TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Maleakhi 2

2:1 <03548> Mynhkh <02063> tazh <04687> hwumh <0413> Mkyla <06258> htew(2:1)

2:1 kai <2532> nun <3568> h <3588> entolh <1785> auth <3778> prov <4314> umav <4771> oi <3588> iereiv <2409>

2:2 <03820> bl <05921> le <07760> Mymv <0369> Mknya <03588> yk <0779> hytwra <01571> Mgw <01293> Mkytwkrb <0853> ta <0779> ytwraw <03994> hramh <0853> ta <0> Mkb <07971> ytxlsw <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <08034> ymsl <03519> dwbk <05414> ttl <03820> bl <05921> le <07760> wmyvt <03808> al <0518> Maw <08085> wemst <03808> al <0518> Ma(2:2)

2:2 ean <1437> mh <3165> akoushte <191> kai <2532> ean <1437> mh <3165> yhsye <5087> eiv <1519> thn <3588> kardian <2588> umwn <4771> tou <3588> dounai <1325> doxan <1391> tw <3588> onomati <3686> mou <1473> legei <3004> kuriov <2962> pantokratwr <3841> kai <2532> exapostelw <1821> ef <1909> umav <4771> thn <3588> kataran <2671> kai <2532> epikatarasomai thn <3588> eulogian <2129> umwn <4771> kai <2532> katarasomai authn <846> kai <2532> diaskedasw thn <3588> eulogian <2129> umwn <4771> kai <2532> ouk <3364> estai <1510> en <1722> umin <4771> oti <3754> umeiv <4771> ou <3364> tiyesye <5087> eiv <1519> thn <3588> kardian <2588> umwn <4771>

2:3 <0413> wyla <0853> Mkta <05375> avnw <02282> Mkygx <06569> srp <06440> Mkynp <05921> le <06569> srp <02219> ytyrzw <02233> erzh <0853> ta <0> Mkl <01605> reg <02005> ynnh(2:3)

2:3 idou <2400> egw <1473> aforizw umin <4771> ton <3588> wmon <3676> kai <2532> skorpiw <4650> hnustron epi <1909> ta <3588> proswpa <4383> umwn <4771> hnustron eortwn <1859> umwn <4771> kai <2532> lhmqomai <2983> umav <4771> eiv <1519> to <3588> auto <846>

2:4 <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <03878> ywl <0854> ta <01285> ytyrb <01961> twyhl <02063> tazh <04687> hwumh <0853> ta <0413> Mkyla <07971> ytxls <03588> yk <03045> Mtedyw(2:4)

2:4 kai <2532> epignwsesye <1921> dioti <1360> egw <1473> exapestalka <1821> prov <4314> umav <4771> thn <3588> entolhn <1785> tauthn <3778> tou <3588> einai <1510> thn <3588> diayhkhn <1242> mou <1473> prov <4314> touv <3588> leuitav <3019> legei <3004> kuriov <2962> pantokratwr <3841>

2:5 <01931> awh <02865> txn <08034> yms <06440> ynpmw <03372> ynaryyw <04172> arwm <0> wl <05414> Mntaw <07965> Mwlshw <02416> Myyxh <0854> wta <01961> htyh <01285> ytyrb(2:5)

2:5 h <3588> diayhkh <1242> mou <1473> hn <1510> met <3326> autou <846> thv <3588> zwhv <2222> kai <2532> thv <3588> eirhnhv <1515> kai <2532> edwka <1325> autw <846> en <1722> fobw <5401> fobeisyai <5399> me <1473> kai <2532> apo <575> proswpou <4383> onomatov <3686> mou <1473> stellesyai <4724> auton <846>

2:6 <05771> Nwem <07725> bysh <07227> Mybrw <0854> yta <01980> Klh <04334> rwsymbw <07965> Mwlsb <08193> wytpvb <04672> aumn <03808> al <05766> hlwew <06310> whypb <01961> htyh <0571> tma <08451> trwt(2:6)

2:6 nomov <3551> alhyeiav <225> hn <1510> en <1722> tw <3588> stomati <4750> autou <846> kai <2532> adikia <93> ouc <3364> eureyh <2147> en <1722> ceilesin <5491> autou <846> en <1722> eirhnh <1515> kateuyunwn <2720> eporeuyh <4198> met <3326> emou <1473> kai <2532> pollouv <4183> epestreqen <1994> apo <575> adikiav <93>

2:7 <01931> awh <06635> twabu <03068> hwhy <04397> Kalm <03588> yk <06310> whypm <01245> wsqby <08451> hrwtw <01847> ted <08104> wrmsy <03548> Nhk <08193> ytpv <03588> yk(2:7)

2:7 oti <3754> ceilh <5491> ierewv <2409> fulaxetai <5442> gnwsin <1108> kai <2532> nomon <3551> ekzhthsousin <1567> ek <1537> stomatov <4750> autou <846> dioti <1360> aggelov <32> kuriou <2962> pantokratorov <3841> estin <1510>

2:8 <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <03878> ywlh <01285> tyrb <07843> Mtxs <08451> hrwtb <07227> Mybr <03782> Mtlskh <01870> Krdh <04480> Nm <05493> Mtro <0859> Mtaw(2:8)

2:8 umeiv <4771> de <1161> exeklinate <1578> ek <1537> thv <3588> odou <3598> kai <2532> pollouv <4183> hsyenhsate <770> en <1722> nomw <3551> diefyeirate <1311> thn <3588> diayhkhn <1242> tou <3588> leui <3017> legei <3004> kuriov <2962> pantokratwr <3841>

2:9 P <08451> hrwtb <06440> Mynp <05375> Myavnw <01870> ykrd <0854> ta <08104> Myrms <0369> Mknya <0834> rsa <06310> ypk <05971> Meh <03605> lkl <08217> Mylpsw <0959> Myzbn <0853> Mkta <05414> yttn <0589> yna <01571> Mgw(2:9)

2:9 kagw dedwka <1325> umav <4771> exoudenwmenouv <1847> kai <2532> pareimenouv <3935> eiv <1519> panta <3956> ta <3588> eynh <1484> any <473> wn <3739> umeiv <4771> ouk <3364> efulaxasye <5442> tav <3588> odouv <3598> mou <1473> alla <235> elambanete <2983> proswpa <4383> en <1722> nomw <3551>

2:10 <01> wnytba <01285> tyrb <02490> llxl <0251> wyxab <0376> sya <0898> dgbn <04069> ewdm <01254> wnarb <0259> dxa <0410> la <03808> awlh <03605> wnlkl <0259> dxa <01> ba <03808> awlh(2:10)

2:10 ouci <3364> yeov <2316> eiv <1519> ektisen <2936> umav <4771> ouci <3364> pathr <3962> eiv <1519> pantwn <3956> umwn <4771> ti <5100> oti <3754> egkatelipete <1459> ekastov <1538> ton <3588> adelfon <80> autou <846> tou <3588> bebhlwsai <953> thn <3588> diayhkhn <1242> twn <3588> paterwn <3962> umwn <4771>

2:11 <05236> rkn <0410> la <01323> tb <01166> lebw <0157> bha <0834> rsa <03068> hwhy <06944> sdq <03063> hdwhy <02490> llx <03588> yk <03389> Mlswrybw <03478> larvyb <06213> htven <08441> hbewtw <03063> hdwhy <0898> hdgb(2:11)

2:11 egkateleifyh <1459> ioudav <2455> kai <2532> bdelugma <946> egeneto <1096> en <1722> tw <3588> israhl <2474> kai <2532> en <1722> ierousalhm <2419> dioti <1360> ebebhlwsen <953> ioudav <2455> ta <3588> agia <40> kuriou <2962> en <1722> oiv <3739> hgaphsen <25> kai <2532> epethdeusen eiv <1519> yeouv <2316> allotriouv <245>

2:12 P <06635> twabu <03069> hwhyl <04503> hxnm <05066> sygmw <03290> bqey <0168> ylham <06030> hnew <05782> re <06213> hnvey <0834> rsa <0376> syal <03069> hwhy <03772> trky(2:12)

2:12 exoleyreusei kuriov <2962> ton <3588> anyrwpon <444> ton <3588> poiounta <4160> tauta <3778> ewv <2193> kai <2532> tapeinwyh <5013> ek <1537> skhnwmatwn <4638> iakwb <2384> kai <2532> ek <1537> prosagontwn <4317> yusian <2378> tw <3588> kuriw <2962> pantokratori <3841>

2:13 <03027> Mkdym <07522> Nwur <03947> txqlw <04503> hxnmh <0413> la <06437> twnp <05750> dwe <0369> Nyam <0603> hqnaw <01065> ykb <03068> hwhy <04196> xbzm <0853> ta <01832> hemd <03680> twok <06213> wvet <08145> tyns <02063> tazw(2:13)

2:13 kai <2532> tauta <3778> a <3739> emisoun <3404> epoieite <4160> ekaluptete <2572> dakrusin <1144> to <3588> yusiasthrion <2379> kuriou <2962> kai <2532> klauymw <2805> kai <2532> stenagmw <4726> ek <1537> kopwn <2873> eti <2089> axion <514> epibleqai <1914> eiv <1519> yusian <2378> h <2228> labein <2983> dekton <1184> ek <1537> twn <3588> ceirwn <5495> umwn <4771>

2:14 <01285> Ktyrb <0802> tsaw <02278> Ktrbx <01931> ayhw <0> hb <0898> htdgb <0859> hta <0834> rsa <05271> Kyrwen <0802> tsa <0996> Nybw <0996> Knyb <05749> dyeh <03068> hwhy <03588> yk <05921> le <04100> hm <05921> le <0559> Mtrmaw(2:14)

2:14 kai <2532> eipate eneken tinov <5100> oti <3754> kuriov <2962> diemarturato ana <303> meson <3319> sou <4771> kai <2532> ana <303> meson <3319> gunaikov <1135> neothtov <3503> sou <4771> hn <3739> egkatelipev <1459> kai <2532> auth <846> koinwnov <2844> sou <4771> kai <2532> gunh <1135> diayhkhv <1242> sou <4771>

2:15 <0898> dgby <0408> la <05271> Kyrwen <0802> tsabw <07307> Mkxwrb <08104> Mtrmsnw <0430> Myhla <02233> erz <01245> sqbm <0259> dxah <04100> hmw <0> wl <07307> xwr <07605> rasw <06213> hve <0259> dxa <03808> alw(2:15)

2:15 kai <2532> ouk <3364> allov <243> epoihsen <4160> kai <2532> upoleimma pneumatov <4151> autou <846> kai <2532> eipate ti <5100> allo <243> all <235> h <2228> sperma <4690> zhtei <2212> o <3588> yeov <2316> kai <2532> fulaxasye <5442> en <1722> tw <3588> pneumati <4151> umwn <4771> kai <2532> gunaika <1135> neothtov <3503> sou <4771> mh <3165> egkataliphv <1459>

2:16 o <0898> wdgbt <03808> alw <07307> Mkxwrb <08104> Mtrmsnw <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <03830> wswbl <05921> le <02555> omx <03680> hokw <03478> larvy <0430> yhla <03068> hwhy <0559> rma <07971> xls <08130> anv <03588> yk(2:16)

2:16 alla <235> ean <1437> mishsav <3404> exaposteilhv <1821> legei <3004> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> tou <3588> israhl <2474> kai <2532> kaluqei <2572> asebeia <763> epi <1909> ta <3588> enyumhmata sou <4771> legei <3004> kuriov <2962> pantokratwr <3841> kai <2532> fulaxasye <5442> en <1722> tw <3588> pneumati <4151> umwn <4771> kai <2532> ou <3364> mh <3165> egkataliphte <1459>

2:17 <04941> jpsmh <0430> yhla <0346> hya <0176> wa <02654> Upx <01931> awh <0> Mhbw <03068> hwhy <05869> ynyeb <02896> bwj <07451> er <06213> hve <03605> lk <0559> Mkrmab <03021> wnegwh <04100> hmb <0559> Mtrmaw <01697> Mkyrbdb <03068> hwhy <03021> Mtegwh(2:17)

2:17 oi <3588> paroxunontev <3947> ton <3588> yeon <2316> en <1722> toiv <3588> logoiv <3056> umwn <4771> kai <2532> eipate en <1722> tini <5100> parwxunamen <3947> auton <846> en <1722> tw <3588> legein <3004> umav <4771> pav <3956> poiwn <4160> ponhron <4190> kalon <2570> enwpion <1799> kuriou <2962> kai <2532> en <1722> autoiv <846> autov <846> eudokhsen <2106> kai <2532> pou <4225> estin <1510> o <3588> yeov <2316> thv <3588> dikaiosunhv <1343>TIP #25: Tekan Tombol pada halaman Studi Kamus untuk melihat bahan lain berbahasa inggris. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA