TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft

Hosea 13

13:1 <04191> tmyw <01168> lebb <0816> Msayw <03478> larvyb <01931> awh <05375> avn <07578> ttr <0669> Myrpa <01696> rbdk(13:1)

13:1 kata <2596> ton <3588> logon <3056> efraim <2187> dikaiwmata <1345> autov <846> elaben <2983> en <1722> tw <3588> israhl <2474> kai <2532> eyeto <5087> auta <846> th <3588> baal <896> kai <2532> apeyanen <599>

13:2 <05401> Nwqsy <05695> Mylge <0120> Mda <02076> yxbz <0559> Myrma <01992> Mh <0> Mhl <03605> hlk <02796> Mysrx <04639> hvem <06091> Mybue <08394> Mnwbtk <03701> Mpokm <04541> hkom <0> Mhl <06213> wveyw <02398> ajxl <03254> wpowy <06258> htew(13:2)

13:2 kai <2532> proseyeto <4369> tou <3588> amartanein <264> eti <2089> kai <2532> epoihsan <4160> eautoiv <1438> cwneuma ek <1537> tou <3588> arguriou <694> autwn <846> kat <2596> eikona <1504> eidwlwn <1497> erga <2041> tektonwn <5045> suntetelesmena <4931> autoiv <846> autoi <846> legousin <3004> yusate <2380> anyrwpouv <444> moscoi <3448> gar <1063> ekleloipasin <1587>

13:3 <0699> hbram <06227> Nsekw <01637> Nrgm <05590> reoy <04671> Umk <01980> Klh <07925> Myksm <02919> ljkw <01242> rqb <06051> Nnek <01961> wyhy <03651> Nkl(13:3)

13:3 dia <1223> touto <3778> esontai <1510> wv <3739> nefelh <3507> prwinh <4407> kai <2532> wv <3739> drosov oryrinh <3720> poreuomenh <4198> wsper <3746> cnouv apofuswmenov af <575> alwnov <257> kai <2532> wv <3739> atmiv <822> apo <575> akridwn <200>

13:4 <01115> ytlb <0369> Nya <03467> eyswmw <03045> edt <03808> al <02108> ytlwz <0430> Myhlaw <04714> Myrum <0776> Uram <0430> Kyhla <03068> hwhy <0595> yknaw(13:4)

13:4 egw <1473> de <1161> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771> sterewn <4732> ouranon <3772> kai <2532> ktizwn <2936> ghn <1065> ou <3739> ai <3588> ceirev <5495> ektisan <2936> pasan <3956> thn <3588> stratian <4756> tou <3588> ouranou <3772> kai <2532> ou <3364> paredeixa soi <4771> auta <846> tou <3588> poreuesyai <4198> opisw <3694> autwn <846> kai <2532> egw <1473> anhgagon <321> se <4771> ek <1537> ghv <1065> aiguptou <125> kai <2532> yeon <2316> plhn <4133> emou <1473> ou <3364> gnwsh <1097> kai <2532> swzwn <4982> ouk <3364> estin <1510> parex emou <1473>

13:5 <08514> twbalt <0776> Urab <04057> rbdmb <03045> Kytedy <0589> yna(13:5)

13:5 egw <1473> epoimainon <4165> se <4771> en <1722> th <3588> erhmw <2048> en <1722> gh <1065> aoikhtw

13:6 <07911> ynwxks <03651> Nk <05921> le <03820> Mbl <07311> Mryw <07646> webv <07646> webvyw <04830> Mtyermk(13:6)

13:6 kata <2596> tav <3588> nomav <3542> autwn <846> kai <2532> eneplhsyhsan eiv <1519> plhsmonhn <4140> kai <2532> uqwyhsan <5312> ai <3588> kardiai <2588> autwn <846> eneka <1752> toutou <3778> epelayonto mou <1473>

13:7 <07789> rwsa <01870> Krd <05921> le <05246> rmnk <07826> lxs <03644> wmk <0> Mhl <01961> yhaw(13:7)

13:7 kai <2532> esomai <1510> autoiv <846> wv <3739> panyhr kai <2532> wv <3739> pardaliv <3917> kata <2596> thn <3588> odon <3598> assuriwn

13:8 <01234> Meqbt <07704> hdvh <02416> tyx <03833> ayblk <08033> Ms <0398> Mlkaw <03820> Mbl <05458> rwgo <07167> erqaw <07909> lwks <01677> bdk <06298> Msgpa(13:8)

13:8 apanthsomai <528> autoiv <846> wv <3739> arkov aporoumenh <639> kai <2532> diarrhxw sugkleismon kardiav <2588> autwn <846> kai <2532> katafagontai <2719> autouv <846> ekei <1563> skumnoi drumou yhria <2342> agrou <68> diaspasei <1288> autouv <846>

13:9 <05828> Krzeb <0> yb <03588> yk <03478> larvy <07843> Ktxs(13:9)

13:9 th <3588> diafyora <1312> sou <4771> israhl <2474> tiv <5100> bohyhsei <997>

13:10 <08269> Myrvw <04428> Klm <0> yl <05414> hnt <0559> trma <0834> rsa <08199> Kyjpsw <05892> Kyre <03605> lkb <03467> Keyswyw <0645> awpa <04428> Kklm <0165> yha(13:10)

13:10 pou <4225> o <3588> basileuv <935> sou <4771> outov <3778> kai <2532> diaswsatw <1295> se <4771> en <1722> pasaiv <3956> taiv <3588> polesin <4172> sou <4771> krinatw <2919> se <4771> on <3739> eipav dov <1325> moi <1473> basilea <935> kai <2532> arconta <758>

13:11 o <05678> ytrbeb <03947> xqaw <0639> ypab <04428> Klm <0> Kl <05414> Nta(13:11)

13:11 kai <2532> edwka <1325> soi <4771> basilea <935> en <1722> orgh <3709> mou <1473> kai <2532> escon <2192> en <1722> tw <3588> yumw <2372> mou <1473>

13:12 <02403> wtajx <06845> hnwpu <0669> Myrpa <05771> Nwe <06887> rwru(13:12)

13:12 sustrofhn <4963> adikiav <93> efraim <2187> egkekrummenh h <3588> amartia <266> autou <846>

13:13 <01121> Mynb <04866> rbsmb <05975> dmey <03808> al <06256> te <03588> yk <02450> Mkx <03808> al <01121> Nb <01931> awh <0> wl <0935> waby <03205> hdlwy <02256> ylbx(13:13)

13:13 wdinev <5604> wv <3739> tiktoushv <5088> hxousin <1854> autw <846> outov <3778> o <3588> uiov <5207> sou <4771> ou <3364> fronimov <5429> dioti <1360> ou <3364> mh <3165> uposth en <1722> suntribh teknwn <5043>

13:14 <05869> ynyem <05641> rtoy <05164> Mxn <07585> lwas <06987> Kbjq <0165> yha <04194> twm <01698> Kyrbd <0165> yha <01350> Mlaga <04194> twmm <06299> Mdpa <07585> lwas <03027> dym(13:14)

13:14 ek <1537> ceirov <5495> adou <86> rusomai autouv <846> kai <2532> ek <1537> yanatou <2288> lutrwsomai <3084> autouv <846> pou <4225> h <3588> dikh <1349> sou <4771> yanate <2288> pou <4225> to <3588> kentron <2759> sou <4771> adh <86> paraklhsiv <3874> kekruptai <2928> apo <575> ofyalmwn <3788> mou <1473>

13:15 <02532> hdmx <03627> ylk <03605> lk <0214> ruwa <08154> hosy <01931> awh <04599> wnyem <02717> brxyw <04726> wrwqm <0954> swbyw <05927> hle <04057> rbdmm <03068> hwhy <07307> xwr <06921> Mydq <0935> awby <06500> ayrpy <0251> Myxa <0996> Nb <01931> awh <03588> yk(13:15)

13:15 dioti <1360> outov <3778> ana <303> meson <3319> adelfwn <80> diastelei epaxei anemon <417> kauswna <2742> kuriov <2962> ek <1537> thv <3588> erhmou <2048> ep <1909> auton <846> kai <2532> anaxhranei tav <3588> flebav autou <846> exerhmwsei tav <3588> phgav <4077> autou <846> autov <846> kataxhranei thn <3588> ghn <1065> autou <846> kai <2532> panta <3956> ta <3588> skeuh <4632> ta <3588> epiyumhta autou <846>

13:16 P <01234> weqby <02030> wytwyrhw <07376> wsjry <05768> Mhylle <05307> wlpy <02719> brxb <0430> hyhlab <04784> htrm <03588> yk <08111> Nwrms <0816> Msat<14:1> (13:16)

13:16 (14:1) afanisyhsetai samareia oti <3754> antesth prov <4314> ton <3588> yeon <2316> authv <846> en <1722> romfaia pesountai <4098> autoi <846> kai <2532> ta <3588> upotityia autwn <846> edafisyhsontai <1474> kai <2532> ai <3588> en <1722> gastri <1064> ecousai <2192> autwn <846> diarraghsontaiTIP #15: Gunakan tautan Nomor Strong untuk mempelajari teks asli Ibrani dan Yunani. [SEMUA]
dibuat dalam 0.13 detik
dipersembahkan oleh YLSA