TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

2 Raja-raja 11

11:1 <04467> hklmmh <02233> erz <03605> lk <0853> ta <06> dbatw <06965> Mqtw <01121> hnb <04191> tm <03588> yk <07200> *htar {htarw} <0274> whyzxa <0517> Ma <06271> hyltew(11:1)

11:1 kai <2532> goyolia h <3588> mhthr <3384> ocoziou eiden <3708> oti <3754> apeyanon <599> oi <3588> uioi <5207> authv <846> kai <2532> apwlesen pan <3956> to <3588> sperma <4690> thv <3588> basileiav <932>

11:2 <04191> tmwh <03808> alw <06271> whylte <06440> ynpm <0853> wta <05641> wrtoyw <04296> twjmh <02315> rdxb <03243> wtqnym <0853> taw <0853> wta <04191> *Mytmwmh {Myttwmmh} <04428> Klmh <01121> ynb <08432> Kwtm <0853> wta <01589> bngtw <0274> hyzxa <01121> Nb <03101> sawy <0853> ta <0274> whyzxa <0269> twxa <03141> Mrwy <04428> Klmh <01323> tb <03089> ebswhy <03947> xqtw(11:2)

11:2 kai <2532> elaben <2983> iwsabee yugathr <2364> tou <3588> basilewv <935> iwram <2496> adelfh <79> ocoziou ton <3588> iwav uion <5207> adelfou <80> authv <846> kai <2532> ekleqen <2813> auton <846> ek <1537> mesou <3319> twn <3588> uiwn <5207> tou <3588> basilewv <935> twn <3588> yanatoumenwn <2289> auton <846> kai <2532> thn <3588> trofon <5162> autou <846> en <1722> tw <3588> tamieiw twn <3588> klinwn <2825> kai <2532> ekruqen <2928> auton <846> apo <575> proswpou <4383> goyoliav kai <2532> ouk <3364> eyanatwyh <2289>

11:3 P <0776> Urah <05921> le <04427> tklm <06271> hyltew <08141> Myns <08337> ss <02244> abxtm <03068> hwhy <01004> tyb <0854> hta <01961> yhyw(11:3)

11:3 kai <2532> hn <1510> met <3326> authv <846> en <1722> oikw <3624> kuriou <2962> krubomenov <2928> ex <1803> eth <2094> kai <2532> goyolia basileuousa <936> epi <1909> thv <3588> ghv <1065>

11:4 <04428> Klmh <01121> Nb <0853> ta <0853> Mta <07200> aryw <03068> hwhy <01004> tybb <0854> Mta <07650> ebsyw <01285> tyrb <01992> Mhl <03772> trkyw <03068> hwhy <01004> tyb <0413> wyla <0853> Mta <0935> abyw <07323> Myurlw <03746> yrkl <03967> *twamh {twyamh} <08269> yrv <0853> ta <03947> xqyw <03077> edywhy <07971> xls <07637> tyeybsh <08141> hnsbw(11:4)

11:4 kai <2532> en <1722> tw <3588> etei <2094> tw <3588> ebdomw <1442> apesteilen <649> iwdae o <3588> iereuv <2409> kai <2532> elaben <2983> touv <3588> ekatontarcouv ton <3588> corri kai <2532> ton <3588> rasim kai <2532> aphgagen <520> autouv <846> prov <4314> auton <846> eiv <1519> oikon <3624> kuriou <2962> kai <2532> dieyeto autoiv <846> diayhkhn <1242> kuriou <2962> kai <2532> wrkisen <3726> autouv <846> enwpion <1799> kuriou <2962> kai <2532> edeixen <1166> autoiv <846> iwdae ton <3588> uion <5207> tou <3588> basilewv <935>

11:5 <04428> Klmh <01004> tyb <04931> trmsm <08104> yrmsw <07676> tbsh <0935> yab <04480> Mkm <07992> tyslsh <06213> Nwvet <0834> rsa <01697> rbdh <02088> hz <0559> rmal <06680> Mwuyw(11:5)

11:5 kai <2532> eneteilato <1781> autoiv <846> legwn <3004> outov <3778> o <3588> logov <3056> on <3739> poihsete <4160> to <3588> triton <5154> ex <1537> umwn <4771> eiselyetw <1525> to <3588> sabbaton <4521> kai <2532> fulaxete <5442> fulakhn <5438> oikou <3624> tou <3588> basilewv <935> en <1722> tw <3588> pulwni <4440>

11:6 <04535> xom <01004> tybh <04931> trmsm <0853> ta <08104> Mtrmsw <07323> Myurh <0310> rxa <08179> resb <07992> tyslshw <05495> rwo <08179> resb <07992> tyslshw(11:6)

11:6 kai <2532> to <3588> triton <5154> en <1722> th <3588> pulh <4439> twn <3588> odwn <3598> kai <2532> to <3588> triton <5154> thv <3588> pulhv <4439> opisw <3694> twn <3588> paratrecontwn kai <2532> fulaxete <5442> thn <3588> fulakhn <5438> tou <3588> oikou <3624>

11:7 <04428> Klmh <0413> la <03068> hwhy <01004> tyb <04931> trmsm <0853> ta <08104> wrmsw <07676> tbsh <03318> yauy <03605> lk <0> Mkb <03027> twdyh <08147> ytsw(11:7)

11:7 kai <2532> duo <1417> ceirev <5495> en <1722> umin <4771> pav <3956> o <3588> ekporeuomenov <1607> to <3588> sabbaton <4521> kai <2532> fulaxousin <5442> thn <3588> fulakhn <5438> oikou <3624> kuriou <2962> prov <4314> ton <3588> basilea <935>

11:8 <0935> wabbw <03318> wtaub <04428> Klmh <0854> ta <01961> wyhw <04191> tmwy <07713> twrdvh <0413> la <0935> abhw <03027> wdyb <03627> wylkw <0376> sya <05439> bybo <04428> Klmh <05921> le <05362> Mtpqhw(11:8)

11:8 kai <2532> kuklwsate <2944> epi <1909> ton <3588> basilea <935> kuklw anhr <435> kai <2532> to <3588> skeuov <4632> autou <846> en <1722> ceiri <5495> autou <846> kai <2532> o <3588> eisporeuomenov <1531> eiv <1519> ta <3588> sadhrwy apoyaneitai <599> kai <2532> egeneto <1096> meta <3326> tou <3588> basilewv <935> en <1722> tw <3588> ekporeuesyai <1607> auton <846> kai <2532> en <1722> tw <3588> eisporeuesyai <1531> auton <846>

11:9 <03548> Nhkh <03077> edywhy <0413> la <0935> wabyw <07676> tbsh <03318> yauy <05973> Me <07676> tbsh <0935> yab <0376> wysna <0853> ta <0376> sya <03947> wxqyw <03548> Nhkh <03077> edywhy <06680> hwu <0834> rsa <03605> lkk <03967> *twamh {twyamh} <08269> yrv <06213> wveyw(11:9)

11:9 kai <2532> epoihsan <4160> oi <3588> ekatontarcoi panta <3956> osa <3745> eneteilato <1781> iwdae o <3588> sunetov <4908> kai <2532> elaben <2983> anhr <435> touv <3588> andrav <435> autou <846> touv <3588> eisporeuomenouv <1531> to <3588> sabbaton <4521> meta <3326> twn <3588> ekporeuomenwn <1607> to <3588> sabbaton <4521> kai <2532> eishlyen <1525> prov <4314> iwdae ton <3588> ierea <2409>

11:10 <03068> hwhy <01004> tybb <0834> rsa <01732> dwd <04428> Klml <0834> rsa <07982> Myjlsh <0853> taw <02595> tynxh <0853> ta <03967> *twamh {twyamh} <08269> yrvl <03548> Nhkh <05414> Ntyw(11:10)

11:10 kai <2532> edwken <1325> o <3588> iereuv <2409> toiv <3588> ekatontarcaiv <1543> touv <3588> seiromastav kai <2532> touv <3588> trissouv tou <3588> basilewv <935> dauid touv <3588> en <1722> oikw <3624> kuriou <2962>

11:11 <05439> bybo <04428> Klmh <05921> le <01004> tyblw <04196> xbzml <08042> tylamvh <01004> tybh <03802> Ptk <05704> de <03233> tynmyh <01004> tybh <03802> Ptkm <03027> wdyb <03627> wylkw <0376> sya <07323> Myurh <05975> wdmeyw(11:11)

11:11 kai <2532> esthsan <2476> oi <3588> paratrecontev anhr <435> kai <2532> to <3588> skeuov <4632> autou <846> en <1722> th <3588> ceiri <5495> autou <846> apo <575> thv <3588> wmiav tou <3588> oikou <3624> thv <3588> dexiav <1188> ewv <2193> thv <3588> wmiav tou <3588> oikou <3624> thv <3588> euwnumou <2176> tou <3588> yusiasthriou <2379> kai <2532> tou <3588> oikou <3624> epi <1909> ton <3588> basilea <935> kuklw

11:12 o <04428> Klmh <02421> yxy <0559> wrmayw <03709> Pk <05221> wkyw <04886> whxsmyw <0853> wta <04427> wklmyw <05715> twdeh <0853> taw <05145> rznh <0853> ta <05921> wyle <05414> Ntyw <04428> Klmh <01121> Nb <0853> ta <03318> auwyw(11:12)

11:12 kai <2532> exapesteilen <1821> ton <3588> uion <5207> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> edwken <1325> ep <1909> auton <846> to <3588> nezer kai <2532> to <3588> marturion <3142> kai <2532> ebasileusen <936> auton <846> kai <2532> ecrisen <5548> auton <846> kai <2532> ekrothsan th <3588> ceiri <5495> kai <2532> eipan zhtw <2198> o <3588> basileuv <935>

11:13 <03068> hwhy <01004> tyb <05971> Meh <0413> la <0935> abtw <05971> Meh <07323> Nyurh <06963> lwq <0853> ta <06271> hylte <08085> emstw(11:13)

11:13 kai <2532> hkousen <191> goyolia thn <3588> fwnhn <5456> twn <3588> trecontwn <5143> tou <3588> laou <2992> kai <2532> eishlyen <1525> prov <4314> ton <3588> laon <2992> eiv <1519> oikon <3624> kuriou <2962>

11:14 o <07195> rsq <07195> rsq <07121> arqtw <0899> hydgb <0853> ta <06271> hylte <07167> erqtw <02689> twruuxb <08628> eqtw <08056> xmv <0776> Urah <05971> Me <03605> lkw <04428> Klmh <0413> la <02689> twruuxhw <08269> Myrvhw <04941> jpsmk <05982> dwmeh <05921> le <05975> dme <04428> Klmh <02009> hnhw <07200> artw(11:14)

11:14 kai <2532> eiden <3708> kai <2532> idou <2400> o <3588> basileuv <935> eisthkei <2476> epi <1909> tou <3588> stulou <4769> kata <2596> to <3588> krima <2917> kai <2532> oi <3588> wdoi <3598> kai <2532> ai <3588> salpiggev <4536> prov <4314> ton <3588> basilea <935> kai <2532> pav <3956> o <3588> laov <2992> thv <3588> ghv <1065> cairwn <5463> kai <2532> salpizwn <4537> en <1722> salpigxin <4536> kai <2532> dierrhxen goyolia ta <3588> imatia <2440> eauthv <1438> kai <2532> ebohsen <994> sundesmov <4886> sundesmov <4886>

11:15 <03068> hwhy <01004> tyb <04191> tmwt <0408> la <03548> Nhkh <0559> rma <03588> yk <02719> brxb <04191> tmh <0310> hyrxa <0935> abhw <07713> trdvl <01004> tybm <0413> la <0853> hta <03318> wayuwh <0413> Mhyla <0559> rmayw <02428> lyxh <06485> ydqp <03967> *twamh {twaymh} <08269> yrv <0853> ta <03548> Nhkh <03077> edywhy <06680> wuyw(11:15)

11:15 kai <2532> eneteilato <1781> iwdae o <3588> iereuv <2409> toiv <3588> ekatontarcaiv <1543> toiv <3588> episkopoiv <1985> thv <3588> dunamewv <1411> kai <2532> eipen prov <4314> autouv <846> exagagete <1806> authn <846> eswyen <2081> twn <3588> sadhrwy kai <2532> o <3588> eisporeuomenov <1531> opisw <3694> authv <846> yanatw <2288> yanatwyhsetai <2289> romfaia oti <3754> eipen o <3588> iereuv <2409> kai <2532> mh <3165> apoyanh <599> en <1722> oikw <3624> kuriou <2962>

11:16 o <08033> Ms <04191> tmwtw <04428> Klmh <01004> tyb <05483> Myowoh <03996> awbm <01870> Krd <0935> awbtw <03027> Mydy <0> hl <07760> wmvyw(11:16)

11:16 kai <2532> epeyhkan <2007> auth <846> ceirav <5495> kai <2532> eishlyen <1525> odon <3598> eisodou <1529> twn <3588> ippwn <2462> oikou <3624> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> apeyanen <599> ekei <1563>

11:17 <05971> Meh <0996> Nybw <04428> Klmh <0996> Nybw <03068> hwhyl <05971> Mel <01961> twyhl <05971> Meh <0996> Nybw <04428> Klmh <0996> Nybw <03068> hwhy <0996> Nyb <01285> tyrbh <0853> ta <03077> edywhy <03772> trkyw(11:17)

11:17 kai <2532> dieyeto iwdae diayhkhn <1242> ana <303> meson <3319> kuriou <2962> kai <2532> ana <303> meson <3319> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> ana <303> meson <3319> tou <3588> laou <2992> tou <3588> einai <1510> eiv <1519> laon <2992> tw <3588> kuriw <2962> kai <2532> ana <303> meson <3319> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> ana <303> meson <3319> tou <3588> laou <2992>

11:18 <03068> hwhy <01004> tyb <05921> le <06486> twdqp <03548> Nhkh <07760> Mvyw <04196> twxbzmh <06440> ynpl <02026> wgrh <01168> lebh <03548> Nhk <04977> Ntm <0853> taw <03190> bjyh <07665> wrbs <06754> wymlu <0853> taw <04196> *wytxbzm {wtxbzm} <0853> ta <05422> whutyw <01168> lebh <01004> tyb <0776> Urah <05971> Me <03605> lk <0935> wabyw(11:18)

11:18 kai <2532> eishlyen <1525> pav <3956> o <3588> laov <2992> thv <3588> ghv <1065> eiv <1519> oikon <3624> tou <3588> baal <896> kai <2532> katespasan auton <846> kai <2532> ta <3588> yusiasthria <2379> autou <846> kai <2532> tav <3588> eikonav <1504> autou <846> sunetriqan <4937> agaywv <18> kai <2532> ton <3588> matyan <3157> ton <3588> ierea <2409> tou <3588> baal <896> apekteinan <615> kata <2596> proswpon <4383> twn <3588> yusiasthriwn <2379> kai <2532> eyhken <5087> o <3588> iereuv <2409> episkopouv <1985> eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> kuriou <2962>

11:19 <04428> Myklmh <03678> aok <05921> le <03427> bsyw <04428> Klmh <01004> tyb <07323> Myurh <08179> res <01870> Krd <0935> wawbyw <03068> hwhy <01004> tybm <04428> Klmh <0853> ta <03381> wdyryw <0776> Urah <05971> Me <03605> lk <0853> taw <07323> Myurh <0853> taw <03746> yrkh <0853> taw <03967> twamh <08269> yrv <0853> ta <03947> xqyw(11:19)

11:19 kai <2532> elaben <2983> touv <3588> ekatontarcouv kai <2532> ton <3588> corri kai <2532> ton <3588> rasim kai <2532> panta <3956> ton <3588> laon <2992> thv <3588> ghv <1065> kai <2532> kathgagon <2609> ton <3588> basilea <935> ex <1537> oikou <3624> kuriou <2962> kai <2532> eishlyen <1525> odon <3598> pulhv <4439> twn <3588> paratrecontwn oikou <3624> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> ekayisan <2523> auton <846> epi <1909> tou <3588> yronou <2362> twn <3588> basilewn <935>

11:20 o <04428> *Klmh {Klm} <01004> tyb <02719> brxb <04191> wtymh <06271> whylte <0853> taw <08252> hjqs <05892> ryehw <0776> Urah <05971> Me <03605> lk <08055> xmvyw(11:20)

11:20 kai <2532> ecarh <5463> pav <3956> o <3588> laov <2992> thv <3588> ghv <1065> kai <2532> h <3588> poliv <4172> hsucasen <2270> kai <2532> thn <3588> goyolian eyanatwsan <2289> en <1722> romfaia en <1722> oikw <3624> tou <3588> basilewv <935>

11:21 P <04427> wklmb <03060> sawhy <08141> Myns <07651> ebs <01121> Nb<12:1> (11:21)

11:21 (12:1) uiov <5207> etwn <2094> epta <2033> iwav en <1722> tw <3588> basileuein <936> auton <846>TIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA