TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft

Mazmur 73

73:1 <03824> bbl <01249> yrbl <0430> Myhla <03478> larvyl <02896> bwj <0389> Ka <0623> Poal <04210> rwmzm(73:1)

73:1 (72:1) qalmov <5568> tw <3588> asaf wv <3739> agayov <18> tw <3588> israhl <2474> o <3588> yeov <2316> toiv <3588> euyesi <2117> th <3588> kardia <2588>

73:2 <0838> yrsa <08210> *wkps {hkps} <0369> Nyak <07272> ylgr <05186> *wyjn {ywjn} <04592> jemk <0589> ynaw(73:2)

73:2 (72:2) emou <1473> de <1161> para <3844> mikron <3398> esaleuyhsan <4531> oi <3588> podev <4228> par <3844> oligon <3641> execuyh <1632> ta <3588> diabhmata mou <1473>

73:3 <07200> hara <07563> Myesr <07965> Mwls <01984> Myllwhb <07065> ytanq <03588> yk(73:3)

73:3 (72:3) oti <3754> ezhlwsa <2206> epi <1909> toiv <3588> anomoiv <459> eirhnhn <1515> amartwlwn <268> yewrwn <2334>

73:4 <0193> Mlwa <01277> ayrbw <04194> Mtwml <02784> twburx <0369> Nya <03588> yk(73:4)

73:4 (72:4) oti <3754> ouk <3364> estin <1510> ananeusiv tw <3588> yanatw <2288> autwn <846> kai <2532> sterewma <4733> en <1722> th <3588> mastigi <3148> autwn <846>

73:5 <05060> wegny <03808> al <0120> Mda <05973> Mew <0369> wmnya <0582> swna <05999> lmeb(73:5)

73:5 (72:5) en <1722> kopoiv <2873> anyrwpwn <444> ouk <3364> eisin <1510> kai <2532> meta <3326> anyrwpwn <444> ou <3364> mastigwyhsontai <3146>

73:6 <0> wml <02555> omx <07897> tys <05848> Pjey <01346> hwag <06059> wmtqne <03651> Nkl(73:6)

73:6 (72:6) dia <1223> touto <3778> ekrathsen <2902> autouv <846> h <3588> uperhfania <5243> periebalonto <4016> adikian <93> kai <2532> asebeian <763> autwn <846>

73:7 <03824> bbl <04906> twykvm <05674> wrbe <05869> wmnye <02459> blxm <03318> auy(73:7)

73:7 (72:7) exeleusetai <1831> wv <3739> ek <1537> steatov h <3588> adikia <93> autwn <846> dihlyosan <1330> eiv <1519> diayesin kardiav <2588>

73:8 <01696> wrbdy <04791> Mwrmm <06233> qse <07451> erb <01696> wrbdyw <04167> wqymy(73:8)

73:8 (72:8) dienohyhsan kai <2532> elalhsan <2980> en <1722> ponhria <4189> adikian <93> eiv <1519> to <3588> uqov <5311> elalhsan <2980>

73:9 <0776> Urab <01980> Klht <03956> Mnwslw <06310> Mhyp <08064> Mymsb <08371> wts(73:9)

73:9 (72:9) eyento <5087> eiv <1519> ouranon <3772> to <3588> stoma <4750> autwn <846> kai <2532> h <3588> glwssa <1100> autwn <846> dihlyen <1330> epi <1909> thv <3588> ghv <1065>

73:10 <0> wml <04680> wumy <04392> alm <04325> ymw <01988> Mlh <05971> wme <07725> *bwsy {bysy} <03651> Nkl(73:10)

73:10 (72:10) dia <1223> touto <3778> epistreqei <1994> o <3588> laov <2992> mou <1473> entauya kai <2532> hmerai <2250> plhreiv <4134> eureyhsontai <2147> autoiv <846>

73:11 <05945> Nwyleb <01844> hed <03426> syw <0410> la <03045> edy <0349> hkya <0559> wrmaw(73:11)

73:11 (72:11) kai <2532> eipan pwv <4459> egnw <1097> o <3588> yeov <2316> kai <2532> ei <1487> estin <1510> gnwsiv <1108> en <1722> tw <3588> uqistw <5310>

73:12 <02428> lyx <07685> wgvh <05769> Mlwe <07961> ywlsw <07563> Myesr <0428> hla <02009> hnh(73:12)

73:12 (72:12) idou <2400> outoi <3778> amartwloi <268> kai <2532> euyhnountai eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> katescon <2722> ploutou <4149>

73:13 <03709> ypk <05356> Nwyqnb <07364> Uxraw <03824> ybbl <02135> ytykz <07385> qyr <0389> Ka(73:13)

73:13 (72:13) kai <2532> eipa ara <685> mataiwv <3152> edikaiwsa <1344> thn <3588> kardian <2588> mou <1473> kai <2532> eniqamhn <3538> en <1722> aywoiv <121> tav <3588> ceirav <5495> mou <1473>

73:14 <01242> Myrqbl <08433> ytxkwtw <03117> Mwyh <03605> lk <05060> ewgn <01961> yhaw(73:14)

73:14 (72:14) kai <2532> egenomhn <1096> memastigwmenov <3146> olhn <3650> thn <3588> hmeran <2250> kai <2532> o <3588> elegcov <1650> mou <1473> eiv <1519> tav <3588> prwiav <4405>

73:15 <0898> ytdgb <01121> Kynb <01755> rwd <02009> hnh <03644> wmk <05608> hrpoa <0559> ytrma <0518> Ma(73:15)

73:15 (72:15) ei <1487> elegon <3004> dihghsomai <1334> outwv <3778> idou <2400> th <3588> genea <1074> twn <3588> uiwn <5207> sou <4771> hsunyethka

73:16 <05869> ynyeb <01931> *awh {ayh} <05999> lme <02063> taz <03045> tedl <02803> hbsxaw(73:16)

73:16 (72:16) kai <2532> upelabon <5274> tou <3588> gnwnai <1097> touto <3778> kopov <2873> estin <1510> enantion <1726> mou <1473>

73:17 <0319> Mtyrxal <0995> hnyba <0410> la <04720> ysdqm <0413> la <0935> awba <05704> de(73:17)

73:17 (72:17) ewv <2193> eiselyw <1525> eiv <1519> to <3588> agiasthrion tou <3588> yeou <2316> kai <2532> sunw <4920> eiv <1519> ta <3588> escata <2078> autwn <846>

73:18 <04876> twawsml <05307> Mtlph <0> wml <07896> tyst <02513> twqlxb <0389> Ka(73:18)

73:18 (72:18) plhn <4133> dia <1223> tav <3588> doliothtav eyou <5087> autoiv <846> katebalev <2598> autouv <846> en <1722> tw <3588> eparyhnai

73:19 <01091> twhlb <04480> Nm <08552> wmt <05486> wpo <07281> egrk <08047> hmsl <01961> wyh <0349> Kya(73:19)

73:19 (72:19) pwv <4459> egenonto <1096> eiv <1519> erhmwsin <2050> exapina <1819> exelipon <1587> apwlonto dia <1223> thn <3588> anomian <458> autwn <846>

73:20 <0959> hzbt <06754> Mmlu <05782> ryeb <0136> ynda <06974> Uyqhm <02472> Mwlxk(73:20)

73:20 (72:20) wsei <5616> enupnion <1798> exegeiromenou <1825> kurie <2962> en <1722> th <3588> polei <4172> sou <4771> thn <3588> eikona <1504> autwn <846> exoudenwseiv <1847>

73:21 <08150> Nnwtsa <03629> ytwylkw <03824> ybbl <02556> Umxty <03588> yk(73:21)

73:21 (72:21) oti <3754> exekauyh <1572> h <3588> kardia <2588> mou <1473> kai <2532> oi <3588> nefroi <3510> mou <1473> hlloiwyhsan

73:22 <05973> Kme <01961> ytyyh <0929> twmhb <03045> eda <03808> alw <01198> reb <0589> ynaw(73:22)

73:22 (72:22) kai <2532> egw <1473> exoudenwmenov <1847> kai <2532> ouk <3364> egnwn <1097> kthnwdhv egenomhn <1096> para <3844> soi <4771>

73:23 <03225> ynymy <03027> dyb <0270> tzxa <05973> Kme <08548> dymt <0589> ynaw(73:23)

73:23 (72:23) kai <2532> egw <1473> dia <1223> pantov <3956> meta <3326> sou <4771> ekrathsav <2902> thv <3588> ceirov <5495> thv <3588> dexiav <1188> mou <1473>

73:24 <03947> ynxqt <03519> dwbk <0310> rxaw <05148> ynxnt <06098> Ktueb(73:24)

73:24 (72:24) en <1722> th <3588> boulh <1012> sou <4771> wdhghsav <3594> me <1473> kai <2532> meta <3326> doxhv <1391> proselabou <4355> me <1473>

73:25 <0776> Urab <02654> ytupx <03808> al <05973> Kmew <08064> Mymsb <0> yl <04310> ym(73:25)

73:25 (72:25) ti <5100> gar <1063> moi <1473> uparcei <5225> en <1722> tw <3588> ouranw <3772> kai <2532> para <3844> sou <4771> ti <5100> hyelhsa <2309> epi <1909> thv <3588> ghv <1065>

73:26 <05769> Mlwel <0430> Myhla <02506> yqlxw <03824> ybbl <06697> rwu <03824> ybblw <07607> yras <03615> hlk(73:26)

73:26 (72:26) exelipen <1587> h <3588> kardia <2588> mou <1473> kai <2532> h <3588> sarx <4561> mou <1473> o <3588> yeov <2316> thv <3588> kardiav <2588> mou <1473> kai <2532> h <3588> meriv <3310> mou <1473> o <3588> yeov <2316> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165>

73:27 <04480> Kmm <02181> hnwz <03605> lk <06789> htmuh <06> wdbay <07369> Kyqxr <02009> hnh <03588> yk(73:27)

73:27 (72:27) oti <3754> idou <2400> oi <3588> makrunontev eautouv <1438> apo <575> sou <4771> apolountai exwleyreusav panta <3956> ton <3588> porneuonta <4203> apo <575> sou <4771>

73:28 <04399> Kytwkalm <03605> lk <05608> rpol <04268> yoxm <03069> hwhy <0136> yndab <07896> yts <02896> bwj <0> yl <0430> Myhla <07132> tbrq <0589> ynaw(73:28)

73:28 (72:28) emoi <1473> de <1161> to <3588> proskollasyai <4347> tw <3588> yew <2316> agayon <18> estin <1510> tiyesyai <5087> en <1722> tw <3588> kuriw <2962> thn <3588> elpida <1680> mou <1473> tou <3588> exaggeilai <1804> pasav <3956> tav <3588> aineseiv <133> sou <4771> en <1722> taiv <3588> pulaiv <4439> thv <3588> yugatrov <2364> siwn <4622>TIP #03: Coba gunakan operator (AND, OR, NOT, ALL, ANY) untuk menyaring pencarian Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA