TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Amsal 27

27:1 <03117> Mwy <03205> dly <04100> hm <03045> edt <03808> al <03588> yk <04279> rxm <03117> Mwyb <01984> llhtt <0408> la(27:1)

27:1 (34:1) mh <3165> kaucw <2744> ta <3588> eiv <1519> aurion <839> ou <3364> gar <1063> ginwskeiv <1097> ti <5100> texetai <5088> h <3588> epiousa

27:2 <08193> Kytpv <0408> law <05237> yrkn <06310> Kyp <03808> alw <02114> rz <01984> Kllhy(27:2)

27:2 (34:2) egkwmiazetw se <4771> o <3588> pelav kai <2532> mh <3165> to <3588> son <4674> stoma <4750> allotriov <245> kai <2532> mh <3165> ta <3588> sa <4674> ceilh <5491>

27:3 <08147> Mhynsm <03515> dbk <0191> lywa <03708> oekw <02344> lwxh <05192> ljnw <068> Nba <03514> dbk(27:3)

27:3 (34:3) baru <926> liyov <3037> kai <2532> dusbastakton <1419> ammov <285> orgh <3709> de <1161> afronov <878> barutera <926> amfoterwn

27:4 <07068> hanq <06440> ynpl <05975> dmey <04310> ymw <0639> Pa <07858> Pjsw <02534> hmx <0395> twyrzka(27:4)

27:4 (34:4) anelehmwn <415> yumov <2372> kai <2532> oxeia <3691> orgh <3709> all <235> oudena <3762> ufistatai zhlov <2205>

27:5 <05641> trtom <0160> hbham <01540> hlgm <08433> txkwt <02896> hbwj(27:5)

27:5 (34:5) kreissouv <2908> elegcoi <1650> apokekalummenoi <601> kruptomenhv <2928> filiav <5373>

27:6 <08130> anwv <05390> twqysn <06280> twrtenw <0157> bhwa <06482> yeup <0539> Mynman(27:6)

27:6 (34:6) axiopistotera estin <1510> traumata <5134> filou <5384> h <2228> ekousia <1596> filhmata <5370> ecyrou <2190>

27:7 <04966> qwtm <04751> rm <03605> lk <07457> hber <05315> spnw <05317> tpn <0947> owbt <07649> hebv <05315> spn(27:7)

27:7 (34:7) quch <5590> en <1722> plhsmonh <4140> ousa <1510> khrioiv <2781> empaizei <1702> quch <5590> de <1161> endeei <1729> kai <2532> ta <3588> pikra <4089> glukeia <1099> fainetai <5316>

27:8 <04725> wmwqmm <05074> ddwn <0376> sya <03651> Nk <07064> hnq <04480> Nm <05074> tddwn <06833> rwpuk(27:8)

27:8 (34:8) wsper <3746> otan <3752> orneon <3732> katapetasyh ek <1537> thv <3588> idiav <2398> nossiav <3555> outwv <3778> anyrwpov <444> douloutai <1402> otan <3752> apoxenwyh ek <1537> twn <3588> idiwn <2398> topwn <5117>

27:9 <05315> spn <06098> tuem <07453> wher <04986> qtmw <03820> bl <08055> xmvy <07004> trjqw <08081> Nms(27:9)

27:9 (34:9) muroiv <3464> kai <2532> oinoiv <3631> kai <2532> yumiamasin <2368> terpetai kardia <2588> katarrhgnutai de <1161> upo <5259> sumptwmatwn quch <5590>

27:10 <07350> qwxr <0251> xam <07138> bwrq <07934> Nks <02896> bwj <0343> Kdya <03117> Mwyb <0935> awbt <0408> la <0251> Kyxa <01004> tybw <05800> bzet <0408> la <01> Kyba <07463> *erw {herw} <07453> Ker(27:10)

27:10 (34:10) filon <5384> son <4674> h <2228> filon <5384> patrwon <3971> mh <3165> egkataliphv <1459> eiv <1519> de <1161> ton <3588> oikon <3624> tou <3588> adelfou <80> sou <4771> mh <3165> eiselyhv <1525> atucwn kreisswn <2908> filov <5384> egguv <1451> h <2228> adelfov <80> makran <3112> oikwn <3624>

27:11 <01697> rbd <02778> yprx <07725> hbysaw <03820> ybl <08056> xmvw <01121> ynb <02449> Mkx(27:11)

27:11 (34:11) sofov <4680> ginou <1096> uie <5207> ina <2443> eufrainhtai <2165> mou <1473> h <3588> kardia <2588> kai <2532> apostreqon <654> apo <575> sou <4771> eponeidistouv logouv <3056>

27:12 <06064> wsnen <05674> wrbe <06612> Myatp <05641> rton <07451> her <07200> har <06175> Mwre(27:12)

27:12 (34:12) panourgov <3835> kakwn <2556> epercomenwn apekrubh <613> afronev <878> de <1161> epelyontev zhmian <2209> teisousin <5099>

27:13 <02254> whlbx <05237> hyrkn <01157> debw <02114> rz <06148> bre <03588> yk <0899> wdgb <03947> xq(27:13)

27:13 (34:13) afelou to <3588> imation <2440> autou <846> parhlyen <3928> gar <1063> ubristhv <5197> ostiv <3748> ta <3588> allotria <245> lumainetai

27:14 <0> wl <02803> bsxt <07045> hllq <07925> Myksh <01242> rqbb <01419> lwdg <06963> lwqb <07453> wher <01288> Krbm(27:14)

27:14 (34:14) ov <3739> an <302> eulogh <2127> filon <5384> to <3588> prwi <4404> megalh <3173> th <3588> fwnh <5456> katarwmenou ouden <3762> diaferein <1308> doxei <1380>

27:15 <07737> hwtsn <04066> *Mynydm {Mynwdm} <0802> tsaw <05464> ryrgo <03117> Mwyb <02956> drwj <01812> Pld(27:15)

27:15 (34:15) stagonev ekballousin <1544> anyrwpon <444> en <1722> hmera <2250> ceimerinh ek <1537> tou <3588> oikou <3624> autou <846> wsautwv <5615> kai <2532> gunh <1135> loidorov <3060> ek <1537> tou <3588> idiou <2398> oikou <3624>

27:16 <07121> arqy <03225> wnymy <08081> Nmsw <07307> xwr <06845> Npu <06845> hynpu(27:16)

27:16 (34:16) boreav sklhrov <4642> anemov <417> onomati <3686> de <1161> epidexiov kaleitai <2564>

27:17 <07453> wher <06440> ynp <02300> dxy <0376> syaw <02300> dxy <01270> lzrbb <01270> lzrb(27:17)

27:17 (34:17) sidhrov <4604> sidhron <4604> oxunei anhr <435> de <1161> paroxunei <3947> proswpon <4383> etairou <2083>

27:18 <03513> dbky <0113> wynda <08104> rmsw <06529> hyrp <0398> lkay <08384> hnat <05341> run(27:18)

27:18 (34:18) ov <3739> futeuei <5452> sukhn <4808> fagetai <2068> touv <3588> karpouv <2590> authv <846> ov <3739> de <1161> fulassei <5442> ton <3588> eautou <1438> kurion <2962> timhyhsetai <5091>

27:19 <0120> Mdal <0120> Mdah <03820> bl <03651> Nk <06440> Mynpl <06440> Mynph <04325> Mymk(27:19)

27:19 (34:19) wsper <3746> ouc <3364> omoia <3664> proswpa <4383> proswpoiv <4383> outwv <3778> oude <3761> ai <3588> kardiai <2588> twn <3588> anyrwpwn <444>

27:20 <07646> hnebvt <03808> al <0120> Mdah <05869> ynyew <07646> hnebvt <03808> al <010> *wdbaw {hdbaw} <07585> lwas(27:20)

27:20 (34:20) adhv <86> kai <2532> apwleia <684> ouk <3364> empimplantai wsautwv <5615> kai <2532> oi <3588> ofyalmoi <3788> twn <3588> anyrwpwn <444> aplhstoi (34:20a) bdelugma <946> kuriw <2962> sthrizwn <4741> ofyalmon <3788> kai <2532> oi <3588> apaideutoi <521> akrateiv <193> glwssh <1100>

27:21 <04110> wllhm <06310> ypl <0376> syaw <02091> bhzl <03564> rwkw <03701> Pokl <04715> Prum(27:21)

27:21 (34:21) dokimion <1383> argurw <696> kai <2532> crusw purwsiv <4451> anhr <435> de <1161> dokimazetai <1381> dia <1223> stomatov <4750> egkwmiazontwn auton <846> (34:21a) kardia <2588> anomou <459> ekzhtei <1567> kaka <2556> kardia <2588> de <1161> euyhv ekzhtei <1567> gnwsin <1108>

27:22 P <0200> wtlwa <05921> wylem <05493> rwot <03808> al <05940> yleb <07383> twpyrh <08432> Kwtb <04388> stkmb <0191> lywah <0853> ta <03806> swtkt <0518> Ma(27:22)

27:22 (34:22) ean <1437> mastigoiv <3146> afrona <878> en <1722> mesw <3319> sunedriou <4892> atimazwn <818> ou <3364> mh <3165> perielhv <4022> thn <3588> afrosunhn <877> autou <846>

27:23 <05739> Myrdel <03820> Kbl <07896> tys <06629> Knau <06440> ynp <03045> edt <03045> edy(27:23)

27:23 (34:23) gnwstwv <1110> epignwsh <1921> qucav <5590> poimniou <4168> sou <4771> kai <2532> episthseiv kardian <2588> sou <4771> saiv <4674> agelaiv <34>

27:24 <01755> *rwdw {rwd} <01755> rwdl <05145> rzn <0518> Maw <02633> Nox <05769> Mlwel <03808> al <03588> yk(27:24)

27:24 (34:24) oti <3754> ou <3364> ton <3588> aiwna <165> andri <435> kratov <2904> kai <2532> iscuv <2479> oude <3761> paradidwsin <3860> ek <1537> geneav <1074> eiv <1519> genean <1074>

27:25 <02022> Myrh <06212> twbve <0622> wpoanw <01877> asd <07200> harnw <02682> ryux <01540> hlg(27:25)

27:25 (34:25) epimelou <1959> twn <3588> en <1722> tw <3588> pediw clwrwn <5515> kai <2532> kereiv <2751> poan kai <2532> sunage <4863> corton <5528> oreinon <3714>

27:26 <06260> Mydwte <07704> hdv <04242> ryxmw <03830> Kswbll <03532> Myvbk(27:26)

27:26 (34:26) ina <2443> echv <2192> probata <4263> eiv <1519> imatismon <2441> tima <5091> pedion ina <2443> wsin <3775> soi <4771> arnev

27:27 <05291> Kytwrenl <02416> Myyxw <01004> Ktyb <03899> Mxll <03899> Kmxll <05795> Myze <02461> blx <01767> ydw(27:27)

27:27 (34:27) uie <5207> par <3844> emou <1473> eceiv <2192> rhseiv iscurav <2478> eiv <1519> thn <3588> zwhn <2222> sou <4771> kai <2532> eiv <1519> thn <3588> zwhn <2222> swn <4674> yerapontwn <2324>TIP #32: Gunakan Pencarian Khusus untuk melakukan pencarian Teks Alkitab, Tafsiran/Catatan, Studi Kamus, Ilustrasi, Artikel, Ref. Silang, Leksikon, Pertanyaan-Pertanyaan, Gambar, Himne, Topikal. Anda juga dapat mencari bahan-bahan yang berkaitan dengan ayat-ayat yang anda inginkan melalui pencarian Referensi Ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA