TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

1 Samuel 21

21:1 <0854> Kta <0369> Nya <0376> syaw <0905> Kdbl <0859> hta <04069> ewdm <0> wl <0559> rmayw <01732> dwd <07122> tarql <0288> Klmyxa <02729> drxyw <03548> Nhkh <0288> Klmyxa <0413> la <05011> hbn <01732> dwd <0935> abyw<21:2> (21:1)

21:1 (21:2) kai <2532> ercetai <2064> dauid eiv <1519> nomba prov <4314> abimelec ton <3588> ierea <2409> kai <2532> exesth <1839> abimelec th <3588> apanthsei autou <846> kai <2532> eipen autw <846> ti <5100> oti <3754> su <4771> monov <3441> kai <2532> ouyeiv <3762> meta <3326> sou <4771>

21:2 <0492> ynwmla <06423> ynlp <04725> Mwqm <0413> la <03045> ytedwy <05288> Myrenh <0853> taw <06680> Ktywu <0834> rsaw <07971> Kxls <0595> ykna <0834> rsa <01697> rbdh <0853> ta <03972> hmwam <03045> edy <0408> la <0376> sya <0413> yla <0559> rmayw <01697> rbd <06680> ynwu <04428> Klmh <03548> Nhkh <0288> Klmyxal <01732> dwd <0559> rmayw<21:3> (21:2)

21:2 (21:3) kai <2532> eipen dauid tw <3588> ierei <2409> o <3588> basileuv <935> entetaltai <1781> moi <1473> rhma <4487> shmeron <4594> kai <2532> eipen moi <1473> mhdeiv <3367> gnwtw <1097> to <3588> rhma <4487> peri <4012> ou <3739> egw <1473> apostellw <649> se <4771> kai <2532> uper <5228> ou <3739> entetalmai <1781> soi <4771> kai <2532> toiv <3588> paidarioiv <3808> diamemarturhmai en <1722> tw <3588> topw <5117> tw <3588> legomenw <3004> yeou <2316> pistiv <4102> fellani alemwni

21:3 <04672> aumnh <0176> wa <03027> ydyb <05414> hnt <03899> Mxl <02568> hsmx <03027> Kdy <08478> txt <03426> sy <04100> hm <06258> htew<21:4> (21:3)

21:3 (21:4) kai <2532> nun <3568> ei <1487> eisin <1510> upo <5259> thn <3588> ceira <5495> sou <4771> pente <4002> artoi <740> dov <1325> eiv <1519> ceira <5495> mou <1473> to <3588> eureyen <2147>

21:4 P <0802> hsam <0389> Ka <05288> Myrenh <08104> wrmsn <0518> Ma <03426> sy <06944> sdq <03899> Mxl <0518> Ma <03588> yk <03027> ydy <08478> txt <0413> la <02455> lx <03899> Mxl <0369> Nya <0559> rmayw <01732> dwd <0853> ta <03548> Nhkh <06030> Neyw<21:5> (21:4)

21:4 (21:5) kai <2532> apekriyh o <3588> iereuv <2409> tw <3588> dauid kai <2532> eipen ouk <3364> eisin <1510> artoi <740> bebhloi <952> upo <5259> thn <3588> ceira <5495> mou <1473> oti <3754> all <235> h <2228> artoi <740> agioi <40> eisin <1510> ei <1487> pefulagmena <5442> ta <3588> paidaria <3808> estin <1510> apo <575> gunaikov <1135> kai <2532> fagetai <2068>

21:5 <03627> ylkb <06942> sdqy <03117> Mwyh <03588> yk <0637> Paw <02455> lx <01870> Krd <01931> awhw <06944> sdq <05288> Myrenh <03627> ylk <01961> wyhyw <03318> ytaub <08032> Msls <08543> lwmtk <0> wnl <06113> hrue <0802> hsa <0518> Ma <03588> yk <0> wl <0559> rmayw <03548> Nhkh <0853> ta <01732> dwd <06030> Neyw<21:6> (21:5)

21:5 (21:6) kai <2532> apekriyh dauid tw <3588> ierei <2409> kai <2532> eipen autw <846> alla <235> apo <575> gunaikov <1135> apeschmeya <568> ecyev kai <2532> trithn <5154> hmeran <2250> en <1722> tw <3588> exelyein <1831> me <1473> eiv <1519> odon <3598> gegone <1096> panta <3956> ta <3588> paidaria <3808> hgnismena <48> kai <2532> auth <846> h <3588> odov <3598> bebhlov <952> dioti <1360> agiasyhsetai <37> shmeron <4594> dia <1223> ta <3588> skeuh <4632> mou <1473>

21:6 <03947> wxqlh <03117> Mwyb <02527> Mx <03899> Mxl <07760> Mwvl <03068> hwhy <06440> ynplm <05493> Myrowmh <06440> Mynph <03899> Mxl <0518> Ma <03588> yk <03899> Mxl <08033> Ms <01961> hyh <03808> al <03588> yk <06944> sdq <03548> Nhkh <0> wl <05414> Ntyw<21:7> (21:6)

21:6 (21:7) kai <2532> edwken <1325> autw <846> abimelec o <3588> iereuv <2409> touv <3588> artouv <740> thv <3588> proyesewv <4286> oti <3754> ouk <3364> hn <1510> ekei <1563> artov <740> oti <3754> all <235> h <2228> artoi <740> tou <3588> proswpou <4383> oi <3588> afhrhmenoi ek <1537> proswpou <4383> kuriou <2962> parateyhnai <3908> arton <740> yermon h <3739> hmera <2250> elaben <2983> autouv <846>

21:7 <07586> lwasl <0834> rsa <07473> Myerh <047> ryba <0130> ymdah <01673> gad <08034> wmsw <03069> hwhy <06440> ynpl <06113> ruen <01931> awhh <03117> Mwyb <07586> lwas <05650> ydbem <0376> sya <08033> Msw<21:8> (21:7)

21:7 (21:8) kai <2532> ekei <1563> hn <1510> en <1519> twn <3588> paidariwn <3808> tou <3588> saoul <4549> en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> sunecomenov <4912> neessaran enwpion <1799> kuriou <2962> kai <2532> onoma <3686> autw <846> dwhk o <3588> surov <4948> nemwn tav <3588> hmionouv saoul <4549>

21:8 o <05169> Uwxn <04428> Klmh <01697> rbd <01961> hyh <03588> yk <03027> ydyb <03947> ytxql <03808> al <03627> ylk <01571> Mgw <02719> ybrx <01571> Mg <03588> yk <02719> brx <0176> wa <02595> tynx <03027> Kdy <08478> txt <06311> hp <03426> sy <0371> Nyaw <0288> Klmyxal <01732> dwd <0559> rmayw<21:9> (21:8)

21:8 (21:9) kai <2532> eipen dauid prov <4314> abimelec ide <3708> ei <1487> estin <1510> entauya upo <5259> thn <3588> ceira <5495> sou <4771> doru h <2228> romfaia oti <3754> thn <3588> romfaian mou <1473> kai <2532> ta <3588> skeuh <4632> ouk <3364> eilhfa <2983> en <1722> th <3588> ceiri <5495> mou <1473> oti <3754> hn <1510> to <3588> rhma <4487> tou <3588> basilewv <935> kata <2596> spoudhn <4710>

21:9 <0> yl <05414> hnnt <03644> hwmk <0369> Nya <01732> dwd <0559> rmayw <02088> hzb <02108> htlwz <0312> trxa <0369> Nya <03588> yk <0> xq <0> Kl <03947> xqt <0853> hta <0518> Ma <0646> dwpah <0310> yrxa <08071> hlmvb <03874> hjwl <01931> ayh <02009> hnh <0425> hlah <06010> qmeb <05221> tykh <0834> rsa <06430> ytslph <01555> tylg <02719> brx <03548> Nhkh <0559> rmayw<21:10> (21:9)

21:9 (21:10) kai <2532> eipen o <3588> iereuv <2409> idou <2400> h <3588> romfaia goliay tou <3588> allofulou <246> on <3739> epataxav <3960> en <1722> th <3588> koiladi hla kai <2532> auth <846> eneilhmenh <1750> en <1722> imatiw <2440> ei <1487> tauthn <3778> lhmqh <2983> seautw <4572> labe <2983> oti <3754> ouk <3364> estin <1510> etera <2087> parex tauthv <3778> entauya kai <2532> eipen dauid idou <2400> ouk <3364> estin <1510> wsper <3746> auth <846> dov <1325> moi <1473> authn <846>

21:10 <01661> tg <04428> Klm <0397> syka <0413> la <0935> abyw <07586> lwas <06440> ynpm <01931> awhh <03117> Mwyb <01272> xrbyw <01732> dwd <06965> Mqyw<21:11> (21:10)

21:10 (21:11) kai <2532> edwken <1325> authn <846> autw <846> kai <2532> anesth <450> dauid kai <2532> efugen <5343> en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> ek <1537> proswpou <4383> saoul <4549> kai <2532> hlyen <2064> dauid prov <4314> agcouv basilea <935> gey

21:11 <07233> *wytbbrb {wtbbrb} <01732> dwdw <0505> *wyplab {wplab} <07586> lwas <05221> hkh <0559> rmal <04246> twlxmb <06030> wney <02088> hzl <03808> awlh <0776> Urah <04428> Klm <01732> dwd <02088> hz <03808> awlh <0413> wyla <0397> syka <05650> ydbe <0559> wrmayw<21:12> (21:11)

21:11 (21:12) kai <2532> eipan oi <3588> paidev <3816> agcouv prov <4314> auton <846> ouci <3364> outov <3778> dauid o <3588> basileuv <935> thv <3588> ghv <1065> ouci <3364> toutw <3778> exhrcon ai <3588> coreuousai legousai <3004> epataxen <3960> saoul <4549> en <1722> ciliasin <5505> autou <846> kai <2532> dauid en <1722> muriasin <3461> autou <846>

21:12 <01661> tg <04428> Klm <0397> syka <06440> ynpm <03966> dam <03372> aryw <03824> wbblb <0428> hlah <01697> Myrbdh <0853> ta <01732> dwd <07760> Mvyw<21:13> (21:12)

21:12 (21:13) kai <2532> eyeto <5087> dauid ta <3588> rhmata <4487> en <1722> th <3588> kardia <2588> autou <846> kai <2532> efobhyh <5399> sfodra <4970> apo <575> proswpou <4383> agcouv basilewv <935> gey

21:13 <02206> wnqz <0413> la <07388> wryr <03381> drwyw <08179> resh <01817> twtld <05921> le <08427> *wytyw {wtyw} <03027> Mdyb <01984> llhtyw <05869> Mhynyeb <02940> wmej <0853> ta <08138> wnsyw<21:14> (21:13)

21:13 (21:14) kai <2532> hlloiwsen to <3588> proswpon <4383> autou <846> enwpion <1799> autou <846> kai <2532> prosepoihsato en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> kai <2532> etumpanizen <5178> epi <1909> taiv <3588> yuraiv <2374> thv <3588> polewv <4172> kai <2532> parefereto <3911> en <1722> taiv <3588> cersin <5495> autou <846> kai <2532> epipten <4098> epi <1909> tav <3588> yurav <2374> thv <3588> pulhv <4439> kai <2532> ta <3588> siela autou <846> katerrei epi <1909> ton <3588> pwgwna autou <846>

21:14 <0413> yla <0853> wta <0935> waybt <04100> hml <07696> egtsm <0376> sya <07200> wart <02009> hnh <05650> wydbe <0413> la <0397> syka <0559> rmayw<21:15> (21:14)

21:14 (21:15) kai <2532> eipen agcouv prov <4314> touv <3588> paidav <3816> autou <846> idou <2400> idete <3708> andra <435> epilhmpton ina <2443> ti <5100> eishgagete <1521> auton <846> prov <4314> me <1473>

21:15 o <01004> ytyb <0413> la <0935> awby <02088> hzh <05921> yle <07696> egtshl <02088> hz <0853> ta <0935> Mtabh <03588> yk <0589> yna <07696> Myegsm <02638> rox<21:16> (21:15)

21:15 (21:16) h <2228> elattoumai <1642> epilhmptwn egw <1473> oti <3754> eisageiocate <1521> auton <846> epilhmpteuesyai prov <4314> me <1473> outov <3778> ouk <3364> eiseleusetai <1525> eiv <1519> oikian <3614>TIP #15: Gunakan tautan Nomor Strong untuk mempelajari teks asli Ibrani dan Yunani. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA