TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Ulangan 1:20-40

1:20 <0> wnl <05414> Ntn <0430> wnyhla <03068> hwhy <0834> rsa <0567> yrmah <02022> rh <05704> de <0935> Mtab <0413> Mkla <0559> rmaw(1:20)

1:20 kai <2532> eipa prov <4314> umav <4771> hlyate <2064> ewv <2193> tou <3588> orouv <3735> tou <3588> amorraiou o <3739> o <3588> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> hmwn <1473> didwsin <1325> umin <4771>

1:21 <02865> txt <0408> law <03372> aryt <0408> la <0> Kl <01> Kytba <0430> yhla <03068> hwhy <01696> rbd <0834> rsak <03423> sr <05927> hle <0776> Urah <0853> ta <06440> Kynpl <0430> Kyhla <03068> hwhy <05414> Ntn <07200> har(1:21)

1:21 idete <3708> paradedwken <3860> umin <4771> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> umwn <4771> pro <4253> proswpou <4383> umwn <4771> thn <3588> ghn <1065> anabantev <305> klhronomhsate <2816> on <3739> tropon <5158> eipen kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> twn <3588> paterwn <3962> umwn <4771> umin <4771> mh <3165> fobeisye <5399> mhde <3366> deiliashte <1168>

1:22 <0413> Nhyla <0935> abn <0834> rsa <05892> Myreh <0853> taw <0> hb <05927> hlen <0834> rsa <01870> Krdh <0853> ta <01697> rbd <0853> wnta <07725> wbsyw <0776> Urah <0853> ta <0> wnl <02658> wrpxyw <06440> wnynpl <0376> Mysna <07971> hxlsn <0559> wrmatw <03605> Mklk <0413> yla <07126> Nwbrqtw(1:22)

1:22 kai <2532> proshlyate <4334> moi <1473> pantev <3956> kai <2532> eipate aposteilwmen <649> andrav <435> proterouv <4387> hmwn <1473> kai <2532> efodeusatwsan hmin <1473> thn <3588> ghn <1065> kai <2532> anaggeilatwsan <312> hmin <1473> apokrisin <612> thn <3588> odon <3598> di <1223> hv <3739> anabhsomeya <305> en <1722> auth <846> kai <2532> tav <3588> poleiv <4172> eiv <1519> av <3739> eisporeusomeya <1531> eiv <1519> autav <846>

1:23 <07626> jbsl <0259> dxa <0376> sya <0582> Mysna <06240> rve <08147> Myns <04480> Mkm <03947> xqaw <01697> rbdh <05869> ynyeb <03190> bjyyw(1:23)

1:23 kai <2532> hresen <700> enantion <1726> mou <1473> to <3588> rhma <4487> kai <2532> elabon <2983> ex <1537> umwn <4771> dwdeka <1427> andrav <435> andra <435> ena <1519> kata <2596> fulhn <5443>

1:24 <0853> hta <07270> wlgryw <0812> lksa <05158> lxn <05704> de <0935> wabyw <02022> hrhh <05927> wleyw <06437> wnpyw(1:24)

1:24 kai <2532> epistrafentev <1994> anebhsan <305> eiv <1519> to <3588> orov <3735> kai <2532> hlyosan <2064> ewv <2193> faraggov <5327> botruov <1009> kai <2532> kateskopeusan authn <846>

1:25 <0> wnl <05414> Ntn <0430> wnyhla <03068> hwhy <0834> rsa <0776> Urah <02896> hbwj <0559> wrmayw <01697> rbd <0853> wnta <07725> wbsyw <0413> wnyla <03381> wdrwyw <0776> Urah <06529> yrpm <03027> Mdyb <03947> wxqyw(1:25)

1:25 kai <2532> elabosan <2983> en <1722> taiv <3588> cersin <5495> autwn <846> apo <575> tou <3588> karpou <2590> thv <3588> ghv <1065> kai <2532> kathnegkan <2702> prov <4314> hmav <1473> kai <2532> elegon <3004> agayh <18> h <3588> gh <1065> hn <3739> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> hmwn <1473> didwsin <1325> hmin <1473>

1:26 <0430> Mkyhla <03068> hwhy <06310> yp <0853> ta <04784> wrmtw <05927> tlel <014> Mtyba <03808> alw(1:26)

1:26 kai <2532> ouk <3364> hyelhsate <2309> anabhnai <305> kai <2532> hpeiyhsate <544> tw <3588> rhmati <4487> kuriou <2962> tou <3588> yeou <2316> umwn <4771>

1:27 <08045> wndymshl <0567> yrmah <03027> dyb <0853> wnta <05414> ttl <04714> Myrum <0776> Uram <03318> wnayuwh <0853> wnta <03068> hwhy <08130> tanvb <0559> wrmatw <0168> Mkylhab <07279> wngrtw(1:27)

1:27 kai <2532> diegogguzete <1234> en <1722> taiv <3588> skhnaiv <4633> umwn <4771> kai <2532> eipate dia <1223> to <3588> misein <3404> kurion <2962> hmav <1473> exhgagen <1806> hmav <1473> ek <1537> ghv <1065> aiguptou <125> paradounai <3860> hmav <1473> eiv <1519> ceirav <5495> amorraiwn exoleyreusai hmav <1473>

1:28 <08033> Ms <07200> wnyar <06062> Myqne <01121> ynb <01571> Mgw <08064> Mymsb <01219> trwubw <01419> tldg <05892> Myre <04480> wnmm <07311> Mrw <01419> lwdg <05971> Me <0559> rmal <03824> wnbbl <0853> ta <04549> womh <0251> wnyxa <05927> Myle <0587> wnxna <0575> hna(1:28)

1:28 pou <4225> hmeiv <1473> anabainomen <305> oi <3588> adelfoi <80> umwn <4771> apesthsan umwn <4771> thn <3588> kardian <2588> legontev <3004> eynov <1484> mega <3173> kai <2532> polu <4183> kai <2532> dunatwteron <1415> hmwn <1473> kai <2532> poleiv <4172> megalai <3173> kai <2532> teteicismenai ewv <2193> tou <3588> ouranou <3772> alla <235> kai <2532> uiouv <5207> gigantwn ewrakamen <3708> ekei <1563>

1:29 <01992> Mhm <03372> Nwaryt <03808> alw <06206> Nwuret <03808> al <0413> Mkla <0559> rmaw(1:29)

1:29 kai <2532> eipa prov <4314> umav <4771> mh <3165> pthxhte mhde <3366> fobhyhte <5399> ap <575> autwn <846>

1:30 <05869> Mkynyel <04714> Myrumb <0854> Mkta <06213> hve <0834> rsa <03605> lkk <0> Mkl <03898> Mxly <01931> awh <06440> Mkynpl <01980> Klhh <0430> Mkyhla <03068> hwhy(1:30)

1:30 kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> umwn <4771> o <3588> proporeuomenov <4313> pro <4253> proswpou <4383> umwn <4771> autov <846> sunekpolemhsei autouv <846> mey <3326> umwn <4771> kata <2596> panta <3956> osa <3745> epoihsen <4160> umin <4771> en <1722> gh <1065> aiguptw <125>

1:31 <02088> hzh <04725> Mwqmh <05704> de <0935> Mkab <05704> de <01980> Mtklh <0834> rsa <01870> Krdh <03605> lkb <01121> wnb <0853> ta <0376> sya <05375> avy <0834> rsak <0430> Kyhla <03068> hwhy <05375> Kavn <0834> rsa <07200> tyar <0834> rsa <04057> rbdmbw(1:31)

1:31 kai <2532> en <1722> th <3588> erhmw <2048> tauth <3778> hn <3739> eidete <3708> wv <3739> etrofoforhsen se <4771> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771> wv <3739> ei <1487> tiv <5100> trofoforhsei anyrwpov <444> ton <3588> uion <5207> autou <846> kata <2596> pasan <3956> thn <3588> odon <3598> hn <3739> eporeuyhte <4198> ewv <2193> hlyete <2064> eiv <1519> ton <3588> topon <5117> touton <3778>

1:32 <0430> Mkyhla <03068> hwhyb <0539> Mnymam <0369> Mknya <02088> hzh <01697> rbdbw(1:32)

1:32 kai <2532> en <1722> tw <3588> logw <3056> toutw <3778> ouk <3364> enepisteusate kuriw <2962> tw <3588> yew <2316> umwn <4771>

1:33 <03119> Mmwy <06051> Nnebw <0> hb <01980> wklt <0834> rsa <01870> Krdb <07200> Mktarl <03915> hlyl <0784> sab <02583> Mktnxl <04725> Mwqm <0> Mkl <08446> rwtl <01870> Krdb <06440> Mkynpl <01980> Klhh(1:33)

1:33 ov <3739> proporeuetai <4313> proterov <4387> umwn <4771> en <1722> th <3588> odw <3598> eklegesyai umin <4771> topon <5117> odhgwn <3594> umav <4771> en <1722> puri <4442> nuktov <3571> deiknuwn <1166> umin <4771> thn <3588> odon <3598> kay <2596> hn <3739> poreuesye <4198> ep <1909> authv <846> kai <2532> en <1722> nefelh <3507> hmerav <2250>

1:34 <0559> rmal <07650> ebsyw <07107> Puqyw <01697> Mkyrbd <06963> lwq <0853> ta <03068> hwhy <08085> emsyw(1:34)

1:34 kai <2532> hkousen <191> kuriov <2962> thn <3588> fwnhn <5456> twn <3588> logwn <3056> umwn <4771> kai <2532> paroxunyeiv <3947> wmosen legwn <3004>

1:35 <01> Mkytbal <05414> ttl <07650> ytebsn <0834> rsa <02896> hbwjh <0776> Urah <0853> ta <02088> hzh <07451> erh <01755> rwdh <0428> hlah <0376> Mysnab <0376> sya <07200> hary <0518> Ma(1:35)

1:35 ei <1487> oqetai <3708> tiv <5100> twn <3588> andrwn <435> toutwn <3778> thn <3588> agayhn <18> tauthn <3778> ghn <1065> hn <3739> wmosa toiv <3588> patrasin <3962> autwn <846>

1:36 <03068> hwhy <0310> yrxa <04390> alm <0834> rsa <03282> Ney <01121> wynblw <0> hb <01869> Krd <0834> rsa <0776> Urah <0853> ta <05414> Nta <0> wlw <07200> hnary <01931> awh <03312> hnpy <01121> Nb <03612> blk <02108> ytlwz(1:36)

1:36 plhn <4133> caleb uiov <5207> iefonnh outov <3778> oqetai <3708> authn <846> kai <2532> toutw <3778> dwsw <1325> thn <3588> ghn <1065> ef <1909> hn <3739> epebh <1910> kai <2532> toiv <3588> uioiv <5207> autou <846> dia <1223> to <3588> proskeisyai auton <846> ta <3588> prov <4314> kurion <2962>

1:37 <08033> Ms <0935> abt <03808> al <0859> hta <01571> Mg <0559> rmal <01558> Mkllgb <03068> hwhy <0599> Pnath <0> yb <01571> Mg(1:37)

1:37 kai <2532> emoi <1473> eyumwyh <2373> kuriov <2962> di <1223> umav <4771> legwn <3004> oude <3761> su <4771> ou <3364> mh <3165> eiselyhv <1525> ekei <1563>

1:38 <03478> larvy <0853> ta <05157> hnlxny <01931> awh <03588> yk <02388> qzx <0853> wta <08033> hms <0935> aby <01931> awh <06440> Kynpl <05975> dmeh <05126> Nwn <01121> Nb <03091> eswhy(1:38)

1:38 ihsouv <2424> uiov <5207> nauh o <3588> paresthkwv <3936> soi <4771> outov <3778> eiseleusetai <1525> ekei <1563> auton <846> katiscuson <2729> oti <3754> autov <846> kataklhronomhsei authn <846> tw <3588> israhl <2474>

1:39 <03423> hwsryy <01992> Mhw <05414> hnnta <0> Mhlw <08033> hms <0935> waby <01992> hmh <07451> erw <02896> bwj <03117> Mwyh <03045> wedy <03808> al <0834> rsa <01121> Mkynbw <01961> hyhy <0957> zbl <0559> Mtrma <0834> rsa <02945> Mkpjw(1:39)

1:39 kai <2532> pan <3956> paidion <3813> neon <3501> ostiv <3748> ouk <3364> oiden shmeron <4594> agayon <18> h <2228> kakon <2556> outoi <3778> eiseleusontai <1525> ekei <1563> kai <2532> toutoiv <3778> dwsw <1325> authn <846> kai <2532> autoi <846> klhronomhsousin <2816> authn <846>

1:40 <05488> Pwo <03220> My <01870> Krd <04057> hrbdmh <05265> weow <0> Mkl <06437> wnp <0859> Mtaw(1:40)

1:40 kai <2532> umeiv <4771> epistrafentev <1994> estratopedeusate eiv <1519> thn <3588> erhmon <2048> odon <3598> thn <3588> epi <1909> thv <3588> eruyrav <2063> yalasshv <2281>TIP #17: Gunakan Pencarian Universal untuk mencari pasal, ayat, referensi, kata atau nomor strong. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA