TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

2 Samuel 5

5:1 <0587> wnxna <01320> Krvbw <06106> Kmue <02005> wnnh <0559> rmal <0559> wrmayw <02275> hnwrbx <01732> dwd <0413> la <03478> larvy <07626> yjbs <03605> lk <0935> wabyw(5:1)

5:1 kai <2532> paraginontai <3854> pasai <3956> ai <3588> fulai <5443> israhl <2474> prov <4314> dauid eiv <1519> cebrwn kai <2532> eipan autw <846> idou <2400> osta <3747> sou <4771> kai <2532> sarkev <4561> sou <4771> hmeiv <1473>

5:2 <03478> larvy <05921> le <05057> dygnl <01961> hyht <0859> htaw <03478> larvy <0853> ta <05971> yme <0853> ta <07462> hert <0859> hta <0> Kl <03068> hwhy <0559> rmayw <03478> larvy <0853> ta <0935> *aybmhw {ybmhw} <03318> *ayuwmh {ayuwm} <01961> *tyyh {htyyh} <0859> hta <05921> wnyle <04428> Klm <07586> lwas <01961> twyhb <08032> Mwsls <01571> Mg <0865> lwmta <01571> Mg(5:2)

5:2 kai <2532> ecyev kai <2532> trithn <5154> ontov <1510> saoul <4549> basilewv <935> ef <1909> hmin <1473> su <4771> hsya <1510> o <3588> exagwn <1806> kai <2532> eisagwn <1521> ton <3588> israhl <2474> kai <2532> eipen kuriov <2962> prov <4314> se <4771> su <4771> poimaneiv <4165> ton <3588> laon <2992> mou <1473> ton <3588> israhl <2474> kai <2532> su <4771> esei <1510> eiv <1519> hgoumenon <2233> epi <1909> ton <3588> israhl <2474>

5:3 P <03478> larvy <05921> le <04428> Klml <01732> dwd <0853> ta <04886> wxsmyw <03068> hwhy <06440> ynpl <02275> Nwrbxb <01285> tyrb <01732> dwd <04428> Klmh <0> Mhl <03772> trkyw <02275> hnwrbx <04428> Klmh <0413> la <03478> larvy <02205> ynqz <03605> lk <0935> wabyw(5:3)

5:3 kai <2532> ercontai <2064> pantev <3956> oi <3588> presbuteroi <4245> israhl <2474> prov <4314> ton <3588> basilea <935> eiv <1519> cebrwn kai <2532> dieyeto autoiv <846> o <3588> basileuv <935> dauid diayhkhn <1242> en <1722> cebrwn enwpion <1799> kuriou <2962> kai <2532> criousin <5548> ton <3588> dauid eiv <1519> basilea <935> epi <1909> panta <3956> israhl <2474>

5:4 <04427> Klm <08141> hns <0705> Myebra <04427> wklmb <01732> dwd <08141> hns <07970> Mysls <01121> Nb(5:4)

5:4 uiov <5207> triakonta <5144> etwn <2094> dauid en <1722> tw <3588> basileusai <936> auton <846> kai <2532> tessarakonta <5062> eth <2094> ebasileusen <936>

5:5 <03063> hdwhyw <03478> larvy <03605> lk <05921> le <08141> hns <07969> slsw <07970> Mysls <04427> Klm <03389> Mlswrybw <02320> Mysdx <08337> hssw <08141> Myns <07651> ebs <03063> hdwhy <05921> le <04427> Klm <02275> Nwrbxb(5:5)

5:5 epta <2033> eth <2094> kai <2532> ex <1803> mhnav <3303> ebasileusen <936> en <1722> cebrwn epi <1909> ton <3588> ioudan <2455> kai <2532> triakonta <5144> tria <5140> eth <2094> ebasileusen <936> epi <1909> panta <3956> israhl <2474> kai <2532> ioudan <2455> en <1722> ierousalhm <2419>

5:6 <02008> hnh <01732> dwd <0935> awby <03808> al <0559> rmal <06452> Myxophw <05787> Myrweh <05493> Kryoh <0518> Ma <03588> yk <02008> hnh <0935> awbt <03808> al <0559> rmal <01732> dwdl <0559> rmayw <0776> Urah <03427> bswy <02983> yobyh <0413> la <03389> Mlswry <0376> wysnaw <04428> Klmh <01980> Klyw(5:6)

5:6 kai <2532> aphlyen <565> dauid kai <2532> oi <3588> andrev <435> autou <846> eiv <1519> ierousalhm <2419> prov <4314> ton <3588> iebousaion ton <3588> katoikounta thn <3588> ghn <1065> kai <2532> erreyh tw <3588> dauid ouk <3364> eiseleusei <1525> wde <3592> oti <3754> antesthsan oi <3588> tufloi <5185> kai <2532> oi <3588> cwloi <5560> legontev <3004> oti <3754> ouk <3364> eiseleusetai <1525> dauid wde <3592>

5:7 <01732> dwd <05892> rye <01931> ayh <06726> Nwyu <04686> tdum <0853> ta <01732> dwd <03920> dklyw(5:7)

5:7 kai <2532> katelabeto <2638> dauid thn <3588> periochn <4042> siwn <4622> auth <3778> h <3588> poliv <4172> tou <3588> dauid

5:8 <01004> tybh <0413> la <0935> awby <03808> al <06455> xopw <05787> rwe <0559> wrmay <03651> Nk <05921> le <01732> dwd <05315> spn <08130> *yanv {wanv} <05787> Myrweh <0853> taw <06455> Myxoph <0853> taw <06794> rwnub <05060> egyw <02983> yoby <05221> hkm <03605> lk <01931> awhh <03117> Mwyb <01732> dwd <0559> rmayw(5:8)

5:8 kai <2532> eipen dauid th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> pav <3956> tuptwn <5180> iebousaion aptesyw <680> en <1722> paraxifidi kai <2532> touv <3588> cwlouv <5560> kai <2532> touv <3588> tuflouv <5185> kai <2532> touv <3588> misountav <3404> thn <3588> quchn <5590> dauid dia <1223> touto <3778> erousin tufloi <5185> kai <2532> cwloi <5560> ouk <3364> eiseleusontai <1525> eiv <1519> oikon <3624> kuriou <2962>

5:9 <01004> htybw <04407> awlmh <04480> Nm <05439> bybo <01732> dwd <01129> Nbyw <01732> dwd <05892> rye <0> hl <07121> arqyw <04686> hdumb <01732> dwd <03427> bsyw(5:9)

5:9 kai <2532> ekayisen <2523> dauid en <1722> th <3588> perioch <4042> kai <2532> eklhyh <2564> auth <3778> h <3588> poliv <4172> dauid kai <2532> wkodomhsen <3618> thn <3588> polin <4172> kuklw apo <575> thv <3588> akrav kai <2532> ton <3588> oikon <3624> autou <846>

5:10 P <05973> wme <06635> twabu <0430> yhla <03068> hwhyw <01419> lwdgw <01980> Kwlh <01732> dwd <01980> Klyw(5:10)

5:10 kai <2532> eporeueto <4198> dauid poreuomenov <4198> kai <2532> megalunomenov <3170> kai <2532> kuriov <2962> pantokratwr <3841> met <3326> autou <846>

5:11 <01732> dwdl <01004> tyb <01129> wnbyw <07023> ryq <068> Nba <02796> ysrxw <06086> Ue <02796> ysrxw <0730> Myzra <06086> yuew <01732> dwd <0413> la <04397> Mykalm <06865> ru <04428> Klm <02438> Mryx <07971> xlsyw(5:11)

5:11 kai <2532> apesteilen <649> ciram basileuv <935> turou <5184> aggelouv <32> prov <4314> dauid kai <2532> xula <3586> kedrina kai <2532> tektonav <5045> xulwn <3586> kai <2532> tektonav <5045> liywn <3037> kai <2532> wkodomhsan <3618> oikon <3624> tw <3588> dauid

5:12 o <03478> larvy <05971> wme <05668> rwbeb <04467> wtklmm <05375> avn <03588> ykw <03478> larvy <05921> le <04428> Klml <03068> hwhy <03559> wnykh <03588> yk <01732> dwd <03045> edyw(5:12)

5:12 kai <2532> egnw <1097> dauid oti <3754> htoimasen <2090> auton <846> kuriov <2962> eiv <1519> basilea <935> epi <1909> israhl <2474> kai <2532> oti <3754> ephryh h <3588> basileia <932> autou <846> dia <1223> ton <3588> laon <2992> autou <846> israhl <2474>

5:13 <01323> twnbw <01121> Mynb <01732> dwdl <05750> dwe <03205> wdlwyw <02275> Nwrbxm <0935> wab <0310> yrxa <03389> Mlswrym <0802> Mysnw <06370> Mysglp <05750> dwe <01732> dwd <03947> xqyw(5:13)

5:13 kai <2532> elaben <2983> dauid eti <2089> gunaikav <1135> kai <2532> pallakav ex <1537> ierousalhm <2419> meta <3326> to <3588> elyein <2064> auton <846> ek <1537> cebrwn kai <2532> egenonto <1096> tw <3588> dauid eti <2089> uioi <5207> kai <2532> yugaterev <2364>

5:14 <08010> hmlsw <05416> Ntnw <07727> bbwsw <08051> ewms <03389> Mlswryb <0> wl <03209> Mydlyh <08034> twms <0428> hlaw(5:14)

5:14 kai <2532> tauta <3778> ta <3588> onomata <3686> twn <3588> gennhyentwn <1080> autw <846> en <1722> ierousalhm <2419> sammouv kai <2532> swbab kai <2532> nayan <3481> kai <2532> salwmwn

5:15 <03309> eypyw <05298> gpnw <0474> ewsylaw <02984> rxbyw(5:15)

5:15 kai <2532> ebear kai <2532> elisouv kai <2532> nafek kai <2532> iefiev

5:16 P <0467> jlpylaw <0450> edylaw <0476> emsylaw(5:16)

5:16 kai <2532> elisama kai <2532> elidae kai <2532> elifalay (5:16a) samae iessibay nayan <3481> galamaan iebaar yehsouv elfalat naged nafek ianaya leasamuv baalimay elifalay

5:17 <04686> hdwumh <0413> la <03381> dryw <01732> dwd <08085> emsyw <01732> dwd <0853> ta <01245> sqbl <06430> Mytslp <03605> lk <05927> wleyw <03478> larvy <05921> le <04428> Klml <01732> dwd <0853> ta <04886> wxsm <03588> yk <06430> Mytslp <08085> wemsyw(5:17)

5:17 kai <2532> hkousan <191> allofuloi <246> oti <3754> kecristai <5548> dauid basileuv <935> epi <1909> israhl <2474> kai <2532> anebhsan <305> pantev <3956> oi <3588> allofuloi <246> zhtein <2212> ton <3588> dauid kai <2532> hkousen <191> dauid kai <2532> katebh <2597> eiv <1519> thn <3588> periochn <4042>

5:18 <07497> Myapr <06010> qmeb <05203> wsjnyw <0935> wab <06430> Mytslpw(5:18)

5:18 kai <2532> oi <3588> allofuloi <246> paraginontai <3854> kai <2532> sunepesan eiv <1519> thn <3588> koilada twn <3588> titanwn

5:19 <03027> Kdyb <06430> Mytslph <0853> ta <05414> Nta <05414> Ntn <03588> yk <05927> hle <01732> dwd <0413> la <03068> hwhy <0559> rmayw <03027> ydyb <05414> Mntth <06430> Mytslp <0413> la <05927> hleah <0559> rmal <03068> hwhyb <01732> dwd <07592> lasyw(5:19)

5:19 kai <2532> hrwthsen <2065> dauid dia <1223> kuriou <2962> legwn <3004> ei <1487> anabw <305> prov <4314> touv <3588> allofulouv <246> kai <2532> paradwseiv <3860> autouv <846> eiv <1519> tav <3588> ceirav <5495> mou <1473> kai <2532> eipen kuriov <2962> prov <4314> dauid anabaine <305> oti <3754> paradidouv <3860> paradwsw <3860> touv <3588> allofulouv <246> eiv <1519> tav <3588> ceirav <5495> sou <4771>

5:20 <01188> Myurp <0> leb <01931> awhh <04725> Mwqmh <08034> Ms <07121> arq <03651> Nk <05921> le <04325> Mym <06556> Urpk <06440> ynpl <0341> ybya <0853> ta <03068> hwhy <06555> Urp <0559> rmayw <01732> dwd <08033> Ms <05221> Mkyw <01188> Myurp <0> lebb <01732> dwd <0935> abyw(5:20)

5:20 kai <2532> hlyen <2064> dauid ek <1537> twn <3588> epanw <1883> diakopwn kai <2532> ekoqen <2875> touv <3588> allofulouv <246> ekei <1563> kai <2532> eipen dauid diekoqen kuriov <2962> touv <3588> ecyrouv <2190> mou <1473> touv <3588> allofulouv <246> enwpion <1799> emou <1473> wv <3739> diakoptetai udata <5204> dia <1223> touto <3778> eklhyh <2564> to <3588> onoma <3686> tou <3588> topou <5117> ekeinou <1565> epanw <1883> diakopwn

5:21 P <0582> wysnaw <01732> dwd <05375> Mavyw <06091> Mhybue <0853> ta <08033> Ms <05800> wbzeyw(5:21)

5:21 kai <2532> katalimpanousin ekei <1563> touv <3588> yeouv <2316> autwn <846> kai <2532> elabosan <2983> autouv <846> dauid kai <2532> oi <3588> andrev <435> oi <3588> met <3326> autou <846>

5:22 <07497> Myapr <06010> qmeb <05203> wsjnyw <05927> twlel <06430> Mytslp <05750> dwe <03254> wpoyw(5:22)

5:22 kai <2532> proseyento <4369> eti <2089> allofuloi <246> tou <3588> anabhnai <305> kai <2532> sunepesan en <1722> th <3588> koiladi twn <3588> titanwn

5:23 <01057> Myakb <04136> lwmm <0> Mhl <0935> tabw <0310> Mhyrxa <0413> la <05437> boh <05927> hlet <03808> al <0559> rmayw <03068> hwhyb <01732> dwd <07592> lasyw(5:23)

5:23 kai <2532> ephrwthsen dauid dia <1223> kuriou <2962> kai <2532> eipen kuriov <2962> ouk <3364> anabhsei <305> eiv <1519> sunanthsin <4877> autwn <846> apostrefou <654> ap <575> autwn <846> kai <2532> paresei <3928> autoiv <846> plhsion <4139> tou <3588> klauymwnov

5:24 <06430> Mytslp <04264> hnxmb <05221> twkhl <06440> Kynpl <03068> hwhy <03318> auy <0227> za <03588> yk <02782> Urxt <0227> za <01057> Myakbh <07218> ysarb <06807> hdeu <06963> lwq <0853> ta <08085> *Kemsk {Kemsb} <01961> yhyw(5:24)

5:24 kai <2532> estai <1510> en <1722> tw <3588> akousai <191> se <4771> thn <3588> fwnhn <5456> tou <3588> sugkleismou tou <3588> alsouv tou <3588> klauymwnov tote <5119> katabhsei <2597> prov <4314> autouv <846> oti <3754> tote <5119> exeleusetai <1831> kuriov <2962> emprosyen <1715> sou <4771> koptein <2875> en <1722> tw <3588> polemw <4171> twn <3588> allofulwn <246>

5:25 P <01507> rzg <0935> Kab <05704> de <01387> ebgm <06430> Mytslp <0853> ta <05221> Kyw <03068> hwhy <06680> whwu <0834> rsak <03651> Nk <01732> dwd <06213> veyw(5:25)

5:25 kai <2532> epoihsen <4160> dauid kaywv <2531> eneteilato autw <846> kuriov <2962> kai <2532> epataxen <3960> touv <3588> allofulouv <246> apo <575> gabawn ewv <2193> thv <3588> ghv <1065> gazhraTIP #06: Pada Tampilan Alkitab, Tampilan Daftar Ayat dan Bacaan Ayat Harian, seret panel kuning untuk menyesuaikan layar Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA