TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Yesaya 48

48:1 <06666> hqdub <03808> alw <0571> tmab <03808> al <02142> wrykzy <03478> larvy <0430> yhlabw <03068> hwhy <08034> Msb <07650> Myebsnh <03318> wauy <03063> hdwhy <04325> ymmw <03478> larvy <08034> Msb <07121> Myarqnh <03290> bqey <01004> tyb <02063> taz <08085> wems(48:1)

48:1 akousate <191> tauta <3778> oikov <3624> iakwb <2384> oi <3588> keklhmenoi <2564> tw <3588> onomati <3686> israhl <2474> kai <2532> oi <3588> ex <1537> iouda <2448> exelyontev <1831> oi <3588> omnuontev tw <3588> onomati <3686> kuriou <2962> yeou <2316> israhl <2474> mimnhskomenoi <3403> ou <3364> meta <3326> alhyeiav <225> oude <3761> meta <3326> dikaiosunhv <1343>

48:2 o <08034> wms <06635> twabu <03068> hwhy <05564> wkmon <03478> larvy <0430> yhla <05921> lew <07121> warqn <06944> sdqh <05892> ryem <03588> yk(48:2)

48:2 kai <2532> antecomenoi tw <3588> onomati <3686> thv <3588> polewv <4172> thv <3588> agiav <40> kai <2532> epi <1909> tw <3588> yew <2316> tou <3588> israhl <2474> antisthrizomenoi kuriov <2962> sabawy <4519> onoma <3686> autw <846>

48:3 <0935> hnabtw <06213> ytyve <06597> Matp <08085> Meymsaw <03318> wauy <06310> ypmw <05046> ytdgh <0227> zam <07223> twnsarh(48:3)

48:3 ta <3588> protera <4387> eti <2089> anhggeila <312> kai <2532> ek <1537> tou <3588> stomatov <4750> mou <1473> exhlyen <1831> kai <2532> akouston egeneto <1096> exapina <1819> epoihsa <4160> kai <2532> ephlyen

48:4 <05154> hswxn <04696> Kxumw <06203> Kpre <01270> lzrb <01517> dygw <0859> hta <07186> hsq <03588> yk <01847> ytedm(48:4)

48:4 ginwskw <1097> egw <1473> oti <3754> sklhrov <4642> ei <1510> kai <2532> neuron sidhroun o <3588> trachlov <5137> sou <4771> kai <2532> to <3588> metwpon <3359> sou <4771> calkoun

48:5 <06680> Mwu <05262> ykonw <06459> ylopw <06213> Mve <06091> ybue <0559> rmat <06435> Np <08085> Kytemsh <0935> awbt <02962> Mrjb <0227> zam <0> Kl <05046> dygaw(48:5)

48:5 kai <2532> anhggeila <312> soi <4771> palai <3819> prin <4250> elyein <2064> epi <1909> se <4771> akouston soi <4771> epoihsa <4160> mh <3165> eiphv oti <3754> ta <3588> eidwla <1497> mou <1473> epoihsan <4160> kai <2532> mh <3165> eiphv oti <3754> ta <3588> glupta kai <2532> ta <3588> cwneuta eneteilato <1781> moi <1473>

48:6 <03045> Mtedy <03808> alw <05341> twrunw <06258> htem <02319> twsdx <08085> Kytemsh <05046> wdygt <03808> awlh <0859> Mtaw <03605> hlk <02372> hzx <08085> tems(48:6)

48:6 hkousate <191> panta <3956> kai <2532> umeiv <4771> ouk <3364> egnwte <1097> alla <235> kai <2532> akousta soi <4771> epoihsa <4160> ta <3588> kaina <2537> apo <575> tou <3588> nun <3568> a <3739> mellei <3195> ginesyai <1096> kai <2532> ouk <3364> eipav

48:7 <03045> Nytedy <02009> hnh <0559> rmat <06435> Np <08085> Mtems <03808> alw <03117> Mwy <06440> ynplw <0227> zam <03808> alw <01254> warbn <06258> hte(48:7)

48:7 nun <3568> ginetai <1096> kai <2532> ou <3364> palai <3819> kai <2532> ou <3364> proteraiv <4387> hmeraiv <2250> hkousav <191> auta <846> mh <3165> eiphv oti <3754> nai <3483> ginwskw <1097> auta <846>

48:8 <0> Kl <07121> arq <0990> Njbm <06586> espw <0898> dwgbt <0901> dwgb <03045> ytedy <03588> yk <0241> Knza <06605> hxtp <03808> al <0227> zam <01571> Mg <03045> tedy <03808> al <01571> Mg <08085> tems <03808> al <01571> Mg(48:8)

48:8 oute <3777> egnwv <1097> oute <3777> hpistw <1987> oute <3777> ap <575> archv <746> hnoixa <455> sou <4771> ta <3588> wta <3775> egnwn <1097> gar <1063> oti <3754> ayetwn <114> ayethseiv <114> kai <2532> anomov <459> eti <2089> ek <1537> koiliav <2836> klhyhsh <2564>

48:9 <03772> Ktyrkh <01115> ytlbl <0> Kl <02413> Mjxa <08416> ytlhtw <0639> ypa <0748> Kyraa <08034> yms <04616> Neml(48:9)

48:9 eneken tou <3588> emou <1473> onomatov <3686> deixw <1166> soi <4771> ton <3588> yumon <2372> mou <1473> kai <2532> ta <3588> endoxa <1741> mou <1473> epaxw epi <1909> soi <4771> ina <2443> mh <3165> exoleyreusw se <4771>

48:10 <06040> yne <03564> rwkb <0977> Kytrxb <03701> Pokb <03808> alw <06884> Kytpru <02009> hnh(48:10)

48:10 idou <2400> pepraka <4097> se <4771> ouc <3364> eneken arguriou <694> exeilamhn <1807> de <1161> se <4771> ek <1537> kaminou <2575> ptwceiav <4432>

48:11 o <05414> Nta <03808> al <0312> rxal <03519> ydwbkw <02490> lxy <0349> Kya <03588> yk <06213> hvea <04616> yneml <04616> yneml(48:11)

48:11 eneken emou <1473> poihsw <4160> soi <4771> oti <3754> to <3588> emon <1699> onoma <3686> bebhloutai <953> kai <2532> thn <3588> doxan <1391> mou <1473> eterw <2087> ou <3364> dwsw <1325>

48:12 <0314> Nwrxa <0589> yna <0637> Pa <07223> Nwsar <0589> yna <01931> awh <0589> yna <07121> yarqm <03478> larvyw <03290> bqey <0413> yla <08085> ems(48:12)

48:12 akoue <191> mou <1473> iakwb <2384> kai <2532> israhl <2474> on <3739> egw <1473> kalw <2564> egw <1473> eimi <1510> prwtov <4413> kai <2532> egw <1473> eimi <1510> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165>

48:13 <03162> wdxy <05975> wdmey <0413> Mhyla <0589> yna <07121> arq <08064> Myms <02946> hxpj <03225> ynymyw <0776> Ura <03245> hdoy <03027> ydy <0637> Pa(48:13)

48:13 kai <2532> h <3588> ceir <5495> mou <1473> eyemeliwsen <2311> thn <3588> ghn <1065> kai <2532> h <3588> dexia <1188> mou <1473> esterewsen <4732> ton <3588> ouranon <3772> kalesw <2564> autouv <846> kai <2532> sthsontai <2476> ama <260>

48:14 <03778> Mydvk <02220> werzw <0894> lbbb <02656> wupx <06213> hvey <0157> wbha <03069> hwhy <0428> hla <0853> ta <05046> dygh <0> Mhb <04310> ym <08085> wemsw <03605> Mklk <06908> wubqh(48:14)

48:14 kai <2532> sunacyhsontai <4863> pantev <3956> kai <2532> akousontai <191> tiv <5100> autoiv <846> anhggeilen <312> tauta <3778> agapwn <25> se <4771> epoihsa <4160> to <3588> yelhma <2307> sou <4771> epi <1909> babulwna <897> tou <3588> arai <142> sperma <4690> caldaiwn <5466>

48:15 <01870> wkrd <06743> xyluhw <0935> wytaybh <07121> wytarq <0637> Pa <01696> ytrbd <0589> yna <0589> yna(48:15)

48:15 egw <1473> elalhsa <2980> egw <1473> ekalesa <2564> hgagon <71> auton <846> kai <2532> euodwsa <2137> thn <3588> odon <3598> autou <846>

48:16 P <07307> wxwrw <07971> ynxls <03069> hwhy <0136> ynda <06258> htew <0589> yna <08033> Ms <01961> htwyh <06256> tem <01696> ytrbd <05643> rtob <07218> sarm <03808> al <02063> taz <08085> wems <0413> yla <07126> wbrq(48:16)

48:16 prosagagete <4317> prov <4314> me <1473> kai <2532> akousate <191> tauta <3778> ouk <3364> ap <575> archv <746> en <1722> krufh <2931> elalhsa <2980> oude <3761> en <1722> topw <5117> ghv <1065> skoteinw <4652> hnika <2259> egeneto <1096> ekei <1563> hmhn <1699> kai <2532> nun <3568> kuriov <2962> apestalken <649> me <1473> kai <2532> to <3588> pneuma <4151> autou <846>

48:17 <01980> Klt <01870> Krdb <01869> Kkyrdm <03276> lyewhl <03925> Kdmlm <0430> Kyhla <03068> hwhy <0589> yna <03478> larvy <06918> swdq <01350> Klag <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk(48:17)

48:17 outwv <3778> legei <3004> kuriov <2962> o <3588> rusamenov se <4771> o <3588> agiov <40> israhl <2474> egw <1473> eimi <1510> o <3588> yeov <2316> sou <4771> dedeica <1166> soi <4771> tou <3588> eurein <2147> se <4771> thn <3588> odon <3598> en <1722> h <3739> poreush <4198> en <1722> auth <846>

48:18 <03220> Myh <01530> ylgk <06666> Ktqduw <07965> Kmwls <05104> rhnk <01961> yhyw <04687> ytwuml <07181> tbsqh <03863> awl(48:18)

48:18 kai <2532> ei <1487> hkousav <191> twn <3588> entolwn <1785> mou <1473> egeneto <1096> an <302> wsei <5616> potamov <4215> h <3588> eirhnh <1515> sou <4771> kai <2532> h <3588> dikaiosunh <1343> sou <4771> wv <3739> kuma <2949> yalasshv <2281>

48:19 <06440> ynplm <08034> wms <08045> dmsy <03808> alw <03772> trky <03808> al <04579> wytemk <04578> Kyem <06631> yauauw <02233> Kerz <02344> lwxk <01961> yhyw(48:19)

48:19 kai <2532> egeneto <1096> an <302> wv <3739> h <3588> ammov <285> to <3588> sperma <4690> sou <4771> kai <2532> ta <3588> ekgona thv <3588> koiliav <2836> sou <4771> wv <3739> o <3588> couv thv <3588> ghv <1065> oude <3761> nun <3568> ou <3364> mh <3165> exoleyreuyhv oude <3761> apoleitai to <3588> onoma <3686> sou <4771> enwpion <1799> mou <1473>

48:20 <03290> bqey <05650> wdbe <03068> hwhy <01350> lag <0559> wrma <0776> Urah <07097> huq <05704> de <03318> hwayuwh <02063> taz <08085> weymsh <05046> wdygh <07440> hnr <06963> lwqb <03778> Mydvkm <01272> wxrb <0894> lbbm <03318> wau(48:20)

48:20 exelye <1831> ek <1537> babulwnov <897> feugwn <5343> apo <575> twn <3588> caldaiwn <5466> fwnhn <5456> eufrosunhv <2167> anaggeilate <312> kai <2532> akouston genesyw <1096> touto <3778> apaggeilate ewv <2193> escatou <2078> thv <3588> ghv <1065> legete <3004> errusato kuriov <2962> ton <3588> doulon <1401> autou <846> iakwb <2384>

48:21 <04325> Mym <02100> wbzyw <06697> rwu <01234> eqbyw <0> wml <05140> lyzh <06697> rwum <04325> Mym <01980> Mkylwh <02723> twbrxb <06770> wamu <03808> alw(48:21)

48:21 kai <2532> ean <1437> diqhswsin <1372> di <1223> erhmou <2048> axei <71> autouv <846> udwr <5204> ek <1537> petrav <4073> exaxei <1806> autoiv <846> scisyhsetai <4977> petra <4073> kai <2532> ruhsetai udwr <5204> kai <2532> pietai <4095> o <3588> laov <2992> mou <1473>

48:22 o <07563> Myesrl <03068> hwhy <0559> rma <07965> Mwls <0369> Nya(48:22)

48:22 ouk <3364> estin <1510> cairein <5463> toiv <3588> asebesin <765> legei <3004> kuriov <2962>TIP #13: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab dalam format PDF. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA