TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

1 Samuel 1:1-20

1:1 <0673> ytrpa <06689> Pwu <01121> Nb <08459> wxt <01121> Nb <0453> awhyla <01121> Nb <03395> Mxry <01121> Nb <0511> hnqla <08034> wmsw <0669> Myrpa <02022> rhm <07436> Mypwu <0> Mytmrh <04480> Nm <0259> dxa <0376> sya <01961> yhyw(1:1)

1:1 anyrwpov <444> hn <1510> ex <1537> armayaim sifa ex <1537> orouv <3735> efraim <2187> kai <2532> onoma <3686> autw <846> elkana uiov <5207> ieremehl uiou <5207> hliou uiou <5207> yoke en <1722> nasib efraim <2187>

1:2 <03206> Mydly <0369> Nya <02584> hnxlw <03206> Mydly <06444> hnnpl <01961> yhyw <06444> hnnp <08145> tynsh <08034> Msw <02584> hnx <0259> txa <08034> Ms <0802> Mysn <08147> yts <0> wlw(1:2)

1:2 kai <2532> toutw <3778> duo <1417> gunaikev <1135> onoma <3686> th <3588> mia <1519> anna <451> kai <2532> onoma <3686> th <3588> deutera <1208> fennana kai <2532> hn <1510> th <3588> fennana paidia <3809> kai <2532> th <3588> anna <451> ouk <3364> hn <1510> paidion <3813>

1:3 <03068> hwhyl <03548> Mynhk <06372> oxnpw <02652> ynpx <05941> yle <01121> ynb <08147> yns <08033> Msw <07887> hlsb <06635> twabu <03068> hwhyl <02076> xbzlw <07812> twxtshl <03117> hmymy <03117> Mymym <05892> wryem <01931> awhh <0376> syah <05927> hlew(1:3)

1:3 kai <2532> anebainen <305> o <3588> anyrwpov <444> ex <1537> hmerwn <2250> eiv <1519> hmerav <2250> ek <1537> polewv <4172> autou <846> ex <1537> armayaim proskunein <4352> kai <2532> yuein <2380> tw <3588> kuriw <2962> yew <2316> sabawy <4519> eiv <1519> shlw kai <2532> ekei <1563> hli <2241> kai <2532> oi <3588> duo <1417> uioi <5207> autou <846> ofni kai <2532> fineev iereiv <2409> tou <3588> kuriou <2962>

1:4 <04490> twnm <01323> hytwnbw <01121> hynb <03605> lklw <0802> wtsa <06444> hnnpl <05414> Ntnw <0511> hnqla <02076> xbzyw <03117> Mwyh <01961> yhyw(1:4)

1:4 kai <2532> egenhyh <1096> hmera <2250> kai <2532> eyusen <2380> elkana kai <2532> edwken <1325> th <3588> fennana gunaiki <1135> autou <846> kai <2532> toiv <3588> uioiv <5207> authv <846> kai <2532> taiv <3588> yugatrasin <2364> authv <846> meridav <3310>

1:5 <07358> hmxr <05462> rgo <03068> hwhyw <0157> bha <02584> hnx <0853> ta <03588> yk <0639> Mypa <0259> txa <04490> hnm <05414> Nty <02584> hnxlw(1:5)

1:5 kai <2532> th <3588> anna <451> edwken <1325> merida <3310> mian <1519> oti <3754> ouk <3364> hn <1510> auth <846> paidion <3813> plhn <4133> oti <3754> thn <3588> annan hgapa <25> elkana uper <5228> tauthn <3778> kai <2532> kuriov <2962> apekleisen <608> ta <3588> peri <4012> thn <3588> mhtran <3388> authv <846>

1:6 <07358> hmxr <01157> deb <03068> hwhy <05462> rgo <03588> yk <07481> hmerh <05668> rwbeb <03708> oek <01571> Mg <06869> htru <03707> htoekw(1:6)

1:6 oti <3754> ouk <3364> edwken <1325> auth <846> kuriov <2962> paidion <3813> kata <2596> thn <3588> yliqin <2347> authv <846> kai <2532> kata <2596> thn <3588> ayumian thv <3588> yliqewv <2347> authv <846> kai <2532> hyumei <120> dia <1223> touto <3778> oti <3754> sunekleisen <4788> kuriov <2962> ta <3588> peri <4012> thn <3588> mhtran <3388> authv <846> tou <3588> mh <3165> dounai <1325> auth <846> paidion <3813>

1:7 <0398> lkat <03808> alw <01058> hkbtw <03707> hnoekt <03651> Nk <03068> hwhy <01004> tybb <05927> htle <01767> ydm <08141> hnsb <08141> hns <06213> hvey <03651> Nkw(1:7)

1:7 outwv <3778> epoiei <4160> eniauton <1763> kat <2596> eniauton <1763> en <1722> tw <3588> anabainein <305> authn <846> eiv <1519> oikon <3624> kuriou <2962> kai <2532> hyumei <120> kai <2532> eklaien <2799> kai <2532> ouk <3364> hsyien <2068>

1:8 <01121> Mynb <06235> hrvem <0> Kl <02896> bwj <0595> ykna <03808> awlh <03824> Kbbl <03415> ery <04100> hmlw <0398> ylkat <03808> al <04100> hmlw <01058> ykbt <04100> hml <02584> hnx <0376> hsya <0511> hnqla <0> hl <0559> rmayw(1:8)

1:8 kai <2532> eipen auth <846> elkana o <3588> anhr <435> authv <846> anna <451> kai <2532> eipen autw <846> idou <2400> egw <1473> kurie <2962> kai <2532> eipen auth <846> ti <5100> estin <1510> soi <4771> oti <3754> klaieiv <2799> kai <2532> ina <2443> ti <5100> ouk <3364> esyieiv <2068> kai <2532> ina <2443> ti <5100> tuptei <5180> se <4771> h <3588> kardia <2588> sou <4771> ouk <3364> agayov <18> egw <1473> soi <4771> uper <5228> deka <1176> tekna <5043>

1:9 <03068> hwhy <01964> lkyh <04201> tzwzm <05921> le <03678> aokh <05921> le <03427> bsy <03548> Nhkh <05941> ylew <08354> hts <0310> yrxaw <07887> hlsb <0398> hlka <0310> yrxa <02584> hnx <06965> Mqtw(1:9)

1:9 kai <2532> anesth <450> anna <451> meta <3326> to <3588> fagein <2068> autouv <846> en <1722> shlw kai <2532> katesth <2525> enwpion <1799> kuriou <2962> kai <2532> hli <2241> o <3588> iereuv <2409> ekayhto <2521> epi <1909> tou <3588> difrou epi <1909> twn <3588> fliwn naou <3485> kuriou <2962>

1:10 <01058> hkbt <01058> hkbw <03068> hwhy <05921> le <06419> llpttw <05315> spn <04751> trm <01931> ayhw(1:10)

1:10 kai <2532> auth <846> katwdunov quch <5590> kai <2532> proshuxato <4336> prov <4314> kurion <2962> kai <2532> klaiousa <2799> eklausen <2799>

1:11 <07218> wsar <05921> le <05927> hley <03808> al <04177> hrwmw <02416> wyyx <03117> ymy <03605> lk <03068> hwhyl <05414> wyttnw <0376> Mysna <02233> erz <0519> Ktmal <05414> httnw <0519> Ktma <0853> ta <07911> xkst <03808> alw <02142> yntrkzw <0519> Ktma <06040> yneb <07200> hart <07200> har <0518> Ma <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rmatw <05088> rdn <05087> rdtw(1:11)

1:11 kai <2532> huxato <2172> euchn <2171> kuriw <2962> legousa <3004> adwnai kurie <2962> elwai sabawy <4519> ean <1437> epiblepwn <1914> epibleqhv <1914> epi <1909> thn <3588> tapeinwsin <5014> thv <3588> doulhv <1399> sou <4771> kai <2532> mnhsyhv <3403> mou <1473> kai <2532> dwv <1325> th <3588> doulh <1399> sou <4771> sperma <4690> andrwn <435> kai <2532> dwsw <1325> auton <846> enwpion <1799> sou <4771> doton ewv <2193> hmerav <2250> yanatou <2288> autou <846> kai <2532> oinon <3631> kai <2532> meyusma ou <3364> pietai <4095> kai <2532> sidhrov <4604> ouk <3364> anabhsetai <305> epi <1909> thn <3588> kefalhn <2776> autou <846>

1:12 <06310> hyp <0853> ta <08104> rms <05941> ylew <03068> hwhy <06440> ynpl <06419> llpthl <07235> htbrh <03588> yk <01961> hyhw(1:12)

1:12 kai <2532> egenhyh <1096> ote <3753> eplhyunen <4129> proseucomenh <4336> enwpion <1799> kuriou <2962> kai <2532> hli <2241> o <3588> iereuv <2409> efulaxen <5442> to <3588> stoma <4750> authv <846>

1:13 <07910> hrksl <05941> yle <02803> hbsxyw <08085> emsy <03808> al <06963> hlwqw <05128> twen <08193> hytpv <07535> qr <03820> hbl <05921> le <01696> trbdm <01931> ayh <02584> hnxw(1:13)

1:13 kai <2532> auth <846> elalei <2980> en <1722> th <3588> kardia <2588> authv <846> kai <2532> ta <3588> ceilh <5491> authv <846> ekineito <2795> kai <2532> fwnh <5456> authv <846> ouk <3364> hkoueto <191> kai <2532> elogisato <3049> authn <846> hli <2241> eiv <1519> meyuousan <3184>

1:14 <05921> Kylem <03196> Knyy <0853> ta <05493> yryoh <07937> Nyrktst <04970> ytm <05704> de <05941> yle <0413> hyla <0559> rmayw(1:14)

1:14 kai <2532> eipen auth <846> to <3588> paidarion <3808> hli <2241> ewv <2193> pote <4218> meyusyhsh <3184> perielou <4014> ton <3588> oinon <3631> sou <4771> kai <2532> poreuou <4198> ek <1537> proswpou <4383> kuriou <2962>

1:15 <03068> hwhy <06440> ynpl <05315> yspn <0853> ta <08210> Kpsaw <08354> ytyts <03808> al <07941> rksw <03196> Nyyw <0595> ykna <07307> xwr <07186> tsq <0802> hsa <0113> ynda <03808> al <0559> rmatw <02584> hnx <06030> Netw(1:15)

1:15 kai <2532> apekriyh anna <451> kai <2532> eipen ouci <3364> kurie <2962> gunh <1135> h <3739> sklhra <4642> hmera <2250> egw <1473> eimi <1510> kai <2532> oinon <3631> kai <2532> meyusma ou <3364> pepwka <4095> kai <2532> ekcew <1632> thn <3588> quchn <5590> mou <1473> enwpion <1799> kuriou <2962>

1:16 <02008> hnh <05704> de <01696> ytrbd <03708> yoekw <07879> yxyv <07230> brm <03588> yk <01100> leylb <01323> tb <06440> ynpl <0519> Ktma <0853> ta <05414> Ntt <0408> la(1:16)

1:16 mh <3165> dwv <1325> thn <3588> doulhn <1399> sou <4771> eiv <1519> yugatera <2364> loimhn <3061> oti <3754> ek <1537> plhyouv <4128> adolesciav mou <1473> ektetaka <1614> ewv <2193> nun <3568>

1:17 <05973> wmem <07592> tlas <0834> rsa <07596> Ktls <0853> ta <05414> Nty <03478> larvy <0430> yhlaw <07965> Mwlsl <01980> ykl <0559> rmayw <05941> yle <06030> Neyw(1:17)

1:17 kai <2532> apekriyh hli <2241> kai <2532> eipen auth <846> poreuou <4198> eiv <1519> eirhnhn <1515> o <3588> yeov <2316> israhl <2474> dwh <1325> soi <4771> pan <3956> aithma <155> sou <4771> o <3739> hthsw <154> par <3844> autou <846>

1:18 <05750> dwe <0> hl <01961> wyh <03808> al <06440> hynpw <0398> lkatw <01870> hkrdl <0802> hsah <01980> Kltw <05869> Kynyeb <02580> Nx <08198> Ktxps <04672> aumt <0559> rmatw(1:18)

1:18 kai <2532> eipen euren <2147> h <3588> doulh <1399> sou <4771> carin <5485> en <1722> ofyalmoiv <3788> sou <4771> kai <2532> eporeuyh <4198> h <3588> gunh <1135> eiv <1519> thn <3588> odon <3598> authv <846> kai <2532> eishlyen <1525> eiv <1519> to <3588> kataluma <2646> authv <846> kai <2532> efagen <2068> meta <3326> tou <3588> androv <435> authv <846> kai <2532> epien <4095> kai <2532> to <3588> proswpon <4383> authv <846> ou <3364> sunepesen eti <2089>

1:19 <03068> hwhy <02142> hrkzyw <0802> wtsa <02584> hnx <0853> ta <0511> hnqla <03045> edyw <07414> htmrh <01004> Mtyb <0413> la <0935> wabyw <07725> wbsyw <03068> hwhy <06440> ynpl <07812> wwxtsyw <01242> rqbb <07925> wmksyw(1:19)

1:19 kai <2532> oryrizousin <3719> to <3588> prwi <4404> kai <2532> proskunousin <4352> tw <3588> kuriw <2962> kai <2532> poreuontai <4198> thn <3588> odon <3598> autwn <846> kai <2532> eishlyen <1525> elkana eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> autou <846> armayaim kai <2532> egnw <1097> thn <3588> annan gunaika <1135> autou <846> kai <2532> emnhsyh <3403> authv <846> kuriov <2962>

1:20 <07592> wytlas <03068> hwhym <03588> yk <08050> lawms <08034> wms <0853> ta <07121> arqtw <01121> Nb <03205> dltw <02584> hnx <02029> rhtw <03117> Mymyh <08622> twpqtl <01961> yhyw(1:20)

1:20 kai <2532> sunelaben <4815> kai <2532> egenhyh <1096> tw <3588> kairw <2540> twn <3588> hmerwn <2250> kai <2532> eteken <5088> uion <5207> kai <2532> ekalesen <2564> to <3588> onoma <3686> autou <846> samouhl <4545> kai <2532> eipen oti <3754> para <3844> kuriou <2962> yeou <2316> sabawy <4519> hthsamhn <154> auton <846>TIP #01: Selamat Datang di Antarmuka dan Sistem Belajar Alkitab SABDA™!! [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA