TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yeremia 26:1-24

26:1 <0559> rmal <03068> hwhy <0853> tam <02088> hzh <01697> rbdh <01961> hyh <03063> hdwhy <04428> Klm <02977> whysay <01121> Nb <03079> Myqywhy <04468> twklmm <07225> tysarb(26:1)

26:1 (33:1) en <1722> arch <746> basilewv <935> iwakim uiou <5207> iwsia egenhyh <1096> o <3588> logov <3056> outov <3778> para <3844> kuriou <2962>

26:2 <01697> rbd <01639> ergt <0408> la <0413> Mhyla <01696> rbdl <06680> Kytywu <0834> rsa <01697> Myrbdh <03605> lk <0853> ta <03068> hwhy <01004> tyb <07812> twxtshl <0935> Myabh <03063> hdwhy <05892> yre <03605> lk <05921> le <01696> trbdw <03068> hwhy <01004> tyb <02691> ruxb <05975> dme <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk(26:2)

26:2 (33:2) outwv <3778> eipen kuriov <2962> sthyi <2476> en <1722> aulh <833> oikou <3624> kuriou <2962> kai <2532> crhmatieiv <5537> apasi <537> toiv <3588> ioudaioiv <2453> kai <2532> pasi <3956> toiv <3588> ercomenoiv <2064> proskunein <4352> en <1722> oikw <3624> kuriou <2962> apantav <537> touv <3588> logouv <3056> ouv <3739> sunetaxa <4929> soi <4771> autoiv <846> crhmatisai <5537> mh <3165> afelhv rhma <4487>

26:3 <04611> Mhyllem <07455> er <06440> ynpm <0> Mhl <06213> twvel <02803> bsx <0595> ykna <0834> rsa <07451> herh <0413> la <05162> ytmxnw <07451> herh <01870> wkrdm <0376> sya <07725> wbsyw <08085> wemsy <0194> ylwa(26:3)

26:3 (33:3) iswv <2470> akousontai <191> kai <2532> apostrafhsontai <654> ekastov <1538> apo <575> thv <3588> odou <3598> autou <846> thv <3588> ponhrav <4190> kai <2532> pausomai <3973> apo <575> twn <3588> kakwn <2556> wn <3739> egw <1473> logizomai <3049> tou <3588> poihsai <4160> autoiv <846> eneken twn <3588> ponhrwn <4190> epithdeumatwn autwn <846>

26:4 <06440> Mkynpl <05414> yttn <0834> rsa <08451> ytrwtb <01980> tkll <0413> yla <08085> wemst <03808> al <0518> Ma <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <0413> Mhyla <0559> trmaw(26:4)

26:4 (33:4) kai <2532> ereiv outwv <3778> eipen kuriov <2962> ean <1437> mh <3165> akoushte <191> mou <1473> tou <3588> poreuesyai <4198> en <1722> toiv <3588> nomimoiv <3545> mou <1473> oiv <3739> edwka <1325> kata <2596> proswpon <4383> umwn <4771>

26:5 <08085> Mtems <03808> alw <07971> xlsw <07925> Mkshw <0413> Mkyla <07971> xls <0595> ykna <0834> rsa <05030> Myabnh <05650> ydbe <01697> yrbd <05921> le <08085> emsl(26:5)

26:5 (33:5) eisakouein <1522> twn <3588> logwn <3056> twn <3588> paidwn <3816> mou <1473> twn <3588> profhtwn <4396> ouv <3739> egw <1473> apostellw <649> prov <4314> umav <4771> oryrou <3722> kai <2532> apesteila <649> kai <2532> ouk <3364> eishkousate <1522> mou <1473>

26:6 o <0776> Urah <01471> yywg <03605> lkl <07045> hllql <05414> Nta <02063> *tazh {htazh} <05892> ryeh <0853> taw <07887> hlsk <02088> hzh <01004> tybh <0853> ta <05414> yttnw(26:6)

26:6 (33:6) kai <2532> dwsw <1325> ton <3588> oikon <3624> touton <3778> wsper <3746> shlwm kai <2532> thn <3588> polin <4172> dwsw <1325> eiv <1519> kataran <2671> pasin <3956> toiv <3588> eynesin <1484> pashv <3956> thv <3588> ghv <1065>

26:7 <03068> hwhy <01004> tybb <0428> hlah <01697> Myrbdh <0853> ta <01696> rbdm <03414> whymry <0853> ta <05971> Meh <03605> lkw <05030> Myabnhw <03548> Mynhkh <08085> wemsyw(26:7)

26:7 (33:7) kai <2532> hkousan <191> oi <3588> iereiv <2409> kai <2532> oi <3588> qeudoprofhtai <5578> kai <2532> pav <3956> o <3588> laov <2992> tou <3588> ieremiou <2408> lalountov <2980> touv <3588> logouv <3056> toutouv <3778> en <1722> oikw <3624> kuriou <2962>

26:8 <04191> twmt <04191> twm <0559> rmal <05971> Meh <03605> lkw <05030> Myabnhw <03548> Mynhkh <0853> wta <08610> wvptyw <05971> Meh <03605> lk <0413> la <01696> rbdl <03068> hwhy <06680> hwu <0834> rsa <03605> lk <0853> ta <01696> rbdl <03414> whymry <03615> twlkk <01961> yhyw(26:8)

26:8 (33:8) kai <2532> egeneto <1096> ieremiou <2408> pausamenou <3973> lalountov <2980> panta <3956> a <3739> sunetaxen <4929> autw <846> kuriov <2962> lalhsai <2980> panti <3956> tw <3588> law <2992> kai <2532> sunelabosan <4815> auton <846> oi <3588> iereiv <2409> kai <2532> oi <3588> qeudoprofhtai <5578> kai <2532> pav <3956> o <3588> laov <2992> legwn <3004> yanatw <2288> apoyanh <599>

26:9 <03068> hwhy <01004> tybb <03414> whymry <0413> la <05971> Meh <03605> lk <06950> lhqyw <03427> bswy <0369> Nyam <02717> brxt <02063> tazh <05892> ryehw <02088> hzh <01004> tybh <01961> hyhy <07887> wlsk <0559> rmal <03068> hwhy <08034> Msb <05012> tybn <04069> ewdm(26:9)

26:9 (33:9) oti <3754> eprofhteusav <4395> tw <3588> onomati <3686> kuriou <2962> legwn <3004> wsper <3746> shlwm estai <1510> o <3588> oikov <3624> outov <3778> kai <2532> h <3588> poliv <4172> auth <3778> erhmwyhsetai <2049> apo <575> katoikountwn kai <2532> exekklhsiasyh pav <3956> o <3588> laov <2992> epi <1909> ieremian <2408> en <1722> oikw <3624> kuriou <2962>

26:10 o <02319> sdxh <03068> hwhy <08179> res <06607> xtpb <03427> wbsyw <03068> hwhy <01004> tyb <04428> Klmh <01004> tybm <05927> wleyw <0428> hlah <01697> Myrbdh <0853> ta <03063> hdwhy <08269> yrv <08085> wemsyw(26:10)

26:10 (33:10) kai <2532> hkousan <191> oi <3588> arcontev <758> iouda <2448> ton <3588> logon <3056> touton <3778> kai <2532> anebhsan <305> ex <1537> oikou <3624> tou <3588> basilewv <935> eiv <1519> oikon <3624> kuriou <2962> kai <2532> ekayisan <2523> en <1722> proyuroiv pulhv <4439> kuriou <2962> thv <3588> kainhv <2537>

26:11 <0241> Mkynzab <08085> Mtems <0834> rsak <02063> tazh <05892> ryeh <0413> la <05012> abn <03588> yk <02088> hzh <0376> syal <04194> twm <04941> jpsm <0559> rmal <05971> Meh <03605> lk <0413> law <08269> Myrvh <0413> la <05030> Myabnhw <03548> Mynhkh <0559> wrmayw(26:11)

26:11 (33:11) kai <2532> eipan oi <3588> iereiv <2409> kai <2532> oi <3588> qeudoprofhtai <5578> prov <4314> touv <3588> arcontav <758> kai <2532> panti <3956> tw <3588> law <2992> krisiv <2920> yanatou <2288> tw <3588> anyrwpw <444> toutw <3778> oti <3754> eprofhteusen <4395> kata <2596> thv <3588> polewv <4172> tauthv <3778> kaywv <2531> hkousate <191> en <1722> toiv <3588> wsin <3775> umwn <4771>

26:12 <08085> Mtems <0834> rsa <01697> Myrbdh <03605> lk <0853> ta <02063> tazh <05892> ryeh <0413> law <02088> hzh <01004> tybh <0413> la <05012> abnhl <07971> ynxls <03068> hwhy <0559> rmal <05971> Meh <03605> lk <0413> law <08269> Myrvh <03605> lk <0413> la <03414> whymry <0559> rmayw(26:12)

26:12 (33:12) kai <2532> eipen ieremiav <2408> prov <4314> touv <3588> arcontav <758> kai <2532> panti <3956> tw <3588> law <2992> legwn <3004> kuriov <2962> apesteilen <649> me <1473> profhteusai <4395> epi <1909> ton <3588> oikon <3624> touton <3778> kai <2532> epi <1909> thn <3588> polin <4172> tauthn <3778> pantav <3956> touv <3588> logouv <3056> toutouv <3778> ouv <3739> hkousate <191>

26:13 <05921> Mkyle <01696> rbd <0834> rsa <07451> herh <0413> la <03068> hwhy <05162> Mxnyw <0430> Mkyhla <03068> hwhy <06963> lwqb <08085> wemsw <04611> Mkyllemw <01870> Mkykrd <03190> wbyjyh <06258> htew(26:13)

26:13 (33:13) kai <2532> nun <3568> beltiouv <957> poihsate <4160> tav <3588> odouv <3598> umwn <4771> kai <2532> ta <3588> erga <2041> umwn <4771> kai <2532> akousate <191> thv <3588> fwnhv <5456> kuriou <2962> kai <2532> pausetai <3973> kuriov <2962> apo <575> twn <3588> kakwn <2556> wn <3739> elalhsen <2980> ef <1909> umav <4771>

26:14 <05869> Mkynyeb <03477> rsykw <02896> bwjk <0> yl <06213> wve <03027> Mkdyb <02005> ynnh <0589> ynaw(26:14)

26:14 (33:14) kai <2532> idou <2400> egw <1473> en <1722> cersin <5495> umwn <4771> poihsate <4160> moi <1473> wv <3739> sumferei <4851> kai <2532> wv <3739> beltion <957> umin <4771>

26:15 o <0428> hlah <01697> Myrbdh <03605> lk <0853> ta <0241> Mkynzab <01696> rbdl <05921> Mkyle <03068> hwhy <07971> ynxls <0571> tmab <03588> yk <03427> hybsy <0413> law <02063> tazh <05892> ryeh <0413> law <05921> Mkyle <05414> Myntn <0859> Mta <05355> yqn <01818> Md <03588> yk <0853> yta <0859> Mta <04191> Mytmm <0518> Ma <03588> yk <03045> wedt <03045> edy <0389> Ka(26:15)

26:15 (33:15) all <235> h <2228> gnontev <1097> gnwsesye <1097> oti <3754> ei <1487> anaireite <337> me <1473> aima <129> aywon <121> didote <1325> ef <1909> umav <4771> kai <2532> epi <1909> thn <3588> polin <4172> tauthn <3778> kai <2532> epi <1909> touv <3588> katoikountav en <1722> auth <846> oti <3754> en <1722> alhyeia <225> apestalken <649> me <1473> kuriov <2962> prov <4314> umav <4771> lalhsai <2980> eiv <1519> ta <3588> wta <3775> umwn <4771> pantav <3956> touv <3588> logouv <3056> toutouv <3778>

26:16 <0413> wnyla <01696> rbd <0430> wnyhla <03069> hwhy <08034> Msb <03588> yk <04194> twm <04941> jpsm <02088> hzh <0376> syal <0369> Nya <05030> Myaybnh <0413> law <03548> Mynhkh <0413> la <05971> Meh <03605> lkw <08269> Myrvh <0559> wrmayw(26:16)

26:16 (33:16) kai <2532> eipan oi <3588> arcontev <758> kai <2532> pav <3956> o <3588> laov <2992> prov <4314> touv <3588> iereiv <2409> kai <2532> prov <4314> touv <3588> qeudoprofhtav <5578> ouk <3364> estin <1510> tw <3588> anyrwpw <444> toutw <3778> krisiv <2920> yanatou <2288> oti <3754> epi <1909> tw <3588> onomati <3686> kuriou <2962> tou <3588> yeou <2316> hmwn <1473> elalhsen <2980> prov <4314> hmav <1473>

26:17 <0559> rmal <05971> Meh <06951> lhq <03605> lk <0413> la <0559> wrmayw <0776> Urah <02205> ynqzm <0582> Mysna <06965> wmqyw(26:17)

26:17 (33:17) kai <2532> anesthsan <450> andrev <435> twn <3588> presbuterwn <4245> thv <3588> ghv <1065> kai <2532> eipan pash <3956> th <3588> sunagwgh <4864> tou <3588> laou <2992>

26:18 <03293> rey <01116> twmbl <01004> tybh <02022> rhw <01961> hyht <05856> Myye <03389> Mylswryw <02790> srxt <07704> hdv <06726> Nwyu <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <0559> rmal <03063> hdwhy <05971> Me <03605> lk <0413> la <0559> rmayw <03063> hdwhy <04428> Klm <02396> whyqzx <03117> ymyb <05012> abn <01961> hyh <04183> ytsrwmh <04320> *hkym {hykym} (26:18)

26:18 (33:18) micaiav o <3588> mwrayithv hn <1510> en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> ezekiou basilewv <935> iouda <2448> kai <2532> eipen panti <3956> tw <3588> law <2992> iouda <2448> outwv <3778> eipen kuriov <2962> siwn <4622> wv <3739> agrov <68> arotriayhsetai kai <2532> ierousalhm <2419> eiv <1519> abaton estai <1510> kai <2532> to <3588> orov <3735> tou <3588> oikou <3624> eiv <1519> alsov drumou

26:19 <05315> wnytwspn <05921> le <01419> hlwdg <07451> her <06213> Myve <0587> wnxnaw <05921> Mhyle <01696> rbd <0834> rsa <07451> herh <0413> la <03068> hwhy <05162> Mxnyw <03068> hwhy <06440> ynp <0853> ta <02470> lxyw <03068> hwhy <0853> ta <03373> ary <03808> alh <03063> hdwhy <03605> lkw <03063> hdwhy <04428> Klm <02396> whyqzx <04191> whtmh <04191> tmhh(26:19)

26:19 (33:19) mh <3165> anelwn <337> aneilen <337> auton <846> ezekiav <1478> kai <2532> pav <3956> iouda <2448> ouci <3364> oti <3754> efobhyhsan <5399> ton <3588> kurion <2962> kai <2532> oti <3754> edehyhsan <1210> tou <3588> proswpou <4383> kuriou <2962> kai <2532> epausato <3973> kuriov <2962> apo <575> twn <3588> kakwn <2556> wn <3739> elalhsen <2980> ep <1909> autouv <846> kai <2532> hmeiv <1473> epoihsamen <4160> kaka <2556> megala <3173> epi <1909> qucav <5590> hmwn <1473>

26:20 <03414> whymry <01697> yrbd <03605> lkk <02063> tazh <0776> Urah <05921> lew <02063> tazh <05892> ryeh <05921> le <05012> abnyw <07157> Myreyh <0> tyrqm <08098> whyems <01121> Nb <0223> whyrwa <03068> hwhy <08034> Msb <05012> abntm <01961> hyh <0376> sya <01571> Mgw(26:20)

26:20 (33:20) kai <2532> anyrwpov <444> hn <1510> profhteuwn <4395> tw <3588> onomati <3686> kuriou <2962> ouriav <3774> uiov <5207> samaiou ek <1537> kariayiarim kai <2532> eprofhteusen <4395> peri <4012> thv <3588> ghv <1065> tauthv <3778> kata <2596> pantav <3956> touv <3588> logouv <3056> ieremiou <2408>

26:21 <04714> Myrum <0935> abyw <01272> xrbyw <03372> aryw <0223> whyrwa <08085> emsyw <04191> wtymh <04428> Klmh <01245> sqbyw <01697> wyrbd <0853> ta <08269> Myrvh <03605> lkw <01368> wyrwbg <03605> lkw <03079> Myqywhy <04428> Klmh <08085> emsyw(26:21)

26:21 (33:21) kai <2532> hkousen <191> o <3588> basileuv <935> iwakim kai <2532> pantev <3956> oi <3588> arcontev <758> pantav <3956> touv <3588> logouv <3056> autou <846> kai <2532> ezhtoun <2212> apokteinai <615> auton <846> kai <2532> hkousen <191> ouriav <3774> kai <2532> eishlyen <1525> eiv <1519> aigupton <125>

26:22 <04714> Myrum <0413> la <0854> wta <0376> Mysnaw <05907> rwbke <01121> Nb <0494> Ntnla <0853> ta <04714> Myrum <0376> Mysna <03079> Myqywhy <04428> Klmh <07971> xlsyw(26:22)

26:22 (33:22) kai <2532> exapesteilen <1821> o <3588> basileuv <935> andrav <435> eiv <1519> aigupton <125>

26:23 <05971> Meh <01121> ynb <06913> yrbq <0413> la <05038> wtlbn <0853> ta <07993> Klsyw <02719> brxb <05221> whkyw <03079> Myqywhy <04428> Klmh <0413> la <0935> whabyw <04714> Myrumm <0223> whyrwa <0853> ta <03318> wayuwyw(26:23)

26:23 (33:23) kai <2532> exhgagosan <1806> auton <846> ekeiyen <1564> kai <2532> eishgagosan <1521> auton <846> prov <4314> ton <3588> basilea <935> kai <2532> epataxen <3960> auton <846> en <1722> macaira <3162> kai <2532> erriqen auton <846> eiv <1519> to <3588> mnhma <3418> uiwn <5207> laou <2992> autou <846>

26:24 P <04191> wtymhl <05971> Meh <03027> dyb <0853> wta <05414> tt <01115> ytlbl <03414> whymry <0854> ta <01961> htyh <08227> Nps <01121> Nb <0296> Mqyxa <03027> dy <0389> Ka(26:24)

26:24 (33:24) plhn <4133> ceir <5495> acikam uiou <5207> safan hn <1510> meta <3326> ieremiou <2408> tou <3588> mh <3165> paradounai <3860> auton <846> eiv <1519> ceirav <5495> tou <3588> laou <2992> tou <3588> mh <3165> anelein <337> auton <846>TIP #12: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab saja. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA