TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft

Mazmur 10

10:1 <06869> hrub <06256> twtel <05956> Mylet <07350> qwxrb <05975> dmet <03068> hwhy <04100> hml(10:1)

10:1 (9:22) ina <2443> ti <5100> kurie <2962> afesthkav makroyen <3113> uperorav en <1722> eukairiaiv <2120> en <1722> yliqei <2347>

10:2 <02803> wbsx <02098> wz <04209> twmzmb <08610> wvpty <06041> yne <01814> qldy <07563> esr <01346> twagb(10:2)

10:2 (9:23) en <1722> tw <3588> uperhfaneuesyai ton <3588> asebh <765> empurizetai o <3588> ptwcov <4434> sullambanontai <4815> en <1722> diaboulioiv oiv <3739> dialogizontai <1260>

10:3 <03068> hwhy <05006> Uan <01288> Krb <01214> eubw <05315> wspn <08378> twat <05921> le <07563> esr <01984> llh <03588> yk(10:3)

10:3 (9:24) oti <3754> epaineitai o <3588> amartwlov <268> en <1722> taiv <3588> epiyumiaiv <1939> thv <3588> quchv <5590> autou <846> kai <2532> o <3588> adikwn <91> eneulogeitai <1757>

10:4 <04209> wytwmzm <03605> lk <0430> Myhla <0369> Nya <01875> srdy <01077> lb <0639> wpa <01363> hbgk <07563> esr(10:4)

10:4 (9:25) parwxunen <3947> ton <3588> kurion <2962> o <3588> amartwlov <268> kata <2596> to <3588> plhyov <4128> thv <3588> orghv <3709> autou <846> ouk <3364> ekzhthsei <1567> ouk <3364> estin <1510> o <3588> yeov <2316> enwpion <1799> autou <846>

10:5 <0> Mhb <06315> xypy <06887> wyrrwu <03605> lk <05048> wdgnm <04941> Kyjpsm <04791> Mwrm <06256> te <03605> lkb <01870> *wykrd {wkrd} <02342> wlyxy(10:5)

10:5 (9:26) bebhlountai <953> ai <3588> odoi <3598> autou <846> en <1722> panti <3956> kairw <2540> antanaireitai ta <3588> krimata <2917> sou <4771> apo <575> proswpou <4383> autou <846> pantwn <3956> twn <3588> ecyrwn <2190> autou <846> katakurieusei <2634>

10:6 <07451> erb <03808> al <0834> rsa <01755> rdw <01755> rdl <04131> jwma <01077> lb <03820> wblb <0559> rma(10:6)

10:6 (9:27) eipen gar <1063> en <1722> kardia <2588> autou <846> ou <3364> mh <3165> saleuyw <4531> apo <575> geneav <1074> eiv <1519> genean <1074> aneu <427> kakou <2556>

10:7 <0205> Nwaw <05999> lme <03956> wnwsl <08478> txt <08496> Ktw <04820> twmrmw <04390> alm <06310> whyp <0423> hla(10:7)

10:7 (9:28) ou <3739> arav <685> to <3588> stoma <4750> autou <846> gemei <1073> kai <2532> pikriav <4088> kai <2532> dolou <1388> upo <5259> thn <3588> glwssan <1100> autou <846> kopov <2873> kai <2532> ponov <4192>

10:8 <06845> wnpuy <02489> hklxl <05869> wynye <05355> yqn <02026> grhy <04565> Myrtomb <02691> Myrux <03993> bramb <03427> bsy(10:8)

10:8 (9:29) egkayhtai enedra <1747> meta <3326> plousiwn <4145> en <1722> apokrufoiv <614> apokteinai <615> aywon <121> oi <3588> ofyalmoi <3788> autou <846> eiv <1519> ton <3588> penhta <3993> apoblepousin <578>

10:9 <07568> wtsrb <04900> wksmb <06041> yne <02414> Pjxy <06041> yne <02414> Pwjxl <0693> bray <05520> hkob <0738> hyrak <04565> rtomb <0693> bray(10:9)

10:9 (9:30) enedreuei <1748> en <1722> apokrufw <614> wv <3739> lewn <3023> en <1722> th <3588> mandra autou <846> enedreuei <1748> tou <3588> arpasai <726> ptwcon <4434> arpasai <726> ptwcon <4434> en <1722> tw <3588> elkusai auton <846>

10:10 <02489> Myak*lyx {Myaklx} <06099> wymwueb <05307> lpnw <07817> xsy <01794> *hkdy {hkdw} (10:10)

10:10 (9:31) en <1722> th <3588> pagidi <3803> autou <846> tapeinwsei <5014> auton <846> kuqei <2955> kai <2532> peseitai <4098> en <1722> tw <3588> auton <846> katakurieusai <2634> twn <3588> penhtwn <3993>

10:11 <05331> xunl <07200> har <01077> lb <06440> wynp <05641> rytoh <0410> la <07911> xks <03820> wblb <0559> rma(10:11)

10:11 (9:32) eipen gar <1063> en <1722> kardia <2588> autou <846> epilelhstai o <3588> yeov <2316> apestreqen <654> to <3588> proswpon <4383> autou <846> tou <3588> mh <3165> blepein <991> eiv <1519> telov <5056>

10:12 <06041> *Mywne {Myyne} <07911> xkst <0408> la <03027> Kdy <05375> avn <0410> la <03068> hwhy <06965> hmwq(10:12)

10:12 (9:33) anasthyi <450> kurie <2962> o <3588> yeov <2316> uqwyhtw <5312> h <3588> ceir <5495> sou <4771> mh <3165> epilayh twn <3588> penhtwn <3993>

10:13 <01875> srdt <03808> al <03820> wblb <0559> rma <0430> Myhla <07563> esr <05006> Uan <04100> hm <05921> le(10:13)

10:13 (9:34) eneken tinov <5100> parwxunen <3947> o <3588> asebhv <765> ton <3588> yeon <2316> eipen gar <1063> en <1722> kardia <2588> autou <846> ouk <3364> ekzhthsei <1567>

10:14 <05826> rzwe <01961> tyyh <0859> hta <03490> Mwty <02489> hklx <05800> bzey <05921> Kyle <03027> Kdyb <05414> ttl <05027> jybt <03708> oekw <05999> lme <0859> hta <03588> yk <07200> htar(10:14)

10:14 (9:35) blepeiv <991> oti <3754> su <4771> ponon <4192> kai <2532> yumon <2372> katanoeiv <2657> tou <3588> paradounai <3860> autouv <846> eiv <1519> ceirav <5495> sou <4771> soi <4771> oun <3767> egkataleleiptai <1459> o <3588> ptwcov <4434> orfanw <3737> su <4771> hsya <1510> bohywn <998>

10:15 <04672> aumt <01077> lb <07562> wesr <01875> swrdt <07451> erw <07563> esr <02220> ewrz <07665> rbs(10:15)

10:15 (9:36) suntriqon <4937> ton <3588> braciona <1023> tou <3588> amartwlou <268> kai <2532> ponhrou <4190> zhthyhsetai <2212> h <3588> amartia <266> autou <846> kai <2532> ou <3364> mh <3165> eureyh <2147> di <1223> authn <846>

10:16 <0776> wuram <01471> Mywg <06> wdba <05703> dew <05769> Mlwe <04428> Klm <03068> hwhy(10:16)

10:16 (9:37) basileusei <936> kuriov <2962> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> kai <2532> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> tou <3588> aiwnov <165> apoleisye eynh <1484> ek <1537> thv <3588> ghv <1065> autou <846>

10:17 <0241> Knza <07181> bysqt <03820> Mbl <03559> Nykt <03068> hwhy <08085> tems <06035> Mywne <08378> twat(10:17)

10:17 (9:38) thn <3588> epiyumian <1939> twn <3588> penhtwn <3993> eishkousen <1522> kuriov <2962> thn <3588> etoimasian <2091> thv <3588> kardiav <2588> autwn <846> prosescen <4337> to <3588> ouv <3775> sou <4771>

10:18 <0776> Urah <04480> Nm <0376> swna <06206> Urel <05750> dwe <03254> Pyowy <01077> lb <01790> Kdw <03490> Mwty <08199> jpsl(10:18)

10:18 (9:39) krinai <2919> orfanw <3737> kai <2532> tapeinw <5011> ina <2443> mh <3165> prosyh <4369> eti <2089> tou <3588> megalaucein <3166> anyrwpov <444> epi <1909> thv <3588> ghv <1065>TIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA