TB NETBible YUN-IBR Diglot Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Kuno ITL - draft BaDeNo

Hosea 2

2:1 <07355> hmxr <0269> Mkytwxalw <05971> yme <0251> Mkyxal <0559> wrma<2:3> (2:1)

2:1 (2:3) eipate tw <3588> adelfw <80> umwn <4771> laosmou kai <2532> th <3588> adelfh <79> umwn <4771> hlehmenh <1653>

2:2 <07699> hyds <0996> Nybm <05005> hypwpanw <06440> hynpm <02183> hynwnz <05493> rotw <0376> hsya <03808> al <0595> yknaw <0802> ytsa <03808> al <01931> ayh <03588> yk <07378> wbyr <0517> Mkmab <07378> wbyr<2:4> (2:2)

2:2 (2:4) kriyhte <2919> prov <4314> thn <3588> mhtera <3384> umwn <4771> kriyhte <2919> oti <3754> auth <846> ou <3364> gunh <1135> mou <1473> kai <2532> egw <1473> ouk <3364> anhr <435> authv <846> kai <2532> exarw <1808> thn <3588> porneian <4202> authv <846> ek <1537> proswpou <4383> mou <1473> kai <2532> thn <3588> moiceian <3430> authv <846> ek <1537> mesou <3319> mastwn <3149> authv <846>

2:3 <06772> amub <04191> hytmhw <06723> hyu <0776> Urak <07896> htsw <04057> rbdmk <07760> hytmvw <03205> hdlwh <03117> Mwyk <03322> hytguhw <06174> hmre <06584> hnjyspa <06435> Np<2:5> (2:3)

2:3 (2:5) opwv <3704> an <302> ekdusw <1562> authn <846> gumnhn <1131> kai <2532> apokatasthsw <600> authn <846> kaywv <2531> hmera <2250> genesewv <1078> authv <846> kai <2532> yhsomai <5087> authn <846> wv <3739> erhmon <2048> kai <2532> taxw <5021> authn <846> wv <3739> ghn <1065> anudron <504> kai <2532> apoktenw <615> authn <846> en <1722> diqei <1373>

2:4 <01992> hmh <02183> Mynwnz <01121> ynb <03588> yk <07355> Mxra <03808> al <01121> hynb <0853> taw<2:6> (2:4)

2:4 (2:6) kai <2532> ta <3588> tekna <5043> authv <846> ou <3364> mh <3165> elehsw <1653> oti <3754> tekna <5043> porneiav <4202> estin <1510>

2:5 <08250> yywqsw <08081> ynms <06593> ytspw <06785> yrmu <04325> ymymw <03899> ymxl <05414> yntn <0157> ybham <0310> yrxa <01980> hkla <0559> hrma <03588> yk <02029> Mtrwh <03001> hsybh <0517> Mma <02181> htnz <03588> yk<2:7> (2:5)

2:5 (2:7) oti <3754> exeporneusen <1608> h <3588> mhthr <3384> autwn <846> kathscunen <2617> h <3588> tekousa <5088> auta <846> eipen gar <1063> akolouyhsw <190> opisw <3694> twn <3588> erastwn mou <1473> twn <3588> didontwn <1325> moi <1473> touv <3588> artouv <740> mou <1473> kai <2532> to <3588> udwr <5204> mou <1473> kai <2532> ta <3588> imatia <2440> mou <1473> kai <2532> ta <3588> oyonia <3608> mou <1473> kai <2532> to <3588> elaion <1637> mou <1473> kai <2532> panta <3956> osa <3745> moi <1473> kayhkei <2520>

2:6 <04672> aumt <03808> al <05410> hytwbytnw <01448> hrdg <0853> ta <01443> ytrdgw <05518> Myryob <01870> Kkrd <0853> ta <07753> Kv <02005> ynnh <03651> Nkl<2:8> (2:6)

2:6 (2:8) dia <1223> touto <3778> idou <2400> egw <1473> frassw <5420> thn <3588> odon <3598> authv <846> en <1722> skoloqin <4647> kai <2532> anoikodomhsw <456> tav <3588> odouv <3598> authv <846> kai <2532> thn <3588> tribon <5147> authv <846> ou <3364> mh <3165> eurh <2147>

2:7 <06258> htem <0227> za <0> yl <02896> bwj <03588> yk <07223> Nwsarh <0376> ysya <0413> la <07725> hbwsaw <01980> hkla <0559> hrmaw <04672> aumt <03808> alw <01245> Mtsqbw <0853> Mta <05381> gyvt <03808> alw <0157> hybham <0853> ta <07291> hpdrw<2:9> (2:7)

2:7 (2:9) kai <2532> katadiwxetai <2614> touv <3588> erastav authv <846> kai <2532> ou <3364> mh <3165> katalabh <2638> autouv <846> kai <2532> zhthsei <2212> autouv <846> kai <2532> ou <3364> mh <3165> eurh <2147> autouv <846> kai <2532> erei poreusomai <4198> kai <2532> epistreqw <1994> prov <4314> ton <3588> andra <435> mou <1473> ton <3588> proteron <4387> oti <3754> kalwv <2570> moi <1473> hn <1510> tote <5119> h <2228> nun <3568>

2:8 <01168> lebl <06213> wve <02091> bhzw <0> hl <07235> ytybrh <03701> Pokw <03323> rhuyhw <08492> swrythw <01715> Ngdh <0> hl <05414> yttn <0595> ykna <03588> yk <03045> hedy <03808> al <01931> ayhw<2:10> (2:8)

2:8 (2:10) kai <2532> auth <846> ouk <3364> egnw <1097> oti <3754> egw <1473> dedwka <1325> auth <846> ton <3588> siton <4621> kai <2532> ton <3588> oinon <3631> kai <2532> to <3588> elaion <1637> kai <2532> argurion <694> eplhyuna <4129> auth <846> auth <846> de <1161> argura kai <2532> crusa epoihsen <4160> th <3588> baal <896>

2:9 <06172> htwre <0853> ta <03680> twokl <06593> ytspw <06785> yrmu <05337> ytluhw <04150> wdewmb <08492> yswrytw <06256> wteb <01715> yngd <03947> ytxqlw <07725> bwsa <03651> Nkl<2:11> (2:9)

2:9 (2:11) dia <1223> touto <3778> epistreqw <1994> kai <2532> komioumai <2865> ton <3588> siton <4621> mou <1473> kay <2596> wran <5610> autou <846> kai <2532> ton <3588> oinon <3631> mou <1473> en <1722> kairw <2540> autou <846> kai <2532> afeloumai ta <3588> imatia <2440> mou <1473> kai <2532> ta <3588> oyonia <3608> mou <1473> tou <3588> mh <3165> kaluptein <2572> thn <3588> aschmosunhn <808> authv <846>

2:10 <03027> ydym <05337> hnlyuy <03808> al <0376> syaw <0157> hybham <05869> ynyel <05040> htlbn <0853> ta <01540> hlga <06258> htew<2:12> (2:10)

2:10 (2:12) kai <2532> nun <3568> apokaluqw <601> thn <3588> akayarsian <167> authv <846> enwpion <1799> twn <3588> erastwn authv <846> kai <2532> oudeiv <3762> ou <3364> mh <3165> exelhtai <1807> authn <846> ek <1537> ceirov <5495> mou <1473>

2:11 <04150> hdewm <03605> lkw <07676> htbsw <02320> hsdx <02282> hgx <04885> hvwvm <03605> lk <07673> ytbshw<2:13> (2:11)

2:11 (2:13) kai <2532> apostreqw <654> pasav <3956> tav <3588> eufrosunav <2167> authv <846> eortav <1859> authv <846> kai <2532> tav <3588> noumhniav authv <846> kai <2532> ta <3588> sabbata <4521> authv <846> kai <2532> pasav <3956> tav <3588> panhgureiv <3831> authv <846>

2:12 <07704> hdvh <02416> tyx <0398> Mtlkaw <03293> reyl <07760> Mytmvw <0157> ybham <0> yl <05414> wntn <0834> rsa <0> yl <01992> hmh <0866> hnta <0559> hrma <0834> rsa <08384> htnatw <01612> hnpg <08074> ytmshw<2:14> (2:12)

2:12 (2:14) kai <2532> afaniw ampelon <288> authv <846> kai <2532> tav <3588> sukav <4808> authv <846> osa <3745> eipen misywmata <3410> mou <1473> tauta <3778> estin <1510> a <3739> edwkan <1325> moi <1473> oi <3588> erastai mou <1473> kai <2532> yhsomai <5087> auta <846> eiv <1519> marturion <3142> kai <2532> katafagetai <2719> auta <846> ta <3588> yhria <2342> tou <3588> agrou <68> kai <2532> ta <3588> peteina <4071> tou <3588> ouranou <3772> kai <2532> ta <3588> erpeta <2062> thv <3588> ghv <1065>

2:13 P <03068> hwhy <05002> Man <07911> hxks <0853> ytaw <0157> hybham <0310> yrxa <01980> Kltw <02484> htylxw <05141> hmzn <05710> detw <01992> Mhl <06999> ryjqt <0834> rsa <01168> Mylebh <03117> ymy <0853> ta <05921> hyle <06485> ytdqpw<2:15> (2:13)

2:13 (2:15) kai <2532> ekdikhsw <1556> ep <1909> authn <846> tav <3588> hmerav <2250> twn <3588> baalim en <1722> aiv <3739> epeyuen autoiv <846> kai <2532> perietiyeto <4060> ta <3588> enwtia authv <846> kai <2532> ta <3588> kayormia authv <846> kai <2532> eporeueto <4198> opisw <3694> twn <3588> erastwn authv <846> emou <1473> de <1161> epelayeto legei <3004> kuriov <2962>

2:14 <03820> hbl <05921> le <01696> ytrbdw <04057> rbdmh <01980> hytklhw <06601> hytpm <0595> ykna <02009> hnh <03651> Nkl<2:16> (2:14)

2:14 (2:16) dia <1223> touto <3778> idou <2400> egw <1473> planw <4105> authn <846> kai <2532> taxw <5021> authn <846> eiv <1519> erhmon <2048> kai <2532> lalhsw <2980> epi <1909> thn <3588> kardian <2588> authv <846>

2:15 o <04714> Myrum <0776> Uram <05927> htle <03117> Mwykw <05271> hyrwen <03117> ymyk <08033> hms <06030> htnew <08615> hwqt <06607> xtpl <05911> rwke <06010> qme <0853> taw <08033> Msm <03754> hymrk <0853> ta <0> hl <05414> yttnw<2:17> (2:15)

2:15 (2:17) kai <2532> dwsw <1325> auth <846> ta <3588> kthmata <2933> authv <846> ekeiyen <1564> kai <2532> thn <3588> koilada acwr dianoixai <1272> sunesin <4907> authv <846> kai <2532> tapeinwyhsetai <5013> ekei <1563> kata <2596> tav <3588> hmerav <2250> nhpiothtov authv <846> kai <2532> kata <2596> tav <3588> hmerav <2250> anabasewv authv <846> ek <1537> ghv <1065> aiguptou <125>

2:16 <01180> yleb <05750> dwe <0> yl <07121> yarqt <03808> alw <0376> ysya <07121> yarqt <03068> hwhy <05002> Man <01931> awhh <03117> Mwyb <01961> hyhw<2:18> (2:16)

2:16 (2:18) kai <2532> estai <1510> en <1722> ekeinh <1565> th <3588> hmera <2250> legei <3004> kuriov <2962> kalesei <2564> me <1473> o <3588> anhr <435> mou <1473> kai <2532> ou <3364> kalesei <2564> me <1473> eti <2089> baalim

2:17 <08034> Mmsb <05750> dwe <02142> wrkzy <03808> alw <06310> hypm <01168> Mylebh <08034> twms <0853> ta <05493> ytrohw<2:19> (2:17)

2:17 (2:19) kai <2532> exarw <1808> ta <3588> onomata <3686> twn <3588> baalim ek <1537> stomatov <4750> authv <846> kai <2532> ou <3364> mh <3165> mnhsywsin <3403> ouketi <3765> ta <3588> onomata <3686> autwn <846>

2:18 <0983> xjbl <07901> Mytbkshw <0776> Urah <04480> Nm <07665> rwbsa <04421> hmxlmw <02719> brxw <07198> tsqw <0127> hmdah <07431> vmrw <08064> Mymsh <05775> Pwe <05973> Mew <07704> hdvh <02416> tyx <05973> Me <01931> awhh <03117> Mwyb <01285> tyrb <0> Mhl <03772> ytrkw<2:20> (2:18)

2:18 (2:20) kai <2532> diayhsomai autoiv <846> en <1722> ekeinh <1565> th <3588> hmera <2250> diayhkhn <1242> meta <3326> twn <3588> yhriwn <2342> tou <3588> agrou <68> kai <2532> meta <3326> twn <3588> peteinwn <4071> tou <3588> ouranou <3772> kai <2532> meta <3326> twn <3588> erpetwn <2062> thv <3588> ghv <1065> kai <2532> toxon <5115> kai <2532> romfaian kai <2532> polemon <4171> suntriqw <4937> apo <575> thv <3588> ghv <1065> kai <2532> katoikiw se <4771> ep <1909> elpidi <1680>

2:19 <07356> Mymxrbw <02617> doxbw <04941> jpsmbw <06664> qdub <0> yl <0781> Kytvraw <05769> Mlwel <0> yl <0781> Kytvraw<2:21> (2:19)

2:19 (2:21) kai <2532> mnhsteusomai se <4771> emautw <1683> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> kai <2532> mnhsteusomai se <4771> emautw <1683> en <1722> dikaiosunh <1343> kai <2532> en <1722> krimati <2917> kai <2532> en <1722> eleei <1656> kai <2532> en <1722> oiktirmoiv <3628>

2:20 o <03068> hwhy <0853> ta <03045> tedyw <0530> hnwmab <0> yl <0781> Kytvraw<2:22> (2:20)

2:20 (2:22) kai <2532> mnhsteusomai se <4771> emautw <1683> en <1722> pistei <4102> kai <2532> epignwsh <1921> ton <3588> kurion <2962>

2:21 <0776> Urah <0853> ta <06030> wney <01992> Mhw <08064> Mymsh <0853> ta <06030> hnea <03068> hwhy <05002> Man <06030> hnea <01931> awhh <03117> Mwyb <01961> hyhw<2:23> (2:21)

2:21 (2:23) kai <2532> estai <1510> en <1722> ekeinh <1565> th <3588> hmera <2250> legei <3004> kuriov <2962> epakousomai tw <3588> ouranw <3772> kai <2532> o <3588> ouranov <3772> epakousetai th <3588> gh <1065>

2:22 <03157> laerzy <0853> ta <06030> wney <01992> Mhw <03323> rhuyh <0853> taw <08492> swryth <0853> taw <01715> Ngdh <0853> ta <06030> hnet <0776> Urahw<2:24> (2:22)

2:22 (2:24) kai <2532> h <3588> gh <1065> epakousetai ton <3588> siton <4621> kai <2532> ton <3588> oinon <3631> kai <2532> to <3588> elaion <1637> kai <2532> auta <846> epakousetai tw <3588> iezrael

2:23 P <0430> yhla <0559> rmay <01931> awhw <0859> hta <05971> yme <05971> yme <03808> all <0559> ytrmaw <07355> hmxr <03808> al <0853> ta <07355> ytmxrw <0776> Urab <0> yl <02232> hyterzw<2:25> (2:23)

2:23 (2:25) kai <2532> sperw <4687> authn <846> emautw <1683> epi <1909> thv <3588> ghv <1065> kai <2532> elehsw <1653> thn <3588> oukhlehmenhn kai <2532> erw tw <3588> oulawmou laov <2992> mou <1473> ei <1510> su <4771> kai <2532> autov <846> erei kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> mou <1473> ei <1510> su <4771>TIP #01: Selamat Datang di Antarmuka dan Sistem Belajar Alkitab SABDA™!! [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA