TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

2 Tawarikh 23

23:1 <01285> tyrbb <05973> wme <02147> yrkz <01121> Nb <0478> jpsyla <0853> taw <05718> whyde <01121> Nb <04641> whyvem <0853> taw <05744> dbwe <01121> Nb <05838> whyrzelw <03076> Nnxwhy <01121> Nb <03458> laemsylw <03395> Mxry <01121> Nb <05838> whyrzel <03967> twamh <08269> yrv <0853> ta <03947> xqyw <03077> edywhy <02388> qzxth <07637> tyebsh <08141> hnsbw(23:1)

23:1 kai <2532> en <1722> tw <3588> etei <2094> tw <3588> ebdomw <1442> ekrataiwsen <2901> iwdae kai <2532> elaben <2983> touv <3588> ekatontarcouv ton <3588> azarian uion <5207> iwram <2496> kai <2532> ton <3588> ismahl uion <5207> iwanan kai <2532> ton <3588> azarian uion <5207> wbhd <5601> kai <2532> ton <3588> maasaian uion <5207> adaia kai <2532> ton <3588> elisafan uion <5207> zacaria <2197> met <3326> autou <846> eiv <1519> oikon <3624>

23:2 <03389> Mlswry <0413> la <0935> wabyw <03478> larvyl <01> twbah <07218> ysarw <03063> hdwhy <05892> yre <03605> lkm <03881> Mywlh <0853> ta <06908> wubqyw <03063> hdwhyb <05437> wboyw(23:2)

23:2 kai <2532> ekuklwsan <2944> ton <3588> ioudan <2455> kai <2532> sunhgagon <4863> touv <3588> leuitav ek <1537> paswn <3956> twn <3588> polewn <4172> iouda <2448> kai <2532> arcontav <758> patriwn <3965> tou <3588> israhl <2474> kai <2532> hlyon <2064> eiv <1519> ierousalhm <2419>

23:3 <01732> dywd <01121> ynb <05921> le <03069> hwhy <01696> rbd <0834> rsak <04427> Klmy <04428> Klmh <01121> Nb <02009> hnh <01992> Mhl <0559> rmayw <04428> Klmh <05973> Me <0430> Myhlah <01004> tybb <01285> tyrb <06951> lhqh <03605> lk <03772> trkyw(23:3)

23:3 kai <2532> dieyento pasa <3956> ekklhsia <1577> iouda <2448> diayhkhn <1242> en <1722> oikw <3624> tou <3588> yeou <2316> meta <3326> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> edeixen <1166> autoiv <846> ton <3588> uion <5207> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> eipen autoiv <846> idou <2400> o <3588> uiov <5207> tou <3588> basilewv <935> basileusatw <936> kaywv <2531> elalhsen <2980> kuriov <2962> epi <1909> ton <3588> oikon <3624> dauid

23:4 <05592> Mypoh <07778> yresl <03881> Mywllw <03548> Mynhkl <07676> tbsh <0935> yab <04480> Mkm <07992> tyslsh <06213> wvet <0834> rsa <01697> rbdh <02088> hz(23:4)

23:4 nun <3568> o <3588> logov <3056> outov <3778> on <3739> poihsete <4160> to <3588> triton <5154> ex <1537> umwn <4771> eisporeuesywsan <1531> to <3588> sabbaton <4521> twn <3588> ierewn <2409> kai <2532> twn <3588> leuitwn kai <2532> eiv <1519> tav <3588> pulav <4439> twn <3588> eisodwn <1529>

23:5 <03068> hwhy <01004> tyb <02691> twruxb <05971> Meh <03605> lkw <03247> dwoyh <08179> resb <07992> tyslshw <04428> Klmh <01004> tybb <07992> tyslshw(23:5)

23:5 kai <2532> to <3588> triton <5154> en <1722> oikw <3624> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> to <3588> triton <5154> en <1722> th <3588> pulh <4439> th <3588> mesh <3319> kai <2532> pav <3956> o <3588> laov <2992> en <1722> aulaiv <833> oikou <3624> kuriou <2962>

23:6 <03068> hwhy <04931> trmsm <08104> wrmsy <05971> Meh <03605> lkw <01992> hmh <06944> sdq <03588> yk <0935> waby <01992> hmh <03881> Mywll <08334> Mytrsmhw <03548> Mynhkh <0518> Ma <03588> yk <03068> hwhy <01004> tyb <0935> awby <0408> law(23:6)

23:6 kai <2532> mh <3165> eiselyetw <1525> eiv <1519> oikon <3624> kuriou <2962> ean <1437> mh <3165> oi <3588> iereiv <2409> kai <2532> oi <3588> leuitai kai <2532> oi <3588> leitourgountev <3008> twn <3588> leuitwn autoi <846> eiseleusontai <1525> oti <3754> agioi <40> eisin <1510> kai <2532> pav <3956> o <3588> laov <2992> fulassetw <5442> fulakav <5438> kuriou <2962>

23:7 <03318> wtaubw <0935> wabb <04428> Klmh <0854> ta <01961> wyhw <04191> tmwy <01004> tybh <0413> la <0935> abhw <03027> wdyb <03627> wylkw <0376> sya <05439> bybo <04428> Klmh <0853> ta <03881> Mywlh <05362> wpyqhw(23:7)

23:7 kai <2532> kuklwsousin <2944> oi <3588> leuitai ton <3588> basilea <935> kuklw androv <435> skeuov <4632> en <1722> ceiri <5495> autou <846> kai <2532> o <3588> eisporeuomenov <1531> eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> apoyaneitai <599> kai <2532> esontai <1510> meta <3326> tou <3588> basilewv <935> eisporeuomenou <1531> kai <2532> ekporeuomenou <1607>

23:8 <04256> twqlxmh <0853> ta <03548> Nhkh <03077> edywhy <06362> rjp <03808> al <03588> yk <07676> tbsh <03318> yauwy <05973> Me <07676> tbsh <0935> yab <0376> wysna <0853> ta <0376> sya <03947> wxqyw <03548> Nhkh <03077> edywhy <06680> hwu <0834> rsa <03605> lkk <03063> hdwhy <03605> lkw <03881> Mywlh <06213> wveyw(23:8)

23:8 kai <2532> epoihsan <4160> oi <3588> leuitai kai <2532> pav <3956> iouda <2448> kata <2596> panta <3956> osa <3745> eneteilato iwdae o <3588> iereuv <2409> kai <2532> elabon <2983> ekastov <1538> touv <3588> andrav <435> autou <846> ap <575> archv <746> tou <3588> sabbatou <4521> ewv <2193> exodou <1841> tou <3588> sabbatou <4521> oti <3754> ou <3364> katelusen <2647> iwdae tav <3588> efhmeriav

23:9 <0430> Myhlah <01004> tyb <0834> rsa <01732> dywd <04428> Klml <0834> rsa <07982> Myjlsh <0853> taw <04043> twngmh <0853> taw <02595> Mytynxh <0853> ta <03967> twamh <08269> yrvl <03548> Nhkh <03077> edywhy <05414> Ntyw(23:9)

23:9 kai <2532> edwken <1325> tav <3588> macairav <3162> kai <2532> touv <3588> yureouv <2375> kai <2532> ta <3588> opla <3696> a <3739> hn <1510> tou <3588> basilewv <935> dauid en <1722> oikw <3624> tou <3588> yeou <2316>

23:10 <05439> bybo <04428> Klmh <05921> le <01004> tyblw <04196> xbzml <08042> tylamvh <01004> tybh <03802> Ptk <05704> de <03233> tynmyh <01004> tybh <03802> Ptkm <03027> wdyb <07973> wxls <0376> syaw <05971> Meh <03605> lk <0853> ta <05975> dmeyw(23:10)

23:10 kai <2532> esthsen <2476> panta <3956> ton <3588> laon <2992> ekaston <1538> en <1722> toiv <3588> oploiv <3696> autou <846> apo <575> thv <3588> wmiav tou <3588> oikou <3624> thv <3588> dexiav <1188> ewv <2193> thv <3588> wmiav thv <3588> aristerav <710> tou <3588> yusiasthriou <2379> kai <2532> tou <3588> oikou <3624> epi <1909> ton <3588> basilea <935> kuklw

23:11 o <04428> Klmh <02421> yxy <0559> wrmayw <01121> wynbw <03077> edywhy <04886> whxsmyw <0853> wta <04427> wkylmyw <05715> twdeh <0853> taw <05145> rznh <0853> ta <05921> wyle <05414> wntyw <04428> Klmh <01121> Nb <0853> ta <03318> wayuwyw(23:11)

23:11 kai <2532> exhgagen <1806> ton <3588> uion <5207> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> edwken <1325> ep <1909> auton <846> to <3588> basileion <933> kai <2532> ta <3588> marturia <3142> kai <2532> ebasileusan <936> kai <2532> ecrisan <5548> auton <846> iwdae kai <2532> oi <3588> uioi <5207> autou <846> kai <2532> eipan zhtw <2198> o <3588> basileuv <935>

23:12 <03068> hwhy <01004> tyb <05971> Meh <0413> la <0935> awbtw <04428> Klmh <0853> ta <01984> Myllhmhw <07323> Myurh <05971> Meh <06963> lwq <0853> ta <06271> whylte <08085> emstw(23:12)

23:12 kai <2532> hkousen <191> goyolia thn <3588> fwnhn <5456> tou <3588> laou <2992> twn <3588> trecontwn <5143> kai <2532> exomologoumenwn <1843> kai <2532> ainountwn <134> ton <3588> basilea <935> kai <2532> eishlyen <1525> prov <4314> ton <3588> basilea <935> eiv <1519> oikon <3624> kuriou <2962>

23:13 o <07195> rsq <07195> rsq <0559> rmatw <0899> hydgb <0853> ta <06271> whylte <07167> erqtw <01984> llhl <03045> Myeydwmw <07892> rysh <03627> ylkb <07891> Myrrwsmhw <02689> twruuxb <08628> eqwtw <08055> xmv <0776> Urah <05971> Me <03605> lkw <04428> Klmh <05921> le <02689> twruuxhw <08269> Myrvhw <03996> awbmb <05982> wdwme <05921> le <05975> dmwe <04428> Klmh <02009> hnhw <07200> artw(23:13)

23:13 kai <2532> eiden <3708> kai <2532> idou <2400> o <3588> basileuv <935> epi <1909> thv <3588> stasewv <4714> autou <846> kai <2532> epi <1909> thv <3588> eisodou <1529> oi <3588> arcontev <758> kai <2532> ai <3588> salpiggev <4536> peri <4012> ton <3588> basilea <935> kai <2532> pav <3956> o <3588> laov <2992> hufranyh <2165> kai <2532> esalpisan <4537> en <1722> taiv <3588> salpigxin <4536> kai <2532> oi <3588> adontev <103> en <1722> toiv <3588> organoiv wdoi <3598> kai <2532> umnountev <5214> ainon <136> kai <2532> dierrhxen goyolia thn <3588> stolhn <4749> authv <846> kai <2532> ebohsen <994> kai <2532> eipen epitiyemenoi <2007> epitiyesye <2007>

23:14 <03068> hwhy <01004> tyb <04191> hwtymt <03808> al <03548> Nhkh <0559> rma <03588> yk <02719> brxb <04191> tmwy <0310> hyrxa <0935> abhw <07713> twrdvh <01004> tybm <0413> la <03318> hwayuwh <0413> Mhla <0559> rmayw <02428> lyxh <06485> ydwqp <03967> twamh <08269> yrv <0853> ta <03548> Nhkh <03077> edywhy <03318> auwyw(23:14)

23:14 kai <2532> exhlyen <1831> iwdae o <3588> iereuv <2409> kai <2532> eneteilato iwdae o <3588> iereuv <2409> toiv <3588> ekatontarcoiv kai <2532> toiv <3588> archgoiv <747> thv <3588> dunamewv <1411> kai <2532> eipen autoiv <846> ekbalete <1544> authn <846> ektov <1622> tou <3588> oikou <3624> kai <2532> eiselyate <1525> opisw <3694> authv <846> kai <2532> apoyanetw <599> macaira <3162> oti <3754> eipen o <3588> iereuv <2409> mh <3165> apoyanetw <599> en <1722> oikw <3624> kuriou <2962>

23:15 P <08033> Ms <04191> hwtymyw <04428> Klmh <01004> tyb <05483> Myowoh <08179> res <03996> awbm <0413> la <0935> awbtw <03027> Mydy <0> hl <07760> wmyvyw(23:15)

23:15 kai <2532> edwkan <1325> auth <846> anesin <425> kai <2532> dihlyen <1330> dia <1223> thv <3588> pulhv <4439> twn <3588> ippewn <2460> tou <3588> oikou <3624> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> eyanatwsan <2289> authn <846> ekei <1563>

23:16 <03068> hwhyl <05971> Mel <01961> twyhl <04428> Klmh <0996> Nybw <05971> Meh <03605> lk <0996> Nybw <0996> wnyb <01285> tyrb <03077> edywhy <03772> trkyw(23:16)

23:16 kai <2532> dieyeto iwdae diayhkhn <1242> ana <303> meson <3319> autou <846> kai <2532> tou <3588> laou <2992> kai <2532> tou <3588> basilewv <935> einai <1510> laon <2992> tw <3588> kuriw <2962>

23:17 <04196> twxbzmh <06440> ynpl <02026> wgrh <01168> lebh <03548> Nhk <04977> Ntm <0853> taw <07665> wrbs <06754> wymlu <0853> taw <04196> wytxbzm <0853> taw <05422> whutyw <01168> lebh <01004> tyb <05971> Meh <03605> lk <0935> wabyw(23:17)

23:17 kai <2532> eishlyen <1525> pav <3956> o <3588> laov <2992> thv <3588> ghv <1065> eiv <1519> oikon <3624> baal <896> kai <2532> katespasan auton <846> kai <2532> ta <3588> yusiasthria <2379> kai <2532> ta <3588> eidwla <1497> autou <846> eleptunan kai <2532> ton <3588> matyan <3157> ierea <2409> thv <3588> baal <896> eyanatwsan <2289> enantion <1726> twn <3588> yusiasthriwn <2379> autou <846>

23:18 <01732> dywd <03027> ydy <05921> le <07892> rysbw <08057> hxmvb <04872> hsm <08451> trwtb <03789> bwtkk <03068> hwhy <05930> twle <05927> twlehl <03068> hwhy <01004> tyb <05921> le <01732> dywd <02505> qlx <0834> rsa <03881> Mywlh <03548> Mynhkh <03027> dyb <03068> hwhy <01004> tyb <06486> tdqp <03077> edywhy <07760> Mvyw(23:18)

23:18 kai <2532> eneceirhsen iwdae o <3588> iereuv <2409> ta <3588> erga <2041> oikou <3624> kuriou <2962> dia <1223> ceirov <5495> ierewn <2409> kai <2532> leuitwn kai <2532> anesthsen <450> tav <3588> efhmeriav <2183> twn <3588> ierewn <2409> kai <2532> twn <3588> leuitwn av <3739> diesteilen dauid epi <1909> ton <3588> oikon <3624> kuriou <2962> kai <2532> anenegkai <399> olokautwmata <3646> kuriw <2962> kaywv <2531> gegraptai <1125> en <1722> nomw <3551> mwush en <1722> eufrosunh <2167> kai <2532> en <1722> wdaiv <3592> dia <1223> ceirov <5495> dauid

23:19 <01697> rbd <03605> lkl <02931> amj <0935> aby <03808> alw <03068> hwhy <01004> tyb <08179> yres <05921> le <07778> Myrewsh <05975> dmeyw(23:19)

23:19 kai <2532> esthsan <2476> oi <3588> pulwroi epi <1909> tav <3588> pulav <4439> oikou <3624> kuriou <2962> kai <2532> ouk <3364> eiseleusetai <1525> akayartov <169> eiv <1519> pan <3956> pragma <4229>

23:20 <04467> hklmmh <03678> aok <05921> le <04428> Klmh <0853> ta <03427> wbyswyw <04428> Klmh <01004> tyb <05945> Nwyleh <08179> res <08432> Kwtb <0935> wabyw <03068> hwhy <01004> tybm <04428> Klmh <0853> ta <03381> drwyw <0776> Urah <05971> Me <03605> lk <0853> taw <05971> Meb <04910> Mylswmh <0853> taw <0117> Myrydah <0853> taw <03967> twamh <08269> yrv <0853> ta <03947> xqyw(23:20)

23:20 kai <2532> elaben <2983> touv <3588> patriarcav <3966> kai <2532> touv <3588> dunatouv <1415> kai <2532> touv <3588> arcontav <758> tou <3588> laou <2992> kai <2532> panta <3956> ton <3588> laon <2992> thv <3588> ghv <1065> kai <2532> anebibasan <307> ton <3588> basilea <935> eiv <1519> oikon <3624> kuriou <2962> kai <2532> eishlyen <1525> dia <1223> thv <3588> pulhv <4439> thv <3588> eswterav <2082> eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> ekayisan <2523> ton <3588> basilea <935> epi <1909> ton <3588> yronon <2362> thv <3588> basileiav <932>

23:21 o <02719> brxb <04191> wtymh <06271> whylte <0853> taw <08252> hjqs <05892> ryehw <0776> Urah <05971> Me <03605> lk <08055> wxmvyw(23:21)

23:21 kai <2532> hufranyh <2165> pav <3956> o <3588> laov <2992> thv <3588> ghv <1065> kai <2532> h <3588> poliv <4172> hsucasen <2270> kai <2532> thn <3588> goyolian eyanatwsan <2289> macaira <3162>TIP #18: Centang "Hanya dalam TB" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab hanya dalam versi TB [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA