TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Hakim-hakim 13:1-25

13:1 P <08141> hns <0705> Myebra <06430> Mytslp <03027> dyb <03068> hwhy <05414> Mntyw <03068> hwhy <05869> ynyeb <07451> erh <06213> twvel <03478> larvy <01121> ynb <03254> wpoyw(13:1)

13:1 kai <2532> proseyento <4369> oi <3588> uioi <5207> israhl <2474> poihsai <4160> to <3588> ponhron <4190> enantion <1726> kuriou <2962> kai <2532> paredwken <3860> autouv <846> kuriov <2962> en <1722> ceiri <5495> allofulwn <246> tessarakonta <5062> eth <2094>

13:2 <03205> hdly <03808> alw <06135> hrqe <0802> wtsaw <04495> xwnm <08034> wmsw <01839> yndh <04940> txpsmm <06881> herum <0259> dxa <0376> sya <01961> yhyw(13:2)

13:2 kai <2532> egeneto <1096> anhr <435> ek <1537> saraa ek <1537> thv <3588> fulhv <5443> tou <3588> dan kai <2532> onoma <3686> autw <846> manwe kai <2532> h <3588> gunh <1135> autou <846> steira kai <2532> ouk <3364> etikten <5088>

13:3 <01121> Nb <03205> tdlyw <02029> tyrhw <03205> tdly <03808> alw <06135> hrqe <0859> ta <04994> an <02009> hnh <0413> hyla <0559> rmayw <0802> hsah <0413> la <03068> hwhy <04397> Kalm <07200> aryw(13:3)

13:3 kai <2532> wfyh <3708> aggelov <32> kuriou <2962> prov <4314> thn <3588> gunaika <1135> kai <2532> eipen prov <4314> authn <846> idou <2400> dh <1161> su <4771> steira kai <2532> ou <3364> tetokav <5088> kai <2532> en <1722> gastri <1064> exeiv <2192> kai <2532> texh <5088> uion <5207>

13:4 <02931> amj <03605> lk <0398> ylkat <0408> law <07941> rksw <03196> Nyy <08354> ytst <0408> law <04994> an <08104> yrmsh <06258> htew(13:4)

13:4 kai <2532> nun <3568> fulaxai <5442> kai <2532> mh <3165> pihv <4095> oinon <3631> kai <2532> sikera <4608> kai <2532> mh <3165> faghv <2068> pan <3956> akayarton <169>

13:5 <06430> Mytslp <03027> dym <03478> larvy <0853> ta <03467> eyswhl <02490> lxy <01931> awhw <0990> Njbh <04480> Nm <05288> renh <01961> hyhy <0430> Myhla <05139> ryzn <03588> yk <07218> wsar <05921> le <05927> hley <03808> al <04177> hrwmw <01121> Nb <03205> tdlyw <02029> hrh <02009> Knh <03588> yk(13:5)

13:5 oti <3754> idou <2400> su <4771> en <1722> gastri <1064> exeiv <2192> kai <2532> texh <5088> uion <5207> kai <2532> ouk <3364> anabhsetai <305> sidhrov <4604> epi <1909> thn <3588> kefalhn <2776> autou <846> oti <3754> hgiasmenon <37> naziraion estai <1510> tw <3588> yew <2316> to <3588> paidarion <3808> ek <1537> thv <3588> gastrov <1064> kai <2532> autov <846> arxetai <757> swzein <4982> ton <3588> israhl <2474> ek <1537> ceirov <5495> allofulwn <246>

13:6 <0> yl <05046> dygh <03808> al <08034> wms <0853> taw <01931> awh <02088> hzm <0335> ya <07592> whytlas <03808> alw <03966> dam <03372> arwn <0430> Myhlah <04397> Kalm <04758> harmk <04758> wharmw <0413> yla <0935> ab <0430> Myhlah <0376> sya <0559> rmal <0376> hsyal <0559> rmatw <0802> hsah <0935> abtw(13:6)

13:6 kai <2532> hlyen <2064> h <3588> gunh <1135> kai <2532> eipen tw <3588> andri <435> authv <846> legousa <3004> oti <3754> anyrwpov <444> tou <3588> yeou <2316> hlyen <2064> prov <4314> me <1473> kai <2532> h <3588> orasiv <3706> autou <846> wv <3739> orasiv <3706> aggelou <32> tou <3588> yeou <2316> epifanhv <2016> sfodra <4970> kai <2532> hrwtwn <2065> poyen <4159> estin <1510> kai <2532> to <3588> onoma <3686> autou <846> ouk <3364> aphggeilen moi <1473>

13:7 P <04194> wtwm <03117> Mwy <05704> de <0990> Njbh <04480> Nm <05288> renh <01961> hyhy <0430> Myhla <05139> ryzn <03588> yk <02932> hamj <03605> lk <0398> ylkat <0408> law <07941> rksw <03196> Nyy <08354> ytst <0408> la <06258> htew <01121> Nb <03205> tdlyw <02029> hrh <02009> Knh <0> yl <0559> rmayw(13:7)

13:7 kai <2532> eipen moi <1473> idou <2400> su <4771> en <1722> gastri <1064> exeiv <2192> kai <2532> texh <5088> uion <5207> kai <2532> nun <3568> mh <3165> pihv <4095> oinon <3631> kai <2532> sikera <4608> kai <2532> mh <3165> faghv <2068> pasan <3956> akayarsian <167> oti <3754> naziraion yeou <2316> estai <1510> to <3588> paidarion <3808> apo <575> thv <3588> gastrov <1064> ewv <2193> hmerav <2250> yanatou <2288> autou <846>

13:8 <03205> dlwyh <05288> renl <06213> hven <04100> hm <03384> wnrwyw <0413> wnyla <05750> dwe <04994> an <0935> awby <07971> txls <0834> rsa <0430> Myhlah <0376> sya <0136> ynwda <0994> yb <0559> rmayw <03068> hwhy <0413> la <04495> xwnm <06279> rteyw(13:8)

13:8 kai <2532> edehyh <1210> manwe tou <3588> kuriou <2962> kai <2532> eipen en <1722> emoi <1473> kurie <2962> anyrwpov <444> tou <3588> yeou <2316> on <3739> apesteilav <649> prov <4314> hmav <1473> elyetw <2064> dh <1161> prov <4314> hmav <1473> kai <2532> fwtisatw <5461> hmav <1473> ti <5100> poihswmen <4160> tw <3588> paidariw <3808> tw <3588> tiktomenw <5088>

13:9 <05973> hme <0369> Nya <0376> hsya <04495> xwnmw <07704> hdvb <03427> tbswy <01931> ayhw <0802> hsah <0413> la <05750> dwe <0430> Myhlah <04397> Kalm <0935> abyw <04495> xwnm <06963> lwqb <0430> Myhlah <08085> emsyw(13:9)

13:9 kai <2532> ephkousen o <3588> yeov <2316> thv <3588> fwnhv <5456> manwe kai <2532> paregeneto <3854> o <3588> aggelov <32> tou <3588> yeou <2316> eti <2089> prov <4314> thn <3588> gunaika <1135> authv <846> kayhmenhv <2521> en <1722> tw <3588> agrw <68> kai <2532> manwe o <3588> anhr <435> authv <846> ouk <3364> hn <1510> met <3326> authv <846>

13:10 <0413> yla <03117> Mwyb <0935> ab <0834> rsa <0376> syah <0413> yla <07200> harn <02009> hnh <0413> wyla <0559> rmatw <0802> hsyal <05046> dgtw <07323> Urtw <0376> hsah <04116> rhmtw(13:10)

13:10 kai <2532> etacunen h <3588> gunh <1135> kai <2532> exedramen kai <2532> aphggeilen tw <3588> andri <435> authv <846> kai <2532> eipen prov <4314> auton <846> idou <2400> wptai moi <1473> o <3588> anhr <435> o <3588> elywn <2064> prov <4314> me <1473> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565>

13:11 <0589> yna <0559> rmayw <0802> hsah <0413> la <01696> trbd <0834> rsa <0376> syah <0859> htah <0> wl <0559> rmayw <0376> syah <0413> la <0935> abyw <0802> wtsa <0310> yrxa <04495> xwnm <01980> Klyw <06965> Mqyw(13:11)

13:11 kai <2532> anesth <450> manwe kai <2532> eporeuyh <4198> opisw <3694> thv <3588> gunaikov <1135> autou <846> prov <4314> ton <3588> andra <435> kai <2532> eipen autw <846> ei <1487> su <4771> ei <1510> o <3588> anhr <435> o <3588> lalhsav <2980> prov <4314> thn <3588> gunaika <1135> kai <2532> eipen o <3588> aggelov <32> egw <1473>

13:12 <04639> whvemw <05288> renh <04941> jpsm <01961> hyhy <04100> hm <01697> Kyrbd <0935> aby <06258> hte <04495> xwnm <0559> rmayw(13:12)

13:12 kai <2532> eipen manwe nun <3568> dh <1161> elyontov <2064> tou <3588> rhmatov <4487> sou <4771> ti <5100> estai <1510> to <3588> krima <2917> tou <3588> paidariou <3808> kai <2532> ta <3588> erga <2041> autou <846>

13:13 <08104> rmst <0802> hsah <0413> la <0559> ytrma <0834> rsa <03605> lkm <04495> xwnm <0413> la <03069> hwhy <04397> Kalm <0559> rmayw(13:13)

13:13 kai <2532> eipen o <3588> aggelov <32> kuriou <2962> prov <4314> manwe apo <575> pantwn <3956> wn <3739> eipa prov <4314> thn <3588> gunaika <1135> fulaxasyw <5442>

13:14 <08104> rmst <06680> hytywu <0834> rsa <03605> lk <0398> lkat <0408> la <02932> hamj <03605> lkw <08354> tst <0408> la <07941> rksw <03196> Nyyw <0398> lkat <03808> al <03196> Nyyh <01612> Npgm <03318> auy <0834> rsa <03605> lkm(13:14)

13:14 apo <575> pantwn <3956> osa <3745> ekporeuetai <1607> ex <1537> ampelou <288> ou <3364> fagetai <2068> kai <2532> oinon <3631> kai <2532> sikera <4608> mh <3165> pietw <4095> kai <2532> pan <3956> akayarton <169> mh <3165> fagetw <2068> panta <3956> osa <3745> eneteilamhn <1781> auth <846> fulaxasyw <5442>

13:15 <05795> Myze <01423> ydg <06440> Kynpl <06213> hvenw <0853> Ktwa <04994> an <06113> hruen <03068> hwhy <04397> Kalm <0413> la <04495> xwnm <0559> rmayw(13:15)

13:15 kai <2532> eipen manwe prov <4314> ton <3588> aggelon <32> kuriou <2962> biaswmeya dh <1161> se <4771> kai <2532> poihsomen <4160> enwpion <1799> sou <4771> erifon <2056> aigwn

13:16 <01931> awh <03068> hwhy <04397> Kalm <03588> yk <04495> xwnm <03045> edy <03808> al <03588> yk <05927> hnlet <03068> hwhyl <05930> hle <06213> hvet <0518> Maw <03899> Kmxlb <0398> lka <03808> al <06113> ynruet <0518> Ma <04495> xwnm <0413> la <03068> hwhy <04397> Kalm <0559> rmayw(13:16)

13:16 kai <2532> eipen o <3588> aggelov <32> kuriou <2962> prov <4314> manwe ean <1437> biash me <1473> ou <3364> fagomai <2068> twn <3588> artwn <740> sou <4771> kai <2532> ean <1437> poihshv <4160> olokautwma <3646> kuriw <2962> anoiseiv <399> auto <846> oti <3754> ouk <3364> egnw <1097> manwe oti <3754> aggelov <32> kuriou <2962> estin <1510>

13:17 <03513> Kwndbkw <01697> *Krbd {Kyrbd} <0935> aby <03588> yk <08034> Kms <04310> ym <03068> hwhy <04397> Kalm <0413> la <04495> xwnm <0559> rmayw(13:17)

13:17 kai <2532> eipen manwe prov <4314> ton <3588> aggelon <32> kuriou <2962> ti <5100> onoma <3686> soi <4771> ina <2443> otan <3752> elyh <2064> to <3588> rhma <4487> sou <4771> doxaswmen <1392> se <4771>

13:18 o <06383> yalp <01931> awhw <08034> ymsl <07592> last <02088> hz <04100> hml <03068> hwhy <04397> Kalm <0> wl <0559> rmayw(13:18)

13:18 kai <2532> eipen autw <846> o <3588> aggelov <32> kuriou <2962> ina <2443> ti <5100> touto <3778> erwtav <2065> to <3588> onoma <3686> mou <1473> kai <2532> auto <846> estin <1510> yaumaston <2298>

13:19 <07200> Myar <0802> wtsaw <04495> xwnmw <06213> twvel <06381> alpmw <03068> hwhyl <06697> rwuh <05921> le <05927> leyw <04503> hxnmh <0853> taw <05795> Myzeh <01423> ydg <0853> ta <04495> xwnm <03947> xqyw(13:19)

13:19 kai <2532> elaben <2983> manwe ton <3588> erifon <2056> twn <3588> aigwn kai <2532> thn <3588> yusian <2378> kai <2532> anhnegken <399> epi <1909> thn <3588> petran <4073> tw <3588> kuriw <2962> tw <3588> yaumasta <2298> poiounti <4160> kuriw <2962> kai <2532> manwe kai <2532> h <3588> gunh <1135> autou <846> eyewroun <2334>

13:20 <0776> hura <06440> Mhynp <05921> le <05307> wlpyw <07200> Myar <0802> wtsaw <04495> xwnmw <04196> xbzmh <03851> bhlb <03068> hwhy <04397> Kalm <05927> leyw <08064> hmymsh <04196> xbzmh <05921> lem <03851> bhlh <05927> twleb <01961> yhyw(13:20)

13:20 kai <2532> egeneto <1096> en <1722> tw <3588> anabhnai <305> thn <3588> floga <5395> epanwyen tou <3588> yusiasthriou <2379> eiv <1519> ton <3588> ouranon <3772> kai <2532> anebh <305> o <3588> aggelov <32> kuriou <2962> en <1722> th <3588> flogi <5395> kai <2532> manwe kai <2532> h <3588> gunh <1135> autou <846> eyewroun <2334> kai <2532> epeson <4098> epi <1909> proswpon <4383> autwn <846> epi <1909> thn <3588> ghn <1065>

13:21 <01931> awh <03068> hwhy <04397> Kalm <03588> yk <04495> xwnm <03045> edy <0227> za <0802> wtsa <0413> law <04495> xwnm <0413> la <07200> harhl <03068> hwhy <04397> Kalm <05750> dwe <03254> Poy <03808> alw(13:21)

13:21 kai <2532> ou <3364> proseyhken <4369> eti <2089> o <3588> aggelov <32> kuriou <2962> ofyhnai <3708> prov <4314> manwe kai <2532> prov <4314> thn <3588> gunaika <1135> autou <846> tote <5119> egnw <1097> manwe oti <3754> aggelov <32> kuriou <2962> estin <1510>

13:22 <07200> wnyar <0430> Myhla <03588> yk <04191> twmn <04191> twm <0802> wtsa <0413> la <04495> xwnm <0559> rmayw(13:22)

13:22 kai <2532> eipen manwe prov <4314> thn <3588> gunaika <1135> autou <846> yanatw <2288> apoyanoumeya <599> oti <3754> yeon <2316> ewrakamen <3708>

13:23 <02063> tazk <08085> wneymsh <03808> al <06256> tekw <0428> hla <03605> lk <0853> ta <07200> wnarh <03808> alw <04503> hxnmw <05930> hle <03027> wndym <03947> xql <03808> al <04191> wntymhl <03068> hwhy <02654> Upx <03863> wl <0802> wtsa <0> wl <0559> rmatw(13:23)

13:23 kai <2532> eipen autw <846> h <3588> gunh <1135> autou <846> ei <1487> ebouleto <1014> kuriov <2962> yanatwsai <2289> hmav <1473> ouk <3364> an <302> edexato <1209> ek <1537> twn <3588> ceirwn <5495> hmwn <1473> olokautwma <3646> kai <2532> yusian <2378> kai <2532> ouk <3364> an <302> efwtisen <5461> hmav <1473> panta <3956> tauta <3778> kai <2532> ouk <3364> an <302> akousta epoihsen <4160> hmin <1473> tauta <3778>

13:24 <03068> hwhy <01288> whkrbyw <05288> renh <01431> ldgyw <08123> Nwsms <08034> wms <0853> ta <07121> arqtw <01121> Nb <0802> hsah <03205> dltw(13:24)

13:24 kai <2532> eteken <5088> h <3588> gunh <1135> uion <5207> kai <2532> ekalesen <2564> to <3588> onoma <3686> autou <846> samqwn <4546> kai <2532> huloghsen <2127> auton <846> kuriov <2962> kai <2532> huxhyh <837> to <3588> paidarion <3808>

13:25 P <0847> latsa <0996> Nybw <06881> heru <0996> Nyb <01835> Nd <04264> hnxmb <06470> wmepl <03068> hwhy <07307> xwr <02490> lxtw(13:25)

13:25 kai <2532> hrxato <757> pneuma <4151> kuriou <2962> sumporeuesyai <4848> autw <846> en <1722> parembolh dan ana <303> meson <3319> saraa kai <2532> ana <303> meson <3319> esyaolTIP #26: Perkuat kehidupan spiritual harian Anda dengan Bacaan Alkitab Harian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA