TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Audio Suku Alkitab Kuno ITL - draft

Yohanes 8

8:1 [[ihsouv <2424> de <1161> eporeuyh <4198> (5675) eiv <1519> to <3588> orov <3735> twn <3588> elaiwn]] <1636>

8:2 [[oryrou <3722> de <1161> palin <3825> paregeneto <3854> (5633) eiv <1519> to <3588> ieron <2411> [kai <2532> pav <3956> o <3588> laov <2992> hrceto <2064> (5711) prov <4314> auton <846> kai <2532> kayisav <2523> (5660) edidasken <1321> (5707) autouv]]] <846>

8:3 [[agousin <71> (5719) de <1161> oi <3588> grammateiv <1122> kai <2532> oi <3588> farisaioi <5330> gunaika <1135> epi <1909> moiceia <3430> kateilhmmenhn <2638> (5772) kai <2532> sthsantev <2476> (5660) authn <846> en <1722> mesw]] <3319>

8:4 [[legousin <3004> (5719) autw <846> didaskale <1320> auth <3778> h <3588> gunh <1135> kateilhptai <2638> (5769) ep <1909> autofwrw <1888> moiceuomenh]] <3431> (5746)

8:5 [[en <1722> de <1161> tw <3588> nomw <3551> [hmin] <2254> mwushv <3475> eneteilato <1781> (5662) tav <3588> toiautav <5108> liyazein <3034> (5721) su <4771> oun <3767> ti <5101> legeiv]] <3004> (5719)

8:6 [[[touto <5124> de <1161> elegon <3004> (5707) peirazontev <3985> (5723) auton <846> ina <2443> ecwsin <2192> (5725) kathgorein <2723> (5721) autou] <846> o <3588> de <1161> ihsouv <2424> katw <2736> kuqav <2955> (5660) tw <3588> daktulw <1147> kategrafen <1125> (5707) eiv <1519> thn <3588> ghn]] <1093>

8:7 [[wv <5613> de <1161> epemenon <1961> (5707) erwtwntev <2065> (5723) [auton] <846> anekuqen <352> (5656) kai <2532> eipen <2036> (5627) [autoiv] <846> o <3588> anamarthtov <361> umwn <5216> prwtov <4413> ep <1909> authn <846> baletw <906> (5628) liyon]] <3037>

8:8 [[kai <2532> palin <3825> katakuqav <2955> (5660) egrafen <1125> (5707) eiv <1519> thn <3588> ghn]] <1093>

8:9 [[oi <3588> de <1161> akousantev <191> (5660) exhrconto <1831> (5711) eiv <1520> kay <2596> eiv <1520> arxamenoi <756> (5671) apo <575> twn <3588> presbuterwn <4245> kai <2532> kateleifyh <2641> (5681) monov <3441> kai <2532> h <3588> gunh <1135> en <1722> mesw <3319> ousa <1510> (5752) ]]

8:10 [[anakuqav <352> (5660) de <1161> o <3588> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) auth <846> gunai <1135> pou <4226> eisin <1510> (5748) oudeiv <3762> se <4571> katekrinen]] <2632> (5656)

8:11 [[h <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) oudeiv <3762> kurie <2962> eipen <2036> (5627) de <1161> o <3588> ihsouv <2424> oude <3761> egw <1473> se <4571> katakrinw <2632> (5719) poreuou <4198> (5737) apo <575> tou <3588> nun <3568> mhketi <3371> amartane]] <264> (5720)

8:12 palin <3825> oun <3767> autoiv <846> elalhsen <2980> (5656) [o] <3588> ihsouv <2424> legwn <3004> (5723) egw <1473> eimi <1510> (5748) to <3588> fwv <5457> tou <3588> kosmou <2889> o <3588> akolouywn <190> (5723) moi <3427> ou <3756> mh <3361> peripathsh <4043> (5661) en <1722> th <3588> skotia <4653> all <235> exei <2192> (5692) to <3588> fwv <5457> thv <3588> zwhv <2222>

8:13 eipon <2036> (5627) oun <3767> autw <846> oi <3588> farisaioi <5330> su <4771> peri <4012> seautou <4572> martureiv <3140> (5719) h <3588> marturia <3141> sou <4675> ouk <3756> estin <1510> (5748) alhyhv <227>

8:14 apekriyh <611> (5662) ihsouv <2424> kai <2532> eipen <2036> (5627) autoiv <846> kan <2579> egw <1473> marturw <3140> (5725) peri <4012> emautou <1683> alhyhv <227> estin <1510> (5748) h <3588> marturia <3141> mou <3450> oti <3754> oida <1492> (5758) poyen <4159> hlyon <2064> (5627) kai <2532> pou <4226> upagw <5217> (5719) umeiv <5210> de <1161> ouk <3756> oidate <1492> (5758) poyen <4159> ercomai <2064> (5736) h <3588> pou <4226> upagw <5217> (5719)

8:15 umeiv <5210> kata <2596> thn <3588> sarka <4561> krinete <2919> (5719) egw <1473> ou <3756> krinw <2919> (5719) oudena <3762>

8:16 kai <2532> ean <1437> krinw <2919> (5725) de <1161> egw <1473> h <3588> krisiv <2920> h <3588> emh <1699> alhyinh <228> estin <1510> (5748) oti <3754> monov <3441> ouk <3756> eimi <1510> (5748) all <235> egw <1473> kai <2532> o <3588> pemqav <3992> (5660) me <3165> [pathr] <3962>

8:17 kai <2532> en <1722> tw <3588> nomw <3551> de <1161> tw <3588> umeterw <5212> gegraptai <1125> (5769) oti <3754> duo <1417> anyrwpwn <444> h <3588> marturia <3141> alhyhv <227> estin <1510> (5748)

8:18 egw <1473> eimi <1510> (5748) o <3588> marturwn <3140> (5723) peri <4012> emautou <1683> kai <2532> marturei <3140> (5719) peri <4012> emou <1700> o <3588> pemqav <3992> (5660) me <3165> pathr <3962>

8:19 elegon <3004> (5707) oun <3767> autw <846> pou <4226> estin <1510> (5748) o <3588> pathr <3962> sou <4675> apekriyh <611> (5662) ihsouv <2424> oute <3777> eme <1691> oidate <1492> (5758) oute <3777> ton <3588> patera <3962> mou <3450> ei <1487> eme <1691> hdeite <1492> (5715) kai <2532> ton <3588> patera <3962> mou <3450> an <302> hdeite <1492> (5715)

8:20 tauta <5023> ta <3588> rhmata <4487> elalhsen <2980> (5656) en <1722> tw <3588> gazofulakiw <1049> didaskwn <1321> (5723) en <1722> tw <3588> ierw <2411> kai <2532> oudeiv <3762> epiasen <4084> (5656) auton <846> oti <3754> oupw <3768> elhluyei <2064> (5715) h <3588> wra <5610> autou <846>

8:21 eipen <2036> (5627) oun <3767> palin <3825> autoiv <846> egw <1473> upagw <5217> (5719) kai <2532> zhthsete <2212> (5692) me <3165> kai <2532> en <1722> th <3588> amartia <266> umwn <5216> apoyaneisye <599> (5695) opou <3699> egw <1473> upagw <5217> (5719) umeiv <5210> ou <3756> dunasye <1410> (5736) elyein <2064> (5629)

8:22 elegon <3004> (5707) oun <3767> oi <3588> ioudaioi <2453> mhti <3385> apoktenei <615> (5692) eauton <1438> oti <3754> legei <3004> (5719) opou <3699> egw <1473> upagw <5217> (5719) umeiv <5210> ou <3756> dunasye <1410> (5736) elyein <2064> (5629)

8:23 kai <2532> elegen <3004> (5707) autoiv <846> umeiv <5210> ek <1537> twn <3588> katw <2736> este <1510> (5748) egw <1473> ek <1537> twn <3588> anw <507> eimi <1510> (5748) umeiv <5210> ek <1537> toutou <5127> tou <3588> kosmou <2889> este <1510> (5748) egw <1473> ouk <3756> eimi <1510> (5748) ek <1537> tou <3588> kosmou <2889> toutou <5127>

8:24 eipon <2036> (5627) oun <3767> umin <5213> oti <3754> apoyaneisye <599> (5695) en <1722> taiv <3588> amartiaiv <266> umwn <5216> ean <1437> gar <1063> mh <3361> pisteushte <4100> (5661) oti <3754> egw <1473> eimi <1510> (5748) apoyaneisye <599> (5695) en <1722> taiv <3588> amartiaiv <266> umwn <5216>

8:25 elegon <3004> (5707) oun <3767> autw <846> su <4771> tiv <5101> ei <1510> (5748) eipen <2036> (5627) autoiv <846> [o] <3588> ihsouv <2424> thn <3588> archn <746> o <3739> ti <5100> kai <2532> lalw <2980> (5719) umin <5213>

8:26 polla <4183> ecw <2192> (5719) peri <4012> umwn <5216> lalein <2980> (5721) kai <2532> krinein <2919> (5721) all <235> o <3588> pemqav <3992> (5660) me <3165> alhyhv <227> estin <1510> (5748) kagw <2504> a <3739> hkousa <191> (5656) par <3844> autou <846> tauta <5023> lalw <2980> (5719) eiv <1519> ton <3588> kosmon <2889>

8:27 ouk <3756> egnwsan <1097> (5627) oti <3754> ton <3588> patera <3962> autoiv <846> elegen <3004> (5707)

8:28 eipen <2036> (5627) oun <3767> o <3588> ihsouv <2424> otan <3752> uqwshte <5312> (5661) ton <3588> uion <5207> tou <3588> anyrwpou <444> tote <5119> gnwsesye <1097> (5695) oti <3754> egw <1473> eimi <1510> (5748) kai <2532> ap <575> emautou <1683> poiw <4160> (5719) ouden <3762> alla <235> kaywv <2531> edidaxen <1321> (5656) me <3165> o <3588> pathr <3962> tauta <5023> lalw <2980> (5719)

8:29 kai <2532> o <3588> pemqav <3992> (5660) me <3165> met <3326> emou <1700> estin <1510> (5748) ouk <3756> afhken <863> (5656) me <3165> monon <3441> oti <3754> egw <1473> ta <3588> aresta <701> autw <846> poiw <4160> (5719) pantote <3842>

8:30 tauta <5023> autou <846> lalountov <2980> (5723) polloi <4183> episteusan <4100> (5656) eiv <1519> auton <846>

8:31 elegen <3004> (5707) oun <3767> o <3588> ihsouv <2424> prov <4314> touv <3588> pepisteukotav <4100> (5761) autw <846> ioudaiouv <2453> ean <1437> umeiv <5210> meinhte <3306> (5661) en <1722> tw <3588> logw <3056> tw <3588> emw <1699> alhywv <230> mayhtai <3101> mou <3450> este <1510> (5748)

8:32 kai <2532> gnwsesye <1097> (5695) thn <3588> alhyeian <225> kai <2532> h <3588> alhyeia <225> eleuyerwsei <1659> (5692) umav <5209>

8:33 apekriyhsan <611> (5662) prov <4314> auton <846> sperma <4690> abraam <11> esmen <1510> (5748) kai <2532> oudeni <3762> dedouleukamen <1398> (5758) pwpote <4455> pwv <4459> su <4771> legeiv <3004> (5719) oti <3754> eleuyeroi <1658> genhsesye <1096> (5695)

8:34 apekriyh <611> (5662) autoiv <846> [o] <3588> ihsouv <2424> amhn <281> amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> oti <3754> pav <3956> o <3588> poiwn <4160> (5723) thn <3588> amartian <266> doulov <1401> estin <1510> (5748) [thv <3588> amartiav] <266>

8:35 o <3588> de <1161> doulov <1401> ou <3756> menei <3306> (5719) en <1722> th <3588> oikia <3614> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> o <3588> uiov <5207> menei <3306> (5719) eiv <1519> ton <3588> aiwna <165>

8:36 ean <1437> oun <3767> o <3588> uiov <5207> umav <5209> eleuyerwsh <1659> (5661) ontwv <3689> eleuyeroi <1658> esesye <1510> (5704)

8:37 oida <1492> (5758) oti <3754> sperma <4690> abraam <11> este <1510> (5748) alla <235> zhteite <2212> (5719) me <3165> apokteinai <615> (5658) oti <3754> o <3588> logov <3056> o <3588> emov <1699> ou <3756> cwrei <5562> (5719) en <1722> umin <5213>

8:38 a <3739> egw <1473> ewraka <3708> (5758) para <3844> tw <3588> patri <3962> lalw <2980> (5719) kai <2532> umeiv <5210> oun <3767> a <3739> hkousate <191> (5656) para <3844> tou <3588> patrov <3962> poieite <4160> (5719)

8:39 apekriyhsan <611> (5662) kai <2532> eipan <3004> (5627) autw <846> o <3588> pathr <3962> hmwn <2257> abraam <11> estin <1510> (5748) legei <3004> (5719) autoiv <846> [o] <3588> ihsouv <2424> ei <1487> tekna <5043> tou <3588> abraam <11> este <1510> (5748) ta <3588> erga <2041> tou <3588> abraam <11> poieite <4160> (5720)

8:40 nun <3568> de <1161> zhteite <2212> (5719) me <3165> apokteinai <615> (5658) anyrwpon <444> ov <3739> thn <3588> alhyeian <225> umin <5213> lelalhka <2980> (5758) hn <3739> hkousa <191> (5656) para <3844> tou <3588> yeou <2316> touto <5124> abraam <11> ouk <3756> epoihsen <4160> (5656)

8:41 umeiv <5210> poieite <4160> (5719) ta <3588> erga <2041> tou <3588> patrov <3962> umwn <5216> eipan <3004> (5627) autw <846> hmeiv <2249> ek <1537> porneiav <4202> ouk <3756> egennhyhmen <1080> (5681) ena <1520> patera <3962> ecomen <2192> (5719) ton <3588> yeon <2316>

8:42 eipen <2036> (5627) autoiv <846> [o] <3588> ihsouv <2424> ei <1487> o <3588> yeov <2316> pathr <3962> umwn <5216> hn <1510> (5713) hgapate <25> (5707) an <302> eme <1691> egw <1473> gar <1063> ek <1537> tou <3588> yeou <2316> exhlyon <1831> (5627) kai <2532> hkw <2240> (5719) oude <3761> gar <1063> ap <575> emautou <1683> elhluya <2064> (5754) all <235> ekeinov <1565> me <3165> apesteilen <649> (5656)

8:43 dia <1223> ti <5101> thn <3588> lalian <2981> thn <3588> emhn <1699> ou <3756> ginwskete <1097> (5719) oti <3754> ou <3756> dunasye <1410> (5736) akouein <191> (5721) ton <3588> logon <3056> ton <3588> emon <1699>

8:44 umeiv <5210> ek <1537> tou <3588> patrov <3962> tou <3588> diabolou <1228> este <1510> (5748) kai <2532> tav <3588> epiyumiav <1939> tou <3588> patrov <3962> umwn <5216> yelete <2309> (5719) poiein <4160> (5721) ekeinov <1565> anyrwpoktonov <443> hn <1510> (5713) ap <575> archv <746> kai <2532> en <1722> th <3588> alhyeia <225> ouk <3756> esthken <2476> (5707) <2476> (5758) oti <3754> ouk <3756> estin <1510> (5748) alhyeia <225> en <1722> autw <846> otan <3752> lalh <2980> (5725) to <3588> qeudov <5579> ek <1537> twn <3588> idiwn <2398> lalei <2980> (5719) oti <3754> qeusthv <5583> estin <1510> (5748) kai <2532> o <3588> pathr <3962> autou <846>

8:45 egw <1473> de <1161> oti <3754> thn <3588> alhyeian <225> legw <3004> (5719) ou <3756> pisteuete <4100> (5719) moi <3427>

8:46 tiv <5101> ex <1537> umwn <5216> elegcei <1651> (5719) me <3165> peri <4012> amartiav <266> ei <1487> alhyeian <225> legw <3004> (5719) dia <1223> ti <5101> umeiv <5210> ou <3756> pisteuete <4100> (5719) moi <3427>

8:47 o <3588> wn <1510> (5752) ek <1537> tou <3588> yeou <2316> ta <3588> rhmata <4487> tou <3588> yeou <2316> akouei <191> (5719) dia <1223> touto <5124> umeiv <5210> ouk <3756> akouete <191> (5719) oti <3754> ek <1537> tou <3588> yeou <2316> ouk <3756> este <1510> (5748)

8:48 apekriyhsan <611> (5662) oi <3588> ioudaioi <2453> kai <2532> eipan <3004> (5627) autw <846> ou <3756> kalwv <2573> legomen <3004> (5719) hmeiv <2249> oti <3754> samarithv <4541> ei <1510> (5748) su <4771> kai <2532> daimonion <1140> eceiv <2192> (5719)

8:49 apekriyh <611> (5662) ihsouv <2424> egw <1473> daimonion <1140> ouk <3756> ecw <2192> (5719) alla <235> timw <5091> (5719) ton <3588> patera <3962> mou <3450> kai <2532> umeiv <5210> atimazete <818> (5719) me <3165>

8:50 egw <1473> de <1161> ou <3756> zhtw <2212> (5719) thn <3588> doxan <1391> mou <3450> estin <1510> (5748) o <3588> zhtwn <2212> (5723) kai <2532> krinwn <2919> (5723)

8:51 amhn <281> amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> ean <1437> tiv <5100> ton <3588> emon <1699> logon <3056> thrhsh <5083> (5661) yanaton <2288> ou <3756> mh <3361> yewrhsh <2334> (5661) eiv <1519> ton <3588> aiwna <165>

8:52 eipon <2036> (5627) autw <846> oi <3588> ioudaioi <2453> nun <3568> egnwkamen <1097> (5758) oti <3754> daimonion <1140> eceiv <2192> (5719) abraam <11> apeyanen <599> (5627) kai <2532> oi <3588> profhtai <4396> kai <2532> su <4771> legeiv <3004> (5719) ean <1437> tiv <5100> ton <3588> logon <3056> mou <3450> thrhsh <5083> (5661) ou <3756> mh <3361> geushtai <1089> (5667) yanatou <2288> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165>

8:53 mh <3361> su <4771> meizwn <3187> ei <1510> (5748) tou <3588> patrov <3962> hmwn <2257> abraam <11> ostiv <3748> apeyanen <599> (5627) kai <2532> oi <3588> profhtai <4396> apeyanon <599> (5627) tina <5101> seauton <4572> poieiv <4160> (5719)

8:54 apekriyh <611> (5662) ihsouv <2424> ean <1437> egw <1473> doxasw <1392> (5661) emauton <1683> h <3588> doxa <1391> mou <3450> ouden <3762> estin <1510> (5748) estin <1510> (5748) o <3588> pathr <3962> mou <3450> o <3588> doxazwn <1392> (5723) me <3165> on <3739> umeiv <5210> legete <3004> (5719) oti <3754> yeov <2316> umwn <5216> estin <1510> (5748)

8:55 kai <2532> ouk <3756> egnwkate <1097> (5758) auton <846> egw <1473> de <1161> oida <1492> (5758) auton <846> kan <2579> eipw <2036> (5632) oti <3754> ouk <3756> oida <1492> (5758) auton <846> esomai <1510> (5704) omoiov <3664> umin <5213> qeusthv <5583> alla <235> oida <1492> (5758) auton <846> kai <2532> ton <3588> logon <3056> autou <846> thrw <5083> (5719)

8:56 abraam <11> o <3588> pathr <3962> umwn <5216> hgalliasato <21> (5662) ina <2443> idh <1492> (5632) thn <3588> hmeran <2250> thn <3588> emhn <1699> kai <2532> eiden <1492> (5627) kai <2532> ecarh <5463> (5644)

8:57 eipon <2036> (5627) oun <3767> oi <3588> ioudaioi <2453> prov <4314> auton <846> penthkonta <4004> eth <2094> oupw <3768> eceiv <2192> (5719) kai <2532> abraam <11> ewrakav <3708> (5758)

8:58 eipen <2036> (5627) autoiv <846> ihsouv <2424> amhn <281> amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> prin <4250> abraam <11> genesyai <1096> (5635) egw <1473> eimi <1510> (5748)

8:59 hran <142> (5656) oun <3767> liyouv <3037> ina <2443> balwsin <906> (5632) ep <1909> auton <846> ihsouv <2424> de <1161> ekrubh <2928> (5648) kai <2532> exhlyen <1831> (5627) ek <1537> tou <3588> ierou <2411>TIP #01: Selamat Datang di Antarmuka dan Sistem Belajar Alkitab SABDA™!! [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA