TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft

Hosea 9

9:1 <01715> Ngd <01637> twnrg <03605> lk <05921> le <0868> Nnta <0157> tbha <0430> Kyhla <05921> lem <02181> tynz <03588> yk <05971> Mymek <01524> lyg <0413> la <03478> larvy <08055> xmvt <0408> la(9:1)

9:1 mh <3165> caire <5463> israhl <2474> mhde <3366> eufrainou <2165> kaywv <2531> oi <3588> laoi <2992> dioti <1360> eporneusav <4203> apo <575> tou <3588> yeou <2316> sou <4771> hgaphsav <25> domata <1390> epi <1909> panta <3956> alwna <257> sitou <4621>

9:2 <0> hb <03584> sxky <08492> swrytw <07462> Mery <03808> al <03342> bqyw <01637> Nrg(9:2)

9:2 alwn <257> kai <2532> lhnov <3025> ouk <3364> egnw <1097> autouv <846> kai <2532> o <3588> oinov <3631> eqeusato autouv <846>

9:3 <0398> wlkay <02931> amj <0804> rwsabw <04714> Myrum <0669> Myrpa <07725> bsw <03069> hwhy <0776> Urab <03427> wbsy <03808> al(9:3)

9:3 ou <3364> katwkhsan en <1722> th <3588> gh <1065> tou <3588> kuriou <2962> katwkhsen efraim <2187> eiv <1519> aigupton <125> kai <2532> en <1722> assurioiv akayarta <169> fagontai <2068>

9:4 <03068> hwhy <01004> tyb <0935> awby <03808> al <05315> Mspnl <03899> Mmxl <03588> yk <02930> wamjy <0398> wylka <03605> lk <0> Mhl <0205> Mynwa <03899> Mxlk <02077> Mhyxbz <0> wl <06148> wbrey <03808> alw <03196> Nyy <03068> hwhyl <05258> wkoy <03808> al(9:4)

9:4 ouk <3364> espeisan <4689> tw <3588> kuriw <2962> oinon <3631> kai <2532> ouc <3364> hdunan autw <846> ai <3588> yusiai <2378> autwn <846> wv <3739> artov <740> penyouv <3997> autoiv <846> pantev <3956> oi <3588> esyontev <2068> auta <846> mianyhsontai <3392> dioti <1360> oi <3588> artoi <740> autwn <846> taiv <3588> qucaiv <5590> autwn <846> ouk <3364> eiseleusontai <1525> eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> kuriou <2962>

9:5 <03068> hwhy <02282> gx <03117> Mwylw <04150> dewm <03117> Mwyl <06213> wvet <04100> hm(9:5)

9:5 ti <5100> poihsete <4160> en <1722> hmera <2250> panhgurewv <3831> kai <2532> en <1722> hmera <2250> eorthv <1859> tou <3588> kuriou <2962>

9:6 <0168> Mhylhab <02336> xwx <03423> Msryy <07057> vwmq <03701> Mpokl <04261> dmxm <06912> Mrbqt <04644> Pm <06908> Mubqt <04714> Myrum <07701> dsm <01980> wklh <02009> hnh <03588> yk(9:6)

9:6 dia <1223> touto <3778> idou <2400> poreusontai <4198> ek <1537> talaipwriav <5004> aiguptou <125> kai <2532> ekdexetai <1551> autouv <846> memfiv kai <2532> yaqei <2290> autouv <846> macmav to <3588> argurion <694> autwn <846> oleyrov <3639> klhronomhsei <2816> akanyai <173> en <1722> toiv <3588> skhnwmasin <4638> autwn <846>

9:7 <04895> hmjvm <07227> hbrw <05771> Knwe <07230> br <05921> le <07307> xwrh <0376> sya <07696> egsm <05030> aybnh <0191> lywa <03478> larvy <03045> wedy <07966> Mlsh <03117> ymy <0935> wab <06486> hdqph <03117> ymy <0935> wab(9:7)

9:7 hkasin <1854> ai <3588> hmerai <2250> thv <3588> ekdikhsewv <1557> hkasin <1854> ai <3588> hmerai <2250> thv <3588> antapodosewv sou <4771> kai <2532> kakwyhsetai <2559> israhl <2474> wsper <3746> o <3588> profhthv <4396> o <3588> parexesthkwv anyrwpov <444> o <3588> pneumatoforov upo <5259> tou <3588> plhyouv <4128> twn <3588> adikiwn <93> sou <4771> eplhyunyh <4129> mania <3130> sou <4771>

9:8 <0430> wyhla <01004> tybb <04895> hmjvm <01870> wykrd <03605> lk <05921> le <03352> swqy <06341> xp <05030> aybn <0430> yhla <05973> Me <0669> Myrpa <06822> hpu(9:8)

9:8 skopov <4649> efraim <2187> meta <3326> yeou <2316> profhthv <4396> pagiv <3803> skolia <4646> epi <1909> pasav <3956> tav <3588> odouv <3598> autou <846> manian <3130> en <1722> oikw <3624> kuriou <2962> katephxan

9:9 o <02403> Mtwajx <06485> dwqpy <05771> Mnwe <02142> rwkzy <01390> hebgh <03117> ymyk <07843> wtxs <06009> wqymeh(9:9)

9:9 efyarhsan <5351> kata <2596> tav <3588> hmerav <2250> tou <3588> bounou <1015> mnhsyhsetai <3403> adikiav <93> autou <846> ekdikhsei <1556> amartiav <266> autou <846>

9:10 <0157> Mbhak <08251> Myuwqs <01961> wyhyw <01322> tsbl <05144> wrznyw <01187> rwep <0> leb <0935> wab <01992> hmh <01> Mkytwba <07200> ytyar <07225> htysarb <08384> hnatb <01063> hrwkbk <03478> larvy <04672> ytaum <04057> rbdmb <06025> Mybnek(9:10)

9:10 wv <3739> stafulhn <4718> en <1722> erhmw <2048> euron <2147> ton <3588> israhl <2474> kai <2532> wv <3739> skopon <4649> en <1722> sukh <4808> proimon <4406> eidon <3708> paterav <3962> autwn <846> autoi <846> eishlyon <1525> prov <4314> ton <3588> beelfegwr kai <2532> aphllotriwyhsan <526> eiv <1519> aiscunhn <152> kai <2532> egenonto <1096> oi <3588> hgaphmenoi <25> wv <3739> oi <3588> ebdelugmenoi <948>

9:11 <02032> Nwyrhmw <0990> Njbmw <03205> hdlm <03519> Mdwbk <05774> Ppwety <05775> Pwek <0669> Myrpa(9:11)

9:11 efraim <2187> wv <3739> orneon <3732> exepetasyh ai <3588> doxai <1391> autwn <846> ek <1537> tokwn <5110> kai <2532> wdinwn <5604> kai <2532> sullhmqewn

9:12 <01992> Mhm <05493> yrwvb <0> Mhl <0188> ywa <01571> Mg <03588> yk <0120> Mdam <07921> Mytlksw <01121> Mhynb <0853> ta <01431> wldgy <0518> Ma <03588> yk(9:12)

9:12 dioti <1360> kai <2532> ean <1437> ekyreqwsin <1625> ta <3588> tekna <5043> autwn <846> ateknwyhsontai ex <1537> anyrwpwn <444> dioti <1360> kai <2532> ouai <3759> autoiv <846> estin <1510> sarx <4561> mou <1473> ex <1537> autwn <846>

9:13 <01121> wynb <02026> grh <0413> la <03318> ayuwhl <0669> Myrpaw <05116> hwnb <08362> hlwts <06865> rwul <07200> ytyar <0834> rsak <0669> Myrpa(9:13)

9:13 efraim <2187> on <3739> tropon <5158> eidon <3708> eiv <1519> yhran <2339> paresthsan <3936> ta <3588> tekna <5043> autwn <846> kai <2532> efraim <2187> tou <3588> exagagein <1806> eiv <1519> apokenthsin ta <3588> tekna <5043> autou <846>

9:14 <06784> Myqmu <07699> Mydsw <07921> lyksm <07358> Mxr <0> Mhl <05414> Nt <05414> Ntt <04100> hm <03068> hwhy <0> Mhl <05414> Nt(9:14)

9:14 dov <1325> autoiv <846> kurie <2962> ti <5100> dwseiv <1325> autoiv <846> dov <1325> autoiv <846> mhtran <3388> ateknousan kai <2532> mastouv <3149> xhrouv <3584>

9:15 <05637> Myrro <08269> Mhyrv <03605> lk <0160> Mtbha <03254> Powa <03808> al <01644> Msrga <01004> ytybm <04611> Mhyllem <07455> er <05921> le <08130> Mytanv <08033> Ms <03588> yk <01537> lglgb <07451> Mter <03605> lk(9:15)

9:15 pasai <3956> ai <3588> kakiai <2549> autwn <846> eiv <1519> galgal oti <3754> ekei <1563> autouv <846> emishsa <3404> dia <1223> tav <3588> kakiav <2549> twn <3588> epithdeumatwn autwn <846> ek <1537> tou <3588> oikou <3624> mou <1473> ekbalw <1544> autouv <846> ou <3364> mh <3165> prosyhsw <4369> tou <3588> agaphsai <25> autouv <846> pantev <3956> oi <3588> arcontev <758> autwn <846> apeiyountev <544>

9:16 o <0990> Mnjb <04261> ydmxm <04191> ytmhw <03205> Nwdly <03588> yk <01571> Mg <01077> Nwvey <01097> *lb {ylb} <06529> yrp <03001> sby <08328> Msrs <0669> Myrpa <05221> hkh(9:16)

9:16 eponesen efraim <2187> tav <3588> rizav autou <846> exhranyh <3583> karpon <2590> ouketi <3765> mh <3165> enegkh <5342> dioti <1360> kai <2532> ean <1437> gennhswsin <1080> apoktenw <615> ta <3588> epiyumhmata koiliav <2836> autwn <846>

9:17 o <01471> Mywgb <05074> Myddn <01961> wyhyw <0> wl <08085> wems <03808> al <03588> yk <0430> yhla <03988> Moamy(9:17)

9:17 apwsetai autouv <846> o <3588> yeov <2316> oti <3754> ouk <3364> eishkousan <1522> autou <846> kai <2532> esontai <1510> planhtai <4107> en <1722> toiv <3588> eynesin <1484>TIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA