TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Ayub 41

41:1 <03956> wnsl <08257> eyqst <02256> lbxbw <02443> hkxb <03882> Ntywl <04900> Ksmt<40:25> (41:1)

41:1 (40:25) axeiv <71> de <1161> drakonta <1404> en <1722> agkistrw <44> periyhseiv <4060> de <1161> forbean peri <4012> rina autou <846>

41:2 <03895> wyxl <05344> bwqt <02336> xwxbw <0639> wpab <0100> Nwmga <07760> Myvth<40:26> (41:2)

41:2 (40:26) ei <1487> dhseiv <1210> krikon en <1722> tw <3588> mukthri autou <846> qeliw de <1161> truphseiv to <3588> ceilov <5491> autou <846>

41:3 <07390> twkr <0413> Kyla <01696> rbdy <0518> Ma <08469> Mynwnxt <0413> Kyla <07235> hbryh<40:27> (41:3)

41:3 (40:27) lalhsei <2980> de <1161> soi <4771> dehsei <1162> ikethria malakwv <3120>

41:4 <05769> Mlwe <05650> dbel <03947> wnxqt <05973> Kme <01285> tyrb <03772> trkyh<40:28> (41:4)

41:4 (40:28) yhsetai <5087> de <1161> diayhkhn <1242> meta <3326> sou <4771> lhmqh <2983> de <1161> auton <846> doulon <1401> aiwnion <166>

41:5 <05291> Kytwrenl <07194> wnrsqtw <06833> rwpuk <0> wb <07832> qxvth<40:29> (41:5)

41:5 (40:29) paixh <3815> de <1161> en <1722> autw <846> wsper <3746> ornew <3732> h <2228> dhseiv <1210> auton <846> wsper <3746> strouyion <4765> paidiw <3813>

41:6 <03669> Mynenk <0996> Nyb <02673> whwuxy <02271> Myrbx <05921> wyle <03738> wrky<40:30> (41:6)

41:6 (40:30) ensitountai de <1161> en <1722> autw <846> eynh <1484> meriteuontai de <1161> auton <846> foinikwn <5404> genh <1085>

41:7 <07218> wsar <01709> Mygd <06767> lulubw <05785> wrwe <07905> twkvb <04390> almth<40:31> (41:7)

41:7 (40:31) pan <3956> de <1161> plwton sunelyon <4905> ou <3364> mh <3165> enegkwsin <5342> bursan mian <1519> ourav <3769> autou <846> kai <2532> en <1722> ploioiv <4143> aliewn <231> kefalhn <2776> autou <846>

41:8 <03254> Powt <0408> la <04421> hmxlm <02142> rkz <03709> Kpk <05921> wyle <07760> Myv<40:32> (41:8)

41:8 (40:32) epiyhseiv <2007> de <1161> autw <846> ceira <5495> mnhsyeiv <3403> polemon <4171> ton <3588> ginomenon <1096> en <1722> swmati <4983> autou <846> kai <2532> mhketi <3371> ginesyw <1096>

41:9 <02904> ljy <04758> wyarm <0408> la <01571> Mgh <03576> hbzkn <08431> wtlxt <02005> Nh<41:1> (41:9)

41:9 (41:1) ouc <3364> eorakav <3708> auton <846> oude <3761> epi <1909> toiv <3588> legomenoiv <3004> teyaumakav <2296>

41:10 <03320> buyty <06440> ynpl <01931> awh <04310> ymw <05782> wnrwey <03588> yk <0393> rzka <03808> al<41:2> (41:10)

41:10 (41:2) ou <3364> dedoikav oti <3754> htoimastai <2090> moi <1473> tiv <5100> gar <1063> estin <1510> o <3588> emoi <1473> antistav

41:11 <01931> awh <0> yl <08064> Mymsh <03605> lk <08478> txt <07999> Mlsaw <06923> ynmydqh <04310> ym<41:3> (41:11)

41:11 (41:3) h <2228> tiv <5100> antisthsetai moi <1473> kai <2532> upomenei <5278> ei <1487> pasa <3956> h <3588> up <5259> ouranon <3772> emh <1699> estin <1510>

41:12 <06187> wkre <02433> Nyxw <01369> twrwbg <01697> rbdw <0905> wydb <02790> syrxa <03808> *wl {al} <41:4> (41:12)

41:12 (41:4) ou <3364> siwphsomai <4623> di <1223> auton <846> kai <2532> logon <3056> dunamewv <1411> elehsei <1653> ton <3588> ison <2470> autou <846>

41:13 <0935> awby <04310> ym <07448> wnor <03718> lpkb <03830> wswbl <06440> ynp <01540> hlg <04310> ym<41:5> (41:13)

41:13 (41:5) tiv <5100> apokaluqei <601> proswpon <4383> endusewv <1745> autou <846> eiv <1519> de <1161> ptuxin ywrakov <2382> autou <846> tiv <5100> an <302> eiselyoi <1525>

41:14 <0367> hmya <08127> wyns <05439> twbybo <06605> xtp <04310> ym <06440> wynp <01817> ytld<41:6> (41:14)

41:14 (41:6) pulav <4439> proswpou <4383> autou <846> tiv <5100> anoixei <455> kuklw odontwn <3599> autou <846> fobov <5401>

41:15 <06862> ru <02368> Mtwx <05462> rwgo <04043> Myngm <0650> yqypa <01346> hwag<41:7> (41:15)

41:15 (41:7) ta <3588> egkata autou <846> aspidev <785> calkeiai sundesmov <4886> de <1161> autou <846> wsper <3746> smirithv liyov <3037>

41:16 <0996> Mhynyb <0935> awby <03808> al <07307> xwrw <05066> wsgy <0259> dxab <0259> dxa<41:8> (41:16)

41:16 (41:8) eiv <1519> tou <3588> enov <1519> kollwntai <2853> pneuma <4151> de <1161> ou <3364> mh <3165> dielyh <1330> auton <846>

41:17 <06504> wdrpty <03808> alw <03920> wdklty <01692> wqbdy <0251> whyxab <0376> sya<41:9> (41:17)

41:17 (41:9) anhr <435> tw <3588> adelfw <80> autou <846> proskollhyhsetai <4347> sunecontai <4912> kai <2532> ou <3364> mh <3165> apospasywsin <645>

41:18 <07837> rxs <06079> ypepek <05869> wynyew <0216> rwa <01984> lht <05846> wytsyje<41:10> (41:18)

41:18 (41:10) en <1722> ptarmw autou <846> epifausketai <2017> feggov <5338> oi <3588> de <1161> ofyalmoi <3788> autou <846> eidov <1491> ewsforou

41:19 <04422> wjlmty <0784> sa <03590> ydwdyk <01980> wklhy <03940> Mydypl <06310> wypm<41:11> (41:19)

41:19 (41:11) ek <1537> stomatov <4750> autou <846> ekporeuontai <1607> lampadev <2985> kaiomenai <2545> kai <2532> diarriptountai escarai purov <4442>

41:20 <0100> Nmgaw <05301> xwpn <01731> dwdk <06227> Nse <03318> auy <05156> wyryxnm<41:12> (41:20)

41:20 (41:12) ek <1537> mukthrwn autou <846> ekporeuetai <1607> kapnov <2586> kaminou <2575> kaiomenhv <2545> puri <4442> anyrakwn <440>

41:21 <03318> auy <06310> wypm <03851> bhlw <03857> jhlt <01513> Mylxg <05315> wspn<41:13> (41:21)

41:21 (41:13) h <3588> quch <5590> autou <846> anyrakev <440> flox <5395> de <1161> ek <1537> stomatov <4750> autou <846> ekporeuetai <1607>

41:22 <01670> hbad <01750> Uwdt <06440> wynplw <05797> ze <03885> Nyly <06677> wrawub<41:14> (41:22)

41:22 (41:14) en <1722> de <1161> trachlw <5137> autou <846> aulizetai dunamiv <1411> emprosyen <1715> autou <846> trecei <5143> apwleia <684>

41:23 <04131> jwmy <01077> lb <05921> wyle <03332> qwuy <01692> wqbd <01320> wrvb <04651> ylpm<41:15> (41:23)

41:23 (41:15) sarkev <4561> de <1161> swmatov <4983> autou <846> kekollhntai <2853> kataceei <2708> ep <1909> auton <846> ou <3364> saleuyhsetai <4531>

41:24 <08482> tytxt <06400> xlpk <03332> qwuyw <068> Nba <03644> wmk <03332> qwuy <03820> wbl<41:16> (41:24)

41:24 (41:16) h <3588> kardia <2588> autou <846> pephgen <4078> wv <3739> liyov <3037> esthken <2476> de <1161> wsper <3746> akmwn anhlatov

41:25 <02398> wajxty <07667> Myrbsm <0410> Myla <01481> wrwgy <07613> wtvm<41:17> (41:25)

41:25 (41:17) strafentov <4762> de <1161> autou <846> fobov <5401> yhrioiv <2342> tetraposin <5074> epi <1909> ghv <1065> allomenoiv <242>

41:26 <08302> hyrsw <04551> eom <02595> tynx <06965> Mwqt <01097> ylb <02719> brx <05381> whgyvm<41:18> (41:26)

41:26 (41:18) ean <1437> sunanthswsin <4876> autw <846> logcai <3057> ouden <3762> mh <3165> poihswsin <4160> doru ephrmenon kai <2532> ywraka <2382>

41:27 <05154> hswxn <07539> Nwbqr <06086> Uel <01270> lzrb <08401> Nbtl <02803> bsxy<41:19> (41:27)

41:27 (41:19) hghtai <2233> men <3303> gar <1063> sidhron <4604> acura <892> calkon <5475> de <1161> wsper <3746> xulon <3586> sayron

41:28 <07050> elq <068> ynba <0> wl <02015> wkphn <07179> sql <07198> tsq <01121> Nb <01272> wnxyrby <03808> al<41:20> (41:28)

41:28 (41:20) ou <3364> mh <3165> trwsh auton <846> toxon <5115> calkeion hghtai <2233> men <3303> petrobolon corton <5528>

41:29 <03591> Nwdyk <07494> serl <07832> qxvyw <08455> xtwt <02803> wbsxn <07179> sqk<41:21> (41:29)

41:29 (41:21) wv <3739> kalamh <2562> elogisyhsan <3049> sfurai katagela <2606> de <1161> seismou <4578> purforou

41:30 <02916> jyj <05921> yle <02742> Uwrx <07502> dpry <02789> vrx <02303> ydwdx <08478> wytxt<41:22> (41:30)

41:30 (41:22) h <3588> strwmnh autou <846> obeliskoi oxeiv <3691> pav <3956> de <1161> crusov <5557> yalasshv <2281> up <5259> auton <846> wsper <3746> phlov <4081> amuyhtov

41:31 <04841> hxqrmk <07760> Myvy <03220> My <04688> hlwum <05518> ryok <07570> xytry<41:23> (41:31)

41:31 (41:23) anazei thn <3588> abusson <12> wsper <3746> calkeion hghtai <2233> de <1161> thn <3588> yalassan <2281> wsper <3746> exaleiptron

41:32 <07872> hbyvl <08415> Mwht <02803> bsxy <05410> bytn <0215> ryay <0310> wyrxa<41:24> (41:32)

41:32 (41:24) ton <3588> de <1161> tartaron thv <3588> abussou <12> wsper <3746> aicmalwton <164> elogisato <3049> abusson <12> eiv <1519> peripaton

41:33 <02844> tx <01097> ylbl <06213> wveh <04915> wlsm <06083> rpe <05921> le <0369> Nya<41:25> (41:33)

41:33 (41:25) ouk <3364> estin <1510> ouden <3762> epi <1909> thv <3588> ghv <1065> omoion <3664> autw <846> pepoihmenon <4160> egkatapaizesyai upo <5259> twn <3588> aggelwn <32> mou <1473>

41:34 o <07830> Uxs <01121> ynb <03605> lk <05921> le <04428> Klm <01931> awh <07200> hary <01364> hbg <03605> lk <0853> ta<41:26> (41:34)

41:34 (41:26) pan <3956> uqhlon <5308> ora <3708> autov <846> de <1161> basileuv <935> pantwn <3956> twn <3588> en <1722> toiv <3588> udasin <5204>TIP #10: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab menjadi per baris atau paragraf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.09 detik
dipersembahkan oleh YLSA