TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Imamat 14

14:1 <0559> rmal <04872> hsm <0413> la <03068> hwhy <01696> rbdyw(14:1)

14:1 kai <2532> elalhsen <2980> kuriov <2962> prov <4314> mwushn legwn <3004>

14:2 <03548> Nhkh <0413> la <0935> abwhw <02893> wtrhj <03117> Mwyb <06879> erumh <08451> trwt <01961> hyht <02063> taz(14:2)

14:2 outov <3778> o <3588> nomov <3551> tou <3588> leprou <3015> h <3739> an <302> hmera <2250> kayarisyh <2511> kai <2532> prosacyhsetai <4317> prov <4314> ton <3588> ierea <2409>

14:3 <06879> ewruh <04480> Nm <06883> teruh <05061> egn <07495> aprn <02009> hnhw <03548> Nhkh <07200> harw <04264> hnxml <02351> Uwxm <0413> la <03548> Nhkh <03318> auyw(14:3)

14:3 kai <2532> exeleusetai <1831> o <3588> iereuv <2409> exw <1854> thv <3588> parembolhv kai <2532> oqetai <3708> o <3588> iereuv <2409> kai <2532> idou <2400> iatai <2390> h <3588> afh <860> thv <3588> leprav <3014> apo <575> tou <3588> leprou <3015>

14:4 <0231> bzaw <08438> telwt <08144> ynsw <0730> zra <06086> Uew <02889> twrhj <02416> twyx <06833> Myrpu <08147> yts <02891> rhjml <03947> xqlw <03548> Nhkh <06680> hwuw(14:4)

14:4 kai <2532> prostaxei <4367> o <3588> iereuv <2409> kai <2532> lhmqontai <2983> tw <3588> kekayarismenw <2511> duo <1417> orniyia zwnta <2198> kayara <2513> kai <2532> xulon <3586> kedrinon kai <2532> keklwsmenon kokkinon <2847> kai <2532> usswpon <5301>

14:5 <02416> Myyx <04325> Mym <05921> le <02789> vrx <03627> ylk <0413> la <0259> txah <06833> rwpuh <0853> ta <07819> jxsw <03548> Nhkh <06680> hwuw(14:5)

14:5 kai <2532> prostaxei <4367> o <3588> iereuv <2409> kai <2532> sfaxousin <4969> to <3588> orniyion to <3588> en <1519> eiv <1519> aggeion <30> ostrakinon <3749> ef <1909> udati <5204> zwnti <2198>

14:6 <02416> Myyxh <04325> Mymh <05921> le <07819> hjxsh <06833> rpuh <01818> Mdb <02416> hyxh <06833> rpuh <0853> taw <0853> Mtwa <02881> lbjw <0231> bzah <0853> taw <08438> telwth <08144> yns <0853> taw <0730> zrah <06086> Ue <0853> taw <0853> hta <03947> xqy <02416> hyxh <06833> rpuh <0853> ta(14:6)

14:6 kai <2532> to <3588> orniyion to <3588> zwn <2198> lhmqetai <2983> auto <846> kai <2532> to <3588> xulon <3586> to <3588> kedrinon kai <2532> to <3588> klwston kokkinon <2847> kai <2532> ton <3588> usswpon <5301> kai <2532> baqei <911> auta <846> kai <2532> to <3588> orniyion to <3588> zwn <2198> eiv <1519> to <3588> aima <129> tou <3588> orniyiou tou <3588> sfagentov <4969> ef <1909> udati <5204> zwnti <2198>

14:7 <07704> hdvh <06440> ynp <05921> le <02416> hyxh <06833> rpuh <0853> ta <07971> xlsw <02891> wrhjw <06471> Mymep <07651> ebs <06883> teruh <04480> Nm <02891> rhjmh <05921> le <05137> hzhw(14:7)

14:7 kai <2532> perirranei epi <1909> ton <3588> kayarisyenta <2511> apo <575> thv <3588> leprav <3014> eptakiv <2034> kai <2532> kayarov <2513> estai <1510> kai <2532> exapostelei <1821> to <3588> orniyion to <3588> zwn <2198> eiv <1519> to <3588> pedion

14:8 <03117> Mymy <07651> tebs <0168> wlhal <02351> Uwxm <03427> bsyw <04264> hnxmh <0413> la <0935> awby <0310> rxaw <02891> rhjw <04325> Mymb <07364> Uxrw <08181> wrev <03605> lk <0853> ta <01548> xlgw <0899> wydgb <0853> ta <02891> rhjmh <03526> obkw(14:8)

14:8 kai <2532> plunei <4150> o <3588> kayarisyeiv <2511> ta <3588> imatia <2440> autou <846> kai <2532> xurhyhsetai <3587> autou <846> pasan <3956> thn <3588> trica <2359> kai <2532> lousetai <3068> en <1722> udati <5204> kai <2532> kayarov <2513> estai <1510> kai <2532> meta <3326> tauta <3778> eiseleusetai <1525> eiv <1519> thn <3588> parembolhn kai <2532> diatriqei <1304> exw <1854> tou <3588> oikou <3624> autou <846> epta <2033> hmerav <2250>

14:9 <02891> rhjw <04325> Mymb <01320> wrvb <0853> ta <07364> Uxrw <0899> wydgb <0853> ta <03526> obkw <01548> xlgy <08181> wrev <03605> lk <0853> taw <05869> wynye <01354> tbg <0853> taw <02206> wnqz <0853> taw <07218> wsar <0853> ta <08181> wrev <03605> lk <0853> ta <01548> xlgy <07637> yeybsh <03117> Mwyb <01961> hyhw(14:9)

14:9 kai <2532> estai <1510> th <3588> hmera <2250> th <3588> ebdomh <1442> xurhyhsetai <3587> pasan <3956> thn <3588> trica <2359> autou <846> thn <3588> kefalhn <2776> autou <846> kai <2532> ton <3588> pwgwna kai <2532> tav <3588> ofruav <3790> kai <2532> pasan <3956> thn <3588> trica <2359> autou <846> xurhyhsetai <3587> kai <2532> plunei <4150> ta <3588> imatia <2440> kai <2532> lousetai <3068> to <3588> swma <4983> autou <846> udati <5204> kai <2532> kayarov <2513> estai <1510>

14:10 <08081> Nms <0259> dxa <03849> glw <08081> Nmsb <01101> hlwlb <04503> hxnm <05560> tlo <06241> Mynrve <07969> hslsw <08549> hmymt <08141> htns <01323> tb <0259> txa <03535> hvbkw <08549> Mymymt <03532> Myvbk <08147> yns <03947> xqy <08066> ynymsh <03117> Mwybw(14:10)

14:10 kai <2532> th <3588> hmera <2250> th <3588> ogdoh <3590> lhmqetai <2983> duo <1417> amnouv <286> eniausiouv amwmouv <299> kai <2532> probaton <4263> eniausion amwmon <299> kai <2532> tria <5140> dekata <1182> semidalewv <4585> eiv <1519> yusian <2378> pefuramenhv en <1722> elaiw <1637> kai <2532> kotulhn elaiou <1637> mian <1519>

14:11 <04150> dewm <0168> lha <06607> xtp <03069> hwhy <06440> ynpl <0854> Mtaw <02891> rhjmh <0376> syah <0853> ta <02891> rhjmh <03548> Nhkh <05975> dymehw(14:11)

14:11 kai <2532> sthsei <2476> o <3588> iereuv <2409> o <3588> kayarizwn <2511> ton <3588> anyrwpon <444> ton <3588> kayarizomenon <2511> kai <2532> tauta <3778> enanti <1725> kuriou <2962> epi <1909> thn <3588> yuran <2374> thv <3588> skhnhv <4633> tou <3588> marturiou <3142>

14:12 <03068> hwhy <06440> ynpl <08573> hpwnt <0853> Mta <05130> Pynhw <08081> Nmsh <03849> gl <0853> taw <0817> Msal <0853> wta <07126> byrqhw <0259> dxah <03532> vbkh <0853> ta <03548> Nhkh <03947> xqlw(14:12)

14:12 kai <2532> lhmqetai <2983> o <3588> iereuv <2409> ton <3588> amnon <286> ton <3588> ena <1519> kai <2532> prosaxei <4317> auton <846> thv <3588> plhmmeleiav kai <2532> thn <3588> kotulhn tou <3588> elaiou <1637> kai <2532> aforiei auto <846> aforisma enanti <1725> kuriou <2962>

14:13 <01931> awh <06944> Mysdq <06944> sdq <03548> Nhkl <01931> awh <0817> Msah <02403> tajxk <03588> yk <06944> sdqh <04725> Mwqmb <05930> hleh <0853> taw <02403> tajxh <0853> ta <07819> jxsy <0834> rsa <04725> Mwqmb <03532> vbkh <0853> ta <07819> jxsw(14:13)

14:13 kai <2532> sfaxousin <4969> ton <3588> amnon <286> en <1722> topw <5117> ou <3364> sfazousin <4969> ta <3588> olokautwmata <3646> kai <2532> ta <3588> peri <4012> amartiav <266> en <1722> topw <5117> agiw <40> estin <1510> gar <1063> to <3588> peri <4012> amartiav <266> wsper <3746> to <3588> thv <3588> plhmmeleiav estin <1510> tw <3588> ierei <2409> agia <40> agiwn <40> estin <1510>

14:14 <03233> tynmyh <07272> wlgr <0931> Nhb <05921> lew <03233> tynmyh <03027> wdy <0931> Nhb <05921> lew <03233> tynmyh <02891> rhjmh <0241> Nza <08571> Kwnt <05921> le <03548> Nhkh <05414> Ntnw <0817> Msah <01818> Mdm <03548> Nhkh <03947> xqlw(14:14)

14:14 kai <2532> lhmqetai <2983> o <3588> iereuv <2409> apo <575> tou <3588> aimatov <129> tou <3588> thv <3588> plhmmeleiav kai <2532> epiyhsei <2007> o <3588> iereuv <2409> epi <1909> ton <3588> lobon tou <3588> wtov <3775> tou <3588> kayarizomenou <2511> tou <3588> dexiou <1188> kai <2532> epi <1909> to <3588> akron thv <3588> ceirov <5495> thv <3588> dexiav <1188> kai <2532> epi <1909> to <3588> akron tou <3588> podov <4228> tou <3588> dexiou <1188>

14:15 <08042> tylamvh <03548> Nhkh <03709> Pk <05921> le <03332> quyw <08081> Nmsh <03849> glm <03548> Nhkh <03947> xqlw(14:15)

14:15 kai <2532> labwn <2983> o <3588> iereuv <2409> apo <575> thv <3588> kotulhv tou <3588> elaiou <1637> epiceei <2022> epi <1909> thn <3588> ceira <5495> tou <3588> ierewv <2409> thn <3588> aristeran <710>

14:16 <03068> hwhy <06440> ynpl <06471> Mymep <07651> ebs <0676> webuab <08081> Nmsh <04480> Nm <05137> hzhw <08042> tylamvh <03709> wpk <05921> le <0834> rsa <08081> Nmsh <04480> Nm <03233> tynmyh <0676> webua <0853> ta <03548> Nhkh <02881> lbjw(14:16)

14:16 kai <2532> baqei <911> ton <3588> daktulon <1147> ton <3588> dexion <1188> apo <575> tou <3588> elaiou <1637> tou <3588> ontov <1510> epi <1909> thv <3588> ceirov <5495> thv <3588> aristerav <710> kai <2532> ranei eptakiv <2034> tw <3588> daktulw <1147> enanti <1725> kuriou <2962>

14:17 <0817> Msah <01818> Md <05921> le <03233> tynmyh <07272> wlgr <0931> Nhb <05921> lew <03233> tynmyh <03027> wdy <0931> Nhb <05921> lew <03233> tynmyh <02891> rhjmh <0241> Nza <08571> Kwnt <05921> le <03548> Nhkh <05414> Nty <03709> wpk <05921> le <0834> rsa <08081> Nmsh <03499> rtymw(14:17)

14:17 to <3588> de <1161> kataleifyen <2641> elaion <1637> to <3588> on <1510> en <1722> th <3588> ceiri <5495> epiyhsei <2007> o <3588> iereuv <2409> epi <1909> ton <3588> lobon tou <3588> wtov <3775> tou <3588> kayarizomenou <2511> tou <3588> dexiou <1188> kai <2532> epi <1909> to <3588> akron thv <3588> ceirov <5495> thv <3588> dexiav <1188> kai <2532> epi <1909> to <3588> akron tou <3588> podov <4228> tou <3588> dexiou <1188> epi <1909> ton <3588> topon <5117> tou <3588> aimatov <129> tou <3588> thv <3588> plhmmeleiav

14:18 <03068> hwhy <06440> ynpl <03548> Nhkh <05921> wyle <03722> rpkw <02891> rhjmh <07218> sar <05921> le <05414> Nty <03548> Nhkh <03709> Pk <05921> le <0834> rsa <08081> Nmsb <03498> rtwnhw(14:18)

14:18 to <3588> de <1161> kataleifyen <2641> elaion <1637> to <3588> epi <1909> thv <3588> ceirov <5495> tou <3588> ierewv <2409> epiyhsei <2007> o <3588> iereuv <2409> epi <1909> thn <3588> kefalhn <2776> tou <3588> kayarisyentov <2511> kai <2532> exilasetai peri <4012> autou <846> o <3588> iereuv <2409> enanti <1725> kuriou <2962>

14:19 <05930> hleh <0853> ta <07819> jxsy <0310> rxaw <02932> wtamjm <02891> rhjmh <05921> le <03722> rpkw <02403> tajxh <0853> ta <03548> Nhkh <06213> hvew(14:19)

14:19 kai <2532> poihsei <4160> o <3588> iereuv <2409> to <3588> peri <4012> thv <3588> amartiav <266> kai <2532> exilasetai o <3588> iereuv <2409> peri <4012> tou <3588> akayartou <169> tou <3588> kayarizomenou <2511> apo <575> thv <3588> amartiav <266> autou <846> kai <2532> meta <3326> touto <3778> sfaxei <4969> o <3588> iereuv <2409> to <3588> olokautwma <3646>

14:20 o <02891> rhjw <03548> Nhkh <05921> wyle <03722> rpkw <04196> hxbzmh <04503> hxnmh <0853> taw <05930> hleh <0853> ta <03548> Nhkh <05927> hlehw(14:20)

14:20 kai <2532> anoisei <399> o <3588> iereuv <2409> to <3588> olokautwma <3646> kai <2532> thn <3588> yusian <2378> epi <1909> to <3588> yusiasthrion <2379> enanti <1725> kuriou <2962> kai <2532> exilasetai peri <4012> autou <846> o <3588> iereuv <2409> kai <2532> kayarisyhsetai <2511>

14:21 <08081> Nms <03849> glw <04503> hxnml <08081> Nmsb <01101> lwlb <0259> dxa <05560> tlo <06241> Nwrvew <05921> wyle <03722> rpkl <08573> hpwntl <0817> Msa <0259> dxa <03532> vbk <03947> xqlw <05381> tgvm <03027> wdy <0369> Nyaw <01931> awh <01800> ld <0518> Maw(14:21)

14:21 ean <1437> de <1161> penhtai kai <2532> h <3588> ceir <5495> autou <846> mh <3165> euriskh <2147> lhmqetai <2983> amnon <286> ena <1519> eiv <1519> o <3739> eplhmmelhsen eiv <1519> afairema wste <5620> exilasasyai peri <4012> autou <846> kai <2532> dekaton <1182> semidalewv <4585> pefuramenhv en <1722> elaiw <1637> eiv <1519> yusian <2378> kai <2532> kotulhn elaiou <1637> mian <1519>

14:22 <05930> hle <0259> dxahw <02403> tajx <0259> dxa <01961> hyhw <03027> wdy <05381> gyvt <0834> rsa <03123> hnwy <01121> ynb <08147> yns <0176> wa <08449> Myrt <08147> ytsw(14:22)

14:22 kai <2532> duo <1417> trugonav <5167> h <2228> duo <1417> neossouv <3502> peristerwn <4058> osa <3745> euren <2147> h <3588> ceir <5495> autou <846> kai <2532> estai <1510> h <3588> mia <1519> peri <4012> amartiav <266> kai <2532> h <3588> mia <1519> eiv <1519> olokautwma <3646>

14:23 <03068> hwhy <06440> ynpl <04150> dewm <0168> lha <06607> xtp <0413> la <03548> Nhkh <0413> la <02893> wtrhjl <08066> ynymsh <03117> Mwyb <0853> Mta <0935> aybhw(14:23)

14:23 kai <2532> prosoisei <4374> auta <846> th <3588> hmera <2250> th <3588> ogdoh <3590> eiv <1519> to <3588> kayarisai <2511> auton <846> prov <4314> ton <3588> ierea <2409> epi <1909> thn <3588> yuran <2374> thv <3588> skhnhv <4633> tou <3588> marturiou <3142> enanti <1725> kuriou <2962>

14:24 <03068> hwhy <06440> ynpl <08573> hpwnt <03548> Nhkh <0853> Mta <05130> Pynhw <08081> Nmsh <03849> gl <0853> taw <0817> Msah <03532> vbk <0853> ta <03548> Nhkh <03947> xqlw(14:24)

14:24 kai <2532> labwn <2983> o <3588> iereuv <2409> ton <3588> amnon <286> thv <3588> plhmmeleiav kai <2532> thn <3588> kotulhn tou <3588> elaiou <1637> epiyhsei <2007> auta <846> epiyema enanti <1725> kuriou <2962>

14:25 <03233> tynmyh <07272> wlgr <0931> Nhb <05921> lew <03233> tynmyh <03027> wdy <0931> Nhb <05921> lew <03233> tynmyh <02891> rhjmh <0241> Nza <08571> Kwnt <05921> le <05414> Ntnw <0817> Msah <01818> Mdm <03548> Nhkh <03947> xqlw <0817> Msah <03532> vbk <0853> ta <07819> jxsw(14:25)

14:25 kai <2532> sfaxei <4969> ton <3588> amnon <286> thv <3588> plhmmeleiav kai <2532> lhmqetai <2983> o <3588> iereuv <2409> apo <575> tou <3588> aimatov <129> tou <3588> thv <3588> plhmmeleiav kai <2532> epiyhsei <2007> epi <1909> ton <3588> lobon tou <3588> wtov <3775> tou <3588> kayarizomenou <2511> tou <3588> dexiou <1188> kai <2532> epi <1909> to <3588> akron thv <3588> ceirov <5495> thv <3588> dexiav <1188> kai <2532> epi <1909> to <3588> akron tou <3588> podov <4228> tou <3588> dexiou <1188>

14:26 <08042> tylamvh <03548> Nhkh <03709> Pk <05921> le <03548> Nhkh <03332> quy <08081> Nmsh <04480> Nmw(14:26)

14:26 kai <2532> apo <575> tou <3588> elaiou <1637> epiceei <2022> o <3588> iereuv <2409> epi <1909> thn <3588> ceira <5495> tou <3588> ierewv <2409> thn <3588> aristeran <710>

14:27 <03068> hwhy <06440> ynpl <06471> Mymep <07651> ebs <08042> tylamvh <03709> wpk <05921> le <0834> rsa <08081> Nmsh <04480> Nm <03233> tynmyh <0676> webuab <03548> Nhkh <05137> hzhw(14:27)

14:27 kai <2532> ranei o <3588> iereuv <2409> tw <3588> daktulw <1147> tw <3588> dexiw <1188> apo <575> tou <3588> elaiou <1637> tou <3588> en <1722> th <3588> ceiri <5495> autou <846> th <3588> aristera <710> eptakiv <2034> enanti <1725> kuriou <2962>

14:28 <0817> Msah <01818> Md <04725> Mwqm <05921> le <03233> tynmyh <07272> wlgr <0931> Nhb <05921> lew <03233> tynmyh <03027> wdy <0931> Nhb <05921> lew <03233> tynmyh <02891> rhjmh <0241> Nza <08571> Kwnt <05921> le <03709> wpk <05921> le <0834> rsa <08081> Nmsh <04480> Nm <03548> Nhkh <05414> Ntnw(14:28)

14:28 kai <2532> epiyhsei <2007> o <3588> iereuv <2409> apo <575> tou <3588> elaiou <1637> tou <3588> epi <1909> thv <3588> ceirov <5495> autou <846> epi <1909> ton <3588> lobon tou <3588> wtov <3775> tou <3588> kayarizomenou <2511> tou <3588> dexiou <1188> kai <2532> epi <1909> to <3588> akron thv <3588> ceirov <5495> autou <846> thv <3588> dexiav <1188> kai <2532> epi <1909> to <3588> akron tou <3588> podov <4228> autou <846> tou <3588> dexiou <1188> epi <1909> ton <3588> topon <5117> tou <3588> aimatov <129> tou <3588> thv <3588> plhmmeleiav

14:29 <03068> hwhy <06440> ynpl <05921> wyle <03722> rpkl <02891> rhjmh <07218> sar <05921> le <05414> Nty <03548> Nhkh <03709> Pk <05921> le <0834> rsa <08081> Nmsh <04480> Nm <03498> rtwnhw(14:29)

14:29 to <3588> de <1161> kataleifyen <2641> apo <575> tou <3588> elaiou <1637> to <3588> on <1510> epi <1909> thv <3588> ceirov <5495> tou <3588> ierewv <2409> epiyhsei <2007> epi <1909> thn <3588> kefalhn <2776> tou <3588> kayarisyentov <2511> kai <2532> exilasetai peri <4012> autou <846> o <3588> iereuv <2409> enanti <1725> kuriou <2962>

14:30 <03027> wdy <05381> gyvt <0834> rsam <03123> hnwyh <01121> ynb <04480> Nm <0176> wa <08449> Myrth <04480> Nm <0259> dxah <0853> ta <06213> hvew(14:30)

14:30 kai <2532> poihsei <4160> mian <1519> twn <3588> trugonwn <5167> h <2228> apo <575> twn <3588> neosswn <3502> twn <3588> peristerwn <4058> kayoti <2530> euren <2147> autou <846> h <3588> ceir <5495>

14:31 <03068> hwhy <06440> ynpl <02891> rhjmh <05921> le <03548> Nhkh <03722> rpkw <04503> hxnmh <05921> le <05930> hle <0259> dxah <0853> taw <02403> tajx <0259> dxah <0853> ta <03027> wdy <05381> gyvt <0834> rsa <0853> ta(14:31)

14:31 thn <3588> mian <1519> peri <4012> amartiav <266> kai <2532> thn <3588> mian <1519> eiv <1519> olokautwma <3646> sun <4862> th <3588> yusia <2378> kai <2532> exilasetai o <3588> iereuv <2409> peri <4012> tou <3588> kayarizomenou <2511> enanti <1725> kuriou <2962>

14:32 P <02893> wtrhjb <03027> wdy <05381> gyvt <03808> al <0834> rsa <06883> teru <05061> egn <0> wb <0834> rsa <08451> trwt <02063> taz(14:32)

14:32 outov <3778> o <3588> nomov <3551> en <1722> w <3739> estin <1510> h <3588> afh <860> thv <3588> leprav <3014> kai <2532> tou <3588> mh <3165> euriskontov <2147> th <3588> ceiri <5495> eiv <1519> ton <3588> kayarismon <2512> autou <846>

14:33 <0559> rmal <0175> Nrha <0413> law <04872> hsm <0413> la <03068> hwhy <01696> rbdyw(14:33)

14:33 kai <2532> elalhsen <2980> kuriov <2962> prov <4314> mwushn kai <2532> aarwn <2> legwn <3004>

14:34 <0272> Mktzxa <0776> Ura <01004> tybb <06883> teru <05061> egn <05414> yttnw <0272> hzxal <0> Mkl <05414> Ntn <0589> yna <0834> rsa <03667> Nenk <0776> Ura <0413> la <0935> wabt <03588> yk(14:34)

14:34 wv <3739> an <302> eiselyhte <1525> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> twn <3588> cananaiwn hn <3739> egw <1473> didwmi <1325> umin <4771> en <1722> kthsei kai <2532> dwsw <1325> afhn <860> leprav <3014> en <1722> taiv <3588> oikiaiv <3614> thv <3588> ghv <1065> thv <3588> egkthtou umin <4771>

14:35 <01004> tybb <0> yl <07200> harn <05061> egnk <0559> rmal <03548> Nhkl <05046> dyghw <01004> tybh <0> wl <0834> rsa <0935> abw(14:35)

14:35 kai <2532> hxei <1854> tinov <5100> autou <846> h <3588> oikia <3614> kai <2532> anaggelei <312> tw <3588> ierei <2409> legwn <3004> wsper <3746> afh <860> ewratai <3708> mou <1473> en <1722> th <3588> oikia <3614>

14:36 <01004> tybh <0853> ta <07200> twarl <03548> Nhkh <0935> aby <03651> Nk <0310> rxaw <01004> tybb <0834> rsa <03605> lk <02930> amjy <03808> alw <05061> egnh <0853> ta <07200> twarl <03548> Nhkh <0935> aby <02962> Mrjb <01004> tybh <0853> ta <06437> wnpw <03548> Nhkh <06680> hwuw(14:36)

14:36 kai <2532> prostaxei <4367> o <3588> iereuv <2409> aposkeuasai <643> thn <3588> oikian <3614> pro <4253> tou <3588> eiselyonta <1525> idein <3708> ton <3588> ierea <2409> thn <3588> afhn <860> kai <2532> ou <3364> mh <3165> akayarta <169> genhtai <1096> osa <3745> ean <1437> h <1510> en <1722> th <3588> oikia <3614> kai <2532> meta <3326> tauta <3778> eiseleusetai <1525> o <3588> iereuv <2409> katamayein <2648> thn <3588> oikian <3614>

14:37 <07023> ryqh <04480> Nm <08217> lps <04758> Nhyarmw <0125> tmdmda <0176> wa <03422> tqrqry <08258> trwreqs <01004> tybh <07023> tryqb <05061> egnh <02009> hnhw <05061> egnh <0853> ta <07200> harw(14:37)

14:37 kai <2532> oqetai <3708> thn <3588> afhn <860> en <1722> toiv <3588> toicoiv <5109> thv <3588> oikiav <3614> koiladav clwrizousav h <2228> purrizousav kai <2532> h <3588> oqiv <3799> autwn <846> tapeinotera <5011> twn <3588> toicwn <5109>

14:38 <03117> Mymy <07651> tebs <01004> tybh <0853> ta <05462> rygohw <01004> tybh <06607> xtp <0413> la <01004> tybh <04480> Nm <03548> Nhkh <03318> auyw(14:38)

14:38 kai <2532> exelywn <1831> o <3588> iereuv <2409> ek <1537> thv <3588> oikiav <3614> epi <1909> thn <3588> yuran <2374> thv <3588> oikiav <3614> kai <2532> aforiei o <3588> iereuv <2409> thn <3588> oikian <3614> epta <2033> hmerav <2250>

14:39 <01004> tybh <07023> tryqb <05061> egnh <06581> hvp <02009> hnhw <07200> harw <07637> yeybsh <03117> Mwyb <03548> Nhkh <07725> bsw(14:39)

14:39 kai <2532> epanhxei o <3588> iereuv <2409> th <3588> hmera <2250> th <3588> ebdomh <1442> kai <2532> oqetai <3708> thn <3588> oikian <3614> kai <2532> idou <2400> ou <3364> diecuyh h <3588> afh <860> en <1722> toiv <3588> toicoiv <5109> thv <3588> oikiav <3614>

14:40 <02931> amj <04725> Mwqm <0413> la <05892> ryel <02351> Uwxm <0413> la <0853> Nhta <07993> wkylshw <05061> egnh <0> Nhb <0834> rsa <068> Mynbah <0853> ta <02502> wulxw <03548> Nhkh <06680> hwuw(14:40)

14:40 kai <2532> prostaxei <4367> o <3588> iereuv <2409> kai <2532> exelousin <1807> touv <3588> liyouv <3037> en <1722> oiv <3739> estin <1510> h <3588> afh <860> kai <2532> ekbalousin <1544> autouv <846> exw <1854> thv <3588> polewv <4172> eiv <1519> topon <5117> akayarton <169>

14:41 <02931> amj <04725> Mwqm <0413> la <05892> ryel <02351> Uwxm <0413> la <07096> wuqh <0834> rsa <06083> rpeh <0853> ta <08210> wkpsw <05439> bybo <01004> tybm <07106> euqy <01004> tybh <0853> taw(14:41)

14:41 kai <2532> apoxusousin thn <3588> oikian <3614> eswyen <2081> kuklw kai <2532> ekceousin <1632> ton <3588> coun exw <1854> thv <3588> polewv <4172> eiv <1519> topon <5117> akayarton <169>

14:42 <01004> tybh <0853> ta <02902> xjw <03947> xqy <0312> rxa <06083> rpew <068> Mynbah <08478> txt <0413> la <0935> waybhw <0312> twrxa <068> Mynba <03947> wxqlw(14:42)

14:42 kai <2532> lhmqontai <2983> liyouv <3037> apexusmenouv eterouv <2087> kai <2532> antiyhsousin anti <473> twn <3588> liywn <3037> kai <2532> coun eteron <2087> lhmqontai <2983> kai <2532> exaleiqousin <1813> thn <3588> oikian <3614>

14:43 <02902> xwjh <0310> yrxaw <01004> tybh <0853> ta <07096> twuqh <0310> yrxaw <068> Mynbah <0853> ta <02502> Ulx <0310> rxa <01004> tybb <06524> xrpw <05061> egnh <07725> bwsy <0518> Maw(14:43)

14:43 ean <1437> de <1161> epelyh palin <3825> afh <860> kai <2532> anateilh <393> en <1722> th <3588> oikia <3614> meta <3326> to <3588> exelein <1807> touv <3588> liyouv <3037> kai <2532> meta <3326> to <3588> apoxusyhnai thn <3588> oikian <3614> kai <2532> meta <3326> to <3588> exaleifyhnai <1813>

14:44 <01931> awh <02931> amj <01004> tybb <01931> awh <03992> tramm <06883> teru <01004> tybb <05061> egnh <06581> hvp <02009> hnhw <07200> harw <03548> Nhkh <0935> abw(14:44)

14:44 kai <2532> eiseleusetai <1525> o <3588> iereuv <2409> kai <2532> oqetai <3708> ei <1487> diakecutai h <3588> afh <860> en <1722> th <3588> oikia <3614> lepra <3014> emmonov estin <1510> en <1722> th <3588> oikia <3614> akayartov <169> estin <1510>

14:45 <02931> amj <04725> Mwqm <0413> la <05892> ryel <02351> Uwxm <0413> la <03318> ayuwhw <01004> tybh <06083> rpe <03605> lk <0853> taw <06086> wyue <0853> taw <068> wynba <0853> ta <01004> tybh <0853> ta <05422> Utnw(14:45)

14:45 kai <2532> kayelousin <2507> thn <3588> oikian <3614> kai <2532> ta <3588> xula <3586> authv <846> kai <2532> touv <3588> liyouv <3037> authv <846> kai <2532> panta <3956> ton <3588> coun exoisousin <1627> exw <1854> thv <3588> polewv <4172> eiv <1519> topon <5117> akayarton <169>

14:46 <06153> breh <05704> de <02930> amjy <0853> wta <05462> rygoh <03117> ymy <03605> lk <01004> tybh <0413> la <0935> abhw(14:46)

14:46 kai <2532> o <3588> eisporeuomenov <1531> eiv <1519> thn <3588> oikian <3614> pasav <3956> tav <3588> hmerav <2250> av <3739> afwrismenh estin <1510> akayartov <169> estai <1510> ewv <2193> esperav <2073>

14:47 <0899> wydgb <0853> ta <03526> obky <01004> tybb <0398> lkahw <0899> wydgb <0853> ta <03526> obky <01004> tybb <07901> bkshw(14:47)

14:47 kai <2532> o <3588> koimwmenov <2837> en <1722> th <3588> oikia <3614> plunei <4150> ta <3588> imatia <2440> autou <846> kai <2532> akayartov <169> estai <1510> ewv <2193> esperav <2073> kai <2532> o <3588> esywn <2068> en <1722> th <3588> oikia <3614> plunei <4150> ta <3588> imatia <2440> autou <846> kai <2532> akayartov <169> estai <1510> ewv <2193> esperav <2073>

14:48 <05061> egnh <07495> aprn <03588> yk <01004> tybh <0853> ta <03548> Nhkh <02891> rhjw <01004> tybh <0853> ta <02902> xjh <0310> yrxa <01004> tybb <05061> egnh <06581> hvp <03808> al <02009> hnhw <07200> harw <03548> Nhkh <0935> aby <0935> ab <0518> Maw(14:48)

14:48 ean <1437> de <1161> paragenomenov <3854> eiselyh <1525> o <3588> iereuv <2409> kai <2532> idh <3708> kai <2532> idou <2400> diacusei ou <3364> diaceitai h <3588> afh <860> en <1722> th <3588> oikia <3614> meta <3326> to <3588> exaleifyhnai <1813> thn <3588> oikian <3614> kai <2532> kayariei <2511> o <3588> iereuv <2409> thn <3588> oikian <3614> oti <3754> iayh <2390> h <3588> afh <860>

14:49 <0231> bzaw <08438> telwt <08144> ynsw <0730> zra <06086> Uew <06833> Myrpu <08147> yts <01004> tybh <0853> ta <02398> ajxl <03947> xqlw(14:49)

14:49 kai <2532> lhmqetai <2983> afagnisai thn <3588> oikian <3614> duo <1417> orniyia zwnta <2198> kayara <2513> kai <2532> xulon <3586> kedrinon kai <2532> keklwsmenon kokkinon <2847> kai <2532> usswpon <5301>

14:50 <02416> Myyx <04325> Mym <05921> le <02789> vrx <03627> ylk <0413> la <0259> txah <06833> rpuh <0853> ta <07819> jxsw(14:50)

14:50 kai <2532> sfaxei <4969> to <3588> orniyion to <3588> en <1519> eiv <1519> skeuov <4632> ostrakinon <3749> ef <1909> udati <5204> zwnti <2198>

14:51 <06471> Mymep <07651> ebs <01004> tybh <0413> la <05137> hzhw <02416> Myyxh <04325> Mymbw <07819> hjwxsh <06833> rpuh <01818> Mdb <0853> Mta <02881> lbjw <02416> hyxh <06833> rpuh <0853> taw <08438> telwth <08144> yns <0853> taw <0231> bzah <0853> taw <0730> zrah <06086> Ue <0853> ta <03947> xqlw(14:51)

14:51 kai <2532> lhmqetai <2983> to <3588> xulon <3586> to <3588> kedrinon kai <2532> to <3588> keklwsmenon kokkinon <2847> kai <2532> ton <3588> usswpon <5301> kai <2532> to <3588> orniyion to <3588> zwn <2198> kai <2532> baqei <911> auto <846> eiv <1519> to <3588> aima <129> tou <3588> orniyiou tou <3588> esfagmenou <4969> ef <1909> udati <5204> zwnti <2198> kai <2532> perirranei en <1722> autoiv <846> epi <1909> thn <3588> oikian <3614> eptakiv <2034>

14:52 <08438> telwth <08144> ynsbw <0231> bzabw <0730> zrah <06086> Uebw <02416> hyxh <06833> rpubw <02416> Myyxh <04325> Mymbw <06833> rwpuh <01818> Mdb <01004> tybh <0853> ta <02398> ajxw(14:52)

14:52 kai <2532> afagniei thn <3588> oikian <3614> en <1722> tw <3588> aimati <129> tou <3588> orniyiou kai <2532> en <1722> tw <3588> udati <5204> tw <3588> zwnti <2198> kai <2532> en <1722> tw <3588> orniyiw tw <3588> zwnti <2198> kai <2532> en <1722> tw <3588> xulw <3586> tw <3588> kedrinw kai <2532> en <1722> tw <3588> usswpw <5301> kai <2532> en <1722> tw <3588> keklwsmenw kokkinw <2847>

14:53 <02891> rhjw <01004> tybh <05921> le <03722> rpkw <07704> hdvh <06440> ynp <0413> la <05892> ryel <02351> Uwxm <0413> la <02416> hyxh <06833> rpuh <0853> ta <07971> xlsw(14:53)

14:53 kai <2532> exapostelei <1821> to <3588> orniyion to <3588> zwn <2198> exw <1854> thv <3588> polewv <4172> eiv <1519> to <3588> pedion kai <2532> exilasetai peri <4012> thv <3588> oikiav <3614> kai <2532> kayara <2513> estai <1510>

14:54 <05424> qtnlw <06883> teruh <05061> egn <03605> lkl <08451> hrwth <02063> taz(14:54)

14:54 outov <3778> o <3588> nomov <3551> kata <2596> pasan <3956> afhn <860> leprav <3014> kai <2532> yrausmatov

14:55 <01004> tyblw <0899> dgbh <06883> terulw(14:55)

14:55 kai <2532> thv <3588> leprav <3014> imatiou <2440> kai <2532> oikiav <3614>

14:56 <0934> trhblw <05597> txpolw <07613> tavlw(14:56)

14:56 kai <2532> oulhv kai <2532> shmasiav kai <2532> tou <3588> augazontov <826>

14:57 o <06883> teruh <08451> trwt <02063> taz <02889> rhjh <03117> Mwybw <02931> amjh <03117> Mwyb <03384> trwhl(14:57)

14:57 kai <2532> tou <3588> exhghsasyai <1834> h <3739> hmera <2250> akayarton <169> kai <2532> h <3739> hmera <2250> kayarisyhsetai <2511> outov <3778> o <3588> nomov <3551> thv <3588> leprav <3014>TIP #12: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab saja. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA