TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Audio Suku Alkitab Kuno ITL - draft

Lukas 2

2:1 egeneto <1096> (5633) de <1161> en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> ekeinaiv <1565> exhlyen <1831> (5627) dogma <1378> para <3844> kaisarov <2541> augoustou <828> apografesyai <583> (5729) pasan <3956> thn <3588> oikoumenhn <3625>

2:2 auth <3778> apografh <582> prwth <4413> egeneto <1096> (5633) hgemoneuontov <2230> (5723) thv <3588> suriav <4947> kurhniou <2958>

2:3 kai <2532> eporeuonto <4198> (5711) pantev <3956> apografesyai <583> (5745) ekastov <1538> eiv <1519> thn <3588> eautou <1438> polin <4172>

2:4 anebh <305> (5627) de <1161> kai <2532> iwshf <2501> apo <575> thv <3588> galilaiav <1056> ek <1537> polewv <4172> nazarey <3478> eiv <1519> thn <3588> ioudaian <2449> eiv <1519> polin <4172> dauid <1138> htiv <3748> kaleitai <2564> (5743) bhyleem <965> dia <1223> to <3588> einai <1510> (5750) auton <846> ex <1537> oikou <3624> kai <2532> patriav <3965> dauid <1138>

2:5 apograqasyai <583> (5670) sun <4862> mariam <3137> th <3588> emnhsteumenh <3423> (5772) autw <846> oush <1510> (5752) egkuw <1471>

2:6 egeneto <1096> (5633) de <1161> en <1722> tw <3588> einai <1510> (5750) autouv <846> ekei <1563> eplhsyhsan <4130> (5681) ai <3588> hmerai <2250> tou <3588> tekein <5088> (5629) authn <846>

2:7 kai <2532> eteken <5088> (5627) ton <3588> uion <5207> authv <846> ton <3588> prwtotokon <4416> kai <2532> esparganwsen <4683> (5656) auton <846> kai <2532> aneklinen <347> (5656) auton <846> en <1722> fatnh <5336> dioti <1360> ouk <3756> hn <1510> (5713) autoiv <846> topov <5117> en <1722> tw <3588> katalumati <2646>

2:8 kai <2532> poimenev <4166> hsan <1510> (5713) en <1722> th <3588> cwra <5561> th <3588> auth <846> agraulountev <63> (5723) kai <2532> fulassontev <5442> (5723) fulakav <5438> thv <3588> nuktov <3571> epi <1909> thn <3588> poimnhn <4167> autwn <846>

2:9 kai <2532> aggelov <32> kuriou <2962> epesth <2186> (5627) autoiv <846> kai <2532> doxa <1391> kuriou <2962> perielamqen <4034> (5656) autouv <846> kai <2532> efobhyhsan <5399> (5675) fobon <5401> megan <3173>

2:10 kai <2532> eipen <2036> (5627) autoiv <846> o <3588> aggelov <32> mh <3361> fobeisye <5399> (5737) idou <2400> (5628) gar <1063> euaggelizomai <2097> (5731) umin <5213> caran <5479> megalhn <3173> htiv <3748> estai <1510> (5704) panti <3956> tw <3588> law <2992>

2:11 oti <3754> etecyh <5088> (5681) umin <5213> shmeron <4594> swthr <4990> ov <3739> estin <1510> (5748) cristov <5547> kuriov <2962> en <1722> polei <4172> dauid <1138>

2:12 kai <2532> touto <5124> umin <5213> shmeion <4592> eurhsete <2147> (5692) brefov <1025> esparganwmenon <4683> (5772) kai <2532> keimenon <2749> (5740) en <1722> fatnh <5336>

2:13 kai <2532> exaifnhv <1810> egeneto <1096> (5633) sun <4862> tw <3588> aggelw <32> plhyov <4128> stratiav <4756> ouraniou <3770> ainountwn <134> (5723) ton <3588> yeon <2316> kai <2532> legontwn <3004> (5723)

2:14 doxa <1391> en <1722> uqistoiv <5310> yew <2316> kai <2532> epi <1909> ghv <1093> eirhnh <1515> en <1722> anyrwpoiv <444> eudokiav <2107>

2:15 kai <2532> egeneto <1096> (5633) wv <5613> aphlyon <565> (5627) ap <575> autwn <846> eiv <1519> ton <3588> ouranon <3772> oi <3588> aggeloi <32> oi <3588> poimenev <4166> elaloun <2980> (5707) prov <4314> allhlouv <240> dielywmen <1330> (5632) dh <1211> ewv <2193> bhyleem <965> kai <2532> idwmen <1492> (5632) to <3588> rhma <4487> touto <5124> to <3588> gegonov <1096> (5756) o <3739> o <3588> kuriov <2962> egnwrisen <1107> (5656) hmin <2254>

2:16 kai <2532> hlyan <2064> (5627) speusantev <4692> (5660) kai <2532> aneuran <429> (5627) thn <3588> te <5037> mariam <3137> kai <2532> ton <3588> iwshf <2501> kai <2532> to <3588> brefov <1025> keimenon <2749> (5740) en <1722> th <3588> fatnh <5336>

2:17 idontev <1492> (5631) de <1161> egnwrisan <1107> (5656) peri <4012> tou <3588> rhmatov <4487> tou <3588> lalhyentov <2980> (5685) autoiv <846> peri <4012> tou <3588> paidiou <3813> toutou <5127>

2:18 kai <2532> pantev <3956> oi <3588> akousantev <191> (5660) eyaumasan <2296> (5656) peri <4012> twn <3588> lalhyentwn <2980> (5685) upo <5259> twn <3588> poimenwn <4166> prov <4314> autouv <846>

2:19 h <3588> de <1161> maria <3137> panta <3956> sunethrei <4933> (5707) ta <3588> rhmata <4487> tauta <5023> sumballousa <4820> (5723) en <1722> th <3588> kardia <2588> authv <846>

2:20 kai <2532> upestreqan <5290> (5656) oi <3588> poimenev <4166> doxazontev <1392> (5723) kai <2532> ainountev <134> (5723) ton <3588> yeon <2316> epi <1909> pasin <3956> oiv <3739> hkousan <191> (5656) kai <2532> eidon <1492> (5627) kaywv <2531> elalhyh <2980> (5681) prov <4314> autouv <846>

2:21 kai <2532> ote <3753> eplhsyhsan <4130> (5681) hmerai <2250> oktw <3638> tou <3588> peritemein <4059> (5629) auton <846> kai <2532> eklhyh <2564> (5681) to <3588> onoma <3686> autou <846> ihsouv <2424> to <3588> klhyen <2564> (5685) upo <5259> tou <3588> aggelou <32> pro <4253> tou <3588> sullhmfyhnai <4815> (5683) auton <846> en <1722> th <3588> koilia <2836>

2:22 kai <2532> ote <3753> eplhsyhsan <4130> (5681) ai <3588> hmerai <2250> tou <3588> kayarismou <2512> autwn <846> kata <2596> ton <3588> nomon <3551> mwusewv <3475> anhgagon <321> (5627) auton <846> eiv <1519> ierosoluma <2414> parasthsai <3936> (5658) tw <3588> kuriw <2962>

2:23 kaywv <2531> gegraptai <1125> (5769) en <1722> nomw <3551> kuriou <2962> oti <3754> pan <3956> arsen <730> dianoigon <1272> (5723) mhtran <3388> agion <40> tw <3588> kuriw <2962> klhyhsetai <2564> (5701)

2:24 kai <2532> tou <3588> dounai <1325> (5629) yusian <2378> kata <2596> to <3588> eirhmenon <2046> (5772) en <1722> tw <3588> nomw <3551> kuriou <2962> zeugov <2201> trugonwn <5167> h <2228> duo <1417> nossouv <3502> peristerwn <4058>

2:25 kai <2532> idou <2400> (5628) anyrwpov <444> hn <1510> (5713) en <1722> ierousalhm <2419> w <3739> onoma <3686> sumewn <4826> kai <2532> o <3588> anyrwpov <444> outov <3778> dikaiov <1342> kai <2532> eulabhv <2126> prosdecomenov <4327> (5740) paraklhsin <3874> tou <3588> israhl <2474> kai <2532> pneuma <4151> hn <1510> (5713) agion <39> ep <1909> auton <846>

2:26 kai <2532> hn <1510> (5713) autw <846> kecrhmatismenon <5537> (5772) upo <5259> tou <3588> pneumatov <4151> tou <3588> agiou <40> mh <3361> idein <1492> (5629) yanaton <2288> prin <4250> [h] <2228> an <302> idh <1492> (5632) ton <3588> criston <5547> kuriou <2962>

2:27 kai <2532> hlyen <2064> (5627) en <1722> tw <3588> pneumati <4151> eiv <1519> to <3588> ieron <2411> kai <2532> en <1722> tw <3588> eisagagein <1521> (5629) touv <3588> goneiv <1118> to <3588> paidion <3813> ihsoun <2424> tou <3588> poihsai <4160> (5658) autouv <846> kata <2596> to <3588> eiyismenon <1480> (5772) tou <3588> nomou <3551> peri <4012> autou <846>

2:28 kai <2532> autov <846> edexato <1209> (5662) auto <846> eiv <1519> tav <3588> agkalav <43> kai <2532> euloghsen <2127> (5656) ton <3588> yeon <2316> kai <2532> eipen <2036> (5627)

2:29 nun <3568> apolueiv <630> (5719) ton <3588> doulon <1401> sou <4675> despota <1203> kata <2596> to <3588> rhma <4487> sou <4675> en <1722> eirhnh <1515>

2:30 oti <3754> eidon <1492> (5627) oi <3588> ofyalmoi <3788> mou <3450> to <3588> swthrion <4992> sou <4675>

2:31 o <3739> htoimasav <2090> (5656) kata <2596> proswpon <4383> pantwn <3956> twn <3588> lawn <2992>

2:32 fwv <5457> eiv <1519> apokaluqin <602> eynwn <1484> kai <2532> doxan <1391> laou <2992> sou <4675> israhl <2474>

2:33 kai <2532> hn <1510> (5713) o <3588> pathr <3962> autou <846> kai <2532> h <3588> mhthr <3384> yaumazontev <2296> (5723) epi <1909> toiv <3588> laloumenoiv <2980> (5746) peri <4012> autou <846>

2:34 kai <2532> euloghsen <2127> (5656) autouv <846> sumewn <4826> kai <2532> eipen <2036> (5627) prov <4314> mariam <3137> thn <3588> mhtera <3384> autou <846> idou <2400> (5628) outov <3778> keitai <2749> (5736) eiv <1519> ptwsin <4431> kai <2532> anastasin <386> pollwn <4183> en <1722> tw <3588> israhl <2474> kai <2532> eiv <1519> shmeion <4592> antilegomenon <483> (5746)

2:35 kai <2532> sou <4675> authv <846> thn <3588> quchn <5590> dieleusetai <1330> (5695) romfaia <4501> opwv <3704> an <302> apokalufywsin <601> (5686) ek <1537> pollwn <4183> kardiwn <2588> dialogismoi <1261>

2:36 kai <2532> hn <1510> (5713) anna <451> profhtiv <4398> yugathr <2364> fanouhl <5323> ek <1537> fulhv <5443> ashr <768> auth <846> probebhkuia <4260> (5761) en <1722> hmeraiv <2250> pollaiv <4183> zhsasa <2198> (5660) meta <3326> androv <435> eth <2094> epta <2033> apo <575> thv <3588> paryeniav <3932> authv <846>

2:37 kai <2532> auth <846> chra <5503> ewv <2193> etwn <2094> ogdohkonta <3589> tessarwn <5064> h <3739> ouk <3756> afistato <868> (5711) tou <3588> ierou <2411> nhsteiaiv <3521> kai <2532> dehsesin <1162> latreuousa <3000> (5723) nukta <3571> kai <2532> hmeran <2250>

2:38 kai <2532> auth <846> th <3588> wra <5610> epistasa <2186> (5631) anywmologeito <437> (5711) tw <3588> yew <2316> kai <2532> elalei <2980> (5707) peri <4012> autou <846> pasin <3956> toiv <3588> prosdecomenoiv <4327> (5740) lutrwsin <3085> ierousalhm <2419>

2:39 kai <2532> wv <5613> etelesan <5055> (5656) panta <3956> ta <3588> kata <2596> ton <3588> nomon <3551> kuriou <2962> epestreqan <1994> (5656) eiv <1519> thn <3588> galilaian <1056> eiv <1519> polin <4172> eautwn <1438> nazarey <3478>

2:40 to <3588> de <1161> paidion <3813> huxanen <837> (5707) kai <2532> ekrataiouto <2901> (5712) plhroumenon <4137> (5746) sofia <4678> kai <2532> cariv <5485> yeou <2316> hn <1510> (5713) ep <1909> auto <846>

2:41 kai <2532> eporeuonto <4198> (5711) oi <3588> goneiv <1118> autou <846> kat <2596> etov <2094> eiv <1519> ierousalhm <2419> th <3588> eorth <1859> tou <3588> pasca <3957>

2:42 kai <2532> ote <3753> egeneto <1096> (5633) etwn <2094> dwdeka <1427> anabainontwn <305> (5723) autwn <846> kata <2596> to <3588> eyov <1485> thv <3588> eorthv <1859>

2:43 kai <2532> teleiwsantwn <5048> (5660) tav <3588> hmerav <2250> en <1722> tw <3588> upostrefein <5290> (5721) autouv <846> upemeinen <5278> (5656) ihsouv <2424> o <3588> paiv <3816> en <1722> ierousalhm <2419> kai <2532> ouk <3756> egnwsan <1097> (5627) oi <3588> goneiv <1118> autou <846>

2:44 nomisantev <3543> (5660) de <1161> auton <846> einai <1510> (5750) en <1722> th <3588> sunodia <4923> hlyon <2064> (5627) hmerav <2250> odon <3598> kai <2532> anezhtoun <327> (5707) auton <846> en <1722> toiv <3588> suggeneusin <4773> kai <2532> toiv <3588> gnwstoiv <1110>

2:45 kai <2532> mh <3361> eurontev <2147> (5631) upestreqan <5290> (5656) eiv <1519> ierousalhm <2419> anazhtountev <327> (5723) auton <846>

2:46 kai <2532> egeneto <1096> (5633) meta <3326> hmerav <2250> treiv <5140> euron <2147> (5627) auton <846> en <1722> tw <3588> ierw <2411> kayezomenon <2516> (5740) en <1722> mesw <3319> twn <3588> didaskalwn <1320> kai <2532> akouonta <191> (5723) autwn <846> kai <2532> eperwtwnta <1905> (5723) autouv <846>

2:47 existanto <1839> (5710) de <1161> pantev <3956> oi <3588> akouontev <191> (5723) autou <846> epi <1909> th <3588> sunesei <4907> kai <2532> taiv <3588> apokrisesin <612> autou <846>

2:48 kai <2532> idontev <1492> (5631) auton <846> exeplaghsan <1605> (5648) kai <2532> eipen <2036> (5627) prov <4314> auton <846> h <3588> mhthr <3384> autou <846> teknon <5043> ti <5101> epoihsav <4160> (5656) hmin <2254> outwv <3779> idou <2400> (5628) o <3588> pathr <3962> sou <4675> kai <2532> egw <1473> odunwmenoi <3600> (5746) zhtoumen <2212> (5719) se <4571>

2:49 kai <2532> eipen <2036> (5627) prov <4314> autouv <846> ti <5101> oti <3754> ezhteite <2212> (5707) me <3165> ouk <3756> hdeite <1492> (5715) oti <3754> en <1722> toiv <3588> tou <3588> patrov <3962> mou <3450> dei <1163> (5904) einai <1510> (5750) me <3165>

2:50 kai <2532> autoi <846> ou <3756> sunhkan <4920> (5656) to <3588> rhma <4487> o <3739> elalhsen <2980> (5656) autoiv <846>

2:51 kai <2532> katebh <2597> (5627) met <3326> autwn <846> kai <2532> hlyen <2064> (5627) eiv <1519> nazarey <3478> kai <2532> hn <1510> (5713) upotassomenov <5293> (5746) autoiv <846> kai <2532> h <3588> mhthr <3384> autou <846> diethrei <1301> (5707) panta <3956> ta <3588> rhmata <4487> en <1722> th <3588> kardia <2588> authv <846>

2:52 kai <2532> ihsouv <2424> proekopten <4298> (5707) th <3588> sofia <4678> kai <2532> hlikia <2244> kai <2532> cariti <5485> para <3844> yew <2316> kai <2532> anyrwpoiv <444>TIP #10: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab menjadi per baris atau paragraf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA