TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yoel 2:1-17

2:1 <07138> bwrq <03588> yk <03068> hwhy <03117> Mwy <0935> ab <03588> yk <0776> Urah <03427> ybsy <03605> lk <07264> wzgry <06944> ysdq <02022> rhb <07321> weyrhw <06726> Nwyub <07782> rpws <08628> weqt(2:1)

2:1 salpisate <4537> salpiggi <4536> en <1722> siwn <4622> khruxate <2784> en <1722> orei <3735> agiw <40> mou <1473> kai <2532> sugcuyhtwsan <4797> pantev <3956> oi <3588> katoikountev thn <3588> ghn <1065> dioti <1360> parestin <3918> hmera <2250> kuriou <2962> oti <3754> egguv <1451>

2:2 <01755> rwdw <01755> rwd <08141> yns <05704> de <03254> Powy <03808> al <0310> wyrxaw <05769> Mlweh <04480> Nm <01961> hyhn <03808> al <03644> whmk <06099> Mwuew <07227> br <05971> Me <02022> Myrhh <05921> le <06566> vrp <07837> rxsk <06205> lprew <06051> Nne <03117> Mwy <0653> hlpaw <02822> Ksx <03117> Mwy(2:2)

2:2 hmera <2250> skotouv <4655> kai <2532> gnofou <1105> hmera <2250> nefelhv <3507> kai <2532> omiclhv wv <3739> oryrov <3722> cuyhsetai epi <1909> ta <3588> orh <3735> laov <2992> poluv <4183> kai <2532> iscurov <2478> omoiov <3664> autw <846> ou <3364> gegonen <1096> apo <575> tou <3588> aiwnov <165> kai <2532> met <3326> auton <846> ou <3364> prosteyhsetai <4369> ewv <2193> etwn <2094> eiv <1519> geneav <1074> genewn <1074>

2:3 <0> wl <01961> htyh <03808> al <06413> hjylp <01571> Mgw <08077> hmms <04057> rbdm <0310> wyrxaw <06440> wynpl <0776> Urah <05731> Nde <01588> Ngk <03852> hbhl <03857> jhlt <0310> wyrxaw <0784> sa <0398> hlka <06440> wynpl(2:3)

2:3 ta <3588> emprosyen <1715> autou <846> pur <4442> analiskon <355> kai <2532> ta <3588> opisw <3694> autou <846> anaptomenh flox <5395> wv <3739> paradeisov <3857> trufhv <5172> h <3588> gh <1065> pro <4253> proswpou <4383> autou <846> kai <2532> ta <3588> opisyen <3693> autou <846> pedion afanismou <854> kai <2532> anaswzomenov ouk <3364> estai <1510> autw <846>

2:4 <07323> Nwuwry <03651> Nk <06571> Mysrpkw <04758> wharm <05483> Myowo <04758> harmk(2:4)

2:4 wv <3739> orasiv <3706> ippwn <2462> h <3588> oqiv <3799> autwn <846> kai <2532> wv <3739> ippeiv <2460> outwv <3778> katadiwxontai <2614>

2:5 <04421> hmxlm <06186> Kwre <06099> Mwue <05971> Mek <07179> sq <0398> hlka <0784> sa <03851> bhl <06963> lwqk <07540> Nwdqry <02022> Myrhh <07218> ysar <05921> le <04818> twbkrm <06963> lwqk(2:5)

2:5 wv <3739> fwnh <5456> armatwn <716> epi <1909> tav <3588> korufav twn <3588> orewn <3735> exalountai <1814> kai <2532> wv <3739> fwnh <5456> flogov <5395> purov <4442> katesyioushv <2719> kalamhn <2562> kai <2532> wv <3739> laov <2992> poluv <4183> kai <2532> iscurov <2478> paratassomenov eiv <1519> polemon <4171>

2:6 <06289> rwrap <06908> wubq <06440> Mynp <03605> lk <05971> Myme <02342> wlyxy <06440> wynpm(2:6)

2:6 apo <575> proswpou <4383> autou <846> suntribhsontai <4937> laoi <2992> pan <3956> proswpon <4383> wv <3739> proskauma cutrav

2:7 <0734> Mtwxra <05670> Nwjbey <03808> alw <01980> Nwkly <01870> wykrdb <0376> syaw <02346> hmwx <05927> wley <04421> hmxlm <0376> ysnak <07323> Nwury <01368> Myrwbgk(2:7)

2:7 wv <3739> machtai dramountai <5143> kai <2532> wv <3739> andrev <435> polemistai anabhsontai <305> epi <1909> ta <3588> teich <5038> kai <2532> ekastov <1538> en <1722> th <3588> odw <3598> autou <846> poreusetai <4198> kai <2532> ou <3364> mh <3165> ekklinwsin <1578> tav <3588> tribouv <5147> autwn <846>

2:8 <01214> weuby <03808> al <05307> wlpy <07973> xlsh <01157> debw <01980> Nwkly <04546> wtlomb <01397> rbg <01766> Nwqxdy <03808> al <0251> wyxa <0376> syaw(2:8)

2:8 kai <2532> ekastov <1538> apo <575> tou <3588> adelfou <80> autou <846> ouk <3364> afexetai <568> katabarunomenoi en <1722> toiv <3588> oploiv <3696> autwn <846> poreusontai <4198> kai <2532> en <1722> toiv <3588> belesin <956> autwn <846> pesountai <4098> kai <2532> ou <3364> mh <3165> suntelesywsin <4931>

2:9 <01590> bngk <0935> waby <02474> Mynwlxh <01157> deb <05927> wley <01004> Mytbb <07323> Nwury <02346> hmwxb <08264> wqsy <05892> ryeb(2:9)

2:9 thv <3588> polewv <4172> epilhmqontai kai <2532> epi <1909> twn <3588> teicewn <5038> dramountai <5143> kai <2532> epi <1909> tav <3588> oikiav <3614> anabhsontai <305> kai <2532> dia <1223> yuridwn <2376> eiseleusontai <1525> wv <3739> kleptai <2812>

2:10 <05051> Mhgn <0622> wpoa <03556> Mybkwkw <06937> wrdq <03394> xryw <08121> sms <08064> Myms <07493> wser <0776> Ura <07264> hzgr <06440> wynpl(2:10)

2:10 pro <4253> proswpou <4383> autwn <846> sugcuyhsetai <4797> h <3588> gh <1065> kai <2532> seisyhsetai <4579> o <3588> ouranov <3772> o <3588> hliov <2246> kai <2532> h <3588> selhnh <4582> suskotasousin kai <2532> ta <3588> astra <798> dusousin <1417> to <3588> feggov <5338> autwn <846>

2:11 <03557> wnlyky <04310> ymw <03966> dam <03372> arwnw <03069> hwhy <03117> Mwy <01419> lwdg <03588> yk <01697> wrbd <06213> hve <06099> Mwue <03588> yk <04264> whnxm <03966> dam <07227> br <03588> yk <02426> wlyx <06440> ynpl <06963> wlwq <05414> Ntn <03069> hwhyw(2:11)

2:11 kai <2532> kuriov <2962> dwsei <1325> fwnhn <5456> autou <846> pro <4253> proswpou <4383> dunamewv <1411> autou <846> oti <3754> pollh <4183> estin <1510> sfodra <4970> h <3588> parembolh autou <846> oti <3754> iscura <2478> erga <2041> logwn <3056> autou <846> dioti <1360> megalh <3173> h <3588> hmera <2250> tou <3588> kuriou <2962> megalh <3173> kai <2532> epifanhv <2016> sfodra <4970> kai <2532> tiv <5100> estai <1510> ikanov <2425> auth <846>

2:12 <04553> dpombw <01065> ykbbw <06685> Mwubw <03824> Mkbbl <03605> lkb <05704> yde <07725> wbs <03068> hwhy <05002> Man <06258> hte <01571> Mgw(2:12)

2:12 kai <2532> nun <3568> legei <3004> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> umwn <4771> epistrafhte <1994> prov <4314> me <1473> ex <1537> olhv <3650> thv <3588> kardiav <2588> umwn <4771> kai <2532> en <1722> nhsteia <3521> kai <2532> en <1722> klauymw <2805> kai <2532> en <1722> kopetw <2870>

2:13 <07451> herh <05921> le <05162> Mxnw <02617> dox <07227> brw <0639> Mypa <0750> Kra <01931> awh <07349> Mwxrw <02587> Nwnx <03588> yk <0430> Mkyhla <03068> hwhy <0413> la <07725> wbwsw <0899> Mkydgb <0408> law <03824> Mkbbl <07167> werqw(2:13)

2:13 kai <2532> diarrhxate tav <3588> kardiav <2588> umwn <4771> kai <2532> mh <3165> ta <3588> imatia <2440> umwn <4771> kai <2532> epistrafhte <1994> prov <4314> kurion <2962> ton <3588> yeon <2316> umwn <4771> oti <3754> elehmwn <1655> kai <2532> oiktirmwn <3629> estin <1510> makroyumov <3116> kai <2532> polueleov kai <2532> metanown <3340> epi <1909> taiv <3588> kakiaiv <2549>

2:14 P <0430> Mkyhla <03068> hwhyl <05262> Konw <04503> hxnm <01293> hkrb <0310> wyrxa <07604> ryashw <05162> Mxnw <07725> bwsy <03045> edwy <04310> ym(2:14)

2:14 tiv <5100> oiden ei <1487> epistreqei <1994> kai <2532> metanohsei <3340> kai <2532> upoleiqetai <5275> opisw <3694> autou <846> eulogian <2129> yusian <2378> kai <2532> spondhn kuriw <2962> tw <3588> yew <2316> hmwn <1473>

2:15 <06116> hrue <07121> warq <06685> Mwu <06942> wsdq <06726> Nwyub <07782> rpws <08628> weqt(2:15)

2:15 salpisate <4537> salpiggi <4536> en <1722> siwn <4622> agiasate <37> nhsteian <3521> khruxate <2784> yerapeian <2322>

2:16 <02646> htpxm <03618> hlkw <02315> wrdxm <02860> Ntx <03318> auy <07699> Myds <03243> yqnyw <05768> Myllwe <0622> wpoa <02205> Mynqz <06908> wubq <06951> lhq <06942> wsdq <05971> Me <0622> wpoa(2:16)

2:16 sunagagete <4863> laon <2992> agiasate <37> ekklhsian <1577> eklexasye presbuterouv <4245> sunagagete <4863> nhpia <3516> yhlazonta <2337> mastouv <3149> exelyatw <1831> numfiov <3566> ek <1537> tou <3588> koitwnov <2846> autou <846> kai <2532> numfh <3565> ek <1537> tou <3588> pastou authv <846>

2:17 <0430> Mhyhla <0346> hya <05971> Mymeb <0559> wrmay <04100> hml <01471> Mywg <0> Mb <04910> lsml <02781> hprxl <05159> Ktlxn <05414> Ntt <0408> law <05971> Kme <05921> le <03068> hwhy <02347> howx <0559> wrmayw <03068> hwhy <08334> ytrsm <03548> Mynhkh <01058> wkby <04196> xbzmlw <0197> Mlwah <0996> Nyb(2:17)

2:17 ana <303> meson <3319> thv <3588> krhpidov tou <3588> yusiasthriou <2379> klausontai <2799> oi <3588> iereiv <2409> oi <3588> leitourgountev <3008> kuriw <2962> kai <2532> erousin feisai <5339> kurie <2962> tou <3588> laou <2992> sou <4771> kai <2532> mh <3165> dwv <1325> thn <3588> klhronomian <2817> sou <4771> eiv <1519> oneidov <3681> tou <3588> katarxai autwn <846> eynh <1484> opwv <3704> mh <3165> eipwsin en <1722> toiv <3588> eynesin <1484> pou <4225> estin <1510> o <3588> yeov <2316> autwn <846>TIP #23: Gunakan Studi Kamus dengan menggunakan indeks kata atau kotak pencarian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA