TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

2 Raja-raja 21

21:1 <02657> hb <0> yupx <0517> wma <08034> Msw <03389> Mlswryb <04427> Klm <08141> hns <02568> smxw <02572> Mysmxw <04427> wklmb <04519> hsnm <08141> hns <06240> hrve <08147> Myts <01121> Nb(21:1)

21:1 uiov <5207> dwdeka <1427> etwn <2094> manasshv <3128> en <1722> tw <3588> basileuein <936> auton <846> kai <2532> penthkonta <4004> kai <2532> pente <4002> eth <2094> ebasileusen <936> en <1722> ierousalhm <2419> kai <2532> onoma <3686> th <3588> mhtri <3384> autou <846> oqiba

21:2 <03478> larvy <01121> ynb <06440> ynpm <03068> hwhy <03423> syrwh <0834> rsa <01471> Mywgh <08441> tbewtk <03068> hwhy <05869> ynyeb <07451> erh <06213> veyw(21:2)

21:2 kai <2532> epoihsen <4160> to <3588> ponhron <4190> en <1722> ofyalmoiv <3788> kuriou <2962> kata <2596> ta <3588> bdelugmata <946> twn <3588> eynwn <1484> wn <3739> exhren <1808> kuriov <2962> apo <575> proswpou <4383> twn <3588> uiwn <5207> israhl <2474>

21:3 <0853> Mta <05647> dbeyw <08064> Mymsh <06635> abu <03605> lkl <07812> wxtsyw <03478> larvy <04428> Klm <0256> baxa <06213> hve <0834> rsak <0842> hrsa <06213> veyw <01168> lebl <04196> txbzm <06965> Mqyw <01> wyba <02396> whyqzx <06> dba <0834> rsa <01116> twmbh <0853> ta <01129> Nbyw <07725> bsyw(21:3)

21:3 kai <2532> epestreqen <1994> kai <2532> wkodomhsen <3618> ta <3588> uqhla <5308> a <3739> katespasen ezekiav <1478> o <3588> pathr <3962> autou <846> kai <2532> anesthsen <450> yusiasthrion <2379> th <3588> baal <896> kai <2532> epoihsen <4160> alsh kaywv <2531> epoihsen <4160> acaab basileuv <935> israhl <2474> kai <2532> prosekunhsen <4352> pash <3956> th <3588> dunamei <1411> tou <3588> ouranou <3772> kai <2532> edouleusen <1398> autoiv <846>

21:4 <08034> yms <0853> ta <07760> Myva <03389> Mlswryb <03068> hwhy <0559> rma <0834> rsa <03068> hwhy <01004> tybb <04196> txbzm <01129> hnbw(21:4)

21:4 kai <2532> wkodomhsen <3618> yusiasthrion <2379> en <1722> oikw <3624> kuriou <2962> wv <3739> eipen en <1722> ierousalhm <2419> yhsw <5087> to <3588> onoma <3686> mou <1473>

21:5 <03068> hwhy <01004> tyb <02691> twrux <08147> ytsb <08064> Mymsh <06635> abu <03605> lkl <04196> twxbzm <01129> Nbyw(21:5)

21:5 kai <2532> wkodomhsen <3618> yusiasthrion <2379> pash <3956> th <3588> dunamei <1411> tou <3588> ouranou <3772> en <1722> taiv <3588> dusin <1417> aulaiv <833> oikou <3624> kuriou <2962>

21:6 <03707> oyekhl <03068> hwhy <05869> ynyeb <07451> erh <06213> twvel <07235> hbrh <03049> Mynedyw <0178> bwa <06213> hvew <05172> sxnw <06049> Nnwew <0784> sab <01121> wnb <0853> ta <05674> rybehw(21:6)

21:6 kai <2532> dihgen <1236> touv <3588> uiouv <5207> autou <846> en <1722> puri <4442> kai <2532> eklhdonizeto kai <2532> oiwnizeto kai <2532> epoihsen <4160> yelhthn kai <2532> gnwstav <1109> eplhyunen <4129> tou <3588> poiein <4160> to <3588> ponhron <4190> en <1722> ofyalmoiv <3788> kuriou <2962> parorgisai <3949> auton <846>

21:7 <05769> Mlwel <08034> yms <0853> ta <07760> Myva <03478> larvy <07626> yjbs <03605> lkm <0977> ytrxb <0834> rsa <03389> Mlswrybw <02088> hzh <01004> tybb <01121> wnb <08010> hmls <0413> law <01732> dwd <0413> la <03068> hwhy <0559> rma <0834> rsa <01004> tybb <06213> hve <0834> rsa <0842> hrsah <06459> lop <0853> ta <07760> Mvyw(21:7)

21:7 kai <2532> eyhken <5087> to <3588> glupton tou <3588> alsouv en <1722> tw <3588> oikw <3624> w <3739> eipen kuriov <2962> prov <4314> dauid kai <2532> prov <4314> salwmwn ton <3588> uion <5207> autou <846> en <1722> tw <3588> oikw <3624> toutw <3778> kai <2532> en <1722> ierousalhm <2419> h <3739> exelexamhn ek <1537> paswn <3956> fulwn <5443> israhl <2474> kai <2532> yhsw <5087> to <3588> onoma <3686> mou <1473> ekei <1563> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165>

21:8 <04872> hsm <05650> ydbe <0853> Mta <06680> hwu <0834> rsa <08451> hrwth <03605> lklw <06680> Mytywu <0834> rsa <03605> lkk <06213> twvel <08104> wrmsy <0518> Ma <07535> qr <01> Mtwbal <05414> yttn <0834> rsa <0127> hmdah <04480> Nm <03478> larvy <07272> lgr <05110> dynhl <03254> Pyoa <03808> alw(21:8)

21:8 kai <2532> ou <3364> prosyhsw <4369> tou <3588> saleusai <4531> ton <3588> poda <4228> israhl <2474> apo <575> thv <3588> ghv <1065> hv <3739> edwka <1325> toiv <3588> patrasin <3962> autwn <846> oitinev <3748> fulaxousin <5442> panta <3956> osa <3745> eneteilamhn <1781> kata <2596> pasan <3956> thn <3588> entolhn <1785> hn <3739> eneteilato <1781> autoiv <846> o <3588> doulov <1401> mou <1473> mwushv

21:9 <03478> larvy <01121> ynb <06440> ynpm <03068> hwhy <08045> dymsh <0834> rsa <01471> Mywgh <04480> Nm <07451> erh <0853> ta <06213> twvel <04519> hsnm <08582> Metyw <08085> wems <03808> alw(21:9)

21:9 kai <2532> ouk <3364> hkousan <191> kai <2532> eplanhsen <4105> autouv <846> manasshv <3128> tou <3588> poihsai <4160> to <3588> ponhron <4190> en <1722> ofyalmoiv <3788> kuriou <2962> uper <5228> ta <3588> eynh <1484> a <3739> hfanisen kuriov <2962> ek <1537> proswpou <4383> uiwn <5207> israhl <2474>

21:10 <0559> rmal <05030> Myaybnh <05650> wydbe <03027> dyb <03068> hwhy <01696> rbdyw(21:10)

21:10 kai <2532> elalhsen <2980> kuriov <2962> en <1722> ceiri <5495> doulwn <1401> autou <846> twn <3588> profhtwn <4396> legwn <3004>

21:11 P <01544> wylwlgb <03063> hdwhy <0853> ta <01571> Mg <02398> ajxyw <06440> wynpl <0834> rsa <0567> yrmah <06213> wve <0834> rsa <03605> lkm <07489> erh <0428> hlah <08441> twbeth <03063> hdwhy <04428> Klm <04519> hsnm <06213> hve <0834> rsa <03282> Ney(21:11)

21:11 any <473> wn <3739> osa <3745> epoihsen <4160> manasshv <3128> o <3588> basileuv <935> iouda <2448> ta <3588> bdelugmata <946> tauta <3778> ta <3588> ponhra <4190> apo <575> pantwn <3956> wn <3739> epoihsen <4160> o <3588> amorraiov o <3588> emprosyen <1715> kai <2532> exhmarten kai <2532> ge <1065> iouda <2448> en <1722> toiv <3588> eidwloiv <1497> autwn <846>

21:12 <0241> wynza <08147> yts <06750> hnlut <08085> *hems {wyems} <03605> lk <0834> rsa <03063> hdwhyw <03389> Mlswry <05921> le <07451> her <0935> aybm <02005> ynnh <03478> larvy <0430> yhla <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <03651> Nkl(21:12)

21:12 ouc <3364> outwv <3778> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> israhl <2474> idou <2400> egw <1473> ferw <5342> kaka <2556> epi <1909> ierousalhm <2419> kai <2532> epi <1909> iouda <2448> wste <5620> pantov <3956> akouontov <191> hchsei <2278> amfotera ta <3588> wta <3775> autou <846>

21:13 <06440> hynp <05921> le <02015> Kphw <04229> hxm <06747> txluh <0853> ta <04229> hxmy <0834> rsak <03389> Mlswry <0853> ta <04229> ytyxmw <0256> baxa <01004> tyb <04949> tlqsm <0853> taw <08111> Nwrms <06957> wq <0853> ta <03389> Mlswry <05921> le <05186> ytyjnw(21:13)

21:13 kai <2532> ektenw <1614> epi <1909> ierousalhm <2419> to <3588> metron <3358> samareiav <4540> kai <2532> to <3588> staymion oikou <3624> acaab kai <2532> apaleiqw thn <3588> ierousalhm <2419> kaywv <2531> apaleifetai o <3588> alabastrov apaleifomenov kai <2532> katastrefetai <2690> epi <1909> proswpon <4383> autou <846>

21:14 <0341> Mhybya <03605> lkl <04933> hosmlw <0957> zbl <01961> wyhw <0341> Mhybya <03027> dyb <05414> Myttnw <05159> ytlxn <07611> tyras <0853> ta <05203> ytsjnw(21:14)

21:14 kai <2532> apwsomai to <3588> upoleimma thv <3588> klhronomiav <2817> mou <1473> kai <2532> paradwsw <3860> autouv <846> eiv <1519> ceirav <5495> ecyrwn <2190> autwn <846> kai <2532> esontai <1510> eiv <1519> diarpaghn kai <2532> eiv <1519> pronomhn pasin <3956> toiv <3588> ecyroiv <2190> autwn <846>

21:15 <02088> hzh <03117> Mwyh <05704> dew <04714> Myrumm <01> Mtwba <03318> wauy <0834> rsa <03117> Mwyh <04480> Nm <0853> yta <03707> Myoekm <01961> wyhyw <05869> ynyeb <07451> erh <0853> ta <06213> wve <0834> rsa <03282> Ney(21:15)

21:15 any <473> wn <3739> osa <3745> epoihsan <4160> to <3588> ponhron <4190> en <1722> ofyalmoiv <3788> mou <1473> kai <2532> hsan <1510> parorgizontev <3949> me <1473> apo <575> thv <3588> hmerav <2250> hv <3739> exhgagon <1806> touv <3588> paterav <3962> autwn <846> ex <1537> aiguptou <125> kai <2532> ewv <2193> thv <3588> hmerav <2250> tauthv <3778>

21:16 <03068> hwhy <05869> ynyeb <07451> erh <06213> twvel <03063> hdwhy <0853> ta <02398> ayjxh <0834> rsa <02403> wtajxm <0905> dbl <06310> hpl <06310> hp <03389> Mlswry <0853> ta <04390> alm <0834> rsa <05704> de <03966> dam <07235> hbrh <04519> hsnm <08210> Kps <05355> yqn <01818> Md <01571> Mgw(21:16)

21:16 kai <2532> ge <1065> aima <129> aywon <121> execeen <1632> manasshv <3128> polu <4183> sfodra <4970> ewv <2193> ou <3739> eplhsen thn <3588> ierousalhm <2419> stoma <4750> eiv <1519> stoma <4750> plhn <4133> twn <3588> amartiwn <266> autou <846> wn <3739> exhmarten ton <3588> ioudan <2455> tou <3588> poihsai <4160> to <3588> ponhron <4190> en <1722> ofyalmoiv <3788> kuriou <2962>

21:17 <03063> hdwhy <04428> yklml <03117> Mymyh <01697> yrbd <05612> rpo <05921> le <03789> Mybwtk <01992> Mh <03808> alh <02398> ajx <0834> rsa <02403> wtajxw <06213> hve <0834> rsa <03605> lkw <04519> hsnm <01697> yrbd <03499> rtyw(21:17)

21:17 kai <2532> ta <3588> loipa twn <3588> logwn <3056> manassh <3128> kai <2532> panta <3956> osa <3745> epoihsen <4160> kai <2532> h <3588> amartia <266> autou <846> hn <3739> hmarten <264> ouci <3364> tauta <3778> gegrammena <1125> epi <1909> bibliw <975> logwn <3056> twn <3588> hmerwn <2250> toiv <3588> basileusin <935> iouda <2448>

21:18 P <08478> wytxt <01121> wnb <0526> Nwma <04427> Klmyw <05798> aze <01588> Ngb <01004> wtyb <01588> Ngb <06912> rbqyw <01> wytba <05973> Me <04519> hsnm <07901> bksyw(21:18)

21:18 kai <2532> ekoimhyh <2837> manasshv <3128> meta <3326> twn <3588> paterwn <3962> autou <846> kai <2532> etafh <2290> en <1722> tw <3588> khpw <2779> tou <3588> oikou <3624> autou <846> en <1722> khpw <2779> oza kai <2532> ebasileusen <936> amwn <300> uiov <5207> autou <846> ant <473> autou <846>

21:19 <03192> hbjy <04480> Nm <02743> Uwrx <01323> tb <04922> tmlsm <0517> wma <08034> Msw <03389> Mlswryb <04427> Klm <08141> Myns <08147> Mytsw <04427> wklmb <0526> Nwma <08141> hns <08147> Mytsw <06242> Myrve <01121> Nb(21:19)

21:19 uiov <5207> eikosi <1501> kai <2532> duo <1417> etwn <2094> amwn <300> en <1722> tw <3588> basileuein <936> auton <846> kai <2532> duo <1417> eth <2094> ebasileusen <936> en <1722> ierousalhm <2419> kai <2532> onoma <3686> th <3588> mhtri <3384> autou <846> mesollam yugathr <2364> arouv ex <1537> ieteba

21:20 <01> wyba <04519> hsnm <06213> hve <0834> rsak <03068> hwhy <05869> ynyeb <07451> erh <06213> veyw(21:20)

21:20 kai <2532> epoihsen <4160> to <3588> ponhron <4190> en <1722> ofyalmoiv <3788> kuriou <2962> kaywv <2531> epoihsen <4160> manasshv <3128> o <3588> pathr <3962> autou <846>

21:21 <0> Mhl <07812> wxtsyw <01> wyba <05647> dbe <0834> rsa <01544> Myllgh <0853> ta <05647> dbeyw <01> wyba <01980> Klh <0834> rsa <01870> Krdh <03605> lkb <01980> Klyw(21:21)

21:21 kai <2532> eporeuyh <4198> en <1722> pash <3956> odw <3598> h <3739> eporeuyh <4198> o <3588> pathr <3962> autou <846> kai <2532> elatreusen <3000> toiv <3588> eidwloiv <1497> oiv <3739> elatreusen <3000> o <3588> pathr <3962> autou <846> kai <2532> prosekunhsen <4352> autoiv <846>

21:22 <03068> hwhy <01870> Krdb <01980> Klh <03808> alw <01> wytba <0430> yhla <03068> hwhy <0853> ta <05800> bzeyw(21:22)

21:22 kai <2532> egkatelipen <1459> ton <3588> kurion <2962> yeon <2316> twn <3588> paterwn <3962> autou <846> kai <2532> ouk <3364> eporeuyh <4198> en <1722> odw <3598> kuriou <2962>

21:23 <01004> wtybb <04428> Klmh <0853> ta <04191> wtymyw <05921> wyle <0526> Nwma <05650> ydbe <07194> wrsqyw(21:23)

21:23 kai <2532> sunestrafhsan oi <3588> paidev <3816> amwn <300> prov <4314> auton <846> kai <2532> eyanatwsan <2289> ton <3588> basilea <935> en <1722> tw <3588> oikw <3624> autou <846>

21:24 <08478> wytxt <01121> wnb <02977> whysay <0853> ta <0776> Urah <05971> Me <04427> wkylmyw <0526> Nwma <04428> Klmh <05921> le <07194> Myrsqh <03605> lk <0853> ta <0776> Urah <05971> Me <05221> Kyw(21:24)

21:24 kai <2532> epataxen <3960> pav <3956> o <3588> laov <2992> thv <3588> ghv <1065> pantav <3956> touv <3588> sustrafentav epi <1909> ton <3588> basilea <935> amwn <300> kai <2532> ebasileusen <936> o <3588> laov <2992> thv <3588> ghv <1065> ton <3588> iwsian <2502> uion <5207> autou <846> ant <473> autou <846>

21:25 <03063> hdwhy <04428> yklml <03117> Mymyh <01697> yrbd <05612> rpo <05921> le <03789> Mybwtk <01992> Mh <03808> alh <06213> hve <0834> rsa <0526> Nwma <01697> yrbd <03499> rtyw(21:25)

21:25 kai <2532> ta <3588> loipa twn <3588> logwn <3056> amwn <300> osa <3745> epoihsen <4160> ouk <3364> idou <2400> tauta <3778> gegrammena <1125> epi <1909> bibliw <975> logwn <3056> twn <3588> hmerwn <2250> toiv <3588> basileusin <935> iouda <2448>

21:26 P <08478> wytxt <01121> wnb <02977> whysay <04427> Klmyw <05798> aze <01588> Ngb <06900> wtrbqb <0853> wta <06912> rbqyw(21:26)

21:26 kai <2532> eyaqan <2290> auton <846> en <1722> tw <3588> tafw <5028> autou <846> en <1722> tw <3588> khpw <2779> oza kai <2532> ebasileusen <936> iwsiav <2502> uiov <5207> autou <846> ant <473> autou <846>TIP #25: Tekan Tombol pada halaman Studi Kamus untuk melihat bahan lain berbahasa inggris. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA