TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Mazmur 44

44:1 <06924> Mdq <03117> ymyb <03117> Mhymyb <06466> tlep <06467> lep <0> wnl <05608> wrpo <01> wnytwba <08085> wnems <0241> wnynzab <0430> Myhla( (2) ) <04905> lykvm <07141> xrq <01121> ynbl <05329> xunml(44:1)

44:1 (43:1) eiv <1519> to <3588> telov <5056> toiv <3588> uioiv <5207> kore <2879> eiv <1519> sunesin <4907> qalmov <5568> (43:2) o <3588> yeov <2316> en <1722> toiv <3588> wsin <3775> hmwn <1473> hkousamen <191> oi <3588> paterev <3962> hmwn <1473> anhggeilan <312> hmin <1473> ergon <2041> o <3739> eirgasw <2038> en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> autwn <846> en <1722> hmeraiv <2250> arcaiaiv <744>

44:2 <07971> Mxlstw <03816> Mymal <07489> ert <05193> Mejtw <03423> tsrwh <01471> Mywg <03027> Kdy <0859> hta<44:3> (44:2)

44:2 (43:3) h <3588> ceir <5495> sou <4771> eynh <1484> exwleyreusen kai <2532> katefuteusav autouv <846> ekakwsav <2559> laouv <2992> kai <2532> exebalev <1544> autouv <846>

44:3 <07521> Mtyur <03588> yk <06440> Kynp <0216> rwaw <02220> Kewrzw <03225> Knymy <03588> yk <0> wml <03467> heyswh <03808> al <02220> Mewrzw <0776> Ura <03423> wsry <02719> Mbrxb <03808> al <03588> yk<44:4> (44:3)

44:3 (43:4) ou <3364> gar <1063> en <1722> th <3588> romfaia autwn <846> eklhronomhsan <2816> ghn <1065> kai <2532> o <3588> braciwn <1023> autwn <846> ouk <3364> eswsen <4982> autouv <846> all <235> h <3588> dexia <1188> sou <4771> kai <2532> o <3588> braciwn <1023> sou <4771> kai <2532> o <3588> fwtismov <5462> tou <3588> proswpou <4383> sou <4771> oti <3754> eudokhsav <2106> en <1722> autoiv <846>

44:4 <03290> bqey <03444> twewsy <06680> hwu <0430> Myhla <04428> yklm <01931> awh <0859> hta<44:5> (44:4)

44:4 (43:5) su <4771> ei <1510> autov <846> o <3588> basileuv <935> mou <1473> kai <2532> o <3588> yeov <2316> mou <1473> o <3588> entellomenov <1781> tav <3588> swthriav <4991> iakwb <2384>

44:5 <06965> wnymq <0947> owbn <08034> Kmsb <05055> xgnn <06862> wnyru <0> Kb<44:6> (44:5)

44:5 (43:6) en <1722> soi <4771> touv <3588> ecyrouv <2190> hmwn <1473> keratioumen kai <2532> en <1722> tw <3588> onomati <3686> sou <4771> exouyenwsomen touv <3588> epanistanomenouv hmin <1473>

44:6 <03467> yneyswt <03808> al <02719> ybrxw <0982> xjba <07198> ytsqb <03808> al <03588> yk<44:7> (44:6)

44:6 (43:7) ou <3364> gar <1063> epi <1909> tw <3588> toxw <5115> mou <1473> elpiw <1679> kai <2532> h <3588> romfaia mou <1473> ou <3364> swsei <4982> me <1473>

44:7 <0954> twsybh <08130> wnyanvmw <06862> wnyrum <03467> wnteswh <03588> yk<44:8> (44:7)

44:7 (43:8) eswsav <4982> gar <1063> hmav <1473> ek <1537> twn <3588> ylibontwn <2346> hmav <1473> kai <2532> touv <3588> misountav <3404> hmav <1473> kathscunav <2617>

44:8 <05542> hlo <03034> hdwn <05769> Mlwel <08034> Kmsw <03117> Mwyh <03605> lk <01984> wnllh <0430> Myhlab<44:9> (44:8)

44:8 (43:9) en <1722> tw <3588> yew <2316> epainesyhsomeya olhn <3650> thn <3588> hmeran <2250> kai <2532> en <1722> tw <3588> onomati <3686> sou <4771> exomologhsomeya <1843> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> diaqalma

44:9 <06635> wnytwabub <03318> aut <03808> alw <03637> wnmylktw <02186> txnz <0637> Pa<44:10> (44:9)

44:9 (43:10) nuni <3570> de <1161> apwsw kai <2532> kathscunav <2617> hmav <1473> kai <2532> ouk <3364> exeleush <1831> en <1722> taiv <3588> dunamesin <1411> hmwn <1473>

44:10 <0> wml <08154> wos <08130> wnyanvmw <06862> ru <04480> ynm <0268> rwxa <07725> wnbyst<44:11> (44:10)

44:10 (43:11) apestreqav <654> hmav <1473> eiv <1519> ta <3588> opisw <3694> para <3844> touv <3588> ecyrouv <2190> hmwn <1473> kai <2532> oi <3588> misountev <3404> hmav <1473> dihrpazon eautoiv <1438>

44:11 <02219> wntyrz <01471> Mywgbw <03978> lkam <06629> Nauk <05414> wnntt<44:12> (44:11)

44:11 (43:12) edwkav <1325> hmav <1473> wv <3739> probata <4263> brwsewv <1035> kai <2532> en <1722> toiv <3588> eynesin <1484> diespeirav <1289> hmav <1473>

44:12 <04242> Mhyryxmb <07235> tybr <03808> alw <01952> Nwh <03808> alb <05971> Kme <04376> rkmt<44:13> (44:12)

44:12 (43:13) apedou ton <3588> laon <2992> sou <4771> aneu <427> timhv <5092> kai <2532> ouk <3364> hn <1510> plhyov <4128> en <1722> toiv <3588> allagmasin autwn <846>

44:13 <05439> wnytwbybol <07047> olqw <03933> gel <07934> wnynksl <02781> hprx <07760> wnmyvt<44:14> (44:13)

44:13 (43:14) eyou <5087> hmav <1473> oneidov <3681> toiv <3588> geitosin <1069> hmwn <1473> mukthrismon kai <2532> katagelwta toiv <3588> kuklw hmwn <1473>

44:14 <03816> Myma <03816> lb <07218> sar <04493> dwnm <01471> Mywgb <04912> lsm <07760> wnmyvt<44:15> (44:14)

44:14 (43:15) eyou <5087> hmav <1473> eiv <1519> parabolhn <3850> en <1722> toiv <3588> eynesin <1484> kinhsin <2796> kefalhv <2776> en <1722> toiv <3588> laoiv <2992>

44:15 <03680> yntok <06440> ynp <01322> tsbw <05048> ydgn <03639> ytmlk <03117> Mwyh <03605> lk<44:16> (44:15)

44:15 (43:16) olhn <3650> thn <3588> hmeran <2250> h <3588> entroph <1791> mou <1473> katenantion mou <1473> estin <1510> kai <2532> h <3588> aiscunh <152> tou <3588> proswpou <4383> mou <1473> ekaluqen <2572> me <1473>

44:16 <05358> Mqntmw <0341> bywa <06440> ynpm <01442> Pdgmw <02778> Prxm <06963> lwqm<44:17> (44:16)

44:16 (43:17) apo <575> fwnhv <5456> oneidizontov <3679> kai <2532> paralalountov apo <575> proswpou <4383> ecyrou <2190> kai <2532> ekdiwkontov <1559>

44:17 <01285> Ktyrbb <08266> wnrqs <03808> alw <07911> Kwnxks <03808> alw <0935> wntab <02063> taz <03605> lk<44:18> (44:17)

44:17 (43:18) tauta <3778> panta <3956> hlyen <2064> ef <1909> hmav <1473> kai <2532> ouk <3364> epelayomeya sou <4771> kai <2532> ouk <3364> hdikhsamen <91> en <1722> diayhkh <1242> sou <4771>

44:18 <0734> Kxra <04480> ynm <0838> wnyrsa <05186> jtw <03820> wnbl <0268> rwxa <05472> gwon <03808> al<44:19> (44:18)

44:18 (43:19) kai <2532> ouk <3364> apesth eiv <1519> ta <3588> opisw <3694> h <3588> kardia <2588> hmwn <1473> kai <2532> exeklinav <1578> tav <3588> tribouv <5147> hmwn <1473> apo <575> thv <3588> odou <3598> sou <4771>

44:19 <06757> twmlub <05921> wnyle <03680> oktw <08577> Mynt <04725> Mwqmb <01794> wntykd <03588> yk<44:20> (44:19)

44:19 (43:20) oti <3754> etapeinwsav <5013> hmav <1473> en <1722> topw <5117> kakwsewv <2561> kai <2532> epekaluqen <1943> hmav <1473> skia <4639> yanatou <2288>

44:20 <02114> rz <0410> lal <03709> wnypk <06566> vrpnw <0430> wnyhla <08034> Ms <07911> wnxks <0518> Ma<44:21> (44:20)

44:20 (43:21) ei <1487> epelayomeya tou <3588> onomatov <3686> tou <3588> yeou <2316> hmwn <1473> kai <2532> ei <1487> diepetasamen ceirav <5495> hmwn <1473> prov <4314> yeon <2316> allotrion <245>

44:21 <03820> bl <08587> twmlet <03045> edy <01931> awh <03588> yk <02063> taz <02713> rqxy <0430> Myhla <03808> alh<44:22> (44:21)

44:21 (43:22) ouci <3364> o <3588> yeov <2316> ekzhthsei <1567> tauta <3778> autov <846> gar <1063> ginwskei <1097> ta <3588> krufia thv <3588> kardiav <2588>

44:22 <02878> hxbj <06629> Nauk <02803> wnbsxn <03117> Mwyh <03605> lk <02026> wngrh <05921> Kyle <03588> yk<44:23> (44:22)

44:22 (43:23) oti <3754> eneka <1752> sou <4771> yanatoumeya <2289> olhn <3650> thn <3588> hmeran <2250> elogisyhmen <3049> wv <3739> probata <4263> sfaghv <4967>

44:23 <05331> xunl <02186> xnzt <0408> la <06974> huyqh <0136> ynda <03462> Nsyt <04100> hml <05782> hrwe<44:24> (44:23)

44:23 (43:24) exegeryhti <1825> ina <2443> ti <5100> upnoiv kurie <2962> anasthyi <450> kai <2532> mh <3165> apwsh eiv <1519> telov <5056>

44:24 <03906> wnuxlw <06040> wnyne <07911> xkst <05641> rytot <06440> Kynp <04100> hml<44:25> (44:24)

44:24 (43:25) ina <2443> ti <5100> to <3588> proswpon <4383> sou <4771> apostrefeiv <654> epilanyanh thv <3588> ptwceiav <4432> hmwn <1473> kai <2532> thv <3588> yliqewv <2347> hmwn <1473>

44:25 <0990> wnnjb <0776> Ural <01692> hqbd <05315> wnspn <06083> rpel <07743> hxs <03588> yk<44:26> (44:25)

44:25 (43:26) oti <3754> etapeinwyh <5013> eiv <1519> coun h <3588> quch <5590> hmwn <1473> ekollhyh <2853> eiv <1519> ghn <1065> h <3588> gasthr <1064> hmwn <1473>

44:26 <02617> Kdox <04616> Neml <06299> wndpw <0> wnl <05833> htrze <06965> hmwq<44:27> (44:26)

44:26 (43:27) anasta <450> kurie <2962> bohyhson <997> hmin <1473> kai <2532> lutrwsai <3084> hmav <1473> eneken tou <3588> onomatov <3686> sou <4771>TIP #07: Klik ikon untuk mendengarkan pasal yang sedang Anda tampilkan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA