TB NETBible YUN-IBR Diglot Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Kuno ITL - draft BaDeNo

Nehemia 4

4:1 <03064> Mydwhyh <05921> le <03932> gelyw <07235> hbrh <03707> oekyw <0> wl <02734> rxyw <02346> hmwxh <0853> ta <01129> Mynwb <0587> wnxna <03588> yk <05571> jlbno <08085> ems <0834> rsak <01961> yhyw<3:33> (4:1)

4:1 (3:33) kai <2532> egeneto <1096> hnika <2259> hkousen <191> sanaballat oti <3754> hmeiv <1473> oikodomoumen <3618> to <3588> teicov <5038> kai <2532> ponhron <4190> hn <1510> autw <846> kai <2532> wrgisyh <3710> epi <1909> polu <4183> kai <2532> exegela epi <1909> toiv <3588> ioudaioiv <2453>

4:2 <08313> twpwrv <01992> hmhw <06083> rpeh <06194> twmrem <068> Mynbah <0853> ta <02421> wyxyh <03117> Mwyb <03615> wlkyh <02076> wxbzyh <01992> Mhl <05800> wbzeyh <06213> Myve <0537> Myllmah <03064> Mydwhyh <04100> hm <0559> rmayw <08111> Nwrms <02426> lyxw <0251> wyxa <06440> ynpl <0559> rmayw<3:34> (4:2)

4:2 (3:34) kai <2532> eipen enwpion <1799> twn <3588> adelfwn <80> autou <846> auth <3778> h <3588> dunamiv <1411> somorwn oti <3754> oi <3588> ioudaioi <2453> outoi <3778> oikodomousin <3618> thn <3588> eautwn <1438> polin <4172>

4:3 P <068> Mhynba <02346> tmwx <06555> Urpw <07776> lews <05927> hley <0518> Ma <01129> Mynwb <01992> Mh <0834> rsa <01571> Mg <0559> rmayw <0681> wlua <05984> ynmeh <02900> hybwjw<3:35> (4:3)

4:3 (3:35) kai <2532> twbiav o <3588> ammanithv ecomena <2192> autou <846> hlyen <2064> kai <2532> eipan prov <4314> eautouv <1438> mh <3165> yusiasousin h <2228> fagontai <2068> epi <1909> tou <3588> topou <5117> autwn <846> ouci <3364> anabhsetai <305> alwphx <258> kai <2532> kayelei <2507> to <3588> teicov <5038> liywn <3037> autwn <846>

4:4 <07633> hybs <0776> Urab <0961> hzbl <05414> Mntw <07218> Msar <0413> la <02781> Mtprx <07725> bshw <0939> hzwb <01961> wnyyh <03588> yk <0430> wnyhla <08085> ems<3:36> (4:4)

4:4 (3:36) akouson <191> o <3588> yeov <2316> hmwn <1473> oti <3754> egenhyhmen <1096> eiv <1519> mukthrismon kai <2532> epistreqon <1994> oneidismon <3680> autwn <846> eiv <1519> kefalhn <2776> autwn <846> kai <2532> dov <1325> autouv <846> eiv <1519> mukthrismon en <1722> gh <1065> aicmalwsiav <161>

4:5 <01129> Mynwbh <05048> dgnl <03707> woyekh <03588> yk <04229> hxmt <0408> la <06440> Kynplm <02403> Mtajxw <05771> Mnwe <05921> le <03680> okt <0408> law<3:37> (4:5)

4:5 (3:37) kai <2532> mh <3165> kaluqhv <2572> epi <1909> anomian <458>

4:6 P <06213> twvel <05971> Mel <03820> bl <01961> yhyw <02677> hyux <05704> de <02346> hmwxh <03605> lk <07194> rsqtw <02346> hmwxh <0853> ta <01129> hnbnw<3:38> (4:6)

4:6

4:7 <03966> dam <0> Mhl <02734> rxyw <05640> Mtohl <06555> Myurph <02490> wlxh <03588> yk <03389> Mlswry <02346> twmxl <0724> hkwra <05927> htle <03588> yk <0796> Mydwdsahw <05984> Mynmehw <06163> Mybrehw <02900> hybwjw <05571> jlbno <08085> ems <0834> rsak <01961> yhyw<4:1> (4:7)

4:7 (4:1) kai <2532> egeneto <1096> wv <3739> hkousen <191> sanaballat kai <2532> twbia kai <2532> oi <3588> arabev <690> kai <2532> oi <3588> ammanitai oti <3754> anebh <305> fuh toiv <3588> teicesin <5038> ierousalhm <2419> oti <3754> hrxanto <757> ai <3588> diasfagai anafrassesyai kai <2532> ponhron <4190> autoiv <846> efanh <5316> sfodra <4970>

4:8 <08442> hewt <0> wl <06213> twvelw <03389> Mlswryb <03898> Mxlhl <0935> awbl <03162> wdxy <03605> Mlk <07194> wrsqyw<4:2> (4:8)

4:8 (4:2) kai <2532> sunhcyhsan <4863> pantev <3956> epi <1909> to <3588> auto <846> elyein <2064> parataxasyai en <1722> ierousalhm <2419>

4:9 <06440> Mhynpm <03915> hlylw <03119> Mmwy <05921> Mhyle <04929> rmsm <05975> dymenw <0430> wnyhla <0413> la <06419> llptnw<4:3> (4:9)

4:9 (4:3) kai <2532> proshuxameya <4336> prov <4314> ton <3588> yeon <2316> hmwn <1473> kai <2532> esthsamen <2476> profulakav ep <1909> autouv <846> hmerav <2250> kai <2532> nuktov <3571> apo <575> proswpou <4383> autwn <846>

4:10 <02346> hmwxb <01129> twnbl <03201> lkwn <03808> al <0587> wnxnaw <07235> hbrh <06083> rpehw <05449> lboh <03581> xk <03782> lsk <03063> hdwhy <0559> rmayw<4:4> (4:10)

4:10 (4:4) kai <2532> eipen ioudav <2455> sunetribh <4937> h <3588> iscuv <2479> twn <3588> ecyrwn <2190> kai <2532> o <3588> couv poluv <4183> kai <2532> hmeiv <1473> ou <3364> dunhsomeya <1410> oikodomein <3618> en <1722> tw <3588> teicei <5038>

4:11 <04399> hkalmh <0853> ta <07673> wntbshw <02026> Mwngrhw <08432> Mkwt <0413> la <0935> awbn <0834> rsa <05704> de <07200> wary <03808> alw <03045> wedy <03808> al <06862> wnyru <0559> wrmayw<4:5> (4:11)

4:11 (4:5) kai <2532> eipan oi <3588> ylibontev <2346> hmav <1473> ou <3364> gnwsontai <1097> kai <2532> ouk <3364> oqontai <3708> ewv <2193> otou <3748> elywmen <2064> eiv <1519> meson <3319> autwn <846> kai <2532> foneuswmen <5407> autouv <846> kai <2532> katapauswmen <2664> to <3588> ergon <2041>

4:12 <05921> wnyle <07725> wbwst <0834> rsa <04725> twmqmh <03605> lkm <06471> Mymep <06235> rve <0> wnl <0559> wrmayw <0681> Mlua <03427> Mybsyh <03064> Mydwhyh <0935> wab <0834> rsak <01961> yhyw<4:6> (4:12)

4:12 (4:6) kai <2532> egeneto <1096> wv <3739> hlyosan <2064> oi <3588> ioudaioi <2453> oi <3588> oikountev <3611> ecomena <2192> autwn <846> kai <2532> eiposan hmin <1473> anabainousin <305> ek <1537> pantwn <3956> twn <3588> topwn <5117> ef <1909> hmav <1473>

4:13 <07198> Mhyttsqw <07420> Mhyxmr <02719> Mhytbrx <05973> Me <04940> twxpsml <05971> Meh <0853> ta <05975> dymeaw <06708> *Myxyxub {Myyxxub} <02346> hmwxl <0310> yrxam <04725> Mwqml <08482> twytxtm <05975> dymeaw<4:7> (4:13)

4:13 (4:7) kai <2532> esthsa <2476> eiv <1519> ta <3588> katwtata <2737> tou <3588> topou <5117> katopisyen tou <3588> teicouv <5038> en <1722> toiv <3588> skepeinoiv kai <2532> esthsa <2476> ton <3588> laon <2992> kata <2596> dhmouv <1218> meta <3326> romfaiwn autwn <846> logcav <3057> autwn <846> kai <2532> toxa <5115> autwn <846>

4:14 P <01004> Mkytbw <0802> Mkysn <01323> Mkytnbw <01121> Mkynb <0251> Mkyxa <05921> le <03898> wmxlhw <02142> wrkz <03372> arwnhw <01419> lwdgh <0136> ynda <0853> ta <06440> Mhynpm <03372> waryt <0408> la <05971> Meh <03499> rty <0413> law <05461> Myngoh <0413> law <02715> Myrxh <0413> la <0559> rmaw <06965> Mwqaw <07200> araw<4:8> (4:14)

4:14 (4:8) kai <2532> eidon <3708> kai <2532> anesthn <450> kai <2532> eipa prov <4314> touv <3588> entimouv <1784> kai <2532> prov <4314> touv <3588> strathgouv <4755> kai <2532> prov <4314> touv <3588> kataloipouv <2645> tou <3588> laou <2992> mh <3165> fobhyhte <5399> apo <575> proswpou <4383> autwn <846> mnhsyhte <3403> tou <3588> yeou <2316> hmwn <1473> tou <3588> megalou <3173> kai <2532> foberou <5398> kai <2532> parataxasye peri <4012> twn <3588> adelfwn <80> umwn <4771> uiwn <5207> umwn <4771> kai <2532> yugaterwn <2364> umwn <4771> gunaikwn <1135> umwn <4771> kai <2532> oikwn <3624> umwn <4771>

4:15 <04399> wtkalm <0413> la <0376> sya <02346> hmwxh <0413> la <03605> wnlk <07725> *bsnw {bwsnw} <06098> Mtue <0853> ta <0430> Myhlah <06565> rpyw <0> wnl <03045> edwn <03588> yk <0341> wnybywa <08085> wems <0834> rsak <01961> yhyw<4:9> (4:15)

4:15 (4:9) kai <2532> egeneto <1096> hnika <2259> hkousan <191> oi <3588> ecyroi <2190> hmwn <1473> oti <3754> egnwsyh <1097> hmin <1473> kai <2532> dieskedasen o <3588> yeov <2316> thn <3588> boulhn <1012> autwn <846> kai <2532> epestreqamen <1994> pantev <3956> hmeiv <1473> eiv <1519> to <3588> teicov <5038> anhr <435> eiv <1519> to <3588> ergon <2041> autou <846>

4:16 <03063> hdwhy <01004> tyb <03605> lk <0310> yrxa <08269> Myrvhw <08302> Mynyrshw <07198> twtsqhw <04043> Myngmh <07420> Myxmrhw <02388> Myqyzxm <02677> Myuxw <04399> hkalmb <06213> Myve <05288> yren <02677> yux <01931> awhh <03117> Mwyh <04480> Nm <01961> yhyw<4:10> (4:16)

4:16 (4:10) kai <2532> egeneto <1096> apo <575> thv <3588> hmerav <2250> ekeinhv <1565> hmisu twn <3588> ektetinagmenwn <1621> epoioun <4160> to <3588> ergon <2041> kai <2532> hmisu autwn <846> anteiconto kai <2532> logcai <3057> kai <2532> yureoi <2375> kai <2532> ta <3588> toxa <5115> kai <2532> oi <3588> ywrakev <2382> kai <2532> oi <3588> arcontev <758> opisw <3694> pantov <3956> oikou <3624> iouda <2448>

4:17 <07973> xlsh <02388> tqzxm <0259> txaw <04399> hkalmb <06213> hve <03027> wdy <0259> txab <06006> Myvme <05447> lbob <05375> Myavnhw <02346> hmwxb <01129> Mynwbh<4:11> (4:17)

4:17 (4:11) twn <3588> oikodomountwn <3618> en <1722> tw <3588> teicei <5038> kai <2532> oi <3588> airontev <142> en <1722> toiv <3588> arthrsin en <1722> oploiv <3696> en <1722> mia <1519> ceiri <5495> epoiei <4160> auto <846> to <3588> ergon <2041> kai <2532> mia <1519> ekratei <2904> thn <3588> bolida <1002>

4:18 <0681> ylua <07782> rpwsb <08628> eqwthw <01129> Mynwbw <04975> wyntm <05921> le <0631> Myrwoa <02719> wbrx <0376> sya <01129> Mynwbhw<4:12> (4:18)

4:18 (4:12) kai <2532> oi <3588> oikodomoi anhr <435> romfaian autou <846> ezwsmenov epi <1909> thn <3588> osfun <3751> autou <846> kai <2532> wkodomousan <3618> kai <2532> o <3588> salpizwn <4537> en <1722> th <3588> keratinh ecomena <2192> autou <846>

4:19 <0251> wyxam <0376> sya <07350> Myqwxr <02346> hmwxh <05921> le <06504> Mydrpn <0587> wnxnaw <07342> hbxrw <07235> hbrh <04399> hkalmh <05971> Meh <03499> rty <0413> law <05461> Myngoh <0413> law <02715> Myrxh <0413> la <0559> rmaw<4:13> (4:19)

4:19 (4:13) kai <2532> eipa prov <4314> touv <3588> entimouv <1784> kai <2532> prov <4314> touv <3588> arcontav <758> kai <2532> prov <4314> touv <3588> kataloipouv <2645> tou <3588> laou <2992> to <3588> ergon <2041> platu <4116> kai <2532> polu <4183> kai <2532> hmeiv <1473> skorpizomeya <4650> epi <1909> tou <3588> teicouv <5038> makran <3112> anhr <435> apo <575> tou <3588> adelfou <80> autou <846>

4:20 <0> wnl <03898> Mxly <0430> wnyhla <0413> wnyla <06908> wubqt <08033> hms <07782> rpwsh <06963> lwq <0853> ta <08085> wemst <0834> rsa <04725> Mwqmb<4:14> (4:20)

4:20 (4:14) en <1722> topw <5117> ou <3739> ean <1437> akoushte <191> thn <3588> fwnhn <5456> thv <3588> keratinhv ekei <1563> sunacyhsesye <4863> prov <4314> hmav <1473> kai <2532> o <3588> yeov <2316> hmwn <1473> polemhsei <4170> peri <4012> hmwn <1473>

4:21 <03556> Mybkwkh <03318> tau <05704> de <07837> rxsh <05927> twlem <07420> Myxmrb <02388> Myqyzxm <02677> Myuxw <04399> hkalmb <06213> Myve <0587> wnxnaw<4:15> (4:21)

4:21 (4:15) kai <2532> hmeiv <1473> poiountev <4160> to <3588> ergon <2041> kai <2532> hmisu autwn <846> kratountev <2902> tav <3588> logcav <3057> apo <575> anabasewv tou <3588> oryrou <3722> ewv <2193> exodou <1841> twn <3588> astrwn <798>

4:22 <04399> hkalm <03117> Mwyhw <04929> rmsm <03915> hlylh <0> wnl <01961> wyhw <03389> Mlswry <08432> Kwtb <03885> wnyly <05288> wrenw <0376> sya <05971> Mel <0559> ytrma <01931> ayhh <06256> teb <01571> Mg<4:16> (4:22)

4:22 (4:16) kai <2532> en <1722> tw <3588> kairw <2540> ekeinw <1565> eipa tw <3588> law <2992> aulisyhte en <1722> mesw <3319> ierousalhm <2419> kai <2532> estw <1510> umin <4771> h <3588> nux <3571> profulakh kai <2532> h <3588> hmera <2250> ergon <2041>

4:23 o <04325> Mymh <07973> wxls <0376> sya <0899> wnydgb <06584> Myjsp <0587> wnxna <0369> Nya <0310> yrxa <0834> rsa <04929> rmsmh <0582> ysnaw <05288> yrenw <0251> yxaw <0589> yna <0369> Nyaw<4:17> (4:23)

4:23 (4:17) kai <2532> hmhn <1510> egw <1473> kai <2532> oi <3588> andrev <435> thv <3588> profulakhv opisw <3694> mou <1473> kai <2532> ouk <3364> hn <1510> ex <1537> hmwn <1473> ekdiduskomenov anhr <435> ta <3588> imatia <2440> autou <846>TIP #16: Tampilan Pasal untuk mengeksplorasi pasal; Tampilan Ayat untuk menganalisa ayat; Multi Ayat/Kutipan untuk menampilkan daftar ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA