3588> udwr <5204> thv <3588> yalasshv <2281>

24:15 o <03478> larvy <0430> yhla <03068> hwhy <08034> Ms <03220> Myh <0339> yyab <03068> hwhy <03513> wdbk <0217> Myrab <03651> Nk <05921> le(24:15)

24:15 dia <1223> touto <3778> h <3588> doxa <1391> kuriou <2962> en <1722> taiv <3588> nhsoiv <3520> estai <1510> thv <3588> yalasshv <2281> to <3588> onoma <3686> kuriou <2962> endoxon <1741> estai <1510> kurie <2962> o <3588> yeov <2316> israhl <2474>

24:16 <0898> wdgb <0898> Mydgwb <0899> dgbw <0898> wdgb <0898> Mydgb <0> yl <0188> ywa <0> yl <07334> yzr <0> yl <07334> yzr <0559> rmaw <06662> qydul <06643> ybu <08085> wnems <02158> trmz <0776> Urah <03671> Pnkm(24:16)

24:16 apo <575> twn <3588> pterugwn <4420> thv <3588> ghv <1065> terata <5059> hkousamen <191> elpiv <1680> tw <3588> eusebei <2151> kai <2532> erousin ouai <3759> toiv <3588> ayetousin <114> oi <3588> ayetountev <114> ton <3588> nomon <3551>

24:17 <0776> Urah <03427> bswy <05921> Kyle <06341> xpw <06354> txpw <06343> dxp(24:17)

24:17 fobov <5401> kai <2532> boyunov <999> kai <2532> pagiv <3803> ef <1909> umav <4771> touv <3588> enoikountav <1774> epi <1909> thv <3588> ghv <1065>

24:18 <0776> Ura <04146> ydowm <07493> wseryw <06605> wxtpn <04791> Mwrmm <0699> twbra <03588> yk <06341> xpb <03920> dkly <06354> txph <08432> Kwtm <05927> hlwehw <06354> txph <0413> la <05307> lpy <06343> dxph <06963> lwqm <05127> onh <01961> hyhw(24:18)

24:18 kai <2532> estai <1510> o <3588> feugwn <5343> ton <3588> fobon <5401> empeseitai <1706> eiv <1519> ton <3588> boyunon <999> o <3588> de <1161> ekbainwn ek <1537> tou <3588> boyunou <999> alwsetai upo <5259> thv <3588> pagidov <3803> oti <3754> yuridev <2376> ek <1537> tou <3588> ouranou <3772> hnewcyhsan <455> kai <2532> seisyhsetai <4579> ta <3588> yemelia thv <3588> ghv <1065>

24:19 <0776> Ura <04131> hjjwmth <04131> jwm <0776> Ura <06565> hrrwpth <06565> rwp <0776> Urah <07489> heerth <07489> her(24:19)

24:19 tarach <5016> taracyhsetai <5015> h <3588> gh <1065> kai <2532> aporia <640> aporhyhsetai <639> h <3588> gh <1065>

24:20 o <06965> Mwq <03254> Pyot <03808> alw <05307> hlpnw <06588> hesp <05921> hyle <03513> dbkw <04412> hnwlmk <05110> hddwnthw <07910> rwksk <0776> Ura <05128> ewnt <05128> ewn(24:20)

24:20 eklinen <2827> kai <2532> seisyhsetai <4579> wv <3739> opwrofulakion h <3588> gh <1065> wv <3739> o <3588> meyuwn <3184> kai <2532> kraipalwn kai <2532> peseitai <4098> kai <2532> ou <3364> mh <3165> dunhtai <1410> anasthnai <450> katiscusen <2729> gar <1063> ep <1909> authv <846> h <3588> anomia <458>

24:21 <0127> hmdah <05921> le <0127> hmdah <04428> yklm <05921> lew <04791> Mwrmb <04791> Mwrmh <06635> abu <05921> le <03068> hwhy <06485> dqpy <01931> awhh <03117> Mwyb <01961> hyhw(24:21)

24:21 kai <2532> epaxei o <3588> yeov <2316> epi <1909> ton <3588> kosmon <2889> tou <3588> ouranou <3772> thn <3588> ceira <5495> kai <2532> epi <1909> touv <3588> basileiv <935> thv <3588> ghv <1065>

24:22 <06485> wdqpy <03117> Mymy <07230> brmw <04525> rgom <05921> le <05462> wrgow <0953> rwb <05921> le <0616> ryoa <0626> hpoa <0622> wpoaw(24:22)

24:22 kai <2532> sunaxousin <4863> kai <2532> apokleisousin <608> eiv <1519> ocurwma <3794> kai <2532> eiv <1519> desmwthrion <1201> dia <1223> pollwn <4183> genewn <1074> episkoph <1984> estai <1510> autwn <846>

24:23 P <03519> dwbk <02205> wynqz <05048> dgnw <03389> Mlswrybw <06726> Nwyu <02022> rhb <06635> twabu <03068> hwhy <04427> Klm <03588> yk <02535> hmxh <0954> hswbw <03842> hnblh <02659> hrpxw(24:23)

24:23 kai <2532> takhsetai <5080> h <3588> plinyov kai <2532> peseitai <4098> to <3588> teicov <5038> oti <3754> basileusei <936> kuriov <2962> en <1722> siwn <4622> kai <2532> en <1722> ierousalhm <2419> kai <2532> enwpion <1799> twn <3588> presbuterwn <4245> doxasyhsetai <1392>TIP #12: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab saja. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA