TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Ester 2:1-23

2:1 <05921> hyle <01504> rzgn <0834> rsa <0853> taw <06213> htve <0834> rsa <0853> taw <02060> ytsw <0853> ta <02142> rkz <0325> swrwsxa <04428> Klmh <02534> tmx <07918> Ksk <0428> hlah <01697> Myrbdh <0310> rxa(2:1)

2:1 kai <2532> meta <3326> touv <3588> logouv <3056> toutouv <3778> ekopasen <2869> o <3588> basileuv <935> tou <3588> yumou <2372> kai <2532> ouketi <3765> emnhsyh <3403> thv <3588> astin mnhmoneuwn <3421> oia <3634> elalhsen <2980> kai <2532> wv <3739> katekrinen <2632> authn <846>

2:2 <04758> harm <02896> twbwj <01330> twlwtb <05291> twren <04428> Klml <01245> wsqby <08334> wytrsm <04428> Klmh <05288> yren <0559> wrmayw(2:2)

2:2 kai <2532> eipan oi <3588> diakonoi <1249> tou <3588> basilewv <935> zhthyhtw <2212> tw <3588> basilei <935> korasia <2877> afyora kala <2570> tw <3588> eidei <1491>

2:3 <08562> Nhyqwrmt <05414> Nwtnw <0802> Mysnh <08104> rms <04428> Klmh <05631> oyro <01896> agh <03027> dy <0413> la <0802> Mysnh <01004> tyb <0413> la <01002> hrybh <07800> Nsws <0413> la <04758> harm <02896> tbwj <01330> hlwtb <05291> hren <03605> lk <0853> ta <06908> wubqyw <04438> wtwklm <04082> twnydm <03605> lkb <06496> Mydyqp <04428> Klmh <06485> dqpyw(2:3)

2:3 kai <2532> katasthsei <2525> o <3588> basileuv <935> kwmarcav en <1722> pasaiv <3956> taiv <3588> cwraiv <5561> thv <3588> basileiav <932> autou <846> kai <2532> epilexatwsan korasia <2877> paryenika kala <2570> tw <3588> eidei <1491> eiv <1519> sousan thn <3588> polin <4172> eiv <1519> ton <3588> gunaikwna kai <2532> paradoyhtwsan <3860> tw <3588> eunoucw <2135> tou <3588> basilewv <935> tw <3588> fulaki <5441> twn <3588> gunaikwn <1135> kai <2532> doyhtw <1325> smhgma kai <2532> h <3588> loiph epimeleia <1958>

2:4 o <03651> Nk <06213> veyw <04428> Klmh <05869> ynyeb <01697> rbdh <03190> bjyyw <02060> ytsw <08478> txt <04427> Klmt <04428> Klmh <05869> ynyeb <03190> bjyt <0834> rsa <05291> hrenhw(2:4)

2:4 kai <2532> h <3588> gunh <1135> h <3739> an <302> aresh <700> tw <3588> basilei <935> basileusei <936> anti <473> astin kai <2532> hresen <700> tw <3588> basilei <935> to <3588> pragma <4229> kai <2532> epoihsen <4160> outwv <3778>

2:5 <01145> ynymy <0> sya <07027> syq <01121> Nb <08096> yems <01121> Nb <02971> ryay <01121> Nb <04782> ykdrm <08034> wmsw <01002> hrybh <07800> Nswsb <01961> hyh <03064> ydwhy <0376> sya(2:5)

2:5 kai <2532> anyrwpov <444> hn <1510> ioudaiov <2453> en <1722> sousoiv th <3588> polei <4172> kai <2532> onoma <3686> autw <846> mardocaiov o <3588> tou <3588> iairou tou <3588> semeiou tou <3588> kisaiou ek <1537> fulhv <5443> beniamin <958>

2:6 <0894> lbb <04428> Klm <05019> ruandkwbn <01540> hlgh <0834> rsa <03063> hdwhy <04428> Klm <03204> hynky <05973> Me <01540> htlgh <0834> rsa <01473> hlgh <05973> Me <03389> Mylswrym <01540> hlgh <0834> rsa(2:6)

2:6 ov <3739> hn <1510> aicmalwtov <164> ex <1537> ierousalhm <2419> hn <3739> hcmalwteusen <162> naboucodonosor basileuv <935> babulwnov <897>

2:7 <01323> tbl <0> wl <04782> ykdrm <03947> hxql <0517> hmaw <01> hyba <04194> twmbw <04758> harm <02896> tbwjw <08389> rat <03303> tpy <05291> hrenhw <0517> Maw <01> ba <0> hl <0369> Nya <03588> yk <01730> wdd <01323> tb <0635> rtoa <01931> ayh <01919> hodh <0853> ta <0539> Nma <01961> yhyw(2:7)

2:7 kai <2532> hn <1510> toutw <3778> paiv <3816> yrepth yugathr <2364> aminadab <284> adelfou <80> patrov <3962> autou <846> kai <2532> onoma <3686> auth <846> esyhr en <1722> de <1161> tw <3588> metallaxai <3337> authv <846> touv <3588> goneiv <1118> epaideusen <3811> authn <846> eautw <1438> eiv <1519> gunaika <1135> kai <2532> hn <1510> to <3588> korasion <2877> kalon <2570> tw <3588> eidei <1491>

2:8 <0802> Mysnh <08104> rms <01896> ygh <03027> dy <0413> la <04428> Klmh <01004> tyb <0413> la <0635> rtoa <03947> xqltw <01896> ygh <03027> dy <0413> la <01002> hrybh <07800> Nsws <0413> la <07227> twbr <05291> twren <06908> Ubqhbw <01881> wtdw <04428> Klmh <01697> rbd <08085> emshb <01961> yhyw(2:8)

2:8 kai <2532> ote <3753> hkousyh <191> to <3588> tou <3588> basilewv <935> prostagma sunhcyhsan <4863> korasia <2877> polla <4183> eiv <1519> sousan thn <3588> polin <4172> upo <5259> ceira <5495> gai kai <2532> hcyh <71> esyhr prov <4314> gai ton <3588> fulaka <5441> twn <3588> gunaikwn <1135>

2:9 <0802> Mysnh <01004> tyb <02896> bwjl <05291> hytwren <0853> taw <08138> hnsyw <04428> Klmh <01004> tybm <0> hl <05414> ttl <07200> twyarh <05291> twrenh <07651> ebs <0853> taw <0> hl <05414> ttl <04490> htwnm <0853> taw <08562> hyqwrmt <0853> ta <0926> lhbyw <06440> wynpl <02617> dox <05375> avtw <05869> wynyeb <05291> hrenh <03190> bjytw(2:9)

2:9 kai <2532> hresen <700> autw <846> to <3588> korasion <2877> kai <2532> euren <2147> carin <5485> enwpion <1799> autou <846> kai <2532> espeusen <4692> auth <846> dounai <1325> to <3588> smhgma kai <2532> thn <3588> merida <3310> kai <2532> ta <3588> epta <2033> korasia <2877> ta <3588> apodedeigmena auth <846> ek <1537> basilikou <937> kai <2532> ecrhsato <5531> auth <846> kalwv <2570> kai <2532> taiv <3588> abraiv authv <846> en <1722> tw <3588> gunaikwni

2:10 <05046> dygt <03808> al <0834> rsa <05921> hyle <06680> hwu <04782> ykdrm <03588> yk <04138> htdlwm <0853> taw <05971> hme <0853> ta <0635> rtoa <05046> hdygh <03808> al(2:10)

2:10 kai <2532> ouc <3364> upedeixen esyhr to <3588> genov <1085> authv <846> oude <3761> thn <3588> patrida <3968> o <3588> gar <1063> mardocaiov eneteilato auth <846> mh <3165> apaggeilai

2:11 <0> hb <06213> hvey <04100> hmw <0635> rtoa <07965> Mwls <0853> ta <03045> tedl <0802> Mysnh <01004> tyb <02691> rux <06440> ynpl <01980> Klhtm <04782> ykdrm <03117> Mwyw <03117> Mwy <03605> lkbw(2:11)

2:11 kay <2596> ekasthn <1538> de <1161> hmeran <2250> o <3588> mardocaiov periepatei <4043> kata <2596> thn <3588> aulhn <833> thn <3588> gunaikeian <1134> episkopwn <1983> ti <5100> esyhr sumbhsetai <4819>

2:12 <0802> Mysnh <08562> yqwrmtbw <01314> Mymvbb <02320> Mysdx <08337> hssw <04753> rmh <08081> Nmsb <02320> Mysdx <08337> hss <04795> Nhyqwrm <03117> ymy <04390> walmy <03651> Nk <03588> yk <02320> sdx <06240> rve <08147> Myns <0802> Mysnh <01881> tdk <0> hl <01961> twyh <07093> Uqm <0325> swrwsxa <04428> Klmh <0413> la <0935> awbl <05291> hrenw <05291> hren <08447> rt <05060> eyghbw(2:12)

2:12 outov <3778> de <1161> hn <1510> kairov <2540> korasiou <2877> eiselyein <1525> prov <4314> ton <3588> basilea <935> otan <3752> anaplhrwsh <378> mhnav <3303> deka <1176> duo <1417> outwv <3778> gar <1063> anaplhrountai <378> ai <3588> hmerai <2250> thv <3588> yerapeiav <2322> mhnav <3303> ex <1803> aleifomenai <218> en <1722> smurninw elaiw <1637> kai <2532> mhnav <3303> ex <1803> en <1722> toiv <3588> arwmasin <759> kai <2532> en <1722> toiv <3588> smhgmasin twn <3588> gunaikwn <1135>

2:13 <04428> Klmh <01004> tyb <05704> de <0802> Mysnh <01004> tybm <05973> hme <0935> awbl <0> hl <05414> Ntny <0559> rmat <0834> rsa <03605> lk <0853> ta <04428> Klmh <0413> la <0935> hab <05291> hrenh <02088> hzbw(2:13)

2:13 kai <2532> tote <5119> eisporeuetai <1531> prov <4314> ton <3588> basilea <935> kai <2532> o <3739> ean <1437> eiph <3004> paradwsei <3860> auth <846> suneisercesyai <4897> auth <846> apo <575> tou <3588> gunaikwnov ewv <2193> twn <3588> basileiwn <933>

2:14 <08034> Msb <07121> harqnw <04428> Klmh <0> hb <02654> Upx <0518> Ma <03588> yk <04428> Klmh <0413> la <05750> dwe <0935> awbt <03808> al <06370> Mysglyph <08104> rms <04428> Klmh <05631> oyro <08190> zgses <03027> dy <0413> la <08145> yns <0802> Mysnh <01004> tyb <0413> la <07725> hbs <01931> ayh <01242> rqbbw <0935> hab <01931> ayh <06153> breb(2:14)

2:14 deilhv eisporeuetai <1531> kai <2532> prov <4314> hmeran <2250> apotrecei eiv <1519> ton <3588> gunaikwna ton <3588> deuteron <1208> ou <3364> gai o <3588> eunoucov <2135> tou <3588> basilewv <935> o <3588> fulax <5441> twn <3588> gunaikwn <1135> kai <2532> ouketi <3765> eisporeuetai <1531> prov <4314> ton <3588> basilea <935> ean <1437> mh <3165> klhyh <2564> onomati <3686>

2:15 <07200> hyar <03605> lk <05869> ynyeb <02580> Nx <05375> tavn <0635> rtoa <01961> yhtw <0802> Mysnh <08104> rms <04428> Klmh <05631> oyro <01896> ygh <0559> rmay <0834> rsa <0853> ta <0518> Ma <03588> yk <01697> rbd <01245> hsqb <03808> al <04428> Klmh <0413> la <0935> awbl <01323> tbl <0> wl <03947> xql <0834> rsa <04782> ykdrm <01730> dd <032> lyxyba <01323> tb <0635> rtoa <08447> rt <05060> eyghbw(2:15)

2:15 en <1722> de <1161> tw <3588> anaplhrousyai <378> ton <3588> cronon <5550> esyhr thv <3588> yugatrov <2364> aminadab <284> adelfou <80> patrov <3962> mardocaiou eiselyein <1525> prov <4314> ton <3588> basilea <935> ouden <3762> hyethsen <114> wn <3739> auth <846> eneteilato o <3588> eunoucov <2135> o <3588> fulax <5441> twn <3588> gunaikwn <1135> hn <1510> gar <1063> esyhr euriskousa <2147> carin <5485> para <3844> pantwn <3956> twn <3588> blepontwn <991> authn <846>

2:16 <04438> wtwklml <07651> ebs <08141> tnsb <02887> tbj <02320> sdx <01931> awh <06224> yryveh <02320> sdxb <04438> wtwklm <01004> tyb <0413> la <0325> swrwsxa <04428> Klmh <0413> la <0635> rtoa <03947> xqltw(2:16)

2:16 kai <2532> eishlyen <1525> esyhr prov <4314> artaxerxhn ton <3588> basilea <935> tw <3588> dwdekatw <1428> mhni <3303> ov <3739> estin <1510> adar tw <3588> ebdomw <1442> etei <2094> thv <3588> basileiav <932> autou <846>

2:17 <02060> ytsw <08478> txt <04427> hkylmyw <07218> hsarb <04438> twklm <03804> rtk <07760> Mvyw <01330> tlwtbh <03605> lkm <06440> wynpl <02617> doxw <02580> Nx <05375> avtw <0802> Mysnh <03605> lkm <0635> rtoa <0853> ta <04428> Klmh <0157> bhayw(2:17)

2:17 kai <2532> hrasyh o <3588> basileuv <935> esyhr kai <2532> euren <2147> carin <5485> para <3844> pasav <3956> tav <3588> paryenouv <3933> kai <2532> epeyhken <2007> auth <846> to <3588> diadhma <1238> to <3588> gunaikeion <1134>

2:18 <04428> Klmh <03027> dyk <04864> tavm <05414> Ntyw <06213> hve <04082> twnydml <02010> hxnhw <0635> rtoa <04960> htsm <0853> ta <05650> wydbew <08269> wyrv <03605> lkl <01419> lwdg <04960> htsm <04428> Klmh <06213> veyw(2:18)

2:18 kai <2532> epoihsen <4160> o <3588> basileuv <935> poton <4224> pasi <3956> toiv <3588> filoiv <5384> autou <846> kai <2532> taiv <3588> dunamesin <1411> epi <1909> hmerav <2250> epta <2033> kai <2532> uqwsen <5312> touv <3588> gamouv <1062> esyhr kai <2532> afesin <859> epoihsen <4160> toiv <3588> upo <5259> thn <3588> basileian <932> autou <846>

2:19 <04428> Klmh <08179> resb <03427> bsy <04782> ykdrmw <08145> tyns <01330> twlwtb <06908> Ubqhbw(2:19)

2:19 o <3588> de <1161> mardocaiov eyerapeuen <2323> en <1722> th <3588> aulh <833>

2:20 o <0854> wta <0545> hnmab <01961> htyh <0834> rsak <06213> hve <0635> rtoa <04782> ykdrm <03982> rmam <0853> taw <04782> ykdrm <05921> hyle <06680> hwu <0834> rsak <05971> hme <0853> taw <04138> htdlwm <05046> tdgm <0635> rtoa <0369> Nya(2:20)

2:20 h <3588> de <1161> esyhr ouc <3364> upedeixen thn <3588> patrida <3968> authv <846> outwv <3778> gar <1063> eneteilato auth <846> mardocaiov fobeisyai <5399> ton <3588> yeon <2316> kai <2532> poiein <4160> ta <3588> prostagmata autou <846> kaywv <2531> hn <1510> met <3326> autou <846> kai <2532> esyhr ou <3364> methllaxen <3337> thn <3588> agwghn <72> authv <846>

2:21 <0325> srwsxa <04428> Klmb <03027> dy <07971> xlsl <01245> wsqbyw <05592> Poh <08104> yrmsm <04428> Klmh <05631> yoyro <08147> yns <08657> srtw <0904> Ntgb <07107> Puq <04428> Klmh <08179> resb <03427> bsy <04782> ykdrmw <01992> Mhh <03117> Mymyb(2:21)

2:21 kai <2532> eluphyhsan <3076> oi <3588> duo <1417> eunoucoi <2135> tou <3588> basilewv <935> oi <3588> arciswmatofulakev oti <3754> prohcyh <4254> mardocaiov kai <2532> ezhtoun <2212> apokteinai <615> artaxerxhn ton <3588> basilea <935>

2:22 <04782> ykdrm <08034> Msb <04428> Klml <0635> rtoa <0559> rmatw <04436> hklmh <0635> rtoal <05046> dgyw <04782> ykdrml <01697> rbdh <03045> edwyw(2:22)

2:22 kai <2532> edhlwyh <1213> mardocaiw o <3588> logov <3056> kai <2532> eshmanen <4591> esyhr kai <2532> auth <846> enefanisen <1718> tw <3588> basilei <935> ta <3588> thv <3588> epiboulhv <1917>

2:23 P <04428> Klmh <06440> ynpl <03117> Mymyh <01697> yrbd <05612> rpob <03789> btkyw <06086> Ue <05921> le <08147> Mhyns <08518> wltyw <04672> aumyw <01697> rbdh <01245> sqbyw(2:23)

2:23 o <3588> de <1161> basileuv <935> htasen touv <3588> duo <1417> eunoucouv <2135> kai <2532> ekremasen autouv <846> kai <2532> prosetaxen <4367> o <3588> basileuv <935> katacwrisai eiv <1519> mnhmosunon <3422> en <1722> th <3588> basilikh <937> biblioyhkh uper <5228> thv <3588> eunoiav <2133> mardocaiou en <1722> egkwmiwTIP #13: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab dalam format PDF. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA